Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2143 
|
 rijksoverheid.nl 
wp_politiek_3702.JPG

Aan de voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten Generaal
Binnenhof 4
2513AA DEN HAAG

Datum: 23 september 2015
Betreft: Onderzoek naar ultra fijnstof concentraties rond Schiphol


Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de aankondiging in de brief van 19 januari 2015 (kst. 30 175, nr. 206), ontvangt u hierbij het door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitgevoerde onderzoek naar de aanwezigheid van ultrafijnstof rond Schiphol. In die brief is toegezegd een inventarisatie te maken van internationaal beschikbare kennis en daarnaast verkennende metingen van ultrafijnstof te doen voor het verkrijgen van voldoende inzicht in de concentraties rondom Schiphol. In deze brief wordt u over de resultaten van het onderzoek geïnformeerd en wordt ingegaan op de vervolgstappen. De resultaten van het onderzoek zijn recent besproken met de luchtvaartsector, andere overheden, bewoners en brancheorganisaties in de Omgevingsraad Schiphol.

Resultaten metingen
Vliegtuigemissies zijn op het totaal aan ultrafijnstof emissies in Nederland laag in vergelijking met de uitstoot van wegverkeer, huishoudens en scheepvaart en beslaan hooguit enkele procenten. Die bijdrage kan rond luchthavens, met name door het starten en landen, toenemen. De ultrafijnstof deeltjes uit vliegverkeer zijn kleiner dan die door wegverkeer worden veroorzaakt. Deze verschillen maken het mogelijk bijdragen van de verschillende bronnen van elkaar te onderscheiden.

Het RIVM heeft metingen laten verrichten rond Schiphol om in kaart te brengen wat de bijdrage van het vliegverkeer is aan de concentraties ultrafijnstof. Direct naast de start- en landingsbanen kunnen bij het passeren van een startend vliegtuig concentratiepieken optreden. Die pieken duren echter zeer kort en zijn na het vertrek van het vliegtuig snel verdwenen.

De bijdrage van het vliegverkeer aan de ultrafijnstof concentraties is op de woonlocaties die het dichtst bij Schiphol gelegen zijn grofweg vergelijkbaar met de bijdrage die het wegverkeer levert aan de concentraties ultrafijnstof in binnenstedelijk gebied. De overige bronnen zijn verantwoordelijk voor de rest van de aanwezige ultrafijnstof in de lucht. Dit komt overeen met het beeld dat internationaal rondom andere luchthavens wordt gevonden. De deeltjes verspreiden zich snel, waardoor de concentraties verdund worden. De extra bijdrage van het vliegverkeer op een afstand van 10 kilometer van Schiphol wordt nog slechts geschat op zo’n 20% van de bijdrage direct naast het luchthaventerrein.

Aanbevelingen RIVM
Het RIVM heeft een internationaal vergelijkende literatuurstudie gedaan om te onderzoeken wat de gezondheidseffecten zijn van ultrafijnstof. De uitkomst is dat er geen studies beschikbaar zijn over de gevolgen van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof in het algemeen en over ultrafijnstof en gezondheid rondom luchthavens in het bijzonder. Het RIVM concludeert dat op basis van de literatuur gezondheidseffecten niet kunnen worden uitgesloten. Het RIVM beveelt aan om zowel onderzoek te doen naar de effecten van kortdurende blootstelling, als naar de effecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof.

Conclusies en vervolgstappen
Hoewel de bijdrage van het vliegverkeer niet afwijkt van de bijdrage van het wegverkeer in binnensteden, kunnen nadelige gezondheidseffecten van ultrafijnstof na kortdurende verhoogde dan wel langdurige blootstelling niet worden uitgesloten. Er is op basis van de wetenschappelijke literatuur weinig bekend over de gezondheidseffecten van blootstelling aan ultrafijnstof. Het advies van RIVM om de effecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof te onderzoeken, neem ik daarom over. Het effect van lange termijn blootstelling kan worden onderzocht door bijvoorbeeld sterftestatistieken of medicatiegebruik (als maat voor specifieke aandoeningen) in de regio Schiphol te koppelen aan de berekende ultrafijnstof bijdrage op adresniveau. Dit kan in samenspraak met de (inter)nationale wetenschap, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij kennis die nu in ontwikkeling is. Inzake een vervolgonderzoek naar kortdurende blootstelling aan ultrafijnstof zal met RIVM besproken worden welke inzichten in gezondheidseffecten dit kan opleveren. U wordt over beide punten naar verwachting in het begin van 2016 geïnformeerd.


Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Wilma J. MansveldLees HIER de onderzoeksrapportage (pdf doc)

Wat eraan voor afging leest u HierBekijk bericht op "rijksoverheid.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door marianne uit castricum

De brief is helder en zeer goed leesbaar. Het is verheugend dat er een vervolgonderzoek komt.
Als het fijnstof mogelijk te vergelijken is met de binnensteden dan zou men ook voorzichtig kunnen stellen n.a.v. de onderzoeken in de binnensteden met als conclusie dat er mensen en kinderen mogelijk eerder overlijden en hart- en longproblemen ontwikkelen, dat het onderzoek Schiphol Fijnstof met enige spoed zou kunnen worden uitgevoerd. In de regio IJmond en andere gebieden wonen heel veel inwoners waaronder veel kinderen. Ben benieuwd naar de uitkomst.

Geplaatst door gerard uit castricum

De steden gaan inmiddels zover dat ze vervuilend verkeer verbieden. Alle vliegtuigen zijn vervuilend. Dus.....

Geplaatst door marianne uit castricum

Dank voor het antwoord. Herinner me inderdaad borden in het Haarlem en Amsterdam. Mooie beleidswijziging en uitvoering voor het levende soort.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

OPVALLEND EN SCHOKKEND ?

Voor wetenschappelijke inzet bij de realisatie van een MEGAMETROPOOL (-bestuur!) heeft de gemeente Amsterdam maar liefst 54 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Dit gemeenschapsgeld gaat op aan een samenwerking tussen het Amerikaanse MIT institute met Schiphol Groep, Shell en enige Universiteiten en Hogescholen.

Laat nu dit befaamde MIT een niet mis te verstane waarschuwing te hebben gegeven over het ultrafijn stof rond grote luchthavens. Het elders op deze website gepubliceerde onderzoek was zo schokkend dat de Europese Commissie het een op een heeft overgenomen!

Hoe kan het nu dat de Staatssecretaris van I&M dit pertinent verzwijgt?

Of mag zij dit net als de geruchtmakende Prorail rapporten over miljarden tekort en financieel wanbeheer van het Kabinet niet aan ons parlement melden?

Wederom zal het vertrouwen in de politiek een deuk krijgen, met alle gevolgen van dien.

Geplaatst door marianne uit castricum

Schokkend en opvallend ?, Kijk naar de toekomst. Onthutsend en kwaadaardig wil ik noemen.
Zoals velen weten heeft MIT een uitstekende naam op wetenschappelijk gebied. Schiphol en Shell behoren tot de groepen die zelfs de kleur groen niet meer kunnen voorstellen, Ook 2 groepen die twijfelachtige beleidsbeslissingen nemen ten koste van mens en dier. Het rapport van het MIT niet noemen en mededelen, maakt het Ministerie met haar ambtenaren, onethisch en misdadig tegenover de bevolking. Krasse woorden maar op een gegeven moment is het " tenzij" en "mits" voorbij. Er zijn door de eeuwen heen schitterende uitvindingen gedaan, prachtige muziek gemaakt, indrukwekkende beeldende kunst te zien etc, maar de mens is te beperkt om dit soort problemen samen op te lossen, of zijn onmachtig tegen dit soort mensen goede tactieken te ontwikkelen. Heden worden inwoners platgewalst door de domheid van mensen die een obscure machtspositie hebben verkregen. Het zou goed zijn als steeds meer informatie wordt verstrekt naar degelijke onderzoeksjournalisten.

Geplaatst door c.sengers uit castricum

In de Volkskrant van zaterdag 26-09-2015 schrijft Ben Wagendorp een column over een vrouw van VVD, die overtuigend spreekt dat het fijnstof rond Schiphol meevalt en het ene argument na het andere misbruikt om inwoners te beïnvloeden. "Kijk naar de toekomst" heeft het MIT onderzoek aangehaald. Onomwonden is de conclusie dat het slecht is voor de bewoners. Ben Wagendorp schrijft zo wie zo mooi ook in deze column, hij laat de andere verschijnselen ernaast zien.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@c.sengers. U doelt waarschijnlijk op VVD-Kamerlid Barbara Visser. Zij heeft op BNR gezegd dat het RIVM-rapport over de gezondheidsrisico's van ultrafijnstof rond Schiphol geen reden is om de uitbreiding van de luchthaven te stoppen. 'Er zijn in Nederland veel dingen schadelijk en uiteindelijk maak je de afweging: wat vinden we belangrijk?' aldus Barbara.
Tja, wat is belangrijker: gezondheid of geld en banen?

Geplaatst door .c.sengers uit Castricum

@ Jaap. Barbara Visser is de juiste naam. Tja, wat is belangrijker gezondheid of geld en banen?
Tja, wat moeten de inwoners die al jarenlang niet de toezeggingen en afspraken hebben gekregen die zijn toegezegd. Tja, wat moeten de inwoners met ietsje meer banen.Het BNP is minder dan wordt verteld.Tja, wat moeten we als inwoners dat aantoonbaar is gebleken in de centra van steden meer gezondheidsproblemen optreden voor jong en oud. tja, wat moeten we
met het Mit onderzoek. Serieus nemen en oplossingen zoeken, in ieder geval niet hoe tientallen jaren de bevolking wordt misleid en ook niet steeds dezelfde non- argumenten krijgt te horen.
Tja, en waar kiezen de meeste inwoners voor. U hoeft niet te raden: " voor gezondheid voor volwassenen en kinderen. Schiphol kan niet op deze manier verder, zeker niet met al die andere
vliegveld verbindingen zoals Lelystad. Waardoor nog meer ringen van fijnstof over een groter gebied worden verspreid.Wat maakt deze geestelijk gehandicapte mensen in grote ondernemingen machtig om over ziekte en dood te beslissen van andere mensen. Toch niet deze groep want dan is de mens overgeleverd aan het meest lugubere scenario van dood, verderf en geen toekomst.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

In lijn met een verder betoog ten bate van de vele getroffen bewoners rond Schiphol:

Men probeert de indruk te wekken dat Schiphol "slechts" net zo'n negatieve bijdrage levert als het wegverkeer wat betreft UFS. Maar bij I&M wordt vol trots een VERDUBBELING van het wegverkeer naar 2025 gemeld en gewerkt aan een wegennet dat dit moet accommoderen!

Tegelijkertijd heeft de CEO Nijhuis carte blanche in het uitvoeren van zijn MASTERPLAN met open eind financiering. Uniek in Nederland! Met vernieuwde terminals voor high en lowcost carriers streeft hij naar het in het beruchte "Leitbild Schiphol" geschetste aantal van 1 miljoen vluchten,
Let wel, niemand remt de ontwikkeling van die terminals, de capaciteitsvraag neemt sterk toe en de tweede Kaagbaan zal worden afgedwongen. Zo is het altijd al gegaan!

Het is helaas zo dat de Cie. Luchtvaart steeds achter dit soort feiten aanloopt. Zo is deze club - een columnist van de Volkskrant noemde het hedenmorgen klip en klaar! - in feite niet veel meer dan een verlengde van de almachtige luchtvaartlobby.

Conclusie: de enige oplossing lijkt een consequente "Operatie Schoon Schip" die- i.t.t. in Noord Holland na de Hooijmajers affaire gebeurde - nu eens wel geheel wordt voltooid.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Het spreekwoord luidt dat de bevolking de regering krijgt die het verdient. Er zijn partijen die wat meer oog hebben voor andere zaken dan geld en banen. Of misschien moet ik het wat anders zeggen; die welvaart ook belangrijk vinden , maar dan met een lange termijnvisie. Het milieu, volksgezondheid en woongenot zijn ook elementen van "de economie. " Als we die verwaarlozen, betalen wij of onze kinderen dat dubbel en dwars terug. En dat gaat heel veel geld en banen kosten.......

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

HET IS NOG ERGER : @Allen : Dhr van Lieshout , journalist de Volkskrant, schreef al: Het werd als kinderachtig beschouwd dat de Stas Mansveld UFS RIVM PAS NA het LUCHTVAARTDEBAT vrijgaf ! Deze werkwijze gebeurt al Jaaaaaren. Maar het is volgens Prof. Dr. Lucas Reijnders nog veel erger : (Reijnders lijkt mij DE autoriteit op dit gebied!) Leest u mee van onder naar boven?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
,"Geachte heer Griese,
Ik heb ernaar gekeken en dit is mijn reactie:
De vraag naar een mogelijk verband tussen de blootstelling aan ultrafijne stofdeeltjes en gezondheidsschade werd in de internationale wetenschappelijke vakpers opgeworpen in 1995. En wel in het artikel van G. Oberdörster e.a. Association of particulate air pollution and acute mortality; involvement of ultrafine particles? Inhalation Toxicology 7 (1995) 111-124 (zie attachment). Het RIVM heeft in de rapporten over Schiphol die vraag tot het Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol links laten liggen en houdt de vakliteratuur daarover ook nog altijd slecht bij. In het Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol wordt bij de inventarisatie van studies over het verband tussen blootstelling aan ultrafijnstof (nanodeeltjes) en gezondheid het belangrijkste wetenschappelijke tijdschrift op dit gebied Nanotoxicology genegeerd. Ook negeert Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol de overzichtsartikelen in de wetenschappelijke vakpers over het verband tussen karakteristieken van ultrafijnstof en bepaalde vormen van gezondheidsschade.

Het RIVM heeft in Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol wel iets belangrijks gedaan: deeltjes per volume-eenheid lucht tellen. Aantallen deeltjes zijn blijkens de wetenschappelijke vakliteratuur een belangrijke maat voor de schadelijkheid van ultrafijnstof. Het belang van aantallen nanodeeltjes per volume eenheid geldt ook voor een deel van het Nederlandse beleid op het gebied van gezondheidsbescherming. Het Ministerie van SZW hanteert normen voor (achturige) blootstelling aan nanodeeltjes op het werk die gebaseerd zijn op aantallen nanodeeltjes per volume eenheid lucht. Ironisch is dat de verdediging van die normen (nanoreferentie waarden) voor een niet onbelangrijk deel berust op studies over de schadelijkheid van nanodeeltjes in dieselroet (dat veel overeenkomsten vertoont met de deeltjes uitstoot van vliegtuigen). De vraag rijst dan ook: waarom kunnen werknemers, ondanks de bestaande onzekerheden, wel met normen (en bijbehorende maatregelen) worden beschermd tegen ultrafijnstof, maar omwonenden van Schiphol volgens het RIVM niet? De omwonenden moeten het volgens het RIVM onderzoek doen met vervolgonderzoek.
Hoogachtend,
Lucas Reijnders (NB Griese : De bovengenoemde bijlage in ons bezit)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Geachte Prof. Reijnders ,
In bijgaand Mailbericht vindt u een link naar de 2 documenten RIVM Ultra Fijnstof onderzoek . Ik voeg de documenten toe
In de begeleidende brief staat dat het rapport is besproken o.a. met Sector en Bewoners . Mij is daarvan vooralsnog niets bekend .
Zou u er naar willen kijken, want Wij blijven leken en dit is voor velen natuurlijk een erg belangrijk rapport. Bij voorbaat veel dank !Met vriendelijke groet
drs Jan Griese Vz St. SWAB (ze evt http://www.stichtingswab.nl )
Secr. BLRS , koepelvereniging 17 Regioplatforms (zie evt: http://www.vlieghinder.nl


Geplaatst door anoniem

aan de berekende ultrafijnstof bijdrage op adresniveau

Dit is geen wetenschap. meten is weten.
Berekenen aan de hand van een theorie heeft geen enkele correlatie met de werkelijkheid.
Ook wordt de berekening niet correct uitgevoerd.
Als je het wilt berekenen dan zou je de uitstoot van elke afzonderlijke vliegtuig motor moeten meten bij bv half vol gas en vol gas.
Vervolgens zou je alle vliegbewegingen moeten analiseren en bekijken hoe de motoren gedraaid hebben en voor hoe lang. Dan kan je de uitstoot berekenen.
Dit is natuurlijk niet gebeurt dus deze berekening is onzin.

De tijd van praten is voorbij,men wil gewoon niet.