Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Verslag parlementair onderzoek luchtvaart – januari 2051

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 632 
|
 schipholwatch.nl - 23-12-2020 
C-141_Starlifter_contrail.png
C-141B Starlifter boven Antartica

De parlementarie commissie constateert heden, de 8e januari van het jaar 2051, dat bij de uitvoering van het luchtvaartbeleid in Nederland al decennialang in weerwil van de door het parlement goedgekeurde wetgeving de grond­beginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Dit verwijt treft niet alleen de uitvoering, maar ook de wetgever en de rechtspraak.

Een grondbeginsel van onze rechtsstaat is dat zowel bij het maken als bij het uitvoeren van wetten zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de gezondheid en de leefomgeving van mensen, alsmede de biodiversiteit in algemene zin, conform artikel 21 van de Grondwet.

Bij rechtmatigheid hoort dus het voorkomen en tegengaan van verlies van natuurwaarden, een gezonde leefomgeving en biodiversiteit: alle zaken die bepalend zijn voor de kwaliteit van leven en ons voortbestaan.

Meer vliegen dan belangrijk is voor de economie
De commissie constateert dat de politieke behoefte om de luchtvaart efficiënt in te richten en de wens van politiek en luchtvaartsector te komen tot een groot netwerk van verbindingen dat significant uitstijgt boven het nationale economisch belang, gekoppeld aan een maximaal gewin voor deze sector, hebben geleid tot wet- en regelgeving, die het niet of nauwelijks toelaat om de individuele situatie van mensen recht te doen, en deze voldoende te beschermen.

Het advies van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart uit 2020 om dit netwerk te beperken tot het hoogst noodzakelijke werd destijds ten onrechte genegeerd en er werd toen verzuimd bij het overeind houden van luchtvaartmaatschappijen eisen te stellen aan een werkelijk duurzame ontwikkeling. Dit zijn duidelijk gemiste kansen.

Verstikkende metropool-politiek
Het is pijnlijk te moeten concluderen, dat juist het tegenovergestelde werd nagestreefd: een megalomane en verstikkende metropool­ontwikkeling onder de naam ‘Metropoolregio Amsterdam’ met de Tweede Kaagbaan in West-Nederland in 2025 en het openstellen van Lelystad Airport in Midden-Nederland in 2021.

De wetgever – kabinet en parlement – mag het zich aanrekenen dat zij wetgeving heeft vastgesteld die kneiterhard was en die onvoldoende de mogelijkheid in zich had om recht te doen aan indivi­duele situaties van burgers. Hierdoor is velen vermijdbare gezondheidsschade en psychisch leed toegedaan.

Zonder zich te willen uitlaten over individuele rechterlijke uitspraken, constateert de commissie dat ook de bestuursrechtspraak jarenlang een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van de harde uitvoering van de luchtvaartwet­geving, niet in het minst door de weg naar het bestuursrecht geheel af te snijden.

Rechtsbescherming uitgehold
Daarmee heeft de bestuurs­rechtspraak zijn belangrijke functie van (rechts-) bescherming van individuele burgers verzaakt. De commissie is met name geraakt door het in 2020 bij de behandeling van de Luchtvaartnota 2020-2030 wegredeneren van algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Deze hadden moeten dienen als stootkussen en beschermende deken voor mensen in nood.

Door de optelsom van onvermogen om recht te doen aan een steeds groter wordende groep inwoners hebben burgers decennialang geen schijn van kans gehad op een menswaardig bestaan, en zijn talloze mensen de facto behandeld als tweederangsburgers.

Dit geldt met name voor degenen, die onder de vele luchtvaartsnelwegen zijn komen te wonen, die werden gecreëerd in het begin van de jaren ‘20 en verdedigd werden als ‘optimale vaste routes’.

Onmenselijke overlast
De normen voor totaal volume geluid Lden en Lnight, door de overheid gehanteerd en rond 2000 wettelijk vastgelegd, zijn naar inzicht van de commissie te hoog gesteld en konden niet tegengaan dat velen worden geconfronteerd met een onmenselijke hoeveelheid geluid, dag in dag uit, vele uren per etmaal om de 70 seconden, onder het mom van ‘hindervermindering’.

De commissie is gedurende haar werkzaam­heden eerst met verbazing en uiteindelijk met diepe verontwaardiging tot dit besef gekomen, vooral toen zij erachter kwam dat in het jaar 2000 al scherpe kritiek op dit beleid werd geuit door deskundigen bij de overgang van de toenmalige Ke-norm in Lden en Lnight.

De commissie moet helaas vaststellen, dat elke handhaving van welk stelsel dan ook in feite onderuit werd gehaald op het moment dat dit voor de luchtvaartgroei knellend ging werken. Hiermee werd in feite elke reëele wettelijke bescherming van burgers teniet gedaan.

Herhaling voorkomen
De commissie doet dan ook een dringend beroep op alle betrokken staatsmachten om bij zichzelf te rade te gaan hoe in de toekomst herhaling kan worden voorkomen en hoe het ontstane onrecht alsnog kan worden rechtgezet en de negatieve gevolgen van dit beleid zo spoedig mogelijk kunnen worden teruggedraaid.

De commissie constateert dat de informatievoorziening vanuit de Rijksoverheid nog steeds en ondanks vele vergelijkbare voorvallen volstrekt onvoldoende is.

Op het hoogste niveau is de Tweede Kamer bij herhaling geconfronteerd met ontijdige, onvolledige en onjuiste informatie rond de effecten van het luchtvaartbeleid.

Verhullend taalgebruik
De commissie merkt hierbij op het ontstaan en de voortzetting van een cultuur, waarbij in officiële staatsdocumenten verhullend taalgebruik werd gehanteerd om de ware effecten te verbloemen en stelselmatig gunstiger voor te stellen dan de werkelijkheid.

Niet alleen de informatievoorziening in reactie op Kamervragen en tijdens kamerdebatten haperde met grote regelmaat, maar ook de informatievoorziening aan de ondervragingscommissie was traag, onvolledig en soms zelfs feitelijk misleidend. Zelfs op het niveau van de ministeries schoot de informatievoorziening tekort, zowel binnen als tussen minis­teries.

De commissie constateert voorts dat transparantie, openheid en volledigheid in de praktijk nog steeds niet de leidende principes zijn bij de beantwoording van Kamervragen, het opstellen van Kamerbrieven, het reageren op Wob-verzoeken en het samenstellen van dossiers voor rechtszaken.

De commissie heeft zelfs onweerlegbaar vastgesteld dat in vele gevallen verzoeken met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) onrechtmatig werden geweigerd.

Gewenste uitkomsten
De informatievoorziening – zo blijkt uit het onderzoek van de commissie – was blijkbaar in meerdere gevallen ingegeven door gewenste juridische of politieke uitkomsten, resulterend in het slechts gedeeltelijk, vertraagd of niet verstrekken van informatie.

Het beschermen van de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren kan een legitieme reden zijn om stukken niet of deels te open­baren. De commissie constateert echter dat het begrip ‘persoonlijke beleidsopvatting’ in de praktijk regelmatig veel te ver wordt opgerekt.

Bovendien moet de kanttekening worden geplaatst dat persoonlijke economische motieven van of zelfs gewin voor direct belanghebbenden als actoren in het politieke proces een rol hebben gespeeld.

Verbetering van de informatievoorziening is essentieel voor het functioneren van het parlement, van de media en de rechtsbescherming. Net als de bescherming van het individu, is ook de informa­tie­­voorziening een belangrijke component van de democratische rechtsstaat.

Het is des te schokkender, dat deze constatering inzake een ander beleidsterrein ook al werd gedaan in 2020 in het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag met als titel ‘Ongekend onrecht’.

Ongekend onrecht
Vele inwoners van dit land zijn slachtoffer geworden van de overmatig op ‘economische groei’ gerichte aanpak die de achterliggende decennia is gehanteerd bij de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. Wat hen is overkomen ziet deze commissie eveneens als een ‘ongekend onrecht’.

Hierbij moet worden aangemerkt, dat de visie op economie van de overheid een zeer beperkte was, zonder oog op de externe neveneffecten van dit beleid, die feitelijk niet in de beschou­wingen, noch in de prijsvorming van luchtvaartdiensten werden meegenomen.

Deze beperkte focus heeft geleid tot de huidige zeer hoge kosten die door de huidige en toekomstige generaties moeten worden opgebracht.

Gebagatelliseerd
Het oplossen van de problemen waarin vele inwoners door toedoen van de overheid terecht zijn gekomen, werd lang niet gezien als noodzakelijk en is keer op keer gebagatelliseerd en vooruit geschoven.

Daarvoor zijn allerlei verklaringen te geven, zoals een al langer bestaande praktijk in de uitvoering, die zelfs voor de rechter diverse keren standhield, verantwoordelijkheden die verspreid zijn over meerdere ministeries, de oriëntatie op ongebreidelde groei en economisch gewin voor een beperkte groep belanghebbenden, het te veelvoudig beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de burger als consument, de herhaaldelijke weigering om te komen tot een juiste prijsstelling in de luchtvaart en de vrees voor hieruit voortkomende financiële, juridische of publicitaire conse­quenties.

Ongeldige verklaringen
Deze verklaringen mogen volgens de commissie echter nimmer een excuus zijn. Het heeft binnen de ambtelijke, politieke en bedrijfsmatige top te lang ontbroken aan personen die de ernst van de problemen inzagen en verantwoordelijkheid namen voor het geheel, zelfs niet toen verscheidene wereld­wijde pandemieën en een voortdurend toenemende klimaatschade en opwarming van de atmosfeer met verlies van biodiversiteit een heroriëntatie dwingend noodzakelijk maakten.

Dit heeft helaas geleid tot het jarenlang voortduren van een situatie van onrecht voor een grote groep burgers in dit land en een continue ondermijning van het klimaatbeleid door het scheppen en onderhouden van een onterechte en niet langer verdedigbare uitzonderingspositie voor de luchtvaartsector.

Het luchtvaartbeleid heeft geleid tot een verstikkende deken van geluidsoverlast en vervuiling in grote delen van ons land, die belast worden met vele honderden vliegtuigpassages per etmaal.

Burgers machteloos gemaakt
Deze groep burgers stond en staat machteloos tegenover machtige instituten van de rechtsstaat, die hen niet de bescherming boden die zij verdienden.

Degenen die de moed hebben gehad om, tegen de stroom in, de vinger op de zere plek te leggen, verdienen dan ook groot respect. Daarnaast heeft dit beleid geleid tot een steeds verdere toename van broeikasgas-emissies door de luchtvaart, terwijl een vermindering hiervan hard nodig was.

Het is schrijnend te moeten vaststellen, dat de vele beloofde innovaties, waaronder elektrische vliegtuigaandrijving en synthetische kerosine, in feite een zeer kleine bijdrage ter vermindering van de bovengenoemde effecten hebben opgeleverd. Enig effect werd namelijk al snel tenietgedaan door de voortdurende groei in aantallen vliegtuigbewegingen.

Het onrecht voor vele inwoners van dit land wordt nu weliswaar onderkend, maar is nog steeds niet rechtgezet.

Moeilijk te herstellen
De commisssie is van mening, dat dit herstel heel moeilijk zal zijn, gezien het ondanks alle streven en uitgevoerde klimaatmaatregelen toch toegenomen gehalte van kool­dioxide en stikstofverbindingen in de atmos­feer, en in de weten­schap, dat de nu zeer duidelijk in gang gezette processen van smelten van ijskappen nog honderden jaren zullen doorgaan.

Hiermee wordt een groot deel van dit land in zijn voortbestaan bedreigd ook al is dit niet direct merkbaar. De commissie bepleit dan ook een spoedige, zeer sterke krimp van het luchtverkeer. Niet morgen, maar nu.

Auteur ir Bob van Marlen dankt de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag uit 2020.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 23-12-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem uit Aalsmeer

Goed verhaal. Het enige dat ik mis is de volgende tekst:
Stuitend is ook om te constateren dat de journalistiek, ook wel omschreven als de 4e macht of de 4e verdedigingslinie, er in al die decennia er niet in is geslaagd om dit dossier te doorgronden en de vinger op de zere plek te leggen. Terugkijkend kunnen wij de conclusie trekken dat de journalistiek zich al die tijd in de luren heeft laten leggen door de PR uitingen (die inmiddels kunnen worden gekwalificeerd als leugens) van overheid en sector.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Suggestie: gezien de snelle opwarming kun je er gerust 2031 van maken, Bob. Die anderhalve graad opwarming manifesteert zich nu al veel te vaak. Te veel miljoenen mensen lijden daar nu al onder. De wereld moet zijn uitstoot in 2030 halveren ten opzichte van 1990. De luchtvaart doet dat pas in 2060 (volgens het huidige kabinetsbeleid en het groeiverdienmodel). De sector heeft de mond vol over innovatie, maar loopt in noodzakelijke vermindering van opwarmingseffecten maar liefst dertig (30) jaar achter. En dan toch blijven groeien. Met grote oogkleppen op voor de samenleving.

Geplaatst door Gerard uit Castricun

Ik ben bang dat Schiphol tegen die tijd al lang in zee ligt als het zo doorgaat Niet omdat men een Schiphol in zee heeft gebouwd, maar omdat de zee naar Schiphol is gekomen. Lach er maar om. Het onvoorstelbare wordt over niet al lange tijd voorstelbaar. Ook vañdäag de dag is dat gebeurd. Ook nu met de luchtvaart als aanjager.

Geplaatst door baard uit heiloo

@bob , Als Nederland nu snel Lelystad opent , en we leggen daar die tweede Kaagbaan , én Benschop koopt Groningen en Maastricht er ff bij , dan kunnen we , incl. Rotterdam en Eindhoven , het vliegverkeer prachtig verdelen over Nederland , dat scheelt heel wat auto - en vrachtkilometers ( stikstof , CO2 ) , er hoeft geen metro aangelegd te worden etc. Als ze dan ook nog op échte vaste stijg - én landingsroute,s gaan vliegen is jouw parlementair onderzoek misschien niet nodig !


Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

NHD PREDIKT HELAAS NOG STEEDS EEN ACHTERHAALD SCENARIO

Als abonnee van het NHD valt het zwaar om in de KERST EDITIE van 24 december paginagroot eerst het eeuwige HUB verhaal van CDA minister Hoekstra en even verderop de klaagzang van KLM CEO Elbers voor de zoveelste keer te moeten lezen. De hoofdredactie geeft steeds ruim baan voor deze achterhaalde pietpraat en uit keer op keer misplaatste minachting voor de lezers in de regio. Zij worden onthouden van het rampscenario dat samenhangt met de straks Super preferente Polderbaan en het systeem voor hoogfrequent, urenlang laag aanvliegen dat door LVNL, I&W en het ministerie voor defensie voor onze regio Alkmaar is uitgedacht.

Het gaat zelfs zo ver dat dit rampscenario via College, Raad en een "Dorpsraad Uitgeest" als hinder beperkend aan de goegemeente wordt verkocht! Onze regio mag blijkbaar opdraaien voor verbetering van de leefomgeving van Groot Amsterdam en MRA, waar de lokale politiek de eigen bewoners aan heeft uitgeleverd. Een krankzinnige situatie waar o.i. zo spoedig mogelijk een eind aan moet worden gemaakt.

Geplaatst door 12kwadraat uit CASTRICUM

Voor de volledigheid. De redactie van het NHD, zit samen met de redactie van De Telegraaf in Amsterdam op een kamer. Heel gezellig met onder andere met Yteke de Jong. Je weet wel de spreekbuis van KLM.

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Ik zie dat mijn bijdrage toch wel wat stof heeft doen opwaaien, dat was ook het doel.

Inderdaad mis ik ook de nodige aandacht in de pers, hoewel soms wel kritische geluiden doorkomen. Ik kan niet beoordelen wat precies de reden is. Krijgt men soms geld van deze sector? Of moet het journaille (te) vaak vliegen?

Met Hans Buurma ben ik het eens, dat de klimaatellende wel eens veel sneller op ons af kan komen dan 2051. Ik verwacht van de politiek, net als bij corona, veel mooie woorden maar een te late en te slappe aanpak t.b.v. ‘de economie’.

Schiphol en heel West NL in zee zou zo maar eens kunnen gebeuren, maar niet binnen enkele decennia, wel binnen enkele eeuwen, een veel te lange tijdspanne voor het vizier van de politiek en de luchtvaartbobo’s, die dan allang hun zakken hebben gevuld.

Liegveld (een juiste aanduiding) Lelystad erbij gaat onze regio absuluut niet helpen, het zorgt ervoor dat de hubfunctie wordt uitgebreid en wij (en Oost NL) nog meer herrie krijgen. Alleen beperking van de groei en krimp biedt soelaas. Dit gaat helaas niet gebeuren.

De mooie praatjes vanuit de politiek (VVD, CDA, e.a.) en de KLM zullen doorgaan. De politiek zit bij de luchtvaart op schoot en heeft dat altijd al gedaan. Wellicht volgt straks weer een mooi baantje voor de KLM-fans uit deze groep. Met het volgende kabinet Rutte gaat de groei gewoon door ook al noemt men dit ‘selectief’ en ‘beheerst’ en ‘duurzaam’. Wel zal hij zich er steeds weer fraai uitlullen. Mocht er ooit een parlementaire enquete komen (de kans acht ik klein), dan zal men een mooi soort medeleven tonen, maar niets veranderen.

De ‘superpreferente’ banen worden nu al over ons uitgesmeerd en later komt erbij de zgn. ‘performance based navigation’ (zie Google) als hinderconcentratie. Het mag allemaal in dit land, net als granulietstort, gebrekkige compensatie bij aardbevingen, gebruik van Chroom 6 of grafietregens (Tata). Blijkbaar is dit de cultuur in het bedrijfsleven. Dit gaat goed zolang je er zelf maar geen last van hebt. Ik heb berekend, dat zelfs met meer dan 800 vluchten per etmaal over ons heen de Lden waarde nog beneden de 58 dB(A) blijft, dus hoeft de overheid niets te doen aan geluidsisolatie en kan dit verkopen als ‘lichte hinder’. Het blijft een grof schandaal dat de luchtvaart wel miljarden uit de pot krijgt maar geen enkel huis extra wordt geisoleerd. Sowieso hebben we te maken met een volledig verziekte leefomgeving, maar daar zit men niet mee.

Let op: binnenkort (en nu al eigenlijk) komen weer de paginagrote advertenties voor vakantie-vliegreizen na de vaccinatie en gaat men er wer gretig op in. Want wat hebben we dat verdiend na dit moeilijke jaar!

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

De VVD staat op 41 zetels in de peilingen. De PVV neemt de 2e positie in en het CDA is met Wopke aan een opmars begonnen. De linkse partijen spelen amper een rol (en de PvdA is - met dank aan Wim Kok - mede verantwoordelijk voor het mainport beleid en altijd pro vliegen geweest). Vergis u niet, dit is gewoon wat het grootste deel van de Nederlandse bevolking wil. Het moderne politieke credo "Geef het volk goedkoop shoppen en vliegen". Ik zou graag willen dat het anders was, maar helaas, de leegte regeert.

Geplaatst door BS uit Castricum

De toeslagenaffaire heeft m.i. uiterst moeizaam boven tafel gekregen dat een kleine groep burgers van overheidswege grotesk kan worden belazerd. Wij zijn hier eenzelfde kleine - en steeds kleiner wordende- groep. Het is kennelijk geoorloofd om in het belang van het algemeen heel specifiek te benadelen. Nog erger was dat de Rechterlijke Macht hier aan heeft meegewerkt. In ons geval zou dat betekenen dit een gang naar de rechter bij voorbaat kansloos is. Ik merk al sinds tijden dat degenen die er voor een minderheid zou moeten zijn door de centrale overheden de arm op de rug wordt gedraaid. Provincie door de Regering, Gemeenten door de Provincie en de Gemeenten zien het belang van een deel van haar burgers niet. En degene die een kritisch geluid laat horen wordt vakkundig 'kaltgestellt' (cq genegeerd door fracties in de Gemeente, in de media klein geschreven, onderwerp van gerichte overheidspropaganda -zo zie ik de publicaties rond Schiphol-, beinvloeding -bijvoorbeeld door de Telegraaf- , wegkijken in de Tweede Kamer en waar nodig infiltratie. Mocht iemand mij willen beschuldigen van complottheorieen: 'think twice'. Dat hebben ze bij Omtzigt en Leijten ook geprobeerd. ik denk dat een ieder weet waar het belang ligt voor al deze acties. Ja, Henk en Ingrid willen vliegen, ja Hoekstra heeft veel geld gestoken in de KLM, ja Amsterdam heeft veel baat bij een luchthaven en zo kun je nog wel even doorgaan. Maar het is toch heel vreemd dat een kleine minderheid voor steeds meer overlast moet opdraaien. Amsterdam probeert slinks -nou la, slinks?- om de overlast te beperken, eerst de opening naar de Polderbaan, wellicht tweede Kaagbaan etc. Alles onder het motto dat de overlast beter naar de 'minder bewoonde gebieden' kan worden verplaatst. Er is en er wordt totaal geen moeite gedaan om ook maar een beetje tegemoet te komen aan zelfs de meest banale verzoeken. Het is zelfs teveel gevraagd te voorkomen dat er s'nachts op 600 meter over woonwijken wordt gevlogen. Wat was het ook al weer: 'niet omdat het moet, maar omdat het -van overheidswege- kan'. Dat is in het kort wat we hier al tijden mogen beleven, en het wordt van echt kwaad tot veel erger. En ik merk dat de mensen het beu zijn/worden om steeds te klagen (zeuren volgens Schiphol) omdat ze liever in vrede verder leven dan tevergeefs te proberen door een betonnen muur te beuken. En daar maakt onze overheid dan weer gebruik van. Driewerf BAH.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

MIDDEN BESTUUR WIJST GECONCENTREERDE HINDER PERTINENT AF

Wat het z.g. Midden bestuur betreft keert de regiegroep BRS van maar liefst 56 gemeenten en 4 Provincies zich pertinent tegen de snode plannen voor super preferente Polderbaan en Kaagbaan en samenhangende geconcentreerde hinder. Al met al rond de luchthaven Schiphol niet bepaald een kleine groep.

Die tegenstand strandt helaas op de opgetuigde constructie waarbij die BRS slechts onderdeel uitmaakt van de Omgevingsraad Schiphol. En die raad is door het ministerie van I&W volledig aan de kant geschoven. Vandaar dat de BRS zich ook tot PvdA Schiphol CEO Benschop richtte, waar dan weer weinig of niets van valt te verwachten.

Ook stuit de BRS op het informele Metropoolbestuur in het bureau op de Zuid As, waar een trio bestaande uit GL burgemeester Halsema, VVD Provinciecommissaris NH Van Dijk en PvdA Provinciecommissaris Flevoland Verbeek de dienst uitmaakt. Via Verbeek is dit trio direct gelinkt aan de - ooit door de luchtvaartsector slim opgerichte - Vereniging EU-Deltametropool. Verbeek is daarvan al jaren voorzitter en het vehikel helpt en handje bij het uitrollen van een megalomane EU-Deltametropool. DIT ALLES ZONDER DEMOCRATISCHE LEGITIMATIE EN OOGLUIKEND TOEGESTAAN DOOR KABINET EN PARTIJLEIDERS.

Wat wel positief opvalt is de opstelling van tientallen D66 fracties in drie Provincies rond Schiphol:

Zij pleiten voor een "reset" na de pandemie met oog voor balans tussen "wonen en vliegen".
Een opvallende en te prijzen standpuntbepaling die helaas stuk dreigt te lopen op de partijtop en met name de (te) internationaal georienteerde D66 minister van BiZa Ollongren. Een bewindspersoon overigens die grote steken liet vallen bij de afronding van de Nationale Omgevingsvisie NOVI, een blamage die helaas weer eens geheel buiten de mainstream media werd gehouden.

Conclusie:

Waar bij het Midden bestuur en fracties de noodzaak voor een reset en verandering van beleid duidelijk wordt aangegeven volhardt bij VVD, D66, PvdA e.a. steeds de partijtop in het blijven propageren van het achterhaalde Mainportbeleid met HUB en samenhangend Megalopool-beleid.

Geplaatst door BS uit Castricum

Met die kleine groep bedoel ik niet de bewoners rondom Schiphol maar de ongelukkigen die straks ongewild onder de Milieustraten van de luchtvaart komen te wonen. Voor wat betreft bestuur en de toeslagenaffaire: de volksvertegenwoordiging was 'het' er over eens dat het maar eens afgelopen moest zijn met die fraudeurs in de toeslagen. Het ambtelijk apparaat vond de mogelijkheden. Er was het intellect van een Omtzigt , de sociale antenne van Leijten en de vasthoudendheid van beide voor nodig om vast te stellen dat 'het' niet deugde en dat er groot onrecht was gedaan. In analogie: de volksvertegenwoordiging is 'het' er over eens dat de luchtvaart van zodanig eminent belang is dat er van alles wordt weggekeken en dat er geen middelen worden geschuwd om Schiphol en de KLM overeind te houden. Het ambtelijk apparaat vindt de mogelijkheden.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

"De volksvertegenwoordiging" is de coalitie. Oppositie als GL en PvdD kijken niet weg. De CU ook niet. De VVD komt niet op voor burgers maar voor bedrijfsleven en asfalt. CDA en D66 kijken weg. Vreemd dat die driekwart van het volk dat tegen luchtvaartgroei is, tegelijk zo massaal VVD stemt!