Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Van het bestuur

UITNODIGING Algemene Leden Vergadering PVRC
dinsdag 3 april 2018, aanvang 20.00 u

Het bestuur van de Vereniging PVRC nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 3 april 2018.
Locatie: Sportcentrum De Bloemen, De Bloemen 71, 1902 GT Castricum. Tel. 0251-652555
Aanvang van de vergadering: 20.00 uur
Zaal open: vanaf 19.45 uur
Toegang alleen voor leden

Agenda
1. Opening Algemene Leden Vergadering 3 april 2018
2. Mededelingen
3. Presentatie door de heer Gerard Jägers, clustervertegenwoordiger Polderbaan buitengebied, over de werkzaamheden van de bewonersvertegenwoordigers in (het Regioforum van) de Omgevingsraad Schiphol
4. Presentatie door de heer Jaap Kroon, clustervertegenwoordiger Polderbaan binnengebied en tevens lid van de werkgroep Luchtvaart Lange termijn over het tot stand komen en de inhoud van 'Een vlucht naar voren'.
5. Verslag van het bestuur over 2017
6. Huishoudelijk deel:
a. Verslag ALV 16 nov. 2016
b. Financieel jaarverslag 1 nov. 2016 – 31 dec. 2017
c. Verslag kascontrolecommissie 2016/2017
d. Begroting 2018, incl. contributievoorstel
e. Benoeming kascontrolecommissie 2018
7. Rondvraag en sluiting

Aansluitend aan de ALV is er gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar na te praten.


Verenigingsjaar


Het bestuur heeft besloten om het boekjaar, wat tot nu toe liep van 1 november tot 1 november, te laten samenvallen met het kalenderjaar. Dit betekent dat het lopende boekjaar éénmalig 14 maanden zal omvatten: van 1 november 2016 t/m 31 december 2017.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal daarom niet in november 2017 worden gehouden, maar in het voorjaar van 2018.


Notulen Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC)Datum: 16 november 2016, aanvang 20.00 u

.
Plaats: Sportcentrum De Bloemen, Castricum,
Aanwezig: Naast de bestuursleden PVRC (heren Y. van Gosliga en H. van Schoor) hebben 31 leden de presentielijst getekend.

1. Opening


De voorzitter PVRC Ymte van Gosliga heet iedereen hartelijk welkom op de PVRC Algemene Leden Vergadering 2016 en dankt de aanwezige leden voor hun komst.
In het bijzonder verwelkomt hij de heer Gerard Jägers, clustervertegenwoordiger Polderbaan Buitengebied, die ons zal vertellen van zijn activiteiten als clustervertegenwoordiger

2. Mededelingen


Er zijn geen mededelingen

3. Inleiding door de heer Gerard Jägers


De heer Jägers geeft, na zich voor de degenen die vorig jaar niet aanwezig waren kort geïntroduceerd te hebben, een overzicht van de onderwerpen waar hij als clustervertegenwoordiger sinds de vorige ledenvergadering van PVRC mee te maken kreeg.

Gebruiksprognose 2017


Het maximum aantal vliegbewegingen van 500.000 in 2020 dreigt in 2017 benaderd te worden. Dit is mede het gevolg van het niet toepassen van selectiviteit door Schiphol.

Nachtvluchten


In de aangepaste afspraken is het maximum aantal nachtvluchten per jaar 29.000. Schiphol houdt zich hier niet aan en er wordt niet op gehandhaafd.

Route nachtvluchten


Sinds mei 2015 is het aantal nachtvluchten over Castricum verdubbeld door het schrappen van de oostelijke aanvliegroute. Tijdens een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis is hierop een toelichting gegeven: De veiligheid zou in het geding zijn. LVNL is er nog niet in geslaagd om de toegezegde oplossing te vinden.

Transition Laye

r
De door velen gevraagde aanpassing van de vlieghoogte ( hoger!) kan nationaal worden geregeld. Elders gebeurt dat al. Hier ligt een taak voor de bewonersorganisaties voor actie.
Milieu effect rapportage (MER)
Voor het invoeren van het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel Schiphol (NNHS) is een MER vereist. De eerste resultaten zijn afgewezen omdat oude i.p.v. nieuwe methoden gebruikt zijn.
Schiphol claimt meer vermindering van hinder( door hinder beperkende maatregelen) dan reëel geacht wordt.
Vervolgens kunnen zienswijzen worden ingediend.

Adviesaanvraag bij ORS


Tot 2020 zijn jaarlijks maximaal 500.000 vluchten toegestaan. Daarna is door toepassing van de 50-50 maatregel ( resultaat van vermindering hinder kan voor de helft in meer vliegbewegingen worden omgezet) groei mogelijk. De bewoners in ORS wijzen hierbij op hinder verhogende ontwikkelingen bij Schiphol die meegenomen dienen te worden, evenals de gevolgen van besluiten in de lokale politiek.
De vraag is gerezen of het bestaan van de ORS als gevolg hiervan op het spel staat. Dit zal moeten worden afgewacht.

Verjonging


Over twee jaar worden verkiezingen gehouden voor clustervertegenwoordigers. Verjonging is dan mogelijk.

Opschorting overleg


Op een vraag over het opschorten van het overleg van het College van Advies merkt de heer Jägers op dat de wet overleg voorschrijft, incl. de bewonersdelegatie. Na een aanvankelijke schorsing zal het overleg worden hervat.

4. Terugblik 2016 en vooruitblik door het bestuur


In een PowerPoint presentatie geeft de voorzitter een terugblik over 2016 en schets hij de verwachtingen voor het volgende jaar.

PVRC is opgericht op 24 juni 2003 toen de Polderbaan in gebruik werd genomen. Momenteel ( 1-11-2016) zijn er 655 betalende leden.
PVRC behartigt vanaf het begin de belangen van allen in de regio die de vlieghinder tot acceptabele proporties willen terugdringen.

Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol


In het NNHS zijn afspraken gemaakt over: maximaal 500.000 vliegbewegingen, max. 29.000 nachtvluchten, beperkt 2 + 2 baangebruik, gebruik baanpreferentie tabellen ( voor overdag en voor ’s nachts), de inzet van de banen en het CDA vliegen (glijvluchten) in de nacht.

Vlieghinder: geluidshinder

r
Het aantal vluchten per jaar is toegenomen: 6.000 meer starts ( vnl. Polderbaan) en 6.000 meer landingen ( waarvan 5.000 op de Polderbaan).
Oorzaken van de hinder zijn: route ( vast of variabel), hoogte en minder of geen glijvluchten.
Het geluidsniveau is sinds 2014 en 2015 toegenomen; m.n. door de gewijzigde nachtroutes.

Vlieghinder: uitstoot ( ultra) fijn stof


N.a.v. onderzoek door RIVM heeft de staatsecretaris opdracht gegeven voor nader onderzoek. Resultaten komen later.

Nachtvluchten


Het geluidsniveau ’s nachts is sinds 2015 toegenomen door de wijziging van de aanvliegroute. De door LVNL toegezegde aanpassingen laten op zich wachten.
De nachtlandingen op de Polderbaan zijn van 23.00 tot 04.00 uur vnl. chartervluchten, vanaf 04.00 door KLM uitgevoerde vluchten. Een regionale werkgroep nachtvluchten waarin behalve de Omgevingsdienst IJmond ook PVRC deelneemt, zal begin 2017 hierover rapporteren.

Overleg


De Alders Tafel Schiphol en de CROS zijn vervangen door de Omgevingsraad Schiphol. De bewonersdelegatie in het Regioforum bestaat uit de 10 clustervertegenwoordigers. Deze worden om de 4 jaar gekozen door de kiesmannen, afkomstig van de bewonersorganisaties en - groeperingen met tenminste 100 leden. In het cluster Polderbaan Buitengebied doen 21 organisaties mee en is Gerard Jägers clustervertegenwoordiger. De bewonersdelegatie In het College van Advies bestaat uit 3 leden ( aangewezen uit en door het clustervertegenwoordigersoverleg van 10 leden).

Politieke beïnvloeding door PVRC:


- Brief aan de woordvoerders luchtvaart 2e Kamer t.g.v. het Algemeen Overleg op 30 juni 2016
- Periodiek overleg met de portefeuillehouder Schiphol van het college van B&W Castricum
- Idem regionaal met ook Uitgeest en Alkmaar

Deelname aan overleggen:


- Overleg kiesmannen cluster Polderbaan van de ORS
- Regionaal vooroverleg Regio Forum ( gemeenten, Omgevingsdienst IJmond en bewoners)

Website vlieghinder.nl


De website telt gemiddeld 650 bezoekers per dag. Er zijn 402 (pers)artikelen over vliegen en vlieghinder geplaatst, hierop zijn 1320 reacties gekomen. Daarnaast wordt veel informatie van PVRC en van derden geboden, zoals de radargegevens.
Toekomst PVRC
De 655 leden rechtvaardigen het (voort)bestaan van PVRC! Dit is echter afhankelijk van voldoende bestuursleden. Samenwerking in grotere verbanden is en blijft noodzaak.

5. Huishoudelijk deela. Verslag ALV 19 november 2015
Het in de Nieuwsbrief opgenomen verslag van de Algemene Ledenvergadering 2015 wordt goedgekeurd.

b. Financieel jaarverslag 2015/2016
De jaarrekening sluit met een ( positief) resultaat van € 2.060. De vergadering keurt de jaarrekening goed.

c. Verslag van de kascontrolecommissie 2015/2016
De kascontrolecommissie, bestaande uit dhr. Glas en dhr. Van de Vecht, heeft de financiële stukken gecontroleerd en adviseren de vergadering de jaarrekening goed te keuren en de penningmeester te dechargeren. De vergadering besluit conform.
De commissie adviseert tevens de Nieuwsbrief digitaal te verzenden (uit oogpunt van kostenbesparing) en, gelet op het positieve saldo, geen contributie te heffen.
Het bestuur zal de mogelijkheid van de digitale verzending van de Nieuwsbrief onderzoeken. Het bestuur ontraadt het voorstel om geen contributie te heffen omdat een financiële buffer bij mogelijk in de toekomst te voeren procedures hard nodig is; ook worden er investeringen in de website verwacht.

d. Begroting 2016/2017 en contributievoorstel
De voorgestelde begroting voor 2016/2017 incl. het voorstel om de contributie ongewijzigd vast te stellen op € 10 (leden) en € 1 (gezinsleden) wordt door de vergadering aangenomen.

e. Benoeming kascontrolecommissie 2016/2017
De commissie zal bestaan uit de heren Glas en Leijgraaff.

f. Verkiezing bestuurslid ( penningmeester)
Het door het bestuur voor de functie van penningmeester voorgedragen bestuurslid, dhr. Adrie Weerstand, stelt zich aan de vergadering voor. De vergadering stemt in met zijn benoeming.
De voorzitter roept de leden op om mee te doen in het bestuur. Alleen dan kan het bestuur meer doen dan op ‘de winkel passen’!

6. Rondvraag en sluiting


De heer Sins adviseert het bestuur om ingeval van een procedure tegen Schiphol c.s. steun te zoeken bij andere partijen die eenzelfde belang voorstaan. Dit omdat procederen kostbaar is. Als voorbeeld noemt hij Milieudefensie. Het bestuur vindt dit een goede suggestie en neemt die mee.

Tot slot bedankt de voorzitter iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en belangstelling.
Daarnaast dankt de voorzitter de vele mensen die zich belangeloos inzetten voor PVRC: de plaatsers van krantenknipsels op de website, de beheerder van de website en degenen die de Nieuwsbrief verzorgen. Zonder deze onmisbare inzet is het functioneren van PVRC niet goed mogelijk.Juni 2017

Zoals u de afgelopen weken gemerkt zult hebben zijn er een aantal zaken niet goed gegaan bij het versturen van de contributierekeningen 2017. Er zijn een aantal onterechte mails verzonden. Wij bieden hiervoor onze excuses aan.

Ymte van Goslinga
Voorzitter PVRC16 maart 2017.Op initiatief van het PVRC is er samen met de Omgevingsdienst IJmond onderzoek gedaan naar landingen in de nacht in de regio. Landingen in de nacht leidt tot meldingen van inwoners uit de hele regio

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Uitgeest liggen onder de vaste aanvliegroute van de Polderbaan op Schiphol. De inzet van de Polderbaan voor landingen in de nacht leidt tot meldingen door bewoners van vlieghinder in de hele regio. Met de afsluiting van de oostelijke nachtelijke aanvliegroute is de overlast in deze regio gegroeid. Tegelijkertijd komt uit de verkenning naar voren dat de geluidshinder groter is dan volgens het bestaande beleid mag worden verwacht. Ook blijkt dat veel nachtvluchten niet mainportgebonden zijn en daarom economisch van minder belang.

Wijze van aanvliegen

Niet alleen de route bepaalt de mate van vlieghinder die inwoners kunnen ervaren, ook de wijze van aanvliegen kan hierin bepalend zijn. In de praktijk blijkt dat vliegtuigen regelmatig afwijken van de vliegpaden en de wijze van aanvliegen niet altijd volgens een perfecte glijvlucht plaatsvindt. Dit zorgt voor hogere geluidsniveaus dan mag worden verwacht volgens de gebruikte waarden voor geluidsberekeningen. Het is zo dat er voor de nacht een speciaal regime van aan- en uitvliegen geldt. Een andere oorzaak van vlieghinder is het gespreid aanvliegen, waar Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) van gebruik mag maken bij veiligheids- of operationele redenen. Er wordt dan in de nacht geen gebruik gemaakt van glijvluchten en wordt ook lager aangevlogen, waarmee een groter gebied dan nu te maken krijgt met vlieghinder.

Tevens komt er uit de verkenning naar voren, dat er een fluctuatie in geluid is bij de nachtvluchten. Het huidige beleid en de berekeningen van vliegtuiggeluid zijn gebaseerd op gemiddelde niveaus. Uit de praktijk blijkt dat gemeten geluidsniveaus hoger uitkomen dan de berekende waarden. Omdat juist deze hoge geluidsniveaus leiden tot slaapverstoring willen gemeenten dat er meer aandacht wordt gegeven aan relevante extremen in de nachtperiode. Een aanknopingspunt hierin zijn berekeningen op basis van de nieuwe voorschriften voor het berekenen van geluidshinder.

Het rapport vindt u hier.

Melden klachten bij BASIn januari 2009 hebben wij u opgeroepen om te stoppen met het melden van klachten over vliegtuiglawaai bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

We deden deze oproep omdat het indienen van klachten zo ingewikkeld was geworden dat er veel minder klachten werden ingediend. Hierdoor waren de ‘oude’ cijfers niet goed meer te vergelijken met de ‘nieuwe’ cijfers. Zo waren er in november 2007 65.000 klachten en een jaar later in november 2008 9.400 klachten.
Deze ontwikkeling kwam de sector goed uit en werd vertaald in een beeld dat de afname van het aantal klachten het gevolg zou zijn van minder overlast in de regio bewerkstelligd door experimenten en maatregelen!

Sindsdien heeft BAS de procedure voor het indienen van klachten en meldingen vereenvoudigd en is de registratie al weer enige jaren vergelijkbaar met vorige jaren.

Dat betekent dat het bestuur van PVRC geen redenen meer ziet om het indienen van klachten te ontraden. We trekken onze oproep van januari 2009 dan ook in.

Dat betekent dat we u oproepen om - voor zover u dit nog niet deed – uw klachten bij BAS in te dienen.

Namens het bestuur PVRC,

Ymte van Gosliga, voorzitter


Benoeming Penningmeester


Op de ledenvergadering van 16 november is Adrie Weerstand benoemd tot de nieuwe penningmeester.
Wij zijn nog op zoek naar een secretaris/redacteur nieuwsbrief en een bestuurslid algemeen.
Voor verdere informatie over deze functies kunt u contact opnemen met onze voorzitter. Bel: 0251 656013 of mail: y.vangosliga@telfort.nl.

Nieuwsbrief oktober 2016UITNODIGING Algemene Leden Vergadering PVRC 2016


op woensdag 16 november 2016, aanvang 20.00 u.
Het bestuur van de Vereniging PVRC nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 16 november 2016.
Locatie: Sportcentrum De Bloemen, De Bloemen 71, 1902 GT Castricum. Tel. 0251-652555
Aanvang van de vergadering: 20.00 uur
Zaal open: vanaf 19.45 uur
Toegang alleen voor leden en op vertoon van deze uitnodiging
Agenda
1. Opening Algemene Leden Vergadering 16 november 2016
2. Mededelingen
3. Inleiding door de heer Gerard Jägers, clustervertegenwoordiger Polderbaan buitengebied over zijn werkzaamheden in het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol
4. Terugblik 2016 en vooruitblik
5. Huishoudelijk deel:
a. Verslag ALV 19 nov. 2015
b. Financieel jaarverslag 2015/2016
c. Verslag kascontrolecommissie 2015/2016
d. Begroting 2016/2017, incl. contributievoorstel
e. Benoeming kascontrolecommissie 2016/2017
f. Verkiezing bestuurslid ( penningmeester)
Het bestuur stelt de leden voor om in de vacature van bestuurslid- penningmeester / ledenadministrateur te verkiezen: de heer H.A. (Adrie) Weerstand.
De heer Weerstand zal zich in de vergadering aan de leden voorstellen. Zie ook onder: Vacatures PVRC-bestuur
6. Rondvraag en sluiting

Aansluitend aan de ALV is er gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar na te praten

Notulen PVRC Algemene Ledenvergadering; 19-11-2015 in de Bloemen, Castricum.


Aanwezig: bestuur PVRC en 26 leden.
De voorzitter IJmte van Gosliga heet iedereen hartelijk welkom en in het bijzonder Gerard Jagers clustervertegenwoordiger Polderbaan-buitengebied en Jaap Kroon ORS vertegenwoordiger voor Uitgeest.
IJmte geeft een korte introductie over het verloop van de avond en begint met de gebruikelijke Terugblik 2015 en Toekomst.
Samengevat kan gesteld worden dat er een gewenningsproces heeft plaats gevonden mbt de overlast, maar de statuten PVRC geven aan dat zolang er overlast is dit bestreden moet worden met alle legale middelen. Daarnaast kan gesteld worden dat de regio met vliegoverlast zich uitbreidt. Ook naar b.v. het noorden, richting Alkmaar. Ook deze gemeente probeert nu de bewoners meer te betrekken in de geluidhinder problematiek.
Vroeger was het alleen geluidshinder, maar nu is er ook de fijnstof problematiek bijgekomen. Dit vereist dan ook steeds meer aandacht omdat fijnstof zelfs schadelijker is dan geluidsoverlast.
In 2014 waren er 82757 landingen en 48102 starts op Polderbaan bij een totaal van respectievelijk 225325 landingen en 225348 starts op Schiphol. De Routes en hoogtes veranderen voortdurend. Waardoor het lastig is verbeteringen aan te geven als er wijzigingen doorgevoerd worden. De uitgangspunten van PVRC zijn wel bekend. Er zijn grenzen aan overlast, en economische belangen mogen kwaliteit van leven niet aantasten. Middelen om dit te bereiken zijn dialoog met instanties, informeren en bevragen van beleidsmakers, en deelname aan overlegorganen. Daarnaast heeft PVRC de website waarvan gemiddeld 600 bezoekers per dag gebruik van maken, oa publicaties, reacties, standpunten en, radargegevens.

Overzicht tot 2015
Na de Alderstafel Schiphol, en het invoeren van nieuw normen en handhavingsmaatregelen stelsel, waarbij het periodiek informeren van BLRS op steeds informele wijze plaatsvond is er nu de ORS gekomen, met daarin een regioforum, bestaande uit 10 clusters. Begin dit jaar heeft PVRC zich mede ingezet voor de organisatie van verkiezingen, wat resulteerde in de verkiezing van onze clustervertegenwoordiger Dhr. Gerard Jagers.
Mede door het vervallen van de 35 handhavingspunten, het invoering van nieuw normen en nieuwe regels voor baangebruik, is de toekomst voor PVRC sterk veranderd. Daarom heeft het bestuur een 3-tal Speerpunten gedefinieerd. Dit zijn: CDA vliegen, nadp2 (noise abatement departure procedure), en aanpassen Transition layer.
Verdere aandachtspunten voor PVRC zijn: fijnstof, wijziging routes nachtvluchten, overleg gemeente Castricum en Uitgeest. Naar aanleiding van deze presentatie worden door de aanwezige leden diverse vragen gesteld van waaruit een discussie ontstaat over oa door de in het voorjaar door LVNL voorgestelde routewijzigingen.

Hierna is het woord aan Gerard jagers, clustervertegenwoordiger Polderbaan-buitengebied.
Door middel van en PowerPoint presentatie stelt hij zich voor. De heer Jager is ruim 12 jaar raadslid geweest, en nu een jaar bezig als clustervertegenwoordiger. Hierbij geeft hij aan dat steun vanuit de verenigingen die hij vertegenwoordigd van groot belang is. Daarnaast heeft de heer Jagers frequent contact met de kiesmannen, waaronder PVRC-lid Hans van Schoor.
Via een korte opsomming van historisch feiten, via het Aldersakkoord, welke een en ondeelbaar is, en de roep vanuit tweede kamer opdracht om perverse prikkels weg te nemen en stelsel begrijpelijk maken, komt de heer Jagers tot het Nieuwe stelsel dat nu is ontworpen. Dit is dan nu het zg Preferente banenstelsel, met dagnormen
En dan na 2020 de z.g. 50-50 regel. Dit betekent dat de geboekte milieuwinst wordt gedeeld tussen bewoners en sector.
Inzet is nu om het nieuwé normen en handhavingsstelsel met aanbod/capaciteit gestuurde inzet van banen met daarbij een noordelijke baan preferentie in te voeren.
Ook is een strakkere inzet van het vliegpad-bewegingen ingezet, om zo min mogelijk verstoring aan de randen van de vliegpaden te geven.
Bij de Omgevingsraad Schiphol, zijn veel spelers op het veld, zoals bewoners, BRS, en het ministerie Infra&Milieu. Met deze spelers moeten er uiteindelijk concrete producten opgeleverd worden. Hierbij is de eendracht van de bewonersvertegenwoordigers van grote invloed op het besluitproces.
Ondanks dat echte groei van Schiphol binnen het Alders-akkoord geen uitgangspunt is, is er voor de ORS geen discussie mogelijk over bv een 2e Kaagbaan en geen 2e areaal etc.
De volgende thema's zijn de uitdagingen voor de ORS, aantal nachtvluchten, routes, CDA, woningbouw nabij Schiphol, (ultra)fijnstof en NADP1 en NADP2.
Hierin is een optimum zeer lastig te bepalen.
Volgens Dhr. Jagers is er hangt geen laaghangend fruit meer wat tot snel resultaat leidt, en het waterbed effect ligt op de loer. Hier minder last, geeft elders weer meer last.

De Notulen van de ALV 2014 en het Financiële Verslag van de Penningmeester worden allebei zonder commentaar goedgekeurd. De leden Glas en van de Vecht vormen samen de volgende kascontrole cie.
Aftredend zijn de heren Smak en von der Meer. Beide heren (en hun respectievelijke echtgenotes) worden bedankt voor hun jarenlange en belangeloze inzet voor PVRC.
De aangemelde PVRC bestuur-vacatures zijn nog open. Ook nu meldt zich niemand vanuit de zaal. De continuïteit van de vereniging is door het uitblijven van nieuwe bestuursleden in gevaar.
Een opmerking van een van de leden voor dhr Jaap Kroon is om te opereren vanuit de Buch gemeente, en hierbij de positie van de bewoners te versterken. Door deze voorafgaande opmerking komt ook een discussie op gang over de totstandkoming van de kiesmannen. Dit zou uitgebreid kunnen worden door de een opdeling van de vereniging zodat er meer kiesmannen voor ons cluster beschikbaar zouden zijn
Rondvraag; geen leden maken hiervan gebruik.
Sluiting; IJmte sluit de vergadering en dankt de aanwezige leden voor hun belangstelling. Ook Wim Perlee en Gerard Hoogendijk, de webmaster, worden wederom bedankt voor hun niet aflatende inzet voor PVRC
.

VACATURES PVRC- BESTUUR


Na de vorige ledenvergadering in november 2015 bestaat het bestuur uit twee leden t.w. Hans van Schoor en ondergetekende. We hebben daarom oproepen in de Nieuwsbrief geplaatst en vacatures aangemeld bij de Vrijwilligers Vacaturebank van de Stichting Welzijn. Hierop zijn we in contact gekomen met de heer Adrie Weerstand, die zich heeft gemeld als kandidaat penningmeester. Na gesprekken met beide bestuursleden en de v.m. penningmeester heeft het bestuur besloten de heer Weerstand in de ledenvergadering voor te dragen als lid van het bestuur in de functie van penningmeester. De heer Weerstand woont in Krommenie en ervaart daar ook vlieghinder. Hij is daarom gemotiveerd om in de PVRC actief te worden. Hij heeft een financiële opleiding en werkervaring en heeft er zin in om als penningmeester te beginnen.
Graag zouden we het bestuur nog verder willen aanvullen.
We zijn op zoek naar:
- Secretaris
- Redacteur Nieuwsbrief
- leden
Daarom vragen we U om deelname aan de bestuursactiviteiten in overweging te nemen! Met uw inzet kunnen we PVRC actiever maken!
We vergaderen vier tot zes keer per jaar. Daarnaast zijn er overleggen met derden ( zoals met het gemeentebestuur). Elke functie vraagt - naast de genoemde vergaderingen- maximaal enkele uren per maand.
Interesse? Bel: 0251 656013 of mail: y.vangosliga@telfort.nl.

VAN DE VOORZITTER
Beste PVRC-leden,
In de aanloop naar de komende Algemene Ledenvergadering wil ik u in deze Nieuwsbrief informeren over enkele zaken waar we als bestuur van de Vereniging PVRC in het afgelopen jaar in het bijzonder mee bezig zijn geweest of waar we bij betrokken waren. In de komende ledenvergadering zal er gelegenheid zijn om hierover en over andere zaken verder van gedachten te wisselen (agendapunt 4: terugblik 2016 en vooruitblik)
Algemeen Overleg Schiphol
Het bestuur van PVRC heeft op 27 juni j.l. een brief ( per e-mail) gestuurd aan alle leden van de 2e Kamer commissie Infrastructuur en Milieu. Dit om de leden op de hoogte te brengen van de zorgen die PVRC heeft over de Actieagenda Schiphol van het Kabinet. We hebben ons in de brief beperkt tot de volgende punten:
- Aanpassingen van procedures in het luchtruim en maatregelen op de grond moeten passen binnen de vastgestelde regels van het Nieuwe Normen- en Handhaving Stelsel
- De onbevredigende gang van zaken t.a.v. de sinds 28 mei 2015 gewijzigde nachtelijke aanvliegroute uit het oosten naar de Polderbaan
- Het niet respecteren van de afspraken rond de aantallen nachtvluchten.

De tekst van de brief is in deze Nieuwsbrief opgenomen.
Nachtvluchten - aanvliegroute
LVNL heeft vorig jaar besloten om de korte aanvliegroute naar de Polderbaan over het IJsselmeer en tussen Hoorn en Volendam tijdelijk te schrappen. De sluiting van de verkorte nachtroute betekent dat al het vliegverkeer uit oostelijke richting met bestemming Polderbaan 's nachts de route over zee via Castricum en Limmen moet volgen met als gevolg dat het vliegverkeer bij Castricum-Limmen en omgeving in de nacht toeneemt van ca 40 naar ca 70 bewegingen.
Over de vorig jaar gedane toezegging dat er uiterlijk juni 2016 een alternatief voor deze verkorte nachtroute zou worden uitgewerkt en gepresenteerd door de LVNL, kan niet meer worden gezegd dat die niet is nagekomen!
LVNL onderzoekt sindsdien – tevergeefs naar het schijnt - naar een ontwerp waarbij al het nachtelijke vliegverkeer op een veilige wijze vanuit het oosten via de nu gesloten korte route kan worden afgehandeld.
Inmiddels weten we dat Castricum zeker nog tot medio 2018 een dubbel aantal nachtvluchten over zich heen zal krijgen. De bewoners van Castricum e.o. ( Uitgeest- Heiloo-Egmond) moeten echter de onmacht of onwil van LVNL bekopen met onnodige nachtelijke overlast.
De bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsraad Schiphol (ORS)stellen – mede op ons verzoek - de nachtvluchten regelmatig aan de orde in de besprekingen in de Omgevingsraad en hebben toegezegd daarmee door te zullen gaan totdat de nachtvluchten correct volgens afspraken worden behandeld.
Nachtvluchten - reductie van het aantal vluchten
In 2012 is aan de Alderstafel een akkoord gesloten door bewonersgroepen, overheid en luchtvaartsector over een alternatief CDA-pakket. Hierbij is o.m. afgesproken dat het aantal nachtvluchten binnen drie jaar zou verminderen: van 32.000 naar 29.000 vliegbewegingen per jaar. Verder zou worden geprobeerd tussen 22.30 en 23.00 uur glijvluchten door te voeren en overdag in de stille uren. Hiermee moest de overlast voor bewoners in het zogeheten buitengebied verminderen.
De bewonersdelegatie van de ORS heeft hierover kort geleden het volgende gezegd:
“Volgens afspraak moest eind 2015 de reductie naar 29.000 vluchten zijn gerealiseerd. Dat dit niet meer nodig zou zijn, is slechts een loze bewering van de luchtvaartsector. De omvang van de geclaimde hinderreductie is door onafhankelijke deskundigen (Commissie voor de milieueffectrapportage) verworpen. Bovendien moet hierover volgens punt 7 van het alternatieve CDA-pakket tussen partijen overeenstemming bestaan en geeft Schiphol zelf toe dat dit onderwerp nog in discussie is.
De bewonersdelegatie keurt de Gebruiksprognose 2017 mede hierom af.”
Nachtvluchten - verminderen nachtelijke vlieghinder
PVRC participeert in een onlangs ingestelde werkgroep die zich tot taak heeft gesteld om te komen tot een samenhangende aanpak van het verminderen van de nachtelijke vlieghinder in onze regio, of tot voorstellen die daartoe kunnen leiden; dit los van de huidige sluiting van de oostelijke aanvliegroute.
De werkgroep is ingesteld naar aanleiding van (recente) klachten over: de wijze van aanvliegen (wel of niet CDA), het afwijken van de vaste aanvliegroute en de geluidsproductie.
De werkzaamheden richten zich op:
- Betekenis van de nachtvluchten voor de mainportfunctie van Schiphol
- Wijze van aanvliegen (tijdstip in de nacht, hoogte en geluidsproductie)
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van PVRC, ORS cluster Polderbaan en de gemeenten Uitgeest en Castricum.
Oprichting onafhankelijk overleg- en pressieplatform
In de afgelopen maanden is door enkele betrokkenen het initiatief genomen tot het oprichten van een platform met als doel te kunnen lobbyen om alternatieven voor het doorgroeien van Schiphol prominent op de politieke en publieke agenda te krijgen.
Beoogd wordt dat alle bewonersorganisaties, onafhankelijk van in welke koepel (VGP, BLRS) ze participeren, in dit platform gezamenlijk optrekken.
Er zullen in de volgende regeringsperiode spijkers met koppen geslagen moeten worden om te voorkomen dat Schiphol blijft doorgroeien, met alle nadelige gevolgen voor de woon- en leefomgeving van dien. Schiphol loopt opnieuw tegen de milieugrenzen aan en dat de luchtvaart in Nederland op slot gaat is een utopie.
Het bestuur van PVRC heeft laten weten zich aan te melden voor de eerste bijeenkomst van het platform. Afhankelijk van deze vergadering zal besloten worden of verdere deelname zinvol is.

Ter informatie aan de leden PVRC
BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE COMMISSIE I. en M. van de 2e KAMER
Aan de (plv.) leden van de Commissie Infrastructuur en Milieu
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Castricum, 27 juni 2016
Geachte heer, mevrouw
Op 30 juni a.s. is er Algemeen Overleg van de Commissie Infrastructuur en Milieu over de Actieagenda Schiphol.
Voorafgaande aan dit overleg vragen we als Platform Vlieghinder Regio Castricum ( PVRC) uw aandacht voor enkele opmerkingen onzerzijds bij de Actieagenda Schiphol.
Over ons
• De vereniging PVRC is opgericht in juni 2003, ten tijde van de ingebruikname van de Polderbaan. Meer: http://www.vlieghinder.nl/paginas/page/over-ons
• PVRC participeert ook in de bewonersvertegenwoordiging van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en tracht mede op deze wijze de belangen van de bewoners te behartigen.
• Daarnaast beheren we de website www.vlieghinder.nl . Op de homepage http://www.vlieghinder.nl zijn nieuwsberichten opgenomen over vliegen, vliegverkeer en daarmee samenhangende politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Samen met de lezersreacties een door velen geraadpleegde en actuele bron van informatie.
Op onze website is verder informatie te vinden over baangebruik,( melden van) hinder en geluidsmeetnetten ( o.a. Nomos). Bovendien zijn er radarplots van de vluchten opgenomen.
Graag nodigen we u uit om onze website te bezoeken.
Actieagenda Schiphol
o Het kabinet geeft aan ( pagina 38 van de Actieagenda) te willen borgen dat een verdere luchthavenontwikkeling in balans en afstemming met haar omgeving ook na 2020 intact blijft en het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS ) daarmee toekomstbestendig is.
PVRC is het daar graag mee eens. Echter: in de praktijk blijkt hieraan soms afbreuk gedaan te worden, zoals bijv. ten aanzien van de afspraak rond de aantallen nachtvluchten.
( zie de reactie van de clustervertegenwoordiger Polderbaan in de ORS: http://www.vlieghinder.nl/nieuws/artikel/groeien-de-nachtvluchten-op-de-polderbaan-mee-met-schiphol1 )
Wij pleiten ervoor dat alle partijen de gemaakte afspraken respecteren en uitvoeren.

o Paragraaf 7.4. ‘Luchtruimcapaciteit’ vermeldt onder andere dat in de komende jaren procedures in het luchtruim en maatregelen op de grond zullen worden aangepast.
Dit om de voorspelbaarheid en efficiënte afhandeling van verkeersstromen te vergroten en de spreiding van geluidhinder te beperken. De LVNL zal hiertoe gefaseerd vaste naderingsroutes voor de hoofdbaancombinaties op Schiphol introduceren. Dit voor zover mogelijk binnen de kaders van capaciteit en milieu.
Wij merken op dat een en ander zal moeten passen binnen de vastgestelde regels van het NNHS.

o Overigens zijn wij niet gerust op de mogelijkheden en de capaciteit van LVNL om procedures en maatregelen op een adequate wijze aan te passen aan gewijzigde omstandigheden ( pagina 43).
Onze vrees wordt met name ingegeven door de ons inziens onbevredigende gang van zaken omtrent en na het besluit van LVNL om met ingang van 28 mei 2015 de nachtelijke aanvliegroutes uit het oosten naar de Polderbaan te schrappen
Zie verder het dossier: https://www.google.nl/#q=nachtvluchten+site:vlieghinder.nl

We hopen u met deze informatie van dienst te zijn.
Uiteraard zijn we graag bereid om een en ander nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
namens bestuur PVRC,
Ymte van Gosliga