Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtvaart in de komende verkiezingen en kabinetsformatie

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 869 
|
 lbbl.nl 
HvS_logo_LBBL.png

Het LBBL stuurt u deze brief in het kader van de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer en de daaropvolgende kabinetsformatie.

Het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL) is een samenwerkingsverband van bewonersorganisaties rond Nederlandse luchthavens. (Meer informatie op lbbl.nl.)

Het LBBL heeft in haar reactie op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020 – 2050 fundamentele kritiek geuit. De nota begint met het centraal stellen van vier publieke belangen. De uitwerking die daarop volgt schiet echter ten opzichte van deze belangen ernstig tekort. Zie ook het toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. De nota kiest opnieuw voor verdere groei van de Nederlandse luchtvaart en levert geen, soms zelfs een negatieve bijdrage aan het verminderen van de leefbaarheids- en klimaatproblemen die de luchtvaart veroorzaakt.

Er is meer aan de hand. Vanaf begin dit jaar heeft de wereldwijde uitbraak van het COVID-19 virus de internationale luchtvaart voor langere tijd volledig ontregeld. De luchtvaartsector moet nieuwe businessmodellen ontwikkelen, want de overheden zullen niet eindeloos financieel bijspringen. Rijk en luchtvaartsector moeten ook een antwoord geven op de uitdagingen die de nieuw aangetreden Europese Commissie in haar ambitieuze klimaatbeleid heeft neergelegd.

Dit overziende is naar onze mening grondige heroverweging op zijn plaats van de koers en de uitwerking in de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050.

Het LBBL verzoekt u - in het belang van het leefmilieu van de omwonenden van luchthavens en vanwege het belang dat de hele samenleving heeft bij een klimaatbeleid waaraan ook de luchtvaartsector naar verhouding bijdraagt - om onderstaande punten een belangrijke plaats te geven bij het vervolmaken van uw verkiezingsprogramma, in de verkiezingscampagne en de verkiezingsdebatten, bij de vorming van een nieuw kabinet en het opstellen van een regeerakkoord.

Luchtverkeer en bestemmingen
1. Stem het luchtverkeer van en naar Nederland af op de behoefte van de Nederlandse samenleving, waarbij Schiphol functioneert als nationale luchthaven met intercontinentale bestemmingen en de regionale luchthavens (Eindhoven en Rotterdam) voorzien in een deel van het verkeer tussen hun eigen regio en andere regio’s binnen Europa.
2. Wees selectief in het bestemmingenpakket dat wordt aangeboden. Stel voorop het onderhouden van luchtverbindingen met bestemmingen die voor de Nederlandse samenleving en economie van essentieel belang zijn.
3. Beperk het goedkope massatoerisme door de lucht en beperk het aantal overstappende passagiers op Schiphol.

Prijsbeleid
4. Pas bij de luchtvaartsector dezelfde fiscale maatstaven toe als bij andere commerciële ondernemingen gelden (inclusief het ETS).

Volksgezondheid
5. Zet in het belang van de bescherming van de volksgezondheid (terugdringen ernstige geluidhinder en slaapverstoring) een geluidssystematiek op die beter correspondeert met de werkelijk ervaren hinder. Zorg voor een onafhankelijke handhaving van de betreffende regels en normen.
6. Dring vervuilende en klimaat-belastende emissies van het vliegverkeer verder terug. Voer een veilige normering in voor roet en ultrafijn stof. Ook vliegvelden moeten aan de stikstofwetgeving voldoen.

Klimaat
7. Ook de luchtvaartsector moet zich richten op tijdige realisatie van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Regionale luchthavens
8. Voorkom de opening van Lelystad Airport voor commercieel vliegverkeer. Overweeg de sluiting van Groningen Airport Eelde en beperk het luchtverkeer op Maastricht Aachen Airport.
9. Voer het Van Geel-advies over Eindhoven Airport onverkort uit, met als referentie de bepalingen van het Luchthavenbesluit 2014.

Burgerparticipatie
10. Zorg dat georganiseerde burgers structureel zijn betrokken bij de vormgeving en uitvoering van het luchtvaartbeleid. Reizen binnen Europa
11. Ontwikkel comfortabele, vlotte en in prijs voordelige alternatieven voor vliegverkeer binnen Europa.

Uiteraard geven wij gaarne een nadere toelichting.
Dank voor uw aandacht.
Met vriendelijke groet, namens
het LBBL
Michiel Visser, voorzitter

Bekijk bericht op "lbbl.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

"POLITIEK MOET LUCHTVAART AAN BANDEN LEGGEN"

Aldus de fractievoorzitter van het CDA in Rotterdam in het Algemeen Dagblad.

Dat was ten tijde van het Raadsbesluit om de groei van RTH Airport te stoppen en het vliegveld streng te reguleren. Goed voorbeeld doet volgen?

In onze regio Kennemerland is de noodzaak van werkelijke hinderbeperking wel doorgedrongen, maar aan wat daaraan vooraf moet gaan bestaat nog veel onduidelijkheid. Dat komt doordat een noodzakelijke reset en sanering van de luchtvaart rond Schiphol nog veel weerstand oproept en door een bestuurlijke spaghetti en elite wordt geremd.

Michiel Visser en zijn team bij het L.B.B.L. hebben nu kort en krachtig verwoord wat er moet gebeuren en zij verdienen alle steun en waardering. In feite leveren zij de bouwstenen voor de aanpak van een groot algemeen belang, volledig in lijn met de uitgangspunten van de komende Omgevingswet en bijbehorende gezondheidsnota, die in de nabije toekomst gestalte krijgen.