Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Start inspraak nieuw geluidsstelsel Schiphol

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 573 
|
 rijksoverheid.nl 
Schiphol-overview.png
Banenstelsel Schiphol vanaf 2003
Credit: Wikipedia

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) start 2 maart de inspraakprocedure voor het nieuwe geluidsstelsel voor Schiphol. Het zogeheten Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel schrijft voor dat Schiphol de start- en landingsbanen inzet die gegeven de omstandigheden (bijvoorbeeld weer en zicht) het minste hinder voor de omgeving opleveren. De Inspectie Leefomgeving en Transport handhaaft hier op.

Het kabinet heeft in de ministerraad voor het kersreces ingestemd met de wijziging van het huidige Luchthavenverkeerbesluit Schiphol waarmee het geluidsstelsel, op basis waarvan Schiphol in de praktijk al vliegt, wettelijk wordt verankerd. De wettelijke verankering betekent een einde aan het anticiperend handhaven door ILT. Het kabinet geeft hiermee invulling aan de breed gedeelde wens in de Tweede Kamer en de omgeving van Schiphol voor een stelsel dat meer flexibel, transparant en beter uitlegbaar is dan het oude stelsel met handhavingspunten. Dit stelsel was in 2016 op hoofdlijnen al vastgelegd in de Wet luchtvaart; het onderliggende Luchthavenverkeersbesluit liep vertraging op door de rechterlijke uitspraak over stikstof.

Gewijzigde Luchthavenverkeerbesluit
Nu de minister van LNV het ontwerpbesluit voor de natuurvergunning voor Schiphol en de daaronder liggende passende beoordeling heeft gepubliceerd, begint ook de zienswijzeprocedure voor het gewijzigde Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol. In het gewijzigde Luchthavenverkeerbesluit worden de uitzonderingen om gebruik te maken van een vierde start- of landingsbaan aan banden gelegd. Ook wordt het maximaal aantal nachtvluchten teruggebracht van 32.000 naar maximaal 29.000.

Het gewijzigde Luchthavenverkeerbesluit legt het aantal vliegtuigbewegingen vast zoals die voor de uitbraak van de huidige pandemie werden afgewikkeld op Schiphol. Dit betekent dat Schiphol, na de huidige crisis, maximaal 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar mag afwikkelen. In het Luchthavenverkeerbesluit is een artikel opgenomen dat de mogelijkheid biedt om na de huidige sterke terugval van het aantal vliegtuigbewegingen binnen de strikte internationale regels zoveel mogelijk op een beheerste manier terug te keren naar de maximale capaciteit van 500.000. Ook wordt een zogenaamde streefwaarde geïntroduceerd: door de jaarlijkse hinder af te zetten tegen deze streefwaarde, wordt inzichtelijk of en in hoeverre de luchtvaartsector er blijvend in slaagt om de hinder in de omgeving van Schiphol te laten afnemen.

Schiphol heeft de effecten van de 500.000 vliegtuigbewegingen in kaart gebracht in een milieueffectrapport dat ook ter inzage komt te liggen. Het ontwerpbesluit voor de natuurvergunning voor Lelystad Airport is vandaag gepubliceerd door de minister van LNV. Hiervoor zet Schiphol Groep een deel van de beschikbare stikstofruimte van Schiphol in. Via extern salderen worden daarmee de eerste 10.000 vliegtuigbewegingen op Lelystad Airport vergund, om de periode tot de legalisatie van de meldingen waaraan het ministerie van LNV werkt, te overbruggen.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft vandaag ook de verkeersverdelingsregel voor Schiphol en Lelystad Airport gepubliceerd waarmee het internationale netwerk van Schiphol kunnen worden versterkt en vakantievluchten vanaf Lelystad Airport worden uitgevoerd. Met de passende beoordeling en de publicatie van de VVR is de voorbereiding voor Lelystad Airport afgerond. Definitieve besluitvorming hierover is aan een nieuw kabinet en parlement.

Bekijk bericht op "rijksoverheid.nl"

Reacties op dit bericht