Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Van het bestuurVlieghinder. Wat willen wij als bewoners?

Platform Vlieghinder Regio Castricum organiseert een bijeenkomst over vlieghinder.
Heeft u ook hinder van de Polderbaan? Dan bent u van harte welkom. Donderdag 22 november 20.00 uur in Fase Fier Castricum.

Op deze avond kunt u mee praten.
We hebben drie thema’s om dit in te leiden.

Vliegen en klimaat door Sijas Akkerman, directeur natuur en milieu federatie Noord-Holland
Bevolkingsonderzoek vlieghinder en slaapverstoring door Ingrid Zandt, beleidsmedewerker GGD Kennemerland
Minder nachtelijke vlieghinder door Hans van Schoor, secretaris PVRC

Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek. Welke afspraken moet PVRC maken over vlieghinder?
De bijeenkomst is 22 november 20.00 uur. Fase Fier, Van Oldebarneveldweg 25, Castricum (Bakkum). Inloop vanaf 19.30 uur.
UITNODIGING Algemene Leden Vergadering PVRC
dinsdag 3 april 2018, aanvang 20.00 u

Het bestuur van de Vereniging PVRC nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 3 april 2018.
Locatie: Sportcentrum De Bloemen, De Bloemen 71, 1902 GT Castricum. Tel. 0251-652555
Aanvang van de vergadering: 20.00 uur
Zaal open: vanaf 19.45 uur
Toegang alleen voor leden

Agenda
1. Opening Algemene Leden Vergadering 3 april 2018
2. Mededelingen
3. Presentatie door de heer Gerard Jägers, clustervertegenwoordiger Polderbaan buitengebied, over de werkzaamheden van de bewonersvertegenwoordigers in (het Regioforum van) de Omgevingsraad Schiphol
4. Presentatie door de heer Jaap Kroon, clustervertegenwoordiger Polderbaan binnengebied en tevens lid van de werkgroep Luchtvaart Lange termijn over het tot stand komen en de inhoud van 'Een vlucht naar voren'.
5. Verslag van het bestuur over 2017
6. Huishoudelijk deel:
a. Verslag ALV 16 nov. 2016
b. Financieel jaarverslag 1 nov. 2016 – 31 dec. 2017
c. Verslag kascontrolecommissie 2016/2017
d. Begroting 2018, incl. contributievoorstel
e. Benoeming kascontrolecommissie 2018
7. Rondvraag en sluiting

Aansluitend aan de ALV is er gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar na te praten.


Verenigingsjaar


Het bestuur heeft besloten om het boekjaar, wat tot nu toe liep van 1 november tot 1 november, te laten samenvallen met het kalenderjaar. Dit betekent dat het lopende boekjaar éénmalig 14 maanden zal omvatten: van 1 november 2016 t/m 31 december 2017.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal daarom niet in november 2017 worden gehouden, maar in het voorjaar van 2018.


Notulen Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC)Datum: 16 november 2016, aanvang 20.00 u

.
Plaats: Sportcentrum De Bloemen, Castricum,
Aanwezig: Naast de bestuursleden PVRC (heren Y. van Gosliga en H. van Schoor) hebben 31 leden de presentielijst getekend.

1. Opening


De voorzitter PVRC Ymte van Gosliga heet iedereen hartelijk welkom op de PVRC Algemene Leden Vergadering 2016 en dankt de aanwezige leden voor hun komst.
In het bijzonder verwelkomt hij de heer Gerard Jägers, clustervertegenwoordiger Polderbaan Buitengebied, die ons zal vertellen van zijn activiteiten als clustervertegenwoordiger

2. Mededelingen


Er zijn geen mededelingen

3. Inleiding door de heer Gerard Jägers


De heer Jägers geeft, na zich voor de degenen die vorig jaar niet aanwezig waren kort geïntroduceerd te hebben, een overzicht van de onderwerpen waar hij als clustervertegenwoordiger sinds de vorige ledenvergadering van PVRC mee te maken kreeg.

Gebruiksprognose 2017


Het maximum aantal vliegbewegingen van 500.000 in 2020 dreigt in 2017 benaderd te worden. Dit is mede het gevolg van het niet toepassen van selectiviteit door Schiphol.

Nachtvluchten


In de aangepaste afspraken is het maximum aantal nachtvluchten per jaar 29.000. Schiphol houdt zich hier niet aan en er wordt niet op gehandhaafd.

Route nachtvluchten


Sinds mei 2015 is het aantal nachtvluchten over Castricum verdubbeld door het schrappen van de oostelijke aanvliegroute. Tijdens een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis is hierop een toelichting gegeven: De veiligheid zou in het geding zijn. LVNL is er nog niet in geslaagd om de toegezegde oplossing te vinden.

Transition Laye

r
De door velen gevraagde aanpassing van de vlieghoogte ( hoger!) kan nationaal worden geregeld. Elders gebeurt dat al. Hier ligt een taak voor de bewonersorganisaties voor actie.
Milieu effect rapportage (MER)
Voor het invoeren van het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel Schiphol (NNHS) is een MER vereist. De eerste resultaten zijn afgewezen omdat oude i.p.v. nieuwe methoden gebruikt zijn.
Schiphol claimt meer vermindering van hinder( door hinder beperkende maatregelen) dan reëel geacht wordt.
Vervolgens kunnen zienswijzen worden ingediend.

Adviesaanvraag bij ORS


Tot 2020 zijn jaarlijks maximaal 500.000 vluchten toegestaan. Daarna is door toepassing van de 50-50 maatregel ( resultaat van vermindering hinder kan voor de helft in meer vliegbewegingen worden omgezet) groei mogelijk. De bewoners in ORS wijzen hierbij op hinder verhogende ontwikkelingen bij Schiphol die meegenomen dienen te worden, evenals de gevolgen van besluiten in de lokale politiek.
De vraag is gerezen of het bestaan van de ORS als gevolg hiervan op het spel staat. Dit zal moeten worden afgewacht.

Verjonging


Over twee jaar worden verkiezingen gehouden voor clustervertegenwoordigers. Verjonging is dan mogelijk.

Opschorting overleg


Op een vraag over het opschorten van het overleg van het College van Advies merkt de heer Jägers op dat de wet overleg voorschrijft, incl. de bewonersdelegatie. Na een aanvankelijke schorsing zal het overleg worden hervat.

4. Terugblik 2016 en vooruitblik door het bestuur


In een PowerPoint presentatie geeft de voorzitter een terugblik over 2016 en schets hij de verwachtingen voor het volgende jaar.

PVRC is opgericht op 24 juni 2003 toen de Polderbaan in gebruik werd genomen. Momenteel ( 1-11-2016) zijn er 655 betalende leden.
PVRC behartigt vanaf het begin de belangen van allen in de regio die de vlieghinder tot acceptabele proporties willen terugdringen.

Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol


In het NNHS zijn afspraken gemaakt over: maximaal 500.000 vliegbewegingen, max. 29.000 nachtvluchten, beperkt 2 + 2 baangebruik, gebruik baanpreferentie tabellen ( voor overdag en voor ’s nachts), de inzet van de banen en het CDA vliegen (glijvluchten) in de nacht.

Vlieghinder: geluidshinder

r
Het aantal vluchten per jaar is toegenomen: 6.000 meer starts ( vnl. Polderbaan) en 6.000 meer landingen ( waarvan 5.000 op de Polderbaan).
Oorzaken van de hinder zijn: route ( vast of variabel), hoogte en minder of geen glijvluchten.
Het geluidsniveau is sinds 2014 en 2015 toegenomen; m.n. door de gewijzigde nachtroutes.

Vlieghinder: uitstoot ( ultra) fijn stof


N.a.v. onderzoek door RIVM heeft de staatsecretaris opdracht gegeven voor nader onderzoek. Resultaten komen later.

Nachtvluchten


Het geluidsniveau ’s nachts is sinds 2015 toegenomen door de wijziging van de aanvliegroute. De door LVNL toegezegde aanpassingen laten op zich wachten.
De nachtlandingen op de Polderbaan zijn van 23.00 tot 04.00 uur vnl. chartervluchten, vanaf 04.00 door KLM uitgevoerde vluchten. Een regionale werkgroep nachtvluchten waarin behalve de Omgevingsdienst IJmond ook PVRC deelneemt, zal begin 2017 hierover rapporteren.

Overleg


De Alders Tafel Schiphol en de CROS zijn vervangen door de Omgevingsraad Schiphol. De bewonersdelegatie in het Regioforum bestaat uit de 10 clustervertegenwoordigers. Deze worden om de 4 jaar gekozen door de kiesmannen, afkomstig van de bewonersorganisaties en - groeperingen met tenminste 100 leden. In het cluster Polderbaan Buitengebied doen 21 organisaties mee en is Gerard Jägers clustervertegenwoordiger. De bewonersdelegatie In het College van Advies bestaat uit 3 leden ( aangewezen uit en door het clustervertegenwoordigersoverleg van 10 leden).

Politieke beïnvloeding door PVRC:


- Brief aan de woordvoerders luchtvaart 2e Kamer t.g.v. het Algemeen Overleg op 30 juni 2016
- Periodiek overleg met de portefeuillehouder Schiphol van het college van B&W Castricum
- Idem regionaal met ook Uitgeest en Alkmaar

Deelname aan overleggen:


- Overleg kiesmannen cluster Polderbaan van de ORS
- Regionaal vooroverleg Regio Forum ( gemeenten, Omgevingsdienst IJmond en bewoners)

Website vlieghinder.nl


De website telt gemiddeld 650 bezoekers per dag. Er zijn 402 (pers)artikelen over vliegen en vlieghinder geplaatst, hierop zijn 1320 reacties gekomen. Daarnaast wordt veel informatie van PVRC en van derden geboden, zoals de radargegevens.
Toekomst PVRC
De 655 leden rechtvaardigen het (voort)bestaan van PVRC! Dit is echter afhankelijk van voldoende bestuursleden. Samenwerking in grotere verbanden is en blijft noodzaak.

5. Huishoudelijk deela. Verslag ALV 19 november 2015
Het in de Nieuwsbrief opgenomen verslag van de Algemene Ledenvergadering 2015 wordt goedgekeurd.

b. Financieel jaarverslag 2015/2016
De jaarrekening sluit met een ( positief) resultaat van € 2.060. De vergadering keurt de jaarrekening goed.

c. Verslag van de kascontrolecommissie 2015/2016
De kascontrolecommissie, bestaande uit dhr. Glas en dhr. Van de Vecht, heeft de financiële stukken gecontroleerd en adviseren de vergadering de jaarrekening goed te keuren en de penningmeester te dechargeren. De vergadering besluit conform.
De commissie adviseert tevens de Nieuwsbrief digitaal te verzenden (uit oogpunt van kostenbesparing) en, gelet op het positieve saldo, geen contributie te heffen.
Het bestuur zal de mogelijkheid van de digitale verzending van de Nieuwsbrief onderzoeken. Het bestuur ontraadt het voorstel om geen contributie te heffen omdat een financiële buffer bij mogelijk in de toekomst te voeren procedures hard nodig is; ook worden er investeringen in de website verwacht.

d. Begroting 2016/2017 en contributievoorstel
De voorgestelde begroting voor 2016/2017 incl. het voorstel om de contributie ongewijzigd vast te stellen op € 10 (leden) en € 1 (gezinsleden) wordt door de vergadering aangenomen.

e. Benoeming kascontrolecommissie 2016/2017
De commissie zal bestaan uit de heren Glas en Leijgraaff.

f. Verkiezing bestuurslid ( penningmeester)
Het door het bestuur voor de functie van penningmeester voorgedragen bestuurslid, dhr. Adrie Weerstand, stelt zich aan de vergadering voor. De vergadering stemt in met zijn benoeming.
De voorzitter roept de leden op om mee te doen in het bestuur. Alleen dan kan het bestuur meer doen dan op ‘de winkel passen’!

6. Rondvraag en sluiting


De heer Sins adviseert het bestuur om ingeval van een procedure tegen Schiphol c.s. steun te zoeken bij andere partijen die eenzelfde belang voorstaan. Dit omdat procederen kostbaar is. Als voorbeeld noemt hij Milieudefensie. Het bestuur vindt dit een goede suggestie en neemt die mee.

Tot slot bedankt de voorzitter iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en belangstelling.
Daarnaast dankt de voorzitter de vele mensen die zich belangeloos inzetten voor PVRC: de plaatsers van krantenknipsels op de website, de beheerder van de website en degenen die de Nieuwsbrief verzorgen. Zonder deze onmisbare inzet is het functioneren van PVRC niet goed mogelijk.Juni 2017

Zoals u de afgelopen weken gemerkt zult hebben zijn er een aantal zaken niet goed gegaan bij het versturen van de contributierekeningen 2017. Er zijn een aantal onterechte mails verzonden. Wij bieden hiervoor onze excuses aan.

Ymte van Goslinga
Voorzitter PVRC16 maart 2017.Op initiatief van het PVRC is er samen met de Omgevingsdienst IJmond onderzoek gedaan naar landingen in de nacht in de regio. Landingen in de nacht leidt tot meldingen van inwoners uit de hele regio

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Uitgeest liggen onder de vaste aanvliegroute van de Polderbaan op Schiphol. De inzet van de Polderbaan voor landingen in de nacht leidt tot meldingen door bewoners van vlieghinder in de hele regio. Met de afsluiting van de oostelijke nachtelijke aanvliegroute is de overlast in deze regio gegroeid. Tegelijkertijd komt uit de verkenning naar voren dat de geluidshinder groter is dan volgens het bestaande beleid mag worden verwacht. Ook blijkt dat veel nachtvluchten niet mainportgebonden zijn en daarom economisch van minder belang.

Wijze van aanvliegen

Niet alleen de route bepaalt de mate van vlieghinder die inwoners kunnen ervaren, ook de wijze van aanvliegen kan hierin bepalend zijn. In de praktijk blijkt dat vliegtuigen regelmatig afwijken van de vliegpaden en de wijze van aanvliegen niet altijd volgens een perfecte glijvlucht plaatsvindt. Dit zorgt voor hogere geluidsniveaus dan mag worden verwacht volgens de gebruikte waarden voor geluidsberekeningen. Het is zo dat er voor de nacht een speciaal regime van aan- en uitvliegen geldt. Een andere oorzaak van vlieghinder is het gespreid aanvliegen, waar Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) van gebruik mag maken bij veiligheids- of operationele redenen. Er wordt dan in de nacht geen gebruik gemaakt van glijvluchten en wordt ook lager aangevlogen, waarmee een groter gebied dan nu te maken krijgt met vlieghinder.

Tevens komt er uit de verkenning naar voren, dat er een fluctuatie in geluid is bij de nachtvluchten. Het huidige beleid en de berekeningen van vliegtuiggeluid zijn gebaseerd op gemiddelde niveaus. Uit de praktijk blijkt dat gemeten geluidsniveaus hoger uitkomen dan de berekende waarden. Omdat juist deze hoge geluidsniveaus leiden tot slaapverstoring willen gemeenten dat er meer aandacht wordt gegeven aan relevante extremen in de nachtperiode. Een aanknopingspunt hierin zijn berekeningen op basis van de nieuwe voorschriften voor het berekenen van geluidshinder.

Het rapport vindt u hier.

Melden klachten bij BASIn januari 2009 hebben wij u opgeroepen om te stoppen met het melden van klachten over vliegtuiglawaai bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

We deden deze oproep omdat het indienen van klachten zo ingewikkeld was geworden dat er veel minder klachten werden ingediend. Hierdoor waren de ‘oude’ cijfers niet goed meer te vergelijken met de ‘nieuwe’ cijfers. Zo waren er in november 2007 65.000 klachten en een jaar later in november 2008 9.400 klachten.
Deze ontwikkeling kwam de sector goed uit en werd vertaald in een beeld dat de afname van het aantal klachten het gevolg zou zijn van minder overlast in de regio bewerkstelligd door experimenten en maatregelen!

Sindsdien heeft BAS de procedure voor het indienen van klachten en meldingen vereenvoudigd en is de registratie al weer enige jaren vergelijkbaar met vorige jaren.

Dat betekent dat het bestuur van PVRC geen redenen meer ziet om het indienen van klachten te ontraden. We trekken onze oproep van januari 2009 dan ook in.

Dat betekent dat we u oproepen om - voor zover u dit nog niet deed – uw klachten bij BAS in te dienen.

Namens het bestuur PVRC,

Ymte van Gosliga, voorzitter


Reageren?

Let op! Door het plaatsen van een reactie gaat u akkoord met onze huisregels.