Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Herziening luchtruim ook weer gestoeld op valse informatie

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 255 
|
 schipholwatch.nl - 07-11-2021 
HvS_Schiphol_service.JPG

In de geplande herziening van het Nederlandse luchtruim is wéér sprake van misleiding en bedrog. In tegenstelling tot eerdere beloften wordt alvast een voorschot genomen op ‘steeds stillere vliegtuigen’, terwijl daar in de praktijk niets van terechtkomt.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) misleidt zo doelbewust de samenleving en de politiek. De luchtruimherziening krijgt de komende dertig jaar een grote negatieve impact op het leven van ten minste 1,4 miljoen Nederlanders.

Wat is er nu weer aan de hand? In de eerste inspraakronde van het programma Herziening Luchtruim werd een zienswijze ingediend waarin werd gevraagd geen voorschot te nemen op toekomstige ontwikkelingen als mogelijk stillere vliegtuigen. Als voorbeeld werd de vervanging aangehaald van de oude Fokker-toestellen van KLM door de huidige Embraers die – hoewel nieuwer – veel meer herrie maken.

Dat blijkt onder meer uit de categorie waarin Schiphol de nieuwe KLM-toestellen heeft ingedeeld. De Fokkers zaten in geluidscategorie C, de Embraers in de slechtere categorie B. Maatschappijen en vliegvelden mogen claimen dat vliegtuigen steeds stiller worden, in de praktijk komt er niets van terecht.

Geen openbaar antwoord
Op de zienswijze kwam in eerste instantie geen – wettelijk verplicht – antwoord van het ministerie. In openbare stukken is er dan ook niets over te lezen, maar de indiener laat het er niet bij zitten. Navraag levert hem uiteindelijk een niet-openbaar antwoord op van de toenmalige directeur Luchtruimherziening. De brief werd door het ministerie uiteraard buiten de officiële stukken gehouden.

Daarom stapte de indiener van de zienswijze met de brief naar de D66-fractie in de Tweede Kamer. Die stelde vervolgens vragen aan de minister over de gang van zaken. Bij de beantwoording van die vragen voegde toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen alsnog het niet-openbare antwoord toe van de I&W-directeur. Daarmee werd de brief openbaar en – belangrijker nog – krijgt deze een officiële status.

In de bewuste brief schrijft de I&W-ambtenaar onder meer: “Het programma Luchtruimherziening gaat niet uit van een andere vlootmix dan er nu is. De vloot heeft een relatief lange levensduur”. Geruststellend dus: er zal in het programma geen voorschot worden genomen op onzekere technologische ontwikkelingen in de toekomst.

Vreugde van korte duur
Maar die belofte blijkt geen lang leven beschoren te zijn. In een volgende fase van het programma wordt de milieu-effectrapportage (MER) ter inzage gelegd. Dat rapport moet aangeven wat de milieueffecten worden van de plannen.

Onder het hoofdstukje ‘Uitgangspunten’ staat te lezen: “Voor de geluidsproductie van vliegtuigen is aangenomen dat deze met ruim 1 procent per jaar afneemt door onder andere de introductie van stillere motoren, aerodynamische verbeteringen en elektrisch vliegen. De Luchtvaartnota gaat uit van 100 procent elektrisch vliegen binnen 500 kilometer in 2050”.

Volledig in tegenspraak dus met de eerdere garantie dat juist géén rekening zou worden gehouden met onzekere ontwikkelingen in de toekomst. Bovendien wordt in deze MER vaag gesproken over “ruim één procent”. Wie wel eens met rente over rente rekent om bij voorbeeld de hypotheek door te rekenen, weet dat er over een looptijd van 30 jaar (de termijn waarop de luchtruimherziening effect heeft) grote verschillen zitten tussen 1,0 procent en – pak ‘m beet – 1,8%.

Fictieve geluidswinst, groei vliegverkeer
Tegen de eigen afspraken en beloften in rekent het ministerie zich rijk met niet-gerealiseerde geluidsverbeteringen. Op papier lijkt het nu alsof de luchtruimherziening minder hinder geeft, waardoor het ultieme doel in zicht komt: een doorgroei naar 800.000 vluchten in 2050.

Daarmee is de kous nog niet af. Mensen die de MER goed bestuderen, komen daarin het hoofdstuk ‘Leemten in kennis’ tegen. Deskundigen van ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV en luchtvaartlab NLR geven er een opsomming van de punten waarop de nodige kennis ontbreekt. Eén daarvan: “Het tempo waarop vliegtuigen stiller worden”.

In de plannen wordt dus met grote stelligheid gewerkt met een jaarlijkse vermindering van de vliegtuigherrie van ten minste één procent, terwijl de deskundigen zeggen geen idee te hebben of dat het geval is.

Elektrisch vliegen als feit
In hetzelfde hoofdstukje geven de ingenieurs aan niet te weten hoe elektrisch vliegen zich gaat ontwikkelen. Maar de hele Luchtvaartnota van Van Nieuwenhuizen presenteert 100 procent elektrisch vliegen tot 500 kilometer als een feit. Zonder enig voorbehoud.

In de nota is een ambitieuze roadmap naar elektrisch vliegen opgenomen, maar ontbreekt iedere onderbouwing ervan. Niet wordt uitgelegd hoe daar te komen en evenmin vindt er een analyse plaats van de haalbaarheid.

Wie enkele jaren natuurkunde heeft gevolgd aan de middelbare school en daar iets van heeft onthouden, weet dat elektrisch vliegen vooral ‘wishful thinking’ is. Dat weten de experts die de MER hebben opgesteld ook best, want zij doen geen uitspraken over de haalbaarheid van elektrisch vliegen.

Omgekeerde wereld
Kennelijk is de knop van het kritisch denken even uitgezet en wordt volstaan met de constatering dat de ambtenaren van I&W het nu eenmaal als feit presenteren. Dat is de omgekeerde wereld. Juist de specialisten die werken aan de MER moeten beoordelen of zo’n scenario haalbaar is en mogen niet klakkeloos aannemen dat wat het ministerie zegt de waarheid is.

Maar even terug naar de kern van dit nieuwe bedrog: de geluidsoverlast door vliegtuigen. Het ministerie rekent zich rijk met toekomstige geluidswinsten die volkomen onzeker en zelfs onrealistisch zijn. Tegelijkertijd worden die winsten direct aangewend om de capaciteit van het luchtruim te laten groeien.

Vanuit het ministerie gezien moet dat ook wel. Immers, om de torenhoge ambities van de Luchtvaartnota waar te kunnen maken, moet ruimte worden gemaakt. De veronderstelde één procent geluidswinst wordt dan ook onmiddellijk ingezet om de gewenste 1,6 procent jaarlijkse groei van het aantal vluchten te legitimeren. Daarmee is de boekhouding weer sluitend. Op papier dan.

Begin van nog meer ellende
Voor de burgers in ons land begint de ellende nu pas. Verdere groei van de luchtvaart betekent dat het huidige aantal van 1,4 miljoen mensen dat nu al boven de door de Wereldgezondheidsorganisatie aangehouden grenzen leeft, zal meegroeien. De persoonlijke verhalen van getroffenen op een site als vliegherrie.nl spreken wat dat betreft boekdelen.

In een periode van sterk afnemend vertrouwen in de overheid, kan de werkwijze van I&W in de dossiers luchtruimherziening en luchtvaartnota absoluut niet door de beugel. Het is ronduit onbehoorlijk bestuur om fictieve geluidswinsten direct te vertalen in groei van het vliegverkeer met negatieve gevolgen voor honderdduizenden en straks miljoenen omwonenden.

De werkwijze roept sterke associaties op met het inmiddels verguisde Programma Aanpak Stikstof. Ook daarin werd gerekend met toekomstige besparingen en winsten die onrealistisch waren en dus nooit uitkwamen. Waardoor inmiddels het hele land op slot zit vanwege de stikstofproblematiek. Eenzelfde scenario dreigt nu door de vliegtuigherrie en -vervuiling.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 07-11-2021"

Reacties op dit bericht