Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Programma Luchtruimherziening - Nota van antwoord

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 294 
|
 platformparticipatie.nl - 19-12-2019 
HvS_Logo-rijksoverheid-instrastructuur-en-Waterstaat.png

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen om een plan-MER op te stellen (notitie Reikwijdte en Detailniveau) voor het programma Luchtruimherziening.

Fase 1 Afgerond - Zienswijze indienen op het voornemen om een plan-MER op te stellen (NRD) voor het programma Luchtruimherziening
Fase 2 Zienswijze indienen op de concept-Voorkeursbeslissing met Plan-MER Luchtruimherziening
Fase 3 Definitieve Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Defensie en de luchtverkeersleidingsorganisaties Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) en Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) werken samen aan de herziening van het Nederlandse luchtruim. Het gebruik van het luchtruim is de afgelopen decennia sterk veranderd en deze veranderingen zullen zich ook in de toekomst blijven voordoen. Een grootschalige herziening van het luchtruim is nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen op het vlak van duurzaamheid, efficiëntie en capaciteit.

Nota van Antwoord beschikbaar
Van dinsdag 10 september tot en met maandag 7 oktober 2019 zijn 180 zienswijzen ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het programma Luchtruimherziening. In de Nota van Antwoord reageren de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie op de ingebrachte zienswijzen en op het advies van de Commissie m.e.r. De indieners van de zienswijzen zijn hierover geïnformeerd. De Nota van Antwoord vindt u hier.

Voornemen om een plan-MER op te stellen voor het programma Luchtruimherziening
De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie nemen, zoals in het regeerakkoord afgesproken, een besluit over de herziening van het Nederlandse luchtruim. Bij dat besluit wordt vermeld op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van de herziening van het Nederlandse luchtruim voor de leefomgeving, zoals in het plan-MER staat beschreven. De eerste stap in het opstellen van een plan-MER is de terinzagelegging van een notitie Reikwijdte en Detailniveau waarin staat wat in het plan-MER onderzocht zal worden.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De notitie Reikwijdte en Detailniveau bestaat uit vier delen:

Het eerste deel beschrijft algemene informatie over de luchtruimherziening en de aanleiding voor een plan-MER;
Het tweede deel beschrijft de varianten, hoe varianten opgebouwd worden en het proces tot de voorkeursvariant;
Het derde deel beschrijft het toetsingskader met de thema’s en criteria waarop de effecten worden bepaald;
Het vierde deel beschrijft het proces en het vervolg.

Planning
Wanneer------Wat
Zomer 2020--Kabinet neemt concept-Voorkeursbeslissing met plan-MER Luchtruimherziening
Najaar 2020--Zienswijze indienen op de concept-Voorkeursbeslissing met Plan-MER Luchtruimherziening
Eind 2020-----Nota van antwoord op de concept-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening
Eind 2020-----Definitieve Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Ook is een visuele tijdlijn van het programma Luchtruimherziening beschikbaar.Zie hier.

Meer informatie
Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Voor inhoudelijke vragen over het programma Luchtruimherziening kunt u een e-mail sturen naar IenW-luchtvaart@minienw.nl Meer informatie over het programma Luchtruimherziening is te vinden op www.luchtvaartindetoekomst.nl (hier) en www.planmerluchtruimherziening.nl (hier)

Bekijk bericht op "platformparticipatie.nl - 19-12-2019 "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door wim uit Castricum

Onderaan deze suggesties en aanbevelingen en het antwoord, mijn visie op de voorlaatst bullet.

61. Suggesties en aanbevelingen voor keuze voorkeursvariant
Meerdere indieners geven in de zienswijzen suggesties en doen aanbevelingen voor de keuze voor een
voorkeursvariant. Suggesties en aanbevelingen:
• Voorkeur voor aanvliegen vanaf grotere hoogte;
• Suggesties voor flexibele en vaste routes in relatie tot emissies;
• Voorkeur voor variant C uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), met een TMA-gebied
dat grenst aan het MUAC-gebied met in het TMA-gebied vaste efficiënte aankomst- en vertrekroutes;
• Betaalbare en haalbare maatregelen voor delta vliegen en schermvliegen;
• Suggesties voor aanvliegroutes;
• Vliegtuigen dichter achter elkaar laten landen waardoor een meer constante geluidsbelasting
ontstaat;
• Het laten samenvallen van de grens van twee controleregio’s nodigt General Aviation (GA) juist uit om langs de begrenzing te vliegen, dit graag adresseren.

Antwoord:
Het programma Luchtruimherziening werkt in de varianten diverse combinaties van bouwstenen uit, die gezamenlijk een compleet beeld moeten geven van de mogelijkheden om aan de doelstellingen van het programma te voldoen. Diverse elementen zijn al geïdentificeerd als bouwsteen en worden in de varianten meegenomen. Of de genoemde bouwstenen vervolgens worden opgenomen in de voorkeursvariant hangt af van de resultaten van de (objectieve) toetsing voor deze bouwstenen, ook in combinatie met het behalen van
de andere doelen van het programma. Het is een bestuurlijke keuze waarop op dit moment nog niet vooruit kan worden gelopen. Detailontwerp vindt vervolgens in de Planuitwerkingsfase plaats. Hiervoor zullen nog uitgangspunten worden opgesteld. De suggestie om te letten op grenzen van controleregio’s zal daarbij meegenomen worden.

Uit de reacties, de zienswijzen. Het gaat wat mij betreft over de voorlaatste bullet, suggestie/aanbeveling: "vliegtuigen dichter achter elkaar......."

Ik kan mij niet voorstellen dat een of meerdere omwonenden zoiets als een goed idee heeft (hebben) ingediend. Als dit gaat gebeuren, dan kan haast onbegrensde groei plaatsvinden op allen start/landingsbanen. Wel typisch omdat LVNL de techniek daarvoor al in huis heeft. Mijn conclusie is dan ook, dat dit er alle schijn van heeft dat deze zienswijze door LVNL op de lijst is gezet en straks in het vervolgtraject als een goed idee wordt beoordeeld, uitgewerkt en geïmplementeerd gaat worden. Wedden dat dit gaat gebeuren......

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

@Wim:

Er kan inderdaad niet genoeg gewaarschuwd worden voor de situatie waarin ook de CAL gemeenten en Uitgeest dreigen te belanden:

Met een nieuw computersysteem is het al mogelijk elke 70 seconden laag naar de Polderbaan te vliegen. Niet alleen de permanente vliegherrie wordt dan een extra probleem, in het jagen op maximale capaciteit worden alle uitstoot op geringe hoogte en een mega veiligheidsprobleem bij eventuele calamiteiten op de landingsbaan eenvoudigweg genegeerd.
Hoeveel belastinggeld is gemoeid met de door defensie geleverde extra verkeersleiding en bevel over de komende "70 seconden operatie" blijft voorlopig in nevelen gehuld.

Een fractieleider uit Rotterdam heeft GROOT gelijk met zijn uitspraak in de media:

" POLITIEK MOET LUCHTVAART AAN BANDEN LEGGEN "


Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee