Platform Vlieghinder Kennemerland
 

NextGen - Aanslag op de volksgezondheid

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1095 
|
 Kennisnetwerk IMpact - 10-02-2021 
Polderbaan_vanuit_de_lucht.jpg
Polderbaan gezien vanuit de lucht in noordelijke richting
Credit: Whowouldtell

Wat hieraan vooraf ging, lees hier op deze site

Onderwerp: NextGen - Aanslag op de volksgezondheid / Argumentatie bij Zienswijze LRH

Aan raadsleden en griffie van de Gemeente Uitgeest,

In bijlage treft u enige stukken (notitie redactie vlieghinder.nl - worden onderaan dit bericht weergegeven) betreffende het nieuwe vliegsysteem "NextGen" dat op dit moment op de (tijdelijk gesloten) Polderbaan wordt geïnstalleerd.

Zoals wij tijdens de digitale "Beeldvorming Schiphol" al aangaven loopt de besluitvorming hopeloos achter op de feiten.
Iets wat normaliter tot correctie via handhaving - al dan niet via de juridische weg - zou leiden, ware het niet dat het "Schiphollen" tot norm is verheven. En - door de onterechte uitzonderingspositie voor de luchthaven - Overheidsingrijpen tot nu toe achterwege is gebleven.

Deze stukken zullen ook met de media gedeeld worden en wellicht kunnen ze bijdragen aan een steviger Zienswijze van de kant van de raad?

De Omgevingsvisie Uitgeest 2030 is volledig ingehaald door de actualiteit van "NextGen" i.c.m. een super preferente Polderbaan 2.0 en in het stuk zouden beroepsgronden passen met het oog op een latere gang naar de Raad van State:

• De gevolgen van NextGen komen bovenop waarschuwende GGD-rapporten en invoering is strijdig met het addendum gezondheid bij de Omgevingswet

• De extra uitstoot van stikstof bij NextGen en super preferente baan tast bij invoering het Bijzonder Provinciaal landschap en Natura 2000 Kustgebied sterk aan. Dit terwijl Schiphol verzuimd heeft om een natuurvergunning aan te vragen en ook op dit punt een onterechte uitzonderingspositie inneemt

• Uit recent onderzoek blijkt dat de transitie naar synthetische kerosine een ongekend beslag zal leggen op duurzame stroom met een equivalent van vele kerncentrales. Daarmee dreigt de luchtruimherziening de gehele energietransitie te ondermijnen en onbetaalbaar te maken. Dit vormt een extra argument om tot een sterke reductie van vliegtuigbewegingen te komen en het HUB model snel door een "Point tot point" opzet te vervangen.

Ten slotte: in het najaar van 2019 waarschuwden wij de verantwoordelijk wethouder, in het voorjaar 2020 de Cie. SAZ vanwege het aspect volksgezondheid, in het najaar de Cie. RO vanwege de Stikstofuitstoot Schiphol i.r.t. het Bijzonder Provinciaal Landschap en Natura 2000 Kustgebied. En ten slotte afgelopen najaar de Raad betreffende de gehele Schiphol

problematiek.
Helaas worden burgers die van het inspreekrecht gebruik maken door deze gemeente nauwelijks serieus genomen, erger: zonder raadsbesluit is het spreekrecht in de raad van de agenda afgevoerd (alleen insiders weten dat het officieel natuurlijk nog gewoon kan!).

Burgerparticipatie wordt sluipenderwijs vervangen door "Overheidsparticipatie" ofwel handjeklap met verzelfstandigde bestuur- en uitvoeringsorganisaties en (internationale) bedrijven. De komende overdracht van macht naar de MRA (zie bijgevoegd Artikel NHD/G&E) zal dat alleen maar erger maken.

Gezien de uitzonderlijke situatie rond Schiphol en dreigende machtsoverdracht naar het MRA-metropoolbureau op de Zuid As (lees hier) kozen wij voor het op deze wijze delen van informatie,

Met een vriendelijke groet,
Jaap de Jong,
Coördinator Kennisnetwerk IMpact*

*Onafhankelijk deskundigen burgerparticipatie

Toevoeging redactie vlieghinder.nl.
SchipholWatch besteed ook aandacht aan dit onderwerp. Lees hier.


Bijlagen:

1. NextGen - aanslag op de volksgezondheid

Bezwaren tegen een luchtruimherziening

Langzaam maar zeker gloort er hoop op een toekomstige sanering van Schiphol. Dat is namelijk hard nodig. Maar ook in het hier en nu moet een zet in de goede richting worden gegeven. Gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) van Noord-Holland doet dat. Toevoeging redactie vlieghinder.nl Lees hier.

Hij geeft samen met de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) een duidelijk signaal af. In de BRS zijn 56 gemeenten en vier provincies rond Schiphol verenigd - liefst 8,4 miljoen burgers van ons land worden hierin vertegenwoordigd.

Zij spreken zich uit tegen de vaste vliegroutes die Schiphol zo graag wil implementeren, voor de buitenwereld gepresenteerd als onderdeel van de hinderbeperkende maatregelen. Insiders weten beter: de aangekondigde luchtruimherziening van VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen is slechts bedoeld om de capaciteit van het luchtruim te vergroten. Lees: meer vliegtuigen in minder tijd door onze luchten jagen ten koste van de volksgezondheid.

NextGen: hoogfrequent vliegen is funest voor de volksgezondheid

Wat Olthof en BRS nog niet hebben aangekaart is minstens zo belangrijk:

Op dit moment is Schiphol druk bezig het - uit de Verenigde Staten ingevoerde - vliegsysteem NextGen te implementeren op de Kaag- en Polderbanen. Dat systeem maakt hoogfrequent vliegen de norm.

Bewoners onder de aanvliegroutes kunnen dan urenlang iedere 70 seconden toestellen boven hun huizen verwelkomen. Maar uit internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt deze techniek zeer nadelig uit te pakken voor de gezondheid van bewoners.

Als de luchtverkeersleiding wordt toegestaan dit systeem in gebruik te nemen, komt dit bovenop de recentelijk nog door de GGD's vastgestelde, negatieve effecten van het intensieve vliegverkeer op de volksgezondheid.

De regering staat invoering al oogluikend toe, want Schiphol is de systemen al aan het installeren terwijl de besluitvorming nog maar net op gang is gekomen. En daarmee dus hopeloos achterloopt op de feitelijke situatie. Dat is volstrekt onverantwoord en onzorgvuldig beleid.

Bij een goed functionerend bestuur en kordate omgevingsdiensten zou al opschorting van deze werkzaamheden zijn afgedwongen, bij voorbeeld via een gang naar de rechter. Dat is tot op heden helaas niet gebeurd.

Het 'schiphollen' lijkt langzamerhand de norm te worden in ons land. Maar dat mag voor de regionale en lokale politiek nooit een reden zijn om oppositie tegen dit mensonterende NextGen-vliegsysteem achterwege te laten.

J. de Jong
Kennisnetwerk Impact*
*Onafhankelijk deskundigen burgerparticipatie


2. Gevolgen van installatie "NextGen" op de Polder- en Kaagbaan

"Conclusions:
Despite increases in efficiency, flight automation systems without a careful assessment of noise might generate flight paths over densely populated areas and cause serious health conditions for the overflown communities."

Oftewel:

Er dreigen vliegpaden over dichtbevolkte gebieden te komen die serieuze gezondheidsproblemen met zich meebrengen voor de woongebieden waar overheen wordt gevlogen (bij invoering van automatische vliegsystemen zonder een zorgvuldig beoordeling van geluid).

(Bron:Published online 2018 Aug 15. doi: 10.3390/ijerph15081753
The Trade-Off between Optimizing Flight Patterns and Human Health: A Case Study of Aircraft Noise in Queens, NY, USA

Abstract

Objectives: Airports in the U.S. have gradually been transitioning to automated flight systems. These systems generate new flight paths over populated areas. While they can improve flight efficiency, the increased noise associated with these novel flight patterns potentially pose serious health threats to the overflown communities. In this case study, we estimated the monetary benefits relative to health losses associated with one significant change in flight patterns at LaGuardia Airport, year-round use of “TNNIS Climb”, which happened in 2012 as a result of flight automation in New York City.

Prior to that, the use of the TNNIS Climb was limited to the U.S. Open tennis matches. Methods: We developed a decision-analytic model using Markov health states to compare the costs and quality-adjusted life years (QALYs) gained associated with the limited use of TNNIS (old status quo) and the year-round use of TNNIS (current status quo). The TNNIS Climb increases airplane noise to above 60 decibels (dB) over some of the most densely populated areas of the city.

We used this increased exposure to noise as the basis for estimating ground-level health using data from sound monitors. The total costs (including both direct and indirect costs), QALYs, and the incremental cost-effectiveness ratio (ICER) were estimated for the limited versus the year-round use of the TNNIS Climb.

Results: The incremental lifetime costs and QALYs per person exposed to noise associated with the limited versus the year-round use of TNNIS was $11,288, and 1.13, respectively. Therefore, the limited use of TNNIS had an ICER of $10,006/QALY gained relative to the year-round of TNNIS. Our analyses were robust to changes in assumptions and data inputs.

Conclusions: Despite increases in efficiency, flight automation systems without a careful assessment of noise might generate flight paths over densely populated areas and cause serious health conditions for the overflown communities.

Keywords: cost-effectiveness, aircraft noise, cardiovascular disease, Markov model
Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

STRUISVOGELPOLITIEK VIERT HOOGTIJ

Ook de politiek in Heiloo, Bergen en Castricum lijkt nog steeds het volste vertrouwen te hebben in I&W, Defensie en sector. De psychotechnische methoden, die al jaren worden toegepast, werken helaas feilloos. Van de grote bedreigingen in onze regio, die van het "NextGen" hoogfrequent vliegsysteem en Polderbaan 2.0 uitgaan, lijkt men geen idee te (willen) hebben.

Een duidelijke parallel in houding met veel politici in Uitgeest rond dit Schiphol dossier, zij het dat Heiloo, Bergen en Castricum nog niet volledig en officieel binnen de funeste invloedssfeer van de MRA en de Schiphol-Megametropool zijn opgenomen.