Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Uitstoot van zeer gevaarlijke stoffen door het vliegverkeer

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 231 
|
 schipholwatch.nl - 18-09-2021 
HvS_Logo-rijksoverheid-instrastructuur-en-Waterstaat.png

Gistermiddag verstuurde SchipholWatch mede namens een groot aantal bewonersorganisaties, MOB, Extinction Rebellion en GroenLinks Aalsmeer een brief aan de bewindslieden op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, minister Barbara Visser en staatssecretaris Stefan van Weyenberg.

In de brief vragen we aandacht voor de uitstoot van zeer gevaarlijke stoffen door het vliegverkeer en vragen we de overheid stappen te ondernemen om die te reduceren.

“Geachte excellenties,

Het is ons bekend dat het dossier luchtvaart valt onder verantwoordelijkheid van de Minister. Toch richten wij ons op basis van eenheid van beleid en de staatsrechtelijke verhouding tussen Staatssecretaris en Minister nadrukkelijk tot u beiden.

Als omwonenden van Schiphol hebben wij met veel instemming kennis genomen van de uitspraken van de Staatssecretaris naar aanleiding van de bevindingen van het RIVM over de uitstoot van schadelijke stoffen door Tata Steel.

De Staatssecretaris stelde dat de gezondheid en veiligheid van omwonenden voorop dient te staan en gaf in zeer duidelijke bewoordingen te kennen dat er geen toekomst is voor Tata Steel in IJmuiden als het bedrijf zo vervuilend blijft als het nu is.

Geheel terecht, naar onze mening en we gaan er vanuit dat het overgrote deel van de Nederlanders die helderheid en het feit dat de Nederlandse Staat voor hen opkomt en hen beschermt enorm waardeert.

Schiphol vergelijkbaar met Tata
Als omwonenden van een vergelijkbare grote uitstoter van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ herkennen wij de zorgen om onze gezondheid en die van onze kinderen en andere dierbaren als geen ander. De situatie rond Schiphol is één op één vergelijkbaar met die rond Tata Steel.

Volgens opgevraagde gegevens uit de Emissieregistratie van het RIVM, die in opdracht wordt onderhouden van uw Ministerie en dat van uw collega’s bij Economische Zaken en Klimaat (EZK), stoot Schiphol grote hoeveelheden stoffen uit die vallen onder de categorieën ‘zeer zorgwekkende stoffen’ en ‘milieubalans stoffen’.

In 2019, het laatste representatieve jaar voor de corona-crisis en de daarmee samenhangende krimp van het vliegverkeer, ging het onder meer om:

Zeer zorgwekkende stoffen

Koolmonoxide (giftig) 4.516.000 kg
Benzeen (kankerverwekkend) 7.615 kg
Loodverbindingen (giftig) 733 kg
Naftaleen (kankerverwekkend) 2.303 kg

Milieubalans stoffen

Koolstofdioxide 910.500.000 kg
Stikstofdioxide 4.014.000 kg
NMVOS (vluchtige organische stoffen) 528.400 kg
Zwaveloxyden 279.800 kg
Fijnstof PM10 55.520 kg
Fijnstof PM25 43.320 kg

Uitstoot slechts tot 900 meter

Hierbij is belangrijk dat in deze cijfers slechts de uitstoot is meegenomen tot een vlieghoogte van 3.000 voet (circa 900 meter). Deze kunstmatige grens is in strijd met de Europese regels. De EU adviseert de gehele uitstoot mee te nemen en geen afkap te hanteren.

Deskundigen gaan er vanuit dat door het onterecht hanteren van de kunstmatige grens slechts 20 procent van de daadwerkelijke uitstoot wordt geregistreerd. Alleen de uitstoot in de directe omgeving van Schiphol wordt nu meegerekend.

Het werkelijke verspreidingsgebied en de werkelijke uitstoot zal daarom veel groter zijn, terwijl de concentraties belangrijk hoger kunnen zijn dan nu voorgesteld.

Ultrafijnstof ontbreekt

Een andere belangrijke constatering is dat ultrafijnstof (UFP) ontbreekt in de overzichten van het RIVM. UFP wordt alom gezien als nog schadelijker dan ‘gewoon’ fijnstof.

Onderzoeken van onder meer TNO, RIVM, UMC Amsterdam en de Universiteit Utrecht hebben aangetoond dat vliegtuigen hoge concentraties UFP uitstoten en dat dit bewezen schadelijke effecten heeft op de gezondheid. De Gezondsheidsraad heeft eerder deze week geadviseerd de uitstoot van UFP terug te dringen en noemde daarbij expliciet de luchthavens als belangrijke bron.

In het algemeen geldt hoe kleiner de fijnstofdeeltjes, des te schadelijker deze zijn voor de gezondheid. De deeltjes belanden diep in de longen en trekken zich weinig aan van beschermingsbarrières in ons lichaam. Daardoor geraken deze deeltjes in onze cellen en in de bloedbaan. Tot zelfs in de ongeboren vrucht.

Voorts ontbreekt een uitsplitsing van de NMVOS-uitstoot. Naar verwachting bevinden zich in deze groep ook stoffen die kankerverwekkend zijn. Schiphol zou al in juni jongstleden uitsluitsel geven over de exacte samenstelling van de uitgestoten NMVOS op verzoek van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, maar is tot op heden niet over de brug gekomen.

Voorzorgsprincipe
Het zou van verstandig beleid getuigen om met de bestaande kennis het voorzorgsprincipe toe te passen en op te treden tegen de uitstoot van de genoemde stoffen. Het is niet meer nodig komende onderzoeken af te wachten aangezien wereldwijd de wetenschap over voldoende feiten beschikt om ingrijpen te rechtvaardigen.

We moeten ervoor waken om in dezelfde val te trappen die destijds werd opgezet door de sigarettenindustrie. Deze sector heeft maatregelen keer op keer succesvol weten te vertragen door steeds maar weer om nieuw onderzoek te vragen.

Terug naar Schiphol. Rond het vliegveld is sprake van een zeer zorgelijke situatie, ook nog eens in een van de drukst bevolkte gebieden van Europa. Dat maakt de situatie des te urgenter.

Nu er zo’n duidelijk standpunt van uw Ministerie over Tata Steel ligt, hopen wij dat het Ministerie consistent zal handelen en dat de Staatssecretaris dan wel de Minister zal uitspreken dat deze situatie vanwege het gevaar voor de volksgezondheid ook hier niet langer acceptabel is. En dat u vervolgens zorgt voor een veilige en gezonde leefomgeving te realiseren voor alle mensen die in de nabijheid van een luchthaven wonen en werken.

Wij verzoeken u concreet als volgt:

1. Ook voor Schiphol en de andere luchthavens in ons land uit te spreken dat er geen toekomst is voor deze bedrijven en de op de luchthavens opererende bedrijven als deze zoveel zeer zorgwekkende en milieubalans stoffen blijven uitstoten.

2. Dit consequent door te vertalen in het huidige en toekomstige beleid voor de luchtvaartsector zoals door uw Ministerie wordt gevoerd, zodat voor alle bewoners in de directe en verdere nabijheid van vliegvelden een veilige en gezonde leefomgeving kan worden gegarandeerd.

3. Pas op de plaats te maken met de concept-Luchtvaartnota en het Programma Herziening Luchtruim en deze pas weer op te starten als duidelijk is welke consequenties punten 1.
en 2. hebben op deze programma’s en op welke manier deze programma’s dienen te worden aangepast om te voldoen aan de eis van een veilige leefomgeving met emissies van zeer zorgwekkende en milieubalans stoffen die tot aanvaardbare normen zijn teruggebracht.

4. Zo spoedig mogelijk het volume op Schiphol te bevriezen op het niveau van 350.000 vluchten. Dit als plafond op te nemen door een wijziging op het huidige Luchthavenverkeerbesluit. De besluitvorming van de Luchthavenbesluiten die een groei naar 500.000 vluchten mogelijk maken tot nader orde stil te leggen.

5. Een concreet krimpscenario te ontwikkelen voor Schiphol, met daarin een MKBA-analyse waarin ook alle negatieve effecten van de luchtvaart gekwantificeerd zijn meegenomen, plus een beoordeling van de integrale gezondheidsaspecten door het RIVM.

6. De Inspectie Leefomgeving en Transport, vallend onder de verantwoordelijkheid van uw Ministerie, opdracht te geven daadwerkelijk en actief te handhaven op de vigerende regelgeving zodat het bestaande normenstelsel weer gerespecteerd wordt.

Samenvattend: demissionair premier Mark Rutte memoreerde bij het aftreden van het kabinet Rutte III begin dit jaar aan de woorden van zijn verre voorganger Pieter Cort van der Linden. Die stelde als kerntaak van de overheid: “[De Staat] dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt de risico’s en stelt zich in het haastig gedrang aan allen tot gids.”

Deze woorden vatten op de meest heldere wijze samen wat wij van u vragen.

Op dit moment voelen wij de bescherming niet. We zijn als omwonenden geen partij voor grote bedrijven als Schiphol en KLM en de lobby die zij kunnen uitoefenen.

Wij constateren dat de overheid te weinig aanwezig is om de balans te bewaken. Sterker nog, de overheid vormt juist vaak bewust geen tegenwicht omdat zij het vermeende economische belang laat prevaleren.

Dat het huidige systeem niet werkt, blijkt uit de situatie waarin we nu terecht zijn gekomen en er elk jaar grote hoeveelheden zeer gevaarlijke stoffen over ons worden uitgestoten. Wij vragen u dit beleid te keren en als overheid de bescherming aan de burger wél te gaan bieden. Zoals oud-premier Van der Linden al zei: het is een van haar kerntaken.

Graag zien wij uw reactie tegemoet,


Hoogachtend en met vriendelijke groet,

GroenLinks Aalsmeer, Mobilisation for the Environment, Bewoners Omgeving Schiphol (bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol), SATL, Extinction Rebellion, Platform Vlieghinder Kennemerland, Platform Vliegoverlast Amsterdam, Stichting SWAB, Saense Onderwonenden Schiphol, Kennisplatform Ultrafijnstof & Gezondheid, Kennisnetwerk Impact en Stichting SchipholWatch.

c.c. de griffier van de Vaste Kamercommissie I&W.”


Relevante inhoudelijke toevoeging van de redactie van vlieghinder.nl. Lees hier: toekomst verduurzaming luchtvaart: een actualisatie van 7 juni 2021


Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 18-09-2021"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Ik zie het al voor me: Rutte die over 10 jaar zegt, dat hij ‘geen actieve herrinnering heeft’ aan deze brief, en dat hij het ‘verschrikkelijk’ vindt, dat het zo met de luchtvaart uit de hand gelopen is.

We zitten dan op zo’n 600000 vluchten op Schiphol, de meeste over de Polderbaan en de Kaagbaan, en tevens over de nieuwe tweede versies hiervan. En de mondiale temperatuur heeft de 1,5 graden opwarming overschreden.

Op de Zuid-As van Anmsterdam is een hele nieuwe woonwijk gerealiseerd, en men kan nog steeds voor enkele tientjes overal heen vliegen om ‘uit je dak te gaan’. Er zijn ook vele nieuwe, geen belasting betalende, internationale bedrijven naar Nederland gehaald en de dividendbelasting is inmiddels afgeschaft.

Van Greta Thunberg wordt niets meer vernomen.


Geplaatst door Jaap uit Bussum

Je hebt echt geen 600.000 vluchten nodig om met het huidige fiscale klimaat internationaal opererende bedrijven naar Nederland te lokken. Sterker, de rulings die die bedrijven met de Nederlandse fiscus kunt afspreken zijn wel een overstapje waard, wel twee zelfs.

Maar uit deze brief wordt ook duidelijk, dat de uitstoot niet tot de directe omgeving van Schiphol beperkt blijft. Ook de buitengebieden zullen er mee te maken krijgen, vooral daar waar vliegroutes zijn. En die zijn er op heel veel plaatsen. En dan te bedenken dat dit door zwalvelarme kerosine al een stuk beter had kunnen zijn. Maar die is duurder en van de externe kosten merk je als luchtvaartsector toch niets. Maar gelukkig, de luchthavens zelf worden zo goed als klimaat neutraal en dat zal de luchtvaartsector niet onder stoelen of banken steken. Greenwashing in optima forma.

Geplaatst door Jos uit Amsterdam

Mee eens met Jaap. Sterker nog. Ook met 300.000 vluchten kan de economie nog heel lang prima ondersteund worden en is Nederland aantrekkelijk voor internationale bedrijven. Laten we niet in de val van KLM/Schiphol vallen dat een groot netwerk zo cruciaal is voor de economie. Schiphol is een low cost paradijs voor overstappende toeristen. Europeanen die via een overstap vliegen naar een Zuid-Amerikaans strand, en Duitsers en Engelsen die met dumpprijzen worden verleid om niet rechtstreeks te vliegen maar met een overstap via Schiphol. Veel Nederlanders (ook zakenreizigers) kiezen overigens zelf ook voor een overstap. Dus niet rechtstreeks met KLM maar bijvoorbeeld via een overstap in Dubai.