Platform Vlieghinder Kennemerland
 

UPDATE - Ook Raad van State twijfelt aan waarde handhavingspunten Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2620 
|
 dichtbij.nl/haarlemmermeer 
wp-politiek_3701.JPG

Door de Dichtbijredactie, Adrie van der Wel (Witte Weekblad)

LIJNDEN - Er is een groot verschil tussen het vooraf berekende lawaai en het werkelijke lawaai van de vliegtuigen rond Schiphol. Een bewoner van de Hoofdweg in Lijnden nodigde daarom de rechters van de Raad van State en het Schadeschap Schiphol uit om maar eens te komen luisteren bij zijn woning. 'Dan zullen ze het verschil zelf goed merken', voorspelde hij.

De man stapte naar de Raad van State, omdat het Schadeschap weigerde op te draaien voor de waardevermindering van zijn woning. Eerder had een adviescommissie van het Schadeschap nog geadviseerd om hem een relatief kleine schadevergoeding te betalen vanwege de waardevermindering van de woning.

Onverkoopbaar

Volgens de eigenaar is zijn woning onverkoopbaar geworden door het toegenomen lawaai. Een makelaar taxeerde de waardedaling van de woning op 40 procent. Het Schadeschap kwam niet verder dan 5 procent. En dat is vlak onder de grens waarbij schade echt wordt uitbetaald. Een waardedaling tot 5 procent wordt door het Schadeschap gezien als eigen risico voor de omwonenden van de luchthaven.

Lawaainorm

Het rijk heeft voor de vaststelling van het lawaai bij Schiphol een groot aantal zogeheten handhavingspunten aangewezen. Op die locaties mag het lawaai de normen, gemiddeld over een jaar genomen, niet overschrijden. Die normen worden volgens het Schadeschap door het rijk aangepast als er veranderingen in de vliegroutes en vliegtijden plaatsvinden.

Maar volgens de inwoner van Lijnden veranderen de routes en vliegtijden vaak. Daardoor hebben de normen weinig meer met de werkelijkheid te maken.

Twijfels

De voorzitter van de Raad van State meldde dat er bij de Raad ook wordt getwijfeld aan de waarde van de handhavingspunten. Er wordt vaker geklaagd over het lawaai dat in de praktijk veel hoger blijkt te zijn dan de normen die voor de handhavingspunten zijn vastgelegd. 'Daar moet de Raad nog eens goed over nadenken', maakte de voorzitter bekend.

De Raad doet over zes weken uitspraak.


Uitspraak RVS d.d. 01-06-2016. Voor origineel lees hier .

Uitspraak 201507682/1/A2

Datum van uitspraak: woensdag 1 juni 2016
Tegen: de besliscommissie van het Schadeschap luchthaven Schiphol
Proceduresoort: Hoger beroep
Rechtsgebied: Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
ECLI:
ECLI:NL:RVS:2016:1467
201507682/1/A2.
Datum uitspraak: 1 juni 2016

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te Lijnden, gemeente Haarlemmermeer,

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 7 september 2015 in zaak nr. 14/2251 in het geding tussen:

[appellant]

en

de besliscommissie van het Schadeschap luchthaven Schiphol.

Procesverloop

Bij besluit van 9 augustus 2013 heeft de besliscommissie het verzoek van [appellant] om vergoeding van schade als gevolg van onder meer de inwerkingtreding van de wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in 2008 (hierna: Lvb 2008) afgewezen.

Bij besluit van 24 april 2014 heeft de besliscommissie het door [appellant] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 7 september 2015 heeft de rechtbank het door [appellant] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger beroep ingesteld.

De besliscommissie heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 april 2016, waar [appellant] en de besliscommissie, vertegenwoordigd door mr. B.J.P.G. Roozendaal, voorzitter, en mr. O.M. te Rijdt, zijn verschenen.

Overwegingen

Aanleiding

1. [appellant] is sinds 1985 eigenaar van de woning [locatie] te Lijnden. De woning ligt op circa 3200 meter afstand van de dichtstbijzijnde start- en landingsbaan, de Zwanenburgbaan. Op 24 juni 2009 heeft hij door invulling van het daarvoor bestemde formulier een verzoek ingediend ter vergoeding van de schade die hij stelt te lijden in de vorm van waardevermindering van zijn woning. De schade heeft hij geschat op € 40.000,00. Als motivering heeft hij aangegeven dat hij geluidoverlast ondervindt van vliegtuigen, die in toenemende mate op lage hoogte recht over zijn huis vliegen.

Besluitvorming

2. De besliscommissie heeft het verzoek voorgelegd aan de adviescommissie, die op 20 december 2012 advies heeft uitgebracht. Dit advies strekt tot het toekennen van een schadevergoeding van € 6.790,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 29 juni 2009, ter vergoeding van de schade als gevolg van de inwerkingtreding van het Lvb 2008 en afwijzing van het verzoek wat betreft de andere gestelde schadeoorzaken.

De besliscommissie heeft bij het besluit van 9 augustus 2013 het verzoek, in afwijking van het advies van de adviescommissie, afgewezen, omdat de schade die wordt veroorzaakt door de toename van de geluidbelasting als gevolg van de inwerkingtreding van het Lvb 2008 niet uitstijgt boven het normaal maatschappelijk risico. Aan het besluit op bezwaar van 24 april 2014 heeft de besliscommissie ten grondslag gelegd dat de Afdeling in haar uitspraak van 19 februari 2014 in zaak nr. 201306607/1/A2 een drempel van 5% wegens normaal maatschappelijk risico heeft aanvaard.

Beroep

3. De rechtbank heeft geoordeeld dat de besliscommissie wat betreft de maximaal te verwachten geluidbelasting terecht een vergelijking heeft gemaakt tussen het Lvb 2008 en het Lvb 2004. De rechtbank heeft voorts geoordeeld dat de besliscommissie niet bevoegd is te beslissen over vergoeding van schade die het gevolg is van veranderingen in de feitelijke vliegbewegingen, maar alleen van schade die het gevolg is van de in de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol genoemde regelingen. De stelling van [appellant] dat zijn woning onverkoopbaar is houdt verband met zijn wens de woning te isoleren. De rechtbank heeft geoordeeld dat deze stelling geen verband houdt met het besluit van 24 april 2014 en dat besluitvorming over het al dan niet isoleren van de woning in een ander besluitvormingstraject en door een andere instantie plaatsvindt.

Hoger beroep

4. [appellant] betoogt dat het oordeel van de rechtbank onjuist is. Hij voert daartoe aan dat de adviescommissie heeft geadviseerd een bedrag van € 6.790,00 te vergoeden. Verder beroept de besliscommissie zich volgens hem ten onrechte op besluiten die in de jaren 2003 tot en met 2008 over Schiphol zijn genomen, terwijl de extreme overlast ver daarna is ontstaan. Ten slotte stelt hij dat ook voorbij is gegaan aan het punt van uitstoot en luchtvervuiling, die recent duidelijk is vastgesteld door de overheid.

4.1. Ingevolge artikel 8.31 van de Wet luchtvaart kent de minister van Infrastructuur en Milieu, indien een belanghebbende ten gevolge van het luchthavenindelingbesluit of het luchthavenverkeerbesluit schade lijdt of zal lijden, welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, hem op aanvraag een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe.

Ingevolge artikel 9, lid 3f, van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol, zoals deze luidde ten tijde van belang, is het algemeen bestuur van het Schadeschap onverminderd artikel 19 bij uitsluiting bevoegd ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding op grond van artikel 8.31 van de Wet luchtvaart.

Ingevolge artikel 19 kan het algemeen bestuur een commissie instellen waaraan de in artikel 9 genoemde bevoegdheden kunnen worden overgedragen (de besliscommissie).

4.2. In de aanvraag van 24 juni 2009 zijn de wijziging van het Lvb 2008, de uitbreiding van het luchtvaartterrein van de luchthaven Schiphol (vijfde baan), de instelling van geluidzones (als aangegeven in het aanwijzingsbesluit van 23 oktober 1996) en veiligheidszones en/of vrijwaringszones rond de luchthaven Schiphol (als aangegeven in de Planologische Kernbeslissing Schiphol en omgeving) en het Lvb 2003 als schadeoorzaken genoemd. Het besluit van de besliscommissie van 9 augustus 2013, zoals gehandhaafd bij het bij de rechtbank bestreden besluit, is een beslissing op die aanvraag en alleen de besluitvorming op die aanvraag lag bij de rechtbank ter beoordeling voor. De rechtbank heeft daarom terecht geoordeeld dat, voor zover [appellant] heeft gesteld dat de schade door latere besluiten is ontstaan, hij een nieuw verzoek om schadevergoeding kan indienen. De rechtbank heeft voorts terecht geoordeeld dat, voor zover [appellant] beoogt in aanmerking te komen voor schade, veroorzaakt door de toename van feitelijke vliegbewegingen, de besliscommissie niet bevoegd is daarover te beslissen. Dit geldt ook voor de voor het eerst in hoger beroep genoemde schade als gevolg van luchtvervuiling. Derhalve is thans alleen nog aan de orde het oordeel van de rechtbank dat de besliscommissie het verzoek om schadevergoeding als gevolg van de inwerkingtreding van het Lvb 2008 kon afwijzen.

4.3. Het Lvb 2008 beoogt de toegestane milieuruimte binnen vastgestelde grenzen beter te benutten. Om dit mogelijk te maken, worden door dit besluit de grenswaarden voor geluid in een aantal handhavingspunten gewijzigd. In een aantal handhavingspunten wordt meer geluid toegestaan dan voorheen, in de overige punten minder. De over het geheel genomen maximaal toegestane geluidbelasting ten opzichte van het eerste Lvb wijzigt niet. Onder het Lvb 2008 ligt de woning van [appellant] op een afstand van 350 meter van het dichtstbijzijnde handhavingspunt (18). Dit leidt ten opzichte van het Lvb 2004 tot een toename van de te verwachten geluidbelasting van iets minder dan 2,5 Lden.

4.4. In de hiervoor genoemde uitspraak van 19 februari 2014 heeft de Afdeling onder meer geoordeeld dat de besliscommissie zich op het standpunt heeft mogen stellen dat een waardevermindering van 5% van een woning als gevolg van de inwerkingtreding van het Lvb 2008 en de wijziging van uitvliegroutes bij een van de vijf start- en landingsbanen, behoort tot het normale maatschappelijk risico van een omwonende van een start- en landingsbaan. De Afdeling ziet geen aanleiding om thans anders te oordelen.

Bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de drempel van 5% geldt als uitgangspunt dat bewoners van huizen binnen de invloedsfeer van Schiphol rekening dienen te houden met de mogelijkheid van een toename van geluidbelasting die samenhangt met de groei van de luchthaven, ook al bestaat geen zicht op de omvang en vorm waarin, de plaats waar en het moment waarop deze ontwikkelingen zich zullen concretiseren en de omvang van het nadeel dat daar mogelijkerwijs uit zal voortvloeien.

De woning van [appellant] lag zowel ten tijde van de aankoop als thans op ongeveer 3200 meter van de dichtstbijzijnde start- en landingsbaan, de Zwanenburgbaan. Deze ligging in de invloedsfeer van Schiphol en in de nabijheid van een start- en landingsbaan, brengt risico’s mee. Rekening moet worden gehouden met wijzigingen in de regulering van het gebruik van de luchthaven die zullen leiden tot wijzigingen in de toegestane geluidbelasting op woningen. Artikel 8.17, zevende lid, van de Wet luchtvaart gaat uit van elkaar opvolgende Lvb’s. Het Lvb 2008 kan als vervolgbesluit van het Lvb 2003, zoals gecorrigeerd door het Lvb 2004, in beginsel worden beschouwd als een min of meer voorspelbare en uit het normale gebruik van Schiphol voortvloeiende ontwikkeling. Een dergelijke ontwikkeling zal de ene keer voor de ene groep van omwonenden voordeel of nadeel teweegbrengen en de andere keer voor een andere groep omwonenden. Daarbij is in dit geval van belang dat het bij het Lvb 2008 niet gaat om een drastische en niet te verwachten wijziging van het gebruikersregime van de banen van Schiphol en evenmin om een fysieke uitbreiding van de luchthaven Schiphol. Ook gaat het Lvb 2008 niet gepaard met nieuwe beperkingen in het gebruik van de omgeving van de luchthaven, zoals bouwbeperkingen aan woningen. De enkele omstandigheid dat het Lvb 2008 leidt tot een verslechtering van de akoestische situatie ter plaatse van de woning van een omwonende, kan niet worden aangemerkt als een omstandigheid die niet in de lijn der verwachtingen ligt.

4.5. De adviescommissie heeft de schade van [appellant] als gevolg van de inwerkingtreding van het Lvb 2008 begroot op 5% van de waarde van zijn woning, te weten € 27.150,00. [appellant] heeft geen gronden aangevoerd inhoudende dat de adviescommissie van onjuiste bedragen is uitgegaan. De besliscommissie mocht de in het advies genoemde bedragen daarom voor juist houden. Gelet hierop heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de schade als gevolg van de inwerkingtreding van het Lvb 2008 geheel tot het normale maatschappelijk risico van [appellant] behoort.

4.6. Het betoog faalt.

Conclusie

5. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. P.J.J. van Buuren, voorzitter, en mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen en mr. N. Verheij, leden, in tegenwoordigheid van mr. P. Lodder, griffier.

w.g. Van Buuren w.g. Lodder
voorzitter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 1 juni 2016

Bekijk bericht op "dichtbij.nl/haarlemmermeer"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Een stelletje ongekende aso's zijn het daar op Schiphol. Vannacht werd ik twee keer wakker door vliegtuigen die over mijn huis kwamen vliegen; om één uur en om twee uur. Het duurde daarna een flinke tijd voor ik de slaap weer vatte. Om zeven uur vanochtend denderde het eerste toestel al weer over en dat zal verder wel weer de hele dag zo doorgaan. Moet ik hier de conclusie uit trekken dat volgens onze beleidsmakers vier uur slaap voor de burger genoeg is?

Geplaatst door Gerard uit Castricum

Wel twéé keer? Kom eens een nachtje naar Castricum. 60 keer! Soms meer

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

DezeTrend moet maar eens integer worden onderzocht,maarkom daar eens om : Integer meten! Al jaren wordt veel meer gemeten, dan berekend. (Analoog aan de Auto industrie, weet u wel : Hij loppt 1 op 20 meneer, In werkelijkheid dus 1 op 15

Geplaatst door de Vries

Er mag sowieso wel eens gekeken worden naar de situatie in Lijnden. Er kan daar prima langer rechtdoor gevlogen worden om zo Lijnden enigszins te ontzien. Scheelt ook voor Amsterdam-West en Badhoevedorp. Tussen Zwanenburg en Lijnden vliegen i.p.v. tussen Zwanenburg en Badhoevedorp dus. NADP2 heeft ook in Lijnden een verslechtering teweeg gebracht. Daar hoor je ook niets meer over.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Vries, Die route verlegging was de giller van destijds . De route liep langs Zwanenburg, Nu verder naar het oosten. Dat regelde de zeer brutale kliek uit Zwanenburg, en Alders keek de andere kant op .....(de dorpsarts en zijn gabber.. )

Lijnden werd gewoon opgeofferd,, Verder Leed Adam -West hier zeer onder ! Net als Badhoevedorp, en in mindere mate Amstelveen en nu ook Aalsmeer. Dit terwijl hij OP EIGEN HOUTJE in 2007 gemene zaak maakte met oud Min Eurlings . Er was een overschrijding bij de Buitenv. baan van 0,7 Lden dBA . De 26 Platforms schreven Ministers ,Cros en Alderstafel.: met boodschap : We gaan accoord met deze overschrijding, mits u het komend jaar meer aan hinderbeperking gaat doen, ook de handtekening van ene van Ojik daar onder. Dan hoefde de baan niet de laatste mnd niet dicht.. vanOjik 5 min voor het A.O. tegen Eurlings: Wij bewoners zijn accoord met 2 Lden dBA versoepeling op de grenswaarden 20 en21. Later bleek, dat hij zijn Zwanenburg Handhavingspunt 17 met 2 LDen had laten scherper stellen.... En meneer zit nu weer in het hoogste ORS college CVA .. Sommige mensen hebben geen plaat, maar een heleTimmerfabriek voor hun kop

Geplaatst door de Vries

En als er ooit echt parallel gevlogen gaat worden, zit er dan een kans in dat men langer rechtdoor gaat vliegen?

Wat betreft startend verkeer ontspringt Zwanenburg nu geheel de dans. Dat moet toch eerlijker verdeeld kunnen worden?

Men vliegt nu over de huizen terwijl verderop de A5 ligt met een stuk weiland.

Geplaatst door anoniem uit aalsmeer

Geen ander geluid verwacht van de raad van state. Er is alles aan gelegen om lokale bescherming
op te heffen om onbeperkt te kunnen doorgroeien ten koste van de meest belaste gemeenten.
Onder het mom van "het oude systeem is niet uitlegbaar aan bewoners" wordt de lokale bescherming geofferd. Nee, dan het nieuwe normen en handhavingssysteem, dat is helder.
Tel alle schipholgeluid in de omgeving van de luchthaven op en zorg dat je een Maximum Hoeveelheid Geluid grenswaarde vaststelt die ruim boven de werkelijk berekende geluidshoeveelheid ligt en je bent spekkoper voor nu en in de toekomst.
Dat het in principe zo zou kunnen zijn dat bij een gelijk blijvende windrichting/snelheid
continue dezelfde bewoners het slachtoffer worden, tja dat is jammer en goed uit te
leggen...

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

De vraag of een route meer hinder oplevert dan persé nodig interesseert de luchtvaart echt niets. Hinderbeperking speelt bij LVNL bij de keuze voor baan of route geen enkele rol. Iets mag en dus doen we het. Hier in Hoofddorp ligt heel Hoofddorp binnen de U die door starters Kaagbaan bij de Spykerboor wordt gevormd. Maar naar zee vliegen en zo veel hinder wegnemen kan niet want wil men niet. En boven Haarlem neemt het aantal vluchten inmiddels ook een grote vlucht. Tja, snel draaien scheelt weer een paar mijl en een paar tientjes brandstof en het mag dus doen we het.

Geplaatst door de Vries


Geplaatst door anoniem

Gezien de grote kritiek op sommige vertegenwoordigers in de omgevingsraad zou het goed zijn als deze vertegenwoordigers eens in gesprek gingen met de Eigen achterban.
Ik zou persoonlijk graag een discussie voeren over bepaalde zaken.
Zoals het nu gaat is het bijzonder vreemd geregeld,de bewoners kiezen de vertegenwoordigers maar deze hebben geen platform of partij programma. Ze hoeven ook geen verantwoording af te leggen. Dit terwijl men er toch zit om de belangen van de achterban te vertegenwoordigen.
Waarom is er dan niet wat meer overleg en ruggespraak met de achterban.
Organiseer eens een avond waarop alle vertegenwoordigers aanwezig zijn en nodig alle bewoners uit voor een goed gesprek over de te voeren strategie en waar we nu wel en niet meer akkoord willen gaan. Dan creeer je meer draagvlak dan nu.

Geplaatst door Ron de Haan uit Limmen

Anoniem (zie hierboven) brengt een interessant punt op. Over de toegenomen geluidsoverlast, de representativiteit en het gewicht van de Omgevingsraad waarmee de belangen van de inwoners van Castricum worden bediend heb ik vanuit de gemeenteraadsfractie van De VrijeLijst inmiddels schriftelijke vragen voorgelegd aan het college van B en W in Castricum. Antwoorden worden binnen 30 dagen verwacht, die ik vanzelfsprekend van harte zal delen.

Geplaatst door Elodie uit Wintelre

Waar kun je het digitale formulier vinden voor het indienen van schade van waardevermindering van je woning t.g.v. vliegverkeer? Is het mogelijk dat dit formulier op deze site wordt geplaatst?

Geplaatst door Wim uit Castricum


Geplaatst door Gerard uit Castricum

Elodie,

reken je niet rijk. Als je buiten de geluidscontouren van Schiphol woont doet het schadeschap niets voor je, als je erbinnen woont ook doen ze ook vrijwel niets. Zeker nu niet meer, nu vrijwel alle aanvragen niet meer ontvankelijk kunnen worden verklaard.