Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luis in de pels van Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2168 
|
 dichtbij.nl - Editie Amstelland 
hv_geluidshinder_2813.jpeg


Door de Dichtbijredactie (Witte Weekblad)


UITHOORN - Om Schiphol kan niemand in de regio heen. De luchthaven levert banen op, maar voor Uithoorn ook veel lawaai. Oud-bewonersvertegenwoordiger Theo Geudeke zette zich jarenlang in voor de Uithoornse belangen.

Vanaf 1990 volgt Geudeke de zaak en was hij een luis in de pels van Schiphol. Vanaf 2000 maakte hij deel uit van de commissie geluidshinder Schiphol (CGS) en later de commissie regionaal overleg schiphol (CROS). De oprichting van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) was een mooi moment om het stokje over te dragen. De Uithoornse belangen worden nu vertegenwoordigt door Klaas Bijlsma.

Het grootste probleem voor Uithoorn zijn op dit moment de uitvliegroutes vanaf de Aalsmeerbaan. 'Dat is een open zenuw,' kwalificeert Geudeke de gevolgen van die routes. In de oorspronkelijke plannen zouden startende vliegtuigen in een rechte lijn stijgen en niet, zoals nu gebeurt, deels al wegdraaien over De Legmeer en Zijdelwaard. 'Die rechte lijn is de enige optie om de hinder te beperken.'

Dat vliegtuigmotoren stiller worden helpt niet veel om de hinder te beperken vindt Geudeke. Hinder zelf is moeilijk uit te drukken, dat verschilt per persoon. Het geluid dat de vliegtuigen produceren is wel te meten. Van ieder vliegtuig is bekend hoeveel geluid ze produceren. 'Die waardes komen uit een boekje, onder ideale omstandigheden. Het zijn allemaal aangenomen waarden. Iedere 737 produceert voor die waarden hetzelfde geluid, maar of het een oud of nieuw type 737 is, dat staat er niet bij.'

Al die geluidsgegevens worden vervolgens opgeteld en doorgerekend, waarna duidelijk wordt of de geluidsgrenzen overschreden zijn of niet. Als een vliegtuig met oude motoren 100 decibel produceert, en met nieuwe motoren 97 decibel is dat in principe geluidswinst. 'Maar drie decibel minder hoor je op de grond niet. Wat je uiteindelijk wel krijgt, is ruimte voor meer vliegtuigen omdat er nog ruimte is volgens de geluidsberekening', zegt Geudeke. 'Wil je minder overlast, dan betekent dat minder vliegtuigen.'

Geudeke waakt voor de opvatting dat er niets meer aan de hinder te doen valt in de 'zuidoosthoek', zoals Uithoorn en Aalsmeer genoemd worden. 'Dan wordt de hinder afgekocht met een hardhouten bruggetje. Maar wil je het goed doen dan moet je mijn huis taxeren en opkopen. Als je zo graag hier overheen wilt vliegen, moet je het zo doen en dus heel Uithoorn verplaatsen', zegt Geudeke.

Ook op het meetsysteem heeft hij kritiek. Er geldt een virtueel meetpunt in Uithoorn. 'In 2014 was dat bij 438 duizend bewegingen al bijna overschreden,' zegt hij. 'Het moet berekend zijn op 510 duizend, dat was de afspraak.' Geudeke denkt dat de overschrijding komt door een nieuwe startprocedure die de luchtverkeersleiding sinds een tijdje hanteert. Of dat ook echt zo is, wordt nog onderzocht.

Bekijk bericht op "dichtbij.nl - Editie Amstelland"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Catricum

Degene die echt wil weten hoe zaken zijn gelopen en wat de rol van de zelfbenoemde luis in de pels Theo Geudeke is geweest raad ik aan onderstaande e-mail te lezen die door mij over dit onderwerp aan de heer Hans Alders is gestuurd

Beste Hans,
Dat er voorafgaande aan het maken van een presentatie eerst serieus onderzoek moet worden gedaan spreekt voor zich. Een presentatie m.b.t. NADP2 schud je niet zo maar uit de mouw. Dat dit zo is gebeurd m.b.v. gerenommeerde instituten verbaast mij niets en geloof ik graag.

Wat mij verbaasde is het feit dat dit onderwerp aan de Alderstafel als uitzondering op de regel (quote Alders) niet voor besluitvorming is geagendeerd maar ter kennisname. En daar ben ik in ons gesprek met name op doorgegaan. “Het waarom niet?”

Als jij mij had gezegd dat dit niet nodig was omdat Kees van Oijk tijdens een afsluitende vergadering over dit onderwerp het niet nodig vond dat dit onderwerp ook nog eens voor besluitvorming aan de Alderstafel zou moeten worden behandeld was het allemaal qua verloop van zaken helder geweest. Daar heb jij niet voor gekozen en dat wekte bij mij enige argwaan over de de besluitvorming.

Bij betreffende bespreking (zie bijlage) zegt Theo Geudeke

"Hoewel de verschillen door deze procedure niet zo groot zijn heeft de Zuidoosthoek door verschillende maatregelen in de loop der jaren al 10 dB (A) verschoven en er komen regelmatig dB(A) bij. Hij geeft aan niet gerust te zijn op de toename. Hij zegt het gebied er per saldo op vooruit gaat maar dat lokale effecten zich in de Zuidoosterhoek accumuleren. Het kan allemaal verklaard worden maar dat moet CROS dan maar doen. Hij wil die verantwoording niet nemen"

Kees van Oijk vraagt zich ook af hoe hij het moet uitleggen aan zijn achterban. Hierbij speelt het dilemma positief voor de omgeving tegen de enkeling die meer geluid krijgt. Uitstraling moet zijn: grosso modo positief maar er moet wel open gecommuniceerd worden naar de getroffenen. Aansluitend zegt hij dat als KLM deze procedure wil invoeren ze daar de Tafel niet voor nodig hebben

Afsluitend geef jij nog de mogelijkheid aan om de nieuwe startperiode nog een keer te bespreken met de achterban en hier later op terug te komen. Hiervan wordt door de bewoners geen gebruik gemaakt. Nee het zal ter kennisname aan de Alderstafel worden meegedeeld.

Aan jou heeft het niet gelegen om dit alles nog eens met de achterban te bespreken. Kees van Oijk vond dit niet nodig. Ter kennisname aan de Alderstafel zou immers voldoende zijn.
Dat jij er voor hebt gekozen dit alles tijdens ons gesprek niet te vermelden kan ik mij voorstellen.

Mijn persoonlijke conclusie: Kees van Oijk heeft ook dit keer de sector (KLM) een dienst heeft bewezen waarbij het (eigen)belang m.b.t. zijn woonplaats Zwanenburg niet uit het oog is verloren
Met vriendelijke groet
Erwin von der Meer
vz. BLRS

En zo heeft de zelfbenoemde luis in de pels Theo Geudeke in werkelijkheid gehandeld.


Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Erwin: Een zeer gênante vertoning. Daar komt nog VEEL meer bij : Het begon al in 2007. de heren van Ojik en Geudeke verkwanselden de zgn Motie Baarda in de Eerste Kamer: "Ook de buitengebieden moeten beschermd worden" (Dit was ook de conclusie van de CDV II 2006-Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid ..Er moeten 95 handhavingspunten bijkomen ..!)
Dat hebben we dus geweten: oud demissionair CDA Min. Peijs nam de vlucht naar voren en benoemde dhr Alders ,die in 2008 adviseerde: Alle handhavingspunten opruimen en verder met VVA =Vliegen Volgens Afspraak.
Tot 1 dag voor de deadline van1 okt 2008 was dhr Geudeke het roerend eens met jou Erwin, om 1 minuut voor 12 toch maar voor te stemmen.. Ha ha , echt gênant om zich Nu "De luis in de pels te noemen ". Zie de brief van jou Erwin, met de grote kritiek van ene Geudeke:

De Vereniging Gezamenlijke Platforms Vlieghinder
Castricum, 23 september 2008.
Aan de heer H. Alders
p/a CROS secretariaat,
Hoofddorp
Onderwerp: verdere deelname aan de Alderstafel
Geachte heer Alders,
Tijdens het Alderstafel overleg van gisteravond deelde u de deelnemers mede dat
het concept advies versie Alderstafel d.d. 11 juni door u werd gebruikt als
redeneerlijn voor het met de partijen recentelijk gehouden overleg om de inzichten
van de partijen in het komende advies te verwerken.
Over de uitkomsten van dit met partijen gehouden overleg werden wij geïnformeerd.
Uitvoerig werd stilgestaan bij het thans voorliggende Normen en Handhavingstelsel
Vliegen volgens afspraak. Als voorzitter van de Vereniging Gezamenlijke Platforms
(VGP) heb ik u gisteren maar ook in eerdere notities en e-mails erop gewezen dat dit
stelsel niet voldoet aan de door ons gestelde fundamentele eisen aan zulk systeem.

Zie Deel II hieronder


Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Deel II : De heer Geudeke (bewonersdelegatie namens CROS) gaf hierover duidelijkheid
door het voorlezen van volgende tekst:

Aan de orde is het agendapunt Verkenning Nieuw Handhavingsstelsel.
Dat komt goed uit, in militaire dienst leerde ik: eerst de verkenning, dan de beschieting.
Hoewel mijn commentaar op het concept voorstel VVA mede is ingegeven door vele reacties
uit de achterban, is het noodgedwongen op persoonlijke titel omdat de vergadering van CROS
bewonersvertegenwoordigers zich pas morgen hierover zal uitspreken.
Mijn bezwaren tegen de voorliggende versie van een stelsel VVA vat ik samen in 6 punten.
1. Een normen- en handhavingsstelsel geeft het kader aan waarin zich een proces voltrekt, het
is daarom van een hogere orde dan het proces zelf en behoort om die reden principiëel geen
onderdeel uit te maken van de koehandel in de Alderstafel-onderhandelingen.
2. Het huidige stelsel geeft niet de nodige flexibiliteit (= zekerheid) aan de operaties, en een
in de politieke praktijk betrekkelijke zekerheid aan de individuele regiobewoners. In het
onderhavige voorstel krijgt de sector een zeer grote zekerheid, de zekerheid voor de bewoners
neemt af. Geen balans = gemiste kans.
3. Het principe van normstelling (hetzij via aantallen vluchten, hetzij via integrale
geluidbelasting, hetzij via piekbelasting) wordt vervangen door het principe van
procesbeheersing. A priori ongebruikelijk en een wettelijk monstrum.
4. Het vastleggen van lokale maximale hindereffecten gebeurt door prognosticeren op basis
van mathematical modelling. Een methode die ook gebruikt wordt voor voorspellingen ten
aanzien van het weer, het klimaat, de effectenmarkt en het falen van constructies. Het geeft
trends aan, het stelt hoogstens een beetje gerust, overtuigen doet het nooit omdat het dat niet
kan.
5. De huidige procedure wordt vervangen door een adviesprocedure binnen CROS. In het
kader van de komende herijking is het volledig onzeker hoe de samenstelling van een
toekomstige CROS zal zijn en wie deze advisering zullen uitvoeren. Bovendien ontbreekt elke
indicatie volgens welk referentiekader het jaarlijkse operationele plan van de sector zal
worden beoordeeld.
6. Een persoonlijke noot. Vanaf 1996 hebben opeenvolgende ministers en staatssecretarissen
zich herhaaldelijk uitgesproken vóór oplossing van het zogenaamde knelpunt Uithoorn. Mijn
woonlocatie lag buiten de 30KE reserveringslijn en genoot op dat moment ongeveer 28KE.
Na de korte-termijn wetswijziging van 2007 lag ik nog net buiten de 58 Lden contour. Uit het
plaatje VVA effecten concludeer ik dat de deken zich weer verder heeft verplaatst. Vanavond
kan ik dus de buurt in om de mensen te feliciteren met het feit dat we tot binnengebied zijn
gepromoveerd.
Conclusie: Deze versie van VVA is een onvoldragen wangedrocht dat snel terug moet naar
een objectieve tekentafel
Daarna heb ik zelf nog eens herhaald wat in eerdere notities en e-mails door de
bewonersdelegatie reeds werd gezegd m.b.t. het wegvallen van de
handhavingspunten, de daaraan gekoppelde grenswaarden en daarmee het
ontbreken van enige vorm van lokale bescherming, rechtsbescherming en -zekerheid
van de bewoners. In de toekomst zal elk referentiekader voor de lokale
geluidbelasting ontbreken, zal de aandacht logischerwijze niet meer op de lokale
geluidbelasting gericht zijn en overheid noch bewoners weten nog welke
geluidbelasting lokaal beoogd wordt. Tot nog toe rustige gebieden kunnen plotsklaps
intens lawaaiig worden.
Omdat tijdens deze bijeenkomst geen enkele opening werd geboden om aan deze
fundamentele eisen te kunnen/willen tegemoet komen zag ik mij gedwongen om de
Alderstafel mede te delen dat VGP het voorliggende stelsel VVA onacceptabel vindt
en derhalve niet van een positief advies kan voorzien.
Op basis van deze bespreking en uitkomst deel ik u mede vooralsnog af te zien van
verdere deelname en het geven van een bijdrage aan de Alderstafel.
Indien uw definitieve versie van het door u aan de ministers van V&W en VROM uit
te brengen Aldersadvies, dat ons is toegezegd voor ontvangst op woensdag 24
september, reden geeft ons standpunt te herzien zullen wij u hierover berichten.
Met vriendelijke groet,
Erwin von der Meer
Voorzitter VGP
CC leden van de Alderstafel
De Vereniging Gezamenlijke Platforms Vlieghinder
vertegenwoordigt de belangen van de gezamenlijke 27 platforms rond Schiphol

Zie Deel III hieronder

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

De vereniging is opgericht op 13 oktober 2006
Registernummer KvK 32128174
Secretariaat: Postbus 327 1900 AH Castricum
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
De Gezamenlijke 27 Platforms omvatten de volgende deelnemers
Vereniging Geus Aalsmeer Aalsmeer
Platform Leefmilieu Regio Schiphol Amstelveen
Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB) Amstelveen
Platform Vliegoverlast Amsterdam Amsterdam
Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer Amsterdam
BAAT - Bewoners Alliantie Amsterdamse Tuinsteden Amsterdam
Platform Vliegoverlast Assendelft Assendelft
Stichting Bewonersbelangen Isolatie Assendelft Assendelft
Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp Badhoevedorp
GreenHub Badhoevedorp
Dorpsraad Beinsdorp Beinsdorp
Platform Vlieghinder Regio Castricum Castricum
Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlemmerliede
Werkgroep Luchtruim IJmond Noord Heemskerk
Werkgroep Vliegtuigoverlast Heemstede Heemstede
Milieucontact Heiloo Heiloo
Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord Hoofddorp
Platform Vliegoverlast Zaanstad Krommenie
Dorpsraad Lijnden Lijnden
Platform Vliegoverlast Oostzaan Oostzaan
Platform Vlieghinder Schermer Schermer
Dorpsraad Spaarndam Spaarndam
Platform Uithoorn Uithoorn
Vereniging Dorp Vijfhuizen Vijfhuizen
Dorpsraad Wijk aan Zee Wijk aan Zee
Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg Zwanenburg / Halfweg
Studiegroep Zwanenburg Zwanenburg
De gezamenlijke platforms stellen zich ten doel om de vlieghinder rond Schiphol terug te dringen tot
een aanvaardbaar niveau. De platform zijn niet tegen vliegen, en evenmin tegen Schiphol, maar
vinden wel dat er grenzen zijn aan de overlast en het gevaar die burgers daarvan mogen ondervinden.
De platforms zijn in hun activiteiten onafhankelijk, maar werken samen op terreinen waar dat tot
versterking van hun doelstellingen kan leiden.
Veel informatie over de activiteiten van de platforms is te vinden op
de website http://www.vlieghinder.nl

Wat IJdelheid toch met een mens kan doen... Overigens: De huidige ORS kent ook nog essentiële weeffouten.. en daar is Alders WEL voor verantwoordelijk. Komend voorjaar dient de Rechtszitting NADP-2 te Haarlem in gang gezet door 3 BLRS platforms

Geplaatst door polderbewoner uit biddinghuizen

Het blijft schokkend om te lezen dat geldige bezwaren van bewoners bij alle lokaties van schiphol al jaren worden genegeerd. Dit kan voor een groot deel worden verklaard door de manier waarop de Alderstafels zijn ingericht en de manier waarop de onafhankelijke pvda voorzitter hierin te werk gaat. Wanneer bezwaren tegen de koers van de Tafel in gaan worden partijen zwaar onder druk gezet en intensief gebeld of bezocht om de bezwaren af te zwakken of in te stemmen met het akkoord. Daarbij wordt handig ingespeeld op de belangen van de deelnemer met een afwijkende koers, zodat deze uiteindelijk toch zal instemmen. Het verbaast daarom niet dat de heren Van Oijk en Geudeke geen rechte rug hebben getoond, en voor een klein deelbelang zijn opgekomen en het grote belang van al deze bewonersorganisaties uit het oog zijn verloren.

Rond de uitbreiding van Lelystad Airport is op dezelfde manier gehandeld. Maar hier zijn zelfs geen bewonersorganisaties van omwonenden onder de geplande vliegroutes vertegenwoordigd geweest. Alleen belanghebbende agrariers in een club van direct omwonenden, die vooral voor hun eigen commerciele belang zijn opgekomen. Ministerie en de provincie kunnen daarom doen alsof het allemaal in goed overleg met de omgeving is afgesproken, maar dat is het natuurlijk niet. De gemeente Dronten heeft zich zeer negatief uitgesproken over het huidige plan, maar wordt genegeerd. Het onderstaande bericht over de werkwijze van Alders spreekt hierin voor zich:

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/116887/dronten-woedende-alders-wilde-dronten-boycotten