Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kort geding tegen staat om gezonde lucht

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1475 
|
 AD 
hv_geluidshinder_2967.jpeg

De Nederlandse staat moet op 23 augustus voor de rechter verschijnen in een kort geding om gezonde lucht. Milieudefensie eist bij de rechtbank Den Haag dat de overheid binnen een half jaar voldoet aan de Europese luchtkwaliteitsnormen.

Volgens de milieuorganisatie doet de staat te weinig aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, waardoor de gezondheid van burgers ‘ernstige schade’ oploopt. Luchtvervuiling kan leiden tot bronchitis, astma, hart- en vaatziekten en longkanker. Campagneleider Anne Knol van Milieudefensie: ,,In Nederland gaan we gemiddeld dertien maanden eerder dood door de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide die we inademen. Elke dag dat wij de vieze lucht moeten inademen is er een te veel.''

In augustus vorig jaar spande Milieudefensie, samen met actieve bewoners, al een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat. Omdat die zaak na maanden nog niet was ingepland, besloot de milieubeschermingorganisatie tot een crowdfundingsactie om een spoedprocedure te kunnen betalen. Binnen vijf dagen was het benodigde geld binnen: 9.500 euro, gedoneerd door 467 mensen. Knol: ,,Het is absoluut noodzakelijk dat de rechter nu snel een uitspraak doet, langer wachten is onverantwoord.''

130 km/u terugdraaien


Concreet eist Milieudefensie dat de rechter de staat opdraagt om de overtredingen binnen een half jaar te stoppen. De eis is nu dat de staat zo spoedig mogelijk en in elk geval in de loop van 2018 zorgt dat overal blijvend wordt voldaan aan de Europese normen uit de luchtkwaliteitswet. Milieudefensie hoopt dat de rechter vervuilende kabinetsbesluiten, zoals de snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur, terugdraait. Knol: ,,Dit beleid laat zien dat de overheid lak heeft aan het recht op gezondheid.''

In februari dit jaar noemde de Europese Commissie de luchtvervuiling in Nederland ‘zorgwekkend’. Rotterdam, Den Haag en Amsterdam staan in de top 12 van de meest vervuilde stedelijke gebieden van Europa. Uit een meetcampagne van Milieudefensie blijkt dat Nederland in 2015 op 11 van 58 plekken in het land de Europese normen voor stikstofdioxide overschreed.

Milieudefensie hoopt het succes te kopiëren dat Urgenda in 2015 boekte in een rechtszaak tegen de staat. Die milieuorganisatie eiste dat het kabinet meer maatregelen zou nemen om klimaatverandering tegen te gaan. De rechter gaf Urgenda gelijk. De staat is in beroep gegaan tegen die uitspraak.

Grote vraag is hoeveel kans Milieudefensie maakt tegen de staat? Bij de spoedprocedure tijdens het kort geding in augustus komt waarschijnlijk vooral de Europese luchtkwaliteitswet aan bod. In november zal de rechter zich ook buigen over de vraag of mensenrechten worden geschonden door vieze lucht. Daarover zijn hoogleraren het nog niet over eens. Geert-Jan Knoops, als hoogleraar en advocaat gespecialiseerd in mensenrechten, verwacht veel van de uitspraak in de Urgenda-zaak. ,,Op grond van deze redenering kunnen burgers ook een juridisch beroep doen op bijvoorbeeld Europese regelgeving inzake luchtverontreiniging'', stelt Knoops. In de toekomst zal er volgens hem een nieuw fundamenteel recht gaan ontstaan: 'het recht op bescherming van de planeet aarde'.

De Leidse hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans noemt 'het recht om schone lucht in te ademen' juist 'géén opeisbaar mensenrecht'. ,,Die Urgenda-zaak is een onverwachte uitspraak van één lagere rechter in Den Haag die bijna met pensioen ging. Die uitspraak is in strijd met alle jurisprudentie die er voordien was. We moeten nog afwachten of het Haagse Hof dat in het hoger beroep tegen de uitspraak van de Urgenda-zaak dat ook vindt. Maar Geert-Jan Knoops krijgt van mij een fles goede wijn en felicitaties als blijkt dat het wél zo is.''

Bekijk bericht op "AD"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Thijs uit Heiloo

Als in Urgenda klimaatverandering tegengaan een eis was, dan is daar nog weinig van terecht gekomen...

Ik heb milieudefensie eens gevraagd hoe zij tegenover de vervuiler Schiphol staan, ziehier de reactie:

---------
Hartelijk dank voor uw vraag over de rechtszaak van Milieudefensie tegen de staat.

Het grootste probleem bij vliegverkeer is de grote bijdrage aan de klimaatverandering. Wel stoot vliegverkeer schadelijk ultrafijnstof uit bij start en de landing. Wat gezondheidsschade veroorzaakt bij omwonenden van een vliegveld. Helaas zijn er op dit moment geen normen voor ultrafijnstof. We kunnen daardoor op dit moment een hoge uitstoot van ultrafijnstof niet juridisch aanpakken via luchtwetgeving.
Mede daarom vraagt Milieudefensie aan de rechter om een meer principiële uitspraak over het recht op gezonde lucht als mensenrecht.
Met het uitblijven van wettelijke normen voor ultrafijnstof schendt de nederlandse staat het mensenrecht op gezondheid en leven. Met een uitspraak van de rechter waarin het recht op gezonde lucht als mensenrecht wordt benoemd moet de overheid in het kader van haar zorgplicht wèl een norm van ultrafijnstof gaan opstellen.
---------

In een reactie hierop heb ik gevraagd wat geluid voor rol speelt in deze kwestie, aangezien dit ook een vorm van vervuiling is.
Een korte reactie terug van milieudefensie:

---------
Bedankt voor je mailtje.
Het kort geding en de rechtszaak focust zich op de luchtkwaliteit dus geluidsoverlast nemen wij hier niet in mee.
---------


Geplaatst door Agaath van Beek uit Aalsmeer

Milieudefensie bijt zich alleen vast in de 'problematiek' van de 130km/u snelheid. Kennelijk heeft men geen belangstelling voor de problemen in onze regio, waar de 130km/u nooit wordt gehaald. Men leze de volgende link en men ziet dat zaken wettelijk allang geregeld zijn. Let wel, volgens Europese richtlijnen! Nu de handhaving nog. http://www.clo.nl/indicatoren/nl0237-nationale-luchtkwaliteit-overzicht-normen
Er zijn dus wel degelijk normen gebaseerd op studies en rapportages van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Dus ook de schadelijke effecten zijn al jaren bekend. Helaas worden die in Nederland door kenniscentra 'verborgen' gehouden zolang als dat mogelijk is.

Geplaatst door Griese JH uit amstelveen

@Agaath van Beek: Hoe kan dit nu ? ? ? Wat wordt hier verborgen gehouden?

Luchtkwaliteit Noord-Holland binnen grenzen1 min leestijdLuchtkwaliteit Noord-Holland binnen grenzen
© foto: Ron Pichel
De luchtkwaliteit in de regio’s IJmond, havengebied Amsterdam en Haarlemmermeer voldeed in 2016 aan de Europese wettelijke grenswaarden. Wel zijn er ten opzichte van 2015 op sommige plekken lichte stijgingen voor stikstofdioxide gemeten

De Provincie Noord-Holland meet jaarlijks, in de regio’s IJmond, havengebied Amsterdam en Haarlemmermeer, de luchtkwaliteit. In alle drie de regio’s wordt op geen enkele locatie voor de jaargemiddelde concentraties fijnstof (PM10 en PM2,5) overschreden.

Gedeputeerde Adnan Tekin: ,,Heel mooi nieuws dat op alle meetlocaties voldaan wordt aan de Europese grenswaarden. Hieruit blijkt dat onze gezamenlijke inspanningen werken en dat motiveert me om extra stappen te zetten. Dit kan ik niet alleen en daarom wil ik meer samenwerken met mijn collega gedeputeerden en andere betrokkenen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan meer fietsroutes en meer innovatieve maatregelen voor duurzame oplossingen.”

Sinds 1 maart is er in Noord-Holland een verbod op het varend ontgassen van benzeen en sterk benzeenhoudende koolwaterstoffen van kracht. Benzeen is een stof die slecht is voor de gezond en veroorzaakt bovendien stank. Door dit verbod wordt de luchtkwaliteit verbeterd en de leefbaarheid in Noord-Holland vergroot.

De actuele resultaten van het provinciaal meetnet zijn online te raadplegen op de site http://www.luchtmeetnet.nl

Geplaatst door de Vries

Volstrekt onmogelijk dat de lucht rondom Schiphol binnen de grenzen is. Dat kan gewoon niet. En dan heeft men het notabene ook nog eens over het havengebied Amsterdam!

Of zijn de wettelijke grenzen van wat "acceptabel" is onwerkelijk hoog?

Geplaatst door Griese JH uit amstelveen

@ De Vries: 3 Reacties van Prof Lucas Reijnders: 3 is de meest actuele Dus de Norm is veel te ruim. De Europese Grenswaarde wordt dus zeer waarschijnlijk WEL overschreden, maar daar rept men niet over !

3) Geachte heer Griese,
Dat de Europese norm wat betreft de jaargemiddelde concentratie voor fijn stof wordt gehaald wekt geen verbazing. Deze Europese norm is zeer ruim en overschrijding daarvan komt de afgelopen jaren in Nederland niet voor. Dat ligt anders bij de overschrijding van de Europese grenswaarde van 50 microgram fijn stof per kubieke meter lucht. Deze overschrijding mag volgens de Europese wetgeving niet meer dan 35 dagen per jaar bedragen. Daarover zegt het persbericht niets. Ook wordt niets gezegd over de Europese norm voor stikstofoxiden (grenswaarde 30 microgram NOx per kubieke meter). Die norm wordt in Nederland op ruime schaal overschreden, ook in de regio’s die het persbericht noemt.
Met vriendelijke groet. Lucas Reijnders

2)Geachte heer Griese,
Het artikel uit 2014 heb ik indertijd langs zien komen.
Belangrijk daarin leek en lijkt mij de optie die aan het eind van het artikel wordt geopperd: de uitstoot van ultrafijne deeltje te verminderen door verandering in de samenstelling van de vliegtuigbrandstof. Men wijst met name op verlaging van het zwavelgehalte. Dat lijkt mij een reële optie. Bij mijn weten hebben de Nederlandse regering of Schiphol op dit punt geen stappen gezet. Een tweede optie, die m.i. zeker zo belangrijk is, is het verlagen van het gehalte aan aromaten (afgeleiden van benzeen). Een hoger aromaten gehalte geeft (ceteris paribus) aanleiding tot een hogere uitstoot van roetdeeltjes (zie attachment). Ook op dit punt weet ik niet van stappen van de Nederlandse overheid of Schiphol.
Met vriendelijke groet, Lucas Reijnders

3)Geachte heer Griese,
Ik heb ernaar gekeken en dit is mijn reactie:
De vraag naar een mogelijk verband tussen de blootstelling aan ultrafijne stofdeeltjes en gezondheidsschade werd in de internationale wetenschappelijke vakpers opgeworpen in 1995. En wel in het artikel van G. Oberdörster e.a. Association of particulate air pollution and acute mortality; involvement of ultrafine particles? Inhalation Toxicology 7 (1995) 111-124 (zie attachment). Het RIVM heeft in de rapporten over Schiphol die vraag tot het Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol links laten liggen en houdt de vakliteratuur daarover ook nog altijd slecht bij. In het Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol wordt bij de inventarisatie van studies over het verband tussen blootstelling aan ultrafijnstof (nanodeeltjes) en gezondheid het belangrijkste wetenschappelijke tijdschrift op dit gebied Nanotoxicology genegeerd. Ook negeert Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol de overzichtsartikelen in de wetenschappelijke vakpers over het verband tussen karakteristieken van ultrafijnstof en bepaalde vormen van gezondheidsschade.

Het RIVM heeft in Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol wel iets belangrijks gedaan: deeltjes per volume-eenheid lucht tellen. Aantallen deeltjes zijn blijkens de wetenschappelijke vakliteratuur een belangrijke maat voor de schadelijkheid van ultrafijnstof. Het belang van aantallen nanodeeltjes per volume eenheid geldt ook voor een deel van het Nederlandse beleid op het gebied van gezondheidsbescherming. Het Ministerie van SZW hanteert normen voor (achturige) blootstelling aan nanodeeltjes op het werk die gebaseerd zijn op aantallen nanodeeltjes per volume eenheid lucht. Ironisch is dat de verdediging van die normen (nanoreferentie waarden) voor een niet onbelangrijk deel berust op studies over de schadelijkheid van nanodeeltjes in dieselroet (dat veel overeenkomsten vertoont met de deeltjes uitstoot van vliegtuigen). De vraag rijst dan ook: waarom kunnen werknemers, ondanks de bestaande onzekerheden, wel met normen (en bijbehorende maatregelen) worden beschermd tegen ultrafijnstof, maar omwonenden van Schiphol volgens het RIVM niet? De omwonenden moeten het volgens het RIVM onderzoek doen met vervolgonderzoek. Hoogachtend, Lucas Reijnders
Geplaatst door Michiel uit Voorschoten

Nederland hanteert de PM2,5 voor zeer fijn fijnstof tot 2,5 micron en PM10 voor fijnstof tot 10 micron gebaseerd op concentratie per m3 en jaargemiddelden. Elke MER voor een snelweg nabij woongebieden heeft zo'n toetsing nodig. Echter de PM normen zijn achterhaald. Want dieselgate heeft aangetoond dat dieselmotoren veel meer roet uitstoten dan gedacht. En in de roet pluim zit een fractie ultrafijnstof PM0.1 dus kleiner dan een 0,1 micron dat ongehinderd de roetfilters van auto's en vrachtwagens passeert. En vervolgens met de luchtstroming in de longen van jong en oud komt en doordringt tot in de longblaasjes. Een fractie van het ultrafijnstof kan zelfs in de bloedbaan komen en in organen schade aanrichten. Bij jonge kinderen met name in kwetsbare organen als de hersenen (leerachterstand). Daarom gaat de WHO al naar een luchtkwaliteitsnorm van PM0,1 gebaseerd op dit gegeven. De EU blijft achter, waarschijnlijk om de auto industrie en andere industrietakken te beschermen.
Rond Schiphol zal ongetwijfeld de (ultra)fijnstof norm regelmatig sterk overschreden worden. De heer Reijnders zegt dit ook nadrukkelijk. Metingen dienen onder reproduceerbare omstandigheden en in worst case situaties (b.v. windstil weer, geen luchtturbulentie) gedaan te worden. Dus niet één keer, maar meerdere keren achtereen. Metingen dus bij piekuren van vertrekkende vliegtuigen en in woongebieden onder de take off routes. Kerosine produceert als hoog octaan gehalte brandstof veel roet, PAKs, polycyclische aromatische koolwaterstoffen als kankerverwekkend pyreen, benzopyreen, en veel CO2.
Vertrouw niet op de overheid of Schiphol want die hebben genoeg geld, advocaten, contacten met klimaatontkenners, normen oprekkers om het fijnstof probleem onder de tafel stoppen. Het is van te gekke dat het RIVM qua literatuuronderzoek en rapportage niets doet. Omgekocht???
Beste is misschien met crowd funding zelf onderzoek te doen en de meetresultaten onder de neus van de kamerleden en Minister te drukken. Milieudefensie deed dat bij de A13 in Overschie waar iron lady Schultz de snelheid ineens verhoogde van 80 naar 100 km/uur onder het mom van schonere motoren. Niet dus, de NOx en fijnstofnorm werd zwaar overschreden. De rechter floot Schultz vervolgens terug! Dus we zijn niet geheel kansloos.