Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Wonen en vliegen gaan niet samen

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 588 
|
 digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl 
Bewoners_logo_2x.png

Matt Poelmans: ,,Schiphol is stormachtig gegroeid met overbodige vluchten voor buitenlandse overstappers.’’

Het nieuwe kabinet wil een integrale oplossing voor Schiphol ’die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hubfunctie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven’. Omwonenden van Schiphol dringen al langer aan op een evenwichtiger koers voor de luchtvaart.

Doordat de belangen van omwonenden onvoldoende zijn meegewogen in het Schipholbeleid is een enorme vertrouwensbreuk ontstaan. Hinderbeperkende maatregelen hebben de nadelen van de groei niet afdoende gecompenseerd. De enige remedie is minder vliegen. Dat kan zonder dat de internationale bereikbaarheid van ons land in gevaar komt en dient ook andere doelen zoals woningbouw en duurzaamheid. Daarom moet er een nieuwe definitie komen van omgevingskwaliteit, netwerkkwaliteit en rechtsbescherming. De ’Burgervisie Schiphol’ vult dit concreet in.

Het luchtvaartbeleid van de afgelopen jaren heeft niet geleid tot de beloofde ’ontwikkeling in balans met de omgeving’. Het toekomstige beleid met het ’groeiverdienmodel’ zal dat ook niet bewerkstelligen. Het is misvatting dat met hinderbeperkende maatregelen de nadelen van luchtvaartgroei zouden kunnen worden weggenomen. Het aantal ernstig gehinderden is immers niet gedaald zoals afgesproken, maar met de helft gestegen. Dat zal nog erger worden door de enorme woningbouwopgave.

Bovendien is ook de hinder per persoon toegenomen. Verlegging van routes, operationele maatregelen en stillere en schonere vliegtuigen hebben niet kunnen voorkomen dat in grote gebieden bij de luchthaven en onder vliegroutes sprake is van een permanente aanslag op de gezondheid en aantasting van het leefklimaat.

De geluidsberekeningen van Schiphol kloppen al jaren niet. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft in haar advies over het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol aangetoond dat het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel de hinder niet vermindert. Het leidt hoogstens tot verplaatsing en concentratie van hinder, waardoor de overlast per saldo alleen maar toeneemt.

Geluidsbelasting

Daarom moet er een nieuwe norm komen voor individuele omgevingskwaliteit: niet langer telt het berekende aantal mensen dat hinder ondervindt, maar de feitelijk gemeten geluidsbelasting op een bepaalde plaats. Dan blijkt dat de grens van wat de omgeving kan verdragen ruimschoots is overschreden, in totaal en lokaal. Zoveel is duidelijk: wonen en vliegen gaan niet samen. Dat is ook oplosbaar, Schiphol zit namelijk veel te ruim in de jas.

Schiphol is de laatste jaren stormachtig gegroeid met overbodige vluchten voor buitenlandse overstappers waarmee de Nederlandse economie niets opschiet. Tegelijk is de toename van de hinder verdoezeld door nieuwe gehinderden niet mee te tellen. Omdat hinderbeperking onvoldoende soelaas biedt, rest minder vliegen als remedie.

Ook het behalen van andere doelen zoals duurzaamheid en woningbouw nopen daartoe. Vermindering van uitstoot (CO2, stikstof, ultrafijnstof) is slechts mogelijk bij een aanzienlijk lager aantal vluchten. Volgens diverse studies kan een optimaal Schiphol toe met maximaal 350.000 vluchten. Afschaffing van het overstapmodel maakt zo’n vermindering mogelijk zonder dat de internationale verbinding van ons land daaronder lijdt.

Het is slecht gesteld met de belangenbehartiging van diegenen die de nadelen van Schiphol ondervinden, zowel individueel als collectief. Terwijl iedere burger bezwaar kan aantekenen tegen een nadelige verandering in zijn omgeving op de grond (bijvoorbeeld de aanleg van een fietspad naast zijn tuin) kan dat niet als Schiphol een snelweg in de lucht inricht pal boven diezelfde tuin. Individuele rechtsbescherming ontbreekt en een beroep op de rechter is al gauw kansloos. Gedupeerden komen er ook bekaaid vanaf als zij collectief hun belangen willen behartigen. Participatie en overleg zijn dikwijls vrijblijvend en afspraken niet afdwingbaar. Dat komt doordat normen in de luchtvaart te laag of te vaag zijn, nog ontbreken, niet gecontroleerd worden en straffeloos geschonden.

Een bijzonder probleem doet zich voor bij het vraagstuk van wonen en vliegen. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten het uitvoeringsbesluit over het geluid van wegen, spoorlijnen en fabrieken worden aangevuld met vliegtuiggeluid. Wanneer dat bij elkaar wordt opgeteld blijkt hoe erg het omgevingslawaai in totaal is. De huidige omwonenden weten dat uit eigen ervaring al lang, maar nu wordt ook wettelijk ’hoorbaar’ dat de normen ruim zijn overschreden. Omdat woningbouw in de Randstad daardoor vrijwel onmogelijk is, dreigt dat niet de oorzaak wordt aangepakt (minder vliegen), maar de gevolgen weggepoetst (norm verlagen). Dat is ongehoord want de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft juist geadviseerd om de vliegtuighindernorm te verscherpen.

Door de politieke malaise in 2021 is de Luchtvaartnota controversieel verklaard, waardoor een politieke grondslag voor het luchtvaartbeleid ontbreekt. Dat heeft bestaande gedoogsituatie verergerd en ook de beoogde omvorming van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) in een Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) uitgesteld. Een nieuwe bestuurscultuur moet een einde maken aan dit rechtsvacuüm. Met het oog hierop heeft de ORS-bewonersdelegatie een ’Burgervisie Schiphol’ opgesteld als concrete agenda voor het nieuwe permanente Schipholoverleg.


Matt Poelmans
Voorzitter Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol

Bekijk bericht op "digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Dit artikel vat de zaak heel goed samen. Het nieuwe kabinet tendeert naar voortzetting van dit beleid. Rutte-doctrine in optima forma en totaal geen nieuwe bestuurscultuur. Van mij mogen ze nu al onmiddellijk opstappen!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

IS ER NIET VEEL MEER NODIG DAN "AANDACHT"?

In het nieuwe regeerakkoord valt inzake luchtvaart en Schiphol op dat "aandacht" als oplossing voor de uit de hand gelopen ontwikkeling op de agenda staat.

Dat dit soort aandacht bestaat uit het mobiliseren van oud PvdA prominenten als Cohen en Wallage bij het vormgeven van het zoveelste "participatiegedrocht" na de mislukte CROS en ORS blijft onvermeld. Helaas blijft ook een deel van de bewonersplatforms maar geloven in dit soort schijninspraak, daarbij gevoed door bestuursleden die via binding met coalitiepartijen als D66 en CU blijkbaar de weg van de minste weerstand inslaan.

De CU/LNV speelt samen met I&W en Defensie een hoofdrol in het dossier omdat men de stikstofproblematiek rond de luchthavens daar heeft neergelegd. Helaas valt daarbij een tendens waar te nemen die al heel lang oprukt en wel het "Schiphollen": het permanent oprekken van normen rond onze leefomgeving en verzet tegen wettelijk vastgestelde Omgevingsvisies en verordeningen. Een verzet dat NB! via topbestuuders van de gemeente Amsterdam (Halsema GL) en de Provincie NH (Van Dijk VVD en Verbeek PvdA) middels de pas vernieuwde Lobbyorganisatie MRA 2.0 (tevens Transport Autoriteit!) ook stevig is georganiseerd.

Tegenover dit "governance" gedoe mag wel eens een concreet pakket aan terechte eisen worden gesteld waarbij het meest in het oog vallen:

- Snel opheffen van de reservering voor een Tweede Kaagbaan
- Buiten werkingstelling van het op de Polderbaan geplaatste "NEXT-GEN" hoogfrequent vliegsysteem dat bij inwerkingstelling onze gehele regio inclusief het Natura 2000 kustgebied dreigt te ruineren. Waar blijft een aanklacht tegen de hiervoor verantwoordelijken?
- Sanering & transformatie met oog voor nuttig gebruik van een aangepast Schiphol en KLM en het wegnemen van schadelijke, afkeurenswaardige aantasting van de leefomgeving en gezondheid van omwonenden en (platform-) medewerkers

Kortom: geen zoete broodjes bakken maar concrete verbeteringen nastreven vanaf 2022!