Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Voortgang Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 836 
|
 rijksoverheid.nl - 29-06-2020 
Nomos_28_Limmen_hvs.JPG

Geachte voorzitter,

Op 18 december 2019 heb ik u het rapport van de verkenningsfase van de programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid aangeboden 1 . Dit rapport is opgesteld door het consortium van RIVM, NLR en KNMI. Ik heb u hierbij toegezegd om u voor de zomer van 2020 te informeren over de (vervolg-)stappen die sindsdien zijn gezet en die ik nog zal zetten ter uitvoering van de programmatische aanpak gericht op meten, berekenen en beleven van vliegtuiggeluid. Met deze brief geef ik invulling aan deze toezegging.

Start uitwerkingsfase van de programmatische aanpak
Ik heb in voornoemde brief aangegeven dat ik uitvoering geef aan alle aanbevelingen van het consortium. Hiertoe ben ik de uitwerkingsfase van de programmatische aanpak gestart, waartoe opdrachten zijn verstrekt aan RIVM, KNMI en NLR. Ook zijn er afspraken gemaakt met GGD GHOR Nederland over de uitvoering van de GGD Gezondheidsmonitor in 2020 conform de aanbevelingen van het RIVM, NLR en KNMI. De resultaten van deze monitor worden geanalyseerd, waarbij ook aanvullende geluidindicatoren worden betrokken. Onder
leiding van het RIVM wordt in deze uitvoeringsfase momenteel gewerkt aan de nationale meetstrategie (en database) voor vliegtuiggeluid in overleg met de luchthavens van nationale betekenis.

Na de zomer start de regionale uitwerking van de nationale meetstrategie Daarnaast wordt de komende tijd gewerkt aan de ontwikkeling van een validatiemethodiek. De verwachting is dat eind dit jaar het principe van de beoogde methodiek getest kan worden aan de hand van geselecteerde meet- en rekengegevens rondom Schiphol. Ook wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een landelijke website met algemene informatie over geluid, een plan van aanpak voor de inzet van citizen science en een plan van aanpak voor een
onderzoek naar het toepassingsbereik van metingen en berekeningen.

Samen met de lokale en regionale partijen, lopen er momenteel verschillende initiatieven op het gebied van (burger) metingen en kennisuitwisseling. Een voorbeeld hiervan is de betrokkenheid van het programma bij het ontwikkelen van het geluidmeetnet van Rotterdam The Hague Airport. In nauwe samenwerking met DCMR, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam wordt gewerkt aan een (burger)meetnet rondom Rotterdam The Hague airport. Er wordt gezamenlijk een bijeenkomst met een grote groep stakeholders georganiseerd,waar lokale wensen gekoppeld worden aan de landelijke aanpak en de regionale uitwerking van een meetnet. Ten slotte wordt momenteel een voorstel ontwikkeld
voor de inrichting van een expertgroep van onafhankelijke deskundigen voor het borgen en toetsen van de voorgenomen activiteiten voor meten, berekenen en beleven. Dit zal na de zomer met de omgeving worden besproken.

Betrokkenheid van de omgeving bij de programmatische aanpak
Een goede betrokkenheid van en adequate informatievoorziening aan stakeholders is bij de programmatische aanpak van groot belang. Mijn ministerie informeert de relevante omgevingspartijen regelmatig over de voortgang van de activiteiten.Hiervoor worden de bestaande overleggremia, zoals de commissies regionaal overleg (cro’s) van de burgerluchthavens, de Commissies Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) van de militaire luchthavens en Omgevingsraad Schiphol (ORS) zoveel mogelijk benut.

De programmatische aanpak is opgenomen in de Ontwerp-Luchtvaartnota die ik uw Kamer op 15 mei jl. heb toegestuurd. Hiervoor is een zienswijzeprocedure gestart waarbij iedereen van 29 mei tot en met 9 juli inbreng kan leveren op de Ontwerp-Luchtvaartnota, en daarmee ook op de programmatische aanpak. De uitkomsten van dit onderdeel van de zienswijzeprocedure betrek ik bij de verdere vormgeving van de aanpak.

De betrokkenheid van de omgeving in de vervolgfase van de programmatische aanpak verschilt daarnaast per aanbeveling. In sommige gevallen vinden de contacten met de omgeving vooral plaats door het RIVM en haar partners, zoals bij de meetstrategie, citizen science en de ontwikkeling van de landelijke website.Voor andere aanbevelingen, met name de uitwerking van de onafhankelijke expertise, ligt de interactie met de omgeving primair bij mijn ministerie. Altijd geldt dat mijn ministerie betrokken is bij de interactie tussen het consortium en stakeholders en dat het ministerie van IenW de participatie en communicatie met betrekking tot de programmatische aanpak als geheel borgt. Ook de mate van
betrokkenheid verschilt. Bij citizen science wordt intensief met bewoners opgetrokken, bij andere onderwerpen zullen bewoners geconsulteerd worden of zal vooral informatie worden gegeven.Uiteraard zal bij de interactie met de omgeving rekening moeten worden gehouden met de beperkingen die voortvloeien uit de bestrijding van de COVID- 19-crisis. Hoe daarmee omgegaan wordt, is maatwerk.

Verdeling verantwoordelijkheden Rijk en Regio
Er is nadere uitwerking gegeven aan de rolverdeling tussen Rijk, luchthavens en regiopartijen. Het Rijk is verantwoordelijk voor validatie, onderzoek en landelijke informatievoorziening. Luchthavens worden verantwoordelijk voor het meten voor validatie. Regiopartijen moeten onderling afspraken maken over (meten voor) regionale informatievoorziening. Het Rijk faciliteert daarbij, door advies van het RIVM en andere kennisinstituten. Er zijn gesprekken gevoerd met de luchthavens van nationale betekenis en ook met cro’s, COVM Eindhoven en ORS over deze rolverdeling tussen het Rijk, luchthavens en de ‘regio’ (met name gemeenten/provincie en luchthaven). De financiering van meetinfrastructuur volgt deze rolverdeling.

De ORS had al een nieuw meetinitiatief ontwikkeld om informatievoorziening voor omwonenden van Schiphol te verbeteren. Het ORS voorstel zal meegenomen worden bij uitwerking van de meetstrategie voor Schiphol. Omdat metingen voor informatievoorziening bij de regiopartijen blijven liggen, heb ik aan de ORS voorgesteld dat dhr. Van Geel het financieringsvraagstuk hiervan meeneemt in zijn verkenning naar een toekomstbestendige informatievoorziening binnen de ORS. Er is toegezegd de meetstrategie voor Schiphol met voorrang op te pakken binnen de programmatische aanpak.

Vervolg
Met deze brief heb ik u geïnformeerd over de stappen die dit jaar genomen zijn in de uitwerking van de programmatische aanpak. Voor het einde van dit jaar stel ik u op de hoogte van de voortgang hierin.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Bekijk bericht op "rijksoverheid.nl - 29-06-2020 "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Over de actie om aanscherping van de geluidsnormen tegen te houden en normen - i.v.m. woningbouw - snel weer op te rekken uiteraard geen woord.

Sleutelen aan de nieuwe Omgevingswet gebeurt veelal achter de schermen en kan al het bovenstaande in een klap nutteloos maken.............................

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Ik zeg het steeds weer, de huidige normen zijn al veel te hoog en op slinkse wijze doorgedrukt. De overheid moet echt iets gaan doen aan de gezondheidsaspecten van teveel lawaai, die steeds duidelijker en nijpender worden.

Hier vinden we inderdaad niets over en ik wantrouw de insteek van Van Nieuwenhuizen ten zeerste.

Uit Slob e.a., 2019, GGD-richtlijn medische milieukunde: omgevingsgeluid en gezondheid, RIVM Rapport 2019-0177:

Gezondheidseffecten van geluid
Geluid in de leefomgeving heeft invloed op de gezondheid. Mensen kunnen er last van hebben als ze geluid horen (hinder). Ook kan het ervoor zorgen dat ze minder goed slapen of de dagelijkse activiteiten verstoren. Verder kunnen mensen er stress van krijgen.

Als mensen lange tijd aan te veel geluid blootstaan, kan dat aanleiding geven tot chronische effecten, zoals verhoogde bloeddruk en verhoogde niveaus van het stresshormoon cortisol. Dit verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Ook kan geluid een negatieve invloed hebben op de leerprestaties van kinderen. Wetenschappers denken dat een rustige omgeving helpt om te herstellen van de negatieve effecten van geluid.

Groeiend probleem
Naar verwachting zal geluid in de toekomst voor meer gezondheids-problemen zorgen. Er komt steeds meer geluid en woningen liggen bijvoorbeeld dichter bij bronnen van geluid.

Gezondheidskundige effecten van geluid verdienen daarom aandacht van beleidsmakers en overheden. De Omgevingswet geeft gemeenten meer ruimte om zelf afwegingen te maken in de ruimtelijke ordening. Het is belangrijk om gezondheid bij die afwegingen te betrekken.

Voor vliegverkeer is (nog) geen gezondheidskundige richtwaarde te geven. Vliegverkeer is bij een gelijk geluidsniveau hinderlijker en geeft meer slaapverstoring dan wegverkeer, railverkeer en bedrijven. Op grond van hinder en slaapverstoring moet vliegverkeer zwaarder worden beoordeeld dan andere bronnen. Zolang er geen gezondheidskundige richtwaarde is te noemen, kan worden uitgegaan van de WHO-advieswaarden (45 dB Lden en 40 dB Lnight). Hierbij moet wel het besef zijn dat bij deze waarden nog steeds een hoog percentage ernstige hinder (10%) en ernstige slaapverstoring (11%) optreedt.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

PVRC BESTUUR: "WAKKER WORDEN, BENT U DAAR NOG?"

En daarom probeert men de verbeteringen in de Omgevingswet op dit terrein te blokkeren!

Intusen veinst de BRS en voorzitter -NB: tevens PvdA gedeputeerde ! - Olthof hinderbeperking voor de regio. Tegelijkertijd stuurt hij een brandbrief die neerkomt op het tegenhouden van de verbetering en wederom oprekken van geluidsnormen. Dit vanwege de bouwplannen van de MRA richting Alkmaar en verder.

De 56 gemeenten en 4 provincies die hij vertegenwoordigt hebben verder niets meer in te brengen en de PvdA CEO van Schiphol, n.l. Dick Benschop wordt op zijn wenken bediend.

Zo werkt de bestuurselite, die de ondoorzichtige - via de sector strategisch opgebouwde - bestuursconstructies in handen heeft.

Klap op de vuurpijl:

Via een omweg realiseert men toch "Landsdelen". De MRA sorteert voor op uitbreiding met de provincie Utrecht en Noord Holland Noord en het Provinciebestuur dreigt op te gaan in deze stille revolutie. Ditmaal dus een revolutie "van boven" met de sector als lachende derde........

"Onwetend" en machteloos laten vele volksvertegenwoordigers dit allemaal gebeuren, op een aantal gemeenteraadsfracties in onze BUCH regio na. Het is te hopen dat ook het PVRC bestuur dit onderwerp aanpakt en de politiek helpt wakkerschudden.....................
Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Dit verbaast me niets, zo werkt de politiek en ‘de economie’. De machtige (luchtvaart)lobby’s, bedrijven, CEO’s, en kabinetsleden maken de dienst uit in een schimmig niet-transparant spel. De domme, kritiekloze (vlieg)consument volgt en velen, vooral de niet georganiseerde middengroepen, zwakkeren (chronisch zieken), zzp-ers, flexwerkers, arbeidsmigranten, etc. hebben het nakijken. Via de verkiezingen wordt de elite er straks nog voor beloond ook. Zie ook het boek: Fantoomgroei.

Zal PVRC er iets aan doen of hopen, dat de ‘optimale vaste routes’ straks om hen heen gaan en de last vooral bij anderen komt? Het spel van verdeel en heers loopt weer als vanouds. Ik volg het met interesse.

Onlangs bekeek ik een TV-documentaire over de ‘Joodse Raad’ in de Tweede Wereldoorlog. Ik kan het maar niet helpen hier steeds aan te denken.


Geplaatst door Wim uit CASTRICUM

Het is al heel lang erg stil bij het PVRC. Bestaan we nog?