Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Vragen De VrijeLijst Castricum aan college van B&W

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 758 
|
 De VrijeLIjst 
hvs_castricum_DSC_2563.jpg

Castricum, 2 januari 2018

Schriftelijke vragen Schiphol

Geacht College,

De VrijeLijst wenst U en de gemeentelijke organisatie een voorspoedig 2018. Wethouder Steeman is het jaar voortvarend begonnen, nu hij zich vandaag voor BNR en tegenover de NOS kritisch heeft uitgelaten over Schiphol. Castricum en nog 7 andere gemeenten die overlast ervaren zijn volgens de wethouder het vertrouwen in de luchthaven kwijt. De gemeenten betwijfelen of de luchthaven bij het maken van een nieuwe milieurapportage (MER) wel eerlijk handelt. De gemeenten hebben bij monde van de wethouder onafhankelijk onderzoek gedaan naar nachtvluchten en overlast-beleving. In besluitvormende vergaderingen van de Omgevingsraad worden de resultaten van dit onderzoek van de agenda weggehouden.

De VrijeLijst heeft aan uw college de volgende vragen.

1 Deelt uw college in de volle breedte de kritische uitlatingen en beweringen van de heer Steeman als lid zijn van de Omgevingsraad Schiphol? Zo ja, op grond waarvan is uw college het vertrouwen in de luchthaven kwijt? Zo nee, hoe moeten de uitspraken van de heer Steeman worden uitgelegd?

2 Castricum heeft volgens opgave van de heer Steeman aan de NOS geen vertrouwen meer in de nieuwe milieurapportage, waaruit Schiphol opmaakt dat er nog ruimte is voor groei. Heeft uw college de opzegging van het vertrouwen al ter kennis gebracht aan de minister? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke gevolgen heeft de vertrouwensbreuk voor het lidmaatschap van Castricum van de Omgevingsraad?

3 Bewonersplatforms, zoals in Castricum de PVRC, vragen al jaren om de overlast van Schiphol nadrukkelijk op de politieke en bestuurlijke agenda te nemen. Heeft uw College zich over de vertrouwenskwestie aangaande Schiphol laten informeren door de PVRC? Zo ja, op welke wijze is dat gebeurd en hoe en waar kunnen we hiervan kennisnemen? Zo nee, waarom niet?

4 Wat valt te zeggen van de ‘onafhankelijke onderzoeksresultaten’ die door de gemeenten waaronder Castricum zijn opgetekend, hoe heeft dat onderzoek eruit gezien, door wie en wanneer is dit uitgevoerd en hoe kan het zijn dat de Omgevingsraad zich hiervoor niet ontvankelijk heeft getoond?

5 Ligt het volgens uw College niet in de lijn om onderzoeken naar overlast van Schiphol, besprekingen met (leden van) de PVRC ook te delen met de Gemeenteraad, openbaar, frequent als een regelmatig klankbord tussen College, Raad en inwoners? Zo ja, waarom kiest uw college voor een zo belangwekkend onderwerp als de toekomst van Schiphol niet voor een regelmatig terugkerende participatieve dialoog, bijvoorbeeld via het instrument van openbare raadsinformatieavonden?

6 Wat vindt uw college van het voorstel van De VrijeLijst om over Schiphol een openbare gesprekstafel te beginnen, naar het voorbeeld van overleggroepen zoals bestaan voor het strand en het buitengebied, waar periodiek gedurende het jaar ontwikkelingen en actualiteiten, politieke besluitvormingsprocessen ter sprake kunnen komen?

7 Hoe gaat uw College om met de kloof die thans in de Omgevingsraad bestaat tussen gemeenten die het vertrouwen in Schiphol kwijt zijn, gemeenten die wel vertrouwen in de luchthaven hebben, en gemeenten die niet aan de enquete van de NOS hebben deelgenomen?

Uw antwoorden tegemoet ziende, waarvoor op voorhand dank,


Ron de Haan

De VrijeLijst


Opmerking redactie vlieghinder.nl. Zodra de antwoorden op de gestelde vragen bekend zijn, worden deze in de vorm van een update toegevoegd aan dit bericht.


Reacties op dit bericht