Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Verslag ORS bewonersvertegenwoordiging 4e kwartaal 2015

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1982 
|
 ORS bewonersvertegenwoordiging 
logo_ORS.jpg

ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO)
Omgevingsraad Schiphol (ORS)

VERSLAG ORS-BEWONERSVERTEGENWOORDIGING 4E KWARTAAL 2015

Schiphol komt de afspraak niet na om het aantal nachtvluchten verminderen. Het argument dat men algenoeg doet aan hinderbeperking deugt niet. Nu Schiphol in gebreke is en de reductie niet vrijwilligplaatsvindt, moet die wettelijk worden afgedwongen.

Niet morrelen aan het akkoord en geen uitvluchten
De afgelopen maanden zijn de spanningen binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS) toegenomen omdat onze partners (luchtvaartsector en bestuurders) doorgingen met het morrelen aan het Aldersakkoord. De bewoners hebben voor deelname aan de ORS moeten tekenen dat zij dat akkoord respecteren. Zij verwachten dat de andere delegaties zich ook aan de afspraken houden. Bij diverse onderwerpen die aan de orde kwamen (hinderbeperking, selectiviteit, woningbouw) bleek die wil er bij de andere partijen niet altijd in voldoende mate te zijn. De bewoners hebben laten weten dat zij staan uitgangspunten geformuleerd. Op basis daarvan is voorzitter Alders bezig met het opstellen een samenhangend pakket waarmee hij begin 2016 hoopt de patstelling over de verschillende onderwerpen te doorbreken.

Bewonersvisie
Sinds vorige zomer is er binnen de vijf baancusters en het overkoepelende overleg van de clustervertegenwoordigers gediscussieerd over een bewonersvisie. Naar aanleiding van de ingekomen reacties heeft het ClusterVertegenwoordigersOverleg geconcludeerd dat de tijd nog niet rijp is om met een afgeronde visie naar buiten te treden. Bovendien is dat ook niet per se noodzakelijk. De gevoerde gedachtenwisseling geeft namelijk voldoende basis voor een gemeenschappelijke stellingname op de verschillende onderdelen in het ORS-overleg.

Selectieve ontwikkeling
De luchtvaartsector laat in de media te pas en te onpas weten dat het selectieve groeibeleid knelt. Maar dat is juist de bedoeling van het Aldersakkoord, dat de belangen van economie en van leefbaarheid wil combineren. Het geeft daarom geen pas dat de sectorpartijen eenzijdig de vruchten willen plukken en zelfs zover gaan het nut van overleg ter discussie te stellen. Dat schaadt het vertrouwen en heeft als groot gevaar dat de bewoners zich genoodzaakt zouden kunnen zien om over te gaan tot actie.
Gelukkig zijn er ook enkele lichtpuntjes. De overheveling van niet-netwerkgebonden verkeer van Schiphol naar Eindhoven en Lelystad ligt namelijk op schema. Dat maakt een tweede Kaagbaan overbodig, de zesde baan van Schiphol heet Lelybaan.

Adviesaanvrage ruimte
Waar de luchtvaartsector het liefst ongebreideld wil vliegen, willen de bestuurders het liefst ongebreideld bouwen. Omdat dit niet met elkaar te rijmen valt, is het Aldersakkoord bedacht en de ORS ingesteld. Die moet de luchtzijdige en de landzijdige ontwikkeling met elkaar in evenwicht zien te brengen. Hoe dat zou kunnen, daarover heeft de staatssecretaris het advies gevraagd van de ORS. De problematiek bij wonen of vliegen is bekend. In juni 2014 heeft de Alderstafel een meerderheidsadvies uitgebracht over transformatie (beperkt bouwen binnen de contouren). In het advies van januari 2015 is gewezen op de knelpunten bij de lokale verantwoordelijkheid (gemeenten willen hun eigen gang gaan). Over de behandeling van de algemene adviesaanvrage lopen de meningen binnen de ORS uiteen. De spanning die bestaat tussen de luchtzijdige en de landzijdige ontwikkelingen onderstreept de noodzaak van een kader voor zoekgebieden waar woningbouw mogelijk is zonder nieuwe gehinderden. De bewonersdelegatie heeft er bezwaar tegen dat de bestuurders bij herhaling wel hun eigen standpunt naar buiten brengen, maar de discussie in de ORS uit de weg gaan. Voorzitter Alders sondeert de partijen en komt begin 2016 met een voorstel voor behandeling van deze heikele kwestie.

Andere vertrekroutes Kaagbaan
De Kaagbaan heeft de twijfelachtige eer om “preferente baan” te zijn. Daardoor krijgt dit gebied een substantieel deel van het vliegverkeer van en naar Schiphol over zich heen: eenderde van het totaal aantal vluchten en de helft van de nachtvluchten.
Daarom hebben de bewoners bij het begin van de ORS voorstellen gedaan voor hinderbeperking door aanpassing van vertrekroutes. Helaas heeft het onderzoek dat voorstel uitgewezen dat er diverse bezwaren aan kleven: per saldo is er geen sprake van hindervermindering, maar van hinderverplaatsing, of het belemmert de bedrijfsvoering onevenredig. Een en ander heeft geleid tot een negatief advies aan het Regioforum, waarbij de bewonersvertegenwoordigers zich node hebben neergelegd. Mogelijk biedt het
microklimaat Leimuiden nog enig soelaas in dat gebied. Alle hoop is nu gevestigd op de overeengekomen vermindering van nachtvluchten.

Aanpassing vaste naderingsroutes
Op voorstel van de bewoners is ook nog eens gekeken naar het aanpassen van vaste naderingsroutes aan de zuidkant van Schiphol met het oog op hinderbeperking. Dat plan houdt in dat bij de eindnadering wordt afgeweken van het vaste vliegpad. Met name het buitengebied van de Aalsmeerbaan zou daarvan kunnen profiteren. Uit een beoordeling is echter gebleken dat dit bezwaren oplevert voor de veiligheid en de afhandelingscapaciteit, terwijl op vaste deel van de route de hinder weer toeneemt. Besloten is om dit voorstel nu niet in te voeren maar nader te onderzoeken in het kader van de voorgenomen middellange
termijnontwikkeling van vaste naderingsroutes in de hele Schipholregio.

Vermindering nachtvluchten
Met het Aldersakkoord van 2008 is het preferent baangebruik ingevoerd. Dat houdt in dat indien mogelijk 2 van de 5 banen bij voorrang worden ingezet. Volgens de preferentietabel zijn dat de Kaagbaan en de Polderbaan. De ze twee banen krijgen daarmee jaarlijks elk eenderde van het totaal aantal vluchten en nagenoeg alle nachtvluchten te verwerken. Als compensatie is als een onlosmakelijk onderdeel van het Aldersakkoord afgesproken dat de landingen zoveel mogelijk worden uitgevoerd als stille glijvluchten. Deze zogeheten CDAs (Continuous Descent Approach) dienen vooral ter ontlasting van het buitengebied.
In 2011 bleek dat dit behalve 's nachts niet uitvoerbaar was gedurende de rest van de dag zonder schade toe te brengen aan de netwerkoperatie van Schiphol. Na intensief overleg hebben de bewoners zich met grote tegenzin neergelegd bij een alternatieve maatregel: vermindering van het aantal nachtvluchten van 32.000 naar 29.000 jaarlijks. Bij de vaststelling van de Gebruiksprognose Schiphol 2016 is echter gebleken dat dit aantal niet wordt gehaald. De verklaring die de luchtvaartsector daarvoor geeft (er is al voldoende hinderbeperking bereikt) wordt door alle andere partijen ongeloofwaardig gevonden. De aannames en de rekenmethodiek kloppen niet, en de gepresenteerde milieuwinst door nep-CDAs bestond al vóór het Aldersakkoord werd gesloten.
De bewoners eisen dan ook inzicht in de redenen waarom de vermindering niet plaatsvindt. Zij vermoeden dat veel nachtslots worden uitgegeven aan vakantievluchten wat ten koste gaat van de ruimte voor netwerkvluchten. Zij eisen vastlegging van het plafond van 29.000 nachtvluchten in de wet. Mocht dat onverhoopt niet gebeuren, dan heeft dat grote gevolgen voor de opstelling van de bewonersdelegatie.

Rapport Zuidoosthoek
Terwijl de primaire banen op grond van dat kenmerk het grootste deel van het vliegverkeer blijven verwerken zo lang hun capaciteit dat toelaat, zullen de secundaire banen een aanzienlijk deel van toename van het huidige aantal tot het plafond van 500.000 vliegbewegingen voor hun rekening moeten nemen.
Daarom is er naarstig gezocht naar hinderbeperkende maatregelen in het gebied van de Aalsmeerbaan. De bewoners hadden hoge verwachtingen en betreuren daarom dat de werkgroep Zuidoosthoek na lange studie niets positiefs heeft opgeleverd. Het verleggen van een Way-point is het enige wat er is uitgekomen, dit wordt onderzocht, hiervoor wordt een project gestart. Ook voor deze baan geldt dus dat de omwonenden het vooral moeten hebben van het selectiviteitsbeleid waarmee de groei van de luchtvaart kan worden getemperd op zodanig wijze dat het milieu wordt gespaard zonder onevenredige schade aan
de economie toe te brengen. Op verzoek van bestuurders en bewoners zal de ORS-voorzitter in een vergadering van de betrokken gemeenteraden uitleg geven over de inhoudelijke beoordeling van de onderzochte alternatieven en de gevolgde procedure.

Nieuwe Normen en Handhavings Stelsel (NNHS)
De Nota van Antwoord in het kader van de Milieu Effect Rapportage geeft een reactie op het advies van de MER-commissie en de ingekomen zienswijzen. Die laatste worden in meerderheid afgewezen waar het de kwestie van alternatieve scenario's betreft. De adviezen van de MER-commissie worden nagenoeg alle overgenomen. De bewonersdelegatie wacht de antwoorden af op de specifieke vragen over de berekening van de effecten van NADP2. Wat de 50-50 regel betreft leven er vragen en twijfels over de interpretatie en uitvoering daarvan. Daarom wensen de bewoners dat er direct een begin wordt gemaakt met de verdere uitwerking, zodat een en ander absoluut duidelijk is ruim voordat deze regel ingaat en het plafond van 500.000 vliegbewegingen vervangt. Het MER wordt begin 2016 verwacht. Wettelijke invoering van het NNHS is voorzien per november 2016 (met ingang van het gebruiksjaar 2017).

Convenant Leefbaarheid/Stichting Leefomgeving
Onderdeel van het Aldersakkoord is compensatie bieden in de meest gehinderde gebieden waar andere hinderbeperkende maatregelen niet helpen. Daarvoor is is een bedrag van 30 miljoen beschikbaar waarvan de toekenning is opgedragen aan een onafhankelijke stichting. De bewoners willen daarbij betrokken zijn zonder verantwoordelijkheid te dragen voor de feitelijke uitvoering. Omdat dit de afgelopen jaren niet naar tevredenheid is gebeurd, eisen de bewoners een andere opzet voor de tweede tranche. Zij hebben met het oog op de “governance” voorstellen gedaan voor een serieuze en zorgvuldige inbreng.

Regioforum en College van Advies
Ook tijdens deze verslagperiode namen de bewonersvertegenwoordigers deel aan vele werkgroepen en bijeenkomsten. Voor meer informatie over de vergaderdingen van het Regioforum en het College van Advies zie de website van de Omgevingsraad Schiphol.


CVO-MP/20160110


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Eindelijk dan een wat fermer verhaal ! ( Al woensdag 17 Mei 1995 schreef de NRC: "Groei van Schiphol stoelt op Drijfzand. Volgens Prof. Dr Casper van Ewijk en Dr LJR Scholtens beloofde die aanleg van de 5e baan niets goeds-noch voor de economie, noch voor het milieu, noch voor het verkeer . Het levert ook geen extra banen op stelden ze . Ze kregen gelijk, Er werd wel 33 miljard door de staat voor uitgetrokken. Als die 33 miljard rechtstreeks in de markt gezet zou zijn geworden..dus niet specifiek voor Schiphol, was de banengroei substantieel groter geweest.

De gevolgen van dit alles ervaren we nu al jaren,en NU in alle hevigheid: Op Drijfzand, of op een Moeras is het onmogelijk een huis te bouwen.... We sukkelen maar verder van de ene naar de andere schipholcrisis

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Ik hoop dat de ORS zijn rug recht houdt en zich niet tot compromissen laat verleiden die uiteindelijk tot meer hinder zullen leiden.

Geplaatst door anoniem

Dit is goed nieuws. Had de hoop dat er iets van de ors kwam om de situatie te verbeteren eigelijk al opgegeven dus dit is een enorme meevaller.
Nu maar hopen dat ze voet bij stuk houden.
Verwacht er al met al toch niet veel van als ik eerlijk ben,dus kan alleen maar meevallen.

Is maar een manier waarop er iets bereikt kan worden vrees ik,en dat is zelf actie ondernemen.
Als iedereen zijn huis te koop zet en als niemand meer koopt in de gebieden met veel overlast,misschien dat er dan iets veranderd.

Geplaatst door anoniem

Wat de ors zou kunnen doen is het eisen van een goed onderzoek naar de gezondheids effecten van Schiphol.
Dit jaar bleek uit een voorlopig onderzoek van het tno dat schihol een tot over 1 jaar lagere levensverwachting lijd. Naar aanleiding hiervan is een vervolg onderzoek gedaan in opdracht van de kamer. Dit vervolg onderzoek zou meer informatie moeten opleveren,
Maar dit heeft men bewust vermeden, Het vervolg onderzoek was een literatuur onderzoek dat minder informatie gaf dan het originele onderzoek!
Dit is natuurlijk ansurd. Dit jaar wordt er een milieu effect rapportage gemaakt en ik weet nu al dat deze eenzelfde lot beschoren is. De conclusie zal zijn dat er niet met zekerheid gezegd kan worden dat de effecten te negatief zijn,met als gevolg een positief advies.

Gezondheid is iets dat veel mensen raakt, ook mensen die zich niet aan het lawaai storen.
Een deugdelijk onderzoek naar de negatieve effecten op de gezondheid van Schiphol kan de publieke opinie sterk beinvloeden.

Geplaatst door anoniem uit Kudelstaart

Deze persoon heeft zich zeker nog niet neergelegd bij aanpassing van de startroutes van de Kaagbaan. Het idee zou een ontlasting hebben betekend voor de nabijgelegen woonkernen
zuid van Schiphol en zou alleen gelden voor nachtvluchten. Het zou idd een verplaatsing betekenen van overlast naar een gebied waar nauwelijks overlast is. Eerlijk verdelen van de
pijn heet zoiets. Voor de kernen aan de noordkant wordt wel 's nachts wel rekening gehouden
middels de al jaren bestaande nachtroutes van de Polderbaan.
Het microklimaat Leimuiden betekent ook verplaatsing van pijn naar de buren die al een hogere
geluidsbelasting jaarlijks hebben. Kudelstaart en Rijsenhout worden hier de dupe van, nota bene de zwaarst belastte kernen. Als de proeven succesvol zijn en dit toch ingevoerd gaat worden betekent dit terug naar voor 2007, het jaar dat Rijsenhout ook via hinderbeperkende maatregelen verlichting kreeg. De eerste bocht na de start van de Kaagbaan richting zuid, oost en noord moet volgens Leimuiden weer eerder ingezet worden nl. op 4nm ipv nu 4.2nm.
Dag en nacht zullen de inwoners van Rijsenhout en Kudelstaart nog meer overlast ervaren dankzij de vriendelijke buurman.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Anoniem: Ik heb u al eens uitgelegd, via deze site: Al het Gezondheidsonderzoek naar de ned. luchtvaart is al gedaan ! En de uitkomstenwaren ernstig ! Alleen wat betreft het onderzoek naar Ultra Fijnstof . moet alle aandacht krijgen. Volgens Prof Lucas Reijnders, DE AUTORITEIT op dit gebied, negeerde RIVM veel al bestaande kennis. Zie eerder op deze website ! Laten we proberen geen breiclubje hier te maken, Er is al te veel ruis op de lijn