Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Oproep aan de Tweede Kamer om de Luchtvaartnota te laten aanpassen

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1453 
|
 Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) 
HvS-2e_kamer_18-12-2018.JPG

Regering, zorg voor veel minder luchtvaartschade aan de samenleving

De regering was tot nu toe partijdig in de steeds fellere strijd tussen de lobbyende luchtvaartsector en bewoners die de heftige aantasting van hun leefomgeving en gezondheid niet meer accepteren. De Ontwerp-Luchtvaartnota stuurt aan op vergroting van Schiphol om de sector “perspectief te bieden”, zonder overtuigende economische argumenten. Meer van hetzelfde is een armzalig toekomstbeleid.

De nieuwe regering kan het roer omgooien en zorgen voor luchtvaart die Nederland internationaal bereikbaar maakt met veel minder schade aan de samenleving. Dan wordt ook woningbouw in de regio Schiphol weer mogelijk.

De luchtvaartnota begint inspirerend met het centraal stellen van publieke belangen die er echt toe doen: bereikbaarheid van de kleine thuismarkt, veiligheid, leefomgeving en duurzaamheid. Daar moeten nog biodiversiteit (stikstofuitstoot) en ruimte voor woningbouw aan toegevoegd worden. Deze trits van economische en publieke milieubelangen blijkt een handig richtsnoer te zijn voor een echt nieuwe koers in het luchtvaartbeleid. Die koers komt in de luchtvaartnota niet aan bod, maar daarvoor kan de nieuwe regering alsnog zorgen.

Goede internationale bereikbaarheid is een uitstekend economisch motief. Wel moet de gewenste bereikbaarheid nog ingevuld worden en in evenwicht gebracht worden met een veel betere bescherming van de publieke milieubelangen. Dit vereist een selectieve keuze van het luchtverkeer en bestemmingen die reizigers van/naar thuismarkt Nederland werkelijk nodig hebben. Dan kunnen bestemmingen en vluchten afgeschaft worden die voor Nederland onbelangrijk zijn. Een restant uit decennia lang overstapbeleid. Extreem goedkope vluchten die niet aan bereikbaarheid bijdragen kunnen met ticketbelastingen teruggedrongen worden. Met deze prijsverhoging kan de iets duurdere trein veel korte vluchten overnemen en het internationale vervoer milieuvriendelijker maken.

Voor een goede bescherming van de publieke milieubelangen moet afgestapt worden van het historische “vullen van milieuruimte met luchtvaartgroei”. Daaronder valt ook het groeiverdienmodel. Milieuruimte moet niet meer opgeofferd worden aan onnodig luchtverkeer. De impact moet juist scherp omlaag. Daarvoor is een uitstekend principe voorhanden. Het heet ALARA, verlaag de impact zoveel als redelijkerwijs mogelijk is. Minder aantasting van leefklimaat, gezondheid, biodiversiteit en klimaat levert in combinatie met een goede bereikbaarheid veel welvaartswinst op. In het licht van de nieuwe bestuurscultuur zou het kabinet een actieve dialoog moeten voeren met burgers die daar belang bij hebben.

Bij de behandeling van de Ontwerp-Luchtvaartnota kan de Tweede Kamer de nieuwe minister van IenW vragen de luchtvaartnota, de luchtruimherziening en het LVB-1 op de volgende punten aan te passen:

“Zorg voor aanzienlijk minder luchtvaartschade aan de samenleving:
1) Beperk de hub Schiphol tot luchtverkeer en bestemmingen die benodigd zijn voor een goede bereikbaarheid van Nederland voor thuismarktpassagiers. Pas het huidige plafond op
luchtverkeer op Schiphol daarop aan.
2) Erken dat Airport Lelystad daardoor voor commercieel verkeer overbodig is geworden.
3) Eis een volwaardige bijdrage van de luchtvaart aan de snelle reductie van broeikasgassen en stikstofdeposities.
4) Ontwikkel in dialoog met bewoners nieuwe ALARA-normen en rechtsbescherming tegen geluidhinder en schadelijke uitstoot, om de schade aan volksgezondheid en leefklimaat
zoveel mogelijk verlagen.
5) Schep geluidsruimte voor de dringend noodzakelijke woningbouw in de Schipholregio.”

Hans Buurma,
Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL)

Bekijk bericht op "Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL)"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

EEN WELKOME BENADERING VOOR ONZE REGIO ALKMAAR & KENNEMERLAND

Voor onze Deelregio Alkmaar& Kennemerland is de oproep van de WTL voor aanpassing van de Luchtvaartnota uiterst welkom.

In de huidige situatie zien we een rampscenario naderen waarbij Schiphol CEO Benschop via een "governance" aanpak en MRA 2.0 Lobby organisatie - geleid door top-bestuurders n.l. de burgemeester van Amsterdam en twee Provinciecommissarisen - gelijktijdig inzet op het groeiverdienmodel, maximale 24/7 exploitatie, massa-toerisme en de bouw van tienduizenden woningen. Alleen al rond Hoofddorp staan er reeds 30.000 gepland en elders in Noord Holland is het niet anders. Men denkt dit via "afwaardering van secundaire banen" te realiseren.
MAAR:

Om dit wanbeleid mogelijk te maken is al bij de Polderbaan en Kaagbaan - zonder de nodige besluitvorming! - een "Next-Gen" hoogfrequent vliegsysteem geplaatst, dat bij de luchtruimherziening in werking treedt en onze regio en die rond Leiden volstrekt onleefbaar dreigt te maken. Het worden straks HYPERPREFERENTE banen.

Ondanks waarschuwingen gaat het intussen zo ver dat 32 gemeenten en 2 Provincies dit najaar macht en middelen aan deze MRA 2.0 Lobby organisatie op de met z'n snode plannen en eigen bureau op de Zuid As overdragen. Betrokken (top-)bestuurders schromen daarbij niet om in strijd met de nieuwe Omgevingswet de kwaliteit van onze leefomgeving volledig te verontachtzamen!

In het zeer door "Next-Gen" bedreigde Uitgeest staakten de stemmen afgelopen week en ligt er nog geen Raadsbesluit. De lokale partijen PU en UL stemden tegen de MRA 2.0; maar de kans lijkt groot dat door VVD, D66, CDA, PvdA en UVP geprobeerd gaat worden om toch het onheilsscenario over Uitgeest af te roepen. Ze tonen zich helaas naief en volgzaam, met alle gevolgen voor de toekomst van Uitgeest en regio van dien.

Ten slotte: het PVK bestuur lijkt zich nog niet over deze kwestie gebogen te hebben en zou wel eens van zich mogen laten horen?Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Ik heb met mijn modelberekeningen aangetoond hoe funest de vaste routes gaan werken voor mensen die eronder wonen. De luchtvaartwet gaat ervan uit dat als in totaal er minder gehinderden zijn dit beter is, maar biedt geen enkele individuele bescherming. Je mag in dit land dus grote groepen mensen extra herrie geven als anderen er (tijdelijk) iets op vooruit gaan. De geluidsmaten Lden en Lnight zijn optimaal geschikt voor dit doel.

Dit is nu precies wat men van plan is: Polderbaan en Kaagbaan maximaal gebruiken om omwonenden van Amsterdam wat te sparen en meer woningen daar te kunnen laten bouwen.

MRA 2.0 is hiervoor in het leven geroepen en de nietsvermoedende en/of naïve gemeentebestuurders zijn overgehaald om hieraan mee te betalen. Dit is niet alleen een probleem voor Uitgeest, maar voor alle gemeenten onder de Polderbaan en Kaagbaan.

Waarom roert men zich zo weinig en laat men zich telkens weer besodemieteren?

Geplaatst door Rob uit Amsterdam

@Kijk op de Toekomst. Zowel de primaire als secundaire banen gaan lijden bij een verdere groei van Schiphol. Er is geen sprake van 'afwaarderen' van secundaire banen. De bedoeling is om de uurcapaciteit op zowel de primaire als secundaire banen te verhogen. Bij de groei van 450 naar 500K is de groei verder ook in hoofdzaak op de secundaire banen terecht gekomen. Bij een hogere uurcapaciteit wordt dit effect iets afgeremd maar zal nog steeds sprake zijn van een fors hogere belasting bij de secundaire banen. Dus niet alleen de omwonenden bij de Polderbaan en Kaagbaan moeten zich zorgen maken.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

@Rob:

Door de ILT is aangegeven dat vanwege het volvliegen van Polderbaan en Kaagbaan - nog zonder toepassing van het daar in gereedheid gebrachte "Next-Gen" systeem! - de secundaire banen al extra worden belast. Maar vanwege het "anticiperend handhaven" op basis van een Totaal jaarvolume kan daar niet tegen opgetreden worden. Dus zeker ook reden voor bewoners rond die banen om zich grote zorgen te maken.

Wanneer de sector doorzet, de politiek dit toelaat en de Polderbaan en Kaagbaan van superpreferent naar HYPERPREFERENT gaan, zal zich daar een rampscenario voltrekken waar wij onze regio Alkmaar voor waarschuwen. In moties rond het onderwerp is wel degelijk de afwaardering van secundaire banen genoemd en daarbij is o.a. een onderzoek door To70 aan de orde geweest.

Kortom: alle bewoners rond de banen van Schiphol en hun organisaties dienen gewaarschuwd te worden voor de volstrekt onbetrouwbare en door vele media klakkeloos overgenomen intenties van de luchtvaartsector, het ministerie voor I&W en de MRA 2.0 in oprichting.


Geplaatst door Baard uit Heiloo

Haha , haast niet meer serieus te nemen, dit soort berichten .
Het doortrekken van de Noordzuidlijn , 3,5 miljard, de nieuwbouw schiphol 3 miljard, de schuld KLM ! 6.5 miljard, verlies Schiphol, ik dacht 0.4 miljard
, de bevolkingsgroei 1 miljoen tot 2030 en dan vragen om krimp , haha , natuurlijk willen we dat allemaal !.
Eerst eens naar de huidige hinder kijken en verbeteren zou zinvoller zijn . Stijgers dwars over Amsterdam, Amstelveen ,Aalsmeer, Uithoorn etc:
Is gewoon misdadig . Het kan anders en het moet ook anders. De LVNL moet aangepast worden.
En snel ook .


Geplaatst door Rob Loekenbach uit Leimuiden

KAAGBAAN STARTREGIO "Decennia Toenemende Overlast"

De Kaagbaan is met 80-90k starts de meest gebruikte startbaan.
De Kaagbaan startregio wordt al decennia lang getroffen door toenemend vliegoverlast door verschuiving van routes, ondanks dat er per saldo meer gehinderden het slachtoffer zouden worden. Een ernstige bestuurlijke dwaling !!!!
Ook de invoering van de startprocedure NADP2 heeft de vliegtuigoverlast ernstig doen toenemen door het langer lager vliegen met als gevolg dat een aantal vliegtuig types mn de grote, de normale bocht route om vlieg technische redenen (snelheid, belading) niet kunnen vliegen en "uit de bocht" vliegen en dus laag over de bewoonde gebieden vliegen.
Dit levert met vracht vliegtuigen in de nacht een ernstige slaap stoornis op.
Gevolg was ook dat het aantal passages lager dan 800m met ruim 300% toenam

Geplaatst door Rob Loekenbach uit Leimuiden

DISCRIMINERENDE MAATVOERING

Besluitvorming over verandering in routes wordt voornamelijk genomen op basis van het aantal Ernstig Gehinderden
Dat is een discriminerende maat, immers de mate van overlast wordt door elk individu afzonderlijk ervaren en is niet afhankelijk van de populatie grootte waar het individu in woont.
Het blijven hanteren van deze maat bij de besluitvorming over Luchtvaarnota, Luchtruimherziening en het Schiphol "Minder Hinder" project is discriminerend en leidt tot een maatschappelijke tweedeling.
Waarbij de Kaagbaan regio nog meer overlast te verduren zal krijgen.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

BURGERPARTICIPATIE WERD HELAAS DOOR OVERHEIDSPARTICIPATIE VERVANGEN

Hoe goed het WTL initiatief ook is verwoord en onderbouwd, het dreigt toch stuk te lopen op gesloten deuren van de vergaderkamers van Kabinet en Kamers. Al jarenlang wordt Kabinetsbeleid - gebaseerd op het groeiverdienmodel en Mainport- en Metropoolbeleid - in het kleine verband van een Commissie Luchtvaart door I&W minister(s) en ambtenaren met hand en tand verdedigd. Ellenlange agenda's, korte spreektijd en een handjevol zwaar door de sector belobbyde Kamerleden kenmerken de plek waar de Luchtvaartnota e.a. er door wordt gejast. Een uiterst ongezonde manier van besluitvorming die doorbroken zou moeten worden.

Op regionaal en lokaal niveau wreekt zich intussen het duale stelsel en staan PS en lokale Raden op afstand door de manier waarop vanuit Metropoolregio's Nieuwe Stijl via "Economic boards & Fora" burgemeesters, wethouders en (top-)ambtenaren voor het karretje van de Metropoolregio's en in het verlengde daarvan CEO Benschop's "Holland Metropool" worden gespannen. Dit alles naadloos aangesloten op de toekomstvisie Schiphol 2050!

Tegelijkertijd vervingen fervente "Metropooolbestuurders" de burgerparticipatie door slimme overheidsparticipatie: steeds vaker vervult de overheid een facilitaire rol via talloze verzelfstandigde bestuurs- en uitvoerings organisaties. Allemaal onderdeel van een al in de tijd van PvdA premier Kok doorgevoerde reorganisatie tot het huidige I&W parallel aan een door de luchtvaartsector e.a. bewust georganiseerde "Operatie Deltametropool" en gaandeweg de rit omgedoopt tot "Holland Metropool".

Het mag duidelijk zijn dat het publiek belang ernstig in het gedrang is gekomen en naast een betreurenswaardige aantasting van ons democratisch bestel dreigt met name de woon- en leefomgeving, wanneer dit zo doorgaat, het onderspit delven.

De enige oplossing lijkt een proces waarbij het Openbaar bestuur op afstand wordt geplaatst van de luchtvaartsector e.a., het publiek belang weer wordt gewaarborgd en wetgeving op de burger en niet slechts tot het voordeel van de luchtvaartsector en Holland Metropool zal worden opgesteld en uitgevoerd?

Geplaatst door Rob uit Amsterdam

@ Rob L. Alle begrip voor de overlast bij de Kaagbaan maar het is niet zo dat de grootste problemen alleen bij de Kaagbaan zijn. Omwonenden bij de secundaire banen zijn echt niet beter af. De aantallen mogen dan wat lager zijn maar indien je heel dicht op de baan woont is de overlast minstens zo groot. Het relatief 'ontzien' van de secundaire banen heeft dan ook niet alleen te maken met het aantal omwonenden , maar ook met de overlast voor een individu.

Geplaatst door KBgeluid uit Leimuiden

@Rob Uit evaluaties sinds 2012 blijkt dat bij Zuidelijke baangebruik de primaire baan voor ca 30% wordt ingezet en de secundaire baan voor minder dan 20%.
Sterker nog in het Coronajaar 2020 blijkt dat de inzet van de primaire baan is gestegen naar weer 30% en de inzet van de secundaire baan gedaald naar ca 7%

Geplaatst door Rob uit Amsterdam

@KBgeluid, Dat er meer vluchten gaan over de primaire baan is duidelijk. Dat gaf ik zelf ook aan. Het misverstand is dat dit betekent dat omwonenden bij de primaire banen slechter af zijn dan omwonenden van de secundaire banen, Dan moet je kijken hoeveel vliegtuigen over een woning gaan en met welke hoogte./overlast. En dan zie je dat omwonenden bij de secundaire banen dichter op de baan wonen waardoor er meer vliegpaden overheen gaan en ook nog op een lage hoogte. Generieke vergelijkingen van aantallen vluchten op een baan zeggen weinig. Maar waar mij het vooral om gaat is dat groepen omwonenden (geldt niet alleen voor de Kaagbaan) menen dat zijn het grote slachtoffer zijn van Schiphol terwijl er zwaar gehinderden zijn op veel meer plaatsen, De oplossing is flink minder vluchten en niet verplaatsing.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Het doel van deze oproep en vervolgacties is de regering op het idee brengen dat het tijd is geworden om eindelijk de samenleving prioriteit te geven boven de groeizieke sector.

Daarom weg met dat hoogst schadelijke groeiverdienmodel. Het luchtverkeer moet niet meer maar minder worden, waardoor alle bewoners minder hinder en aanslagen op hun gezondheid zullen ervaren. En waardoor het ziekelijke overbelasten van bewoners met NextGen uitblijft. Het is al voorbereid bij de Polderbaan, maar uiteindelijk komt het bij alle

De demissionaire regering laat zien dat ze onder grote druk van de bevolking uiteindelijk wel voor de samenleving kiest, nl bij Tata Steel. De protesten waren effectief. Dat moet bij luchtvaart ook kunnen, want het probleem is even groot en veel breder.

Daarvoor is het nodig dat bewoners en bestuurders in de hele regio gezamenlijk protesteren en de regering onder zware druk zetten. Laten we daaraan onze energie besteden.

Geplaatst door Baard uit Heiloo

@Hans , waarom pleit je ook niet meteen voor Tata Steel ?. Wanneer zij ook gaan inzetten op krimp is het uitstoot probleem daar ook meteen voor een groot deel opgelost !.