Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Groei met minder hinder kan niet.

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 783 
|
 ir. B. van Marlen 
pixel.png

Het was destijds (2003) al het credo bij opening van de zgn. ‘Polderbaan’, groei kan met minder hinder. De Schipholbaas van die tijd, dhr. G. Cerfontaine schijnt zelfs de grond van die baan bij de opening gekust te hebben. Van origine een arts, nota bene! U ziet, Schiphollen bestond toen ook al in volle glorie.

Onlangs kwam het Compendium voor de Leefomgeving met gegevens over de groei in het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol en de mate van ernstige hinder en slaapverstoring vanaf het jaar 2004 t/m 2018 (www.clo.nl/nl2161053), zie Anon., 2020. Aangevuld met gegevens van het CBS zijn deze data gegeven in Tabel 1.

Tabel 1

Ik heb die data uitgewerkt met wat aanvullende gegevens over het aantal vluchten tussen 1997 en 2019. Men gaf hinder en slaapverstoring weer voor twee scenario’s één met de groei in aantal omwonenden sinds 2004 en één zonder. Aangezien er in Nederland een grote behoefte is aan woningen en men inzet om tot 2030 nog ca. 1 miljoen inwoners aan te trekken (vooral als arbeidsmigrant vanwege werk in het bedrijfsleven) ga ik niet mee met de redenering die Schiphol graag hanteert, dat men moet weten dat men er zelf voor kiest om dicht bij een luchthaven te wonen en de herrie dan maar moet accepteren. Ik vind dat Schiphol zijn overdreven claims op onze ruimte maar eens moet laten varen. Om deze reden laat ik de variant zonder toename inwoners sinds 2004 in hinder en slaapverstoring weg in mijn grafieken.
figuur 1
Vervolgens heb ik een prognose gemaakt tot 2030, met een verwacht herstel van de luchtvaart, beginnend in de tweede helft van dit jaar en vervolgens weer een gestage groei tot 540000 vliegtuigbewegingen in 2023 (het streven van de sector) en een ‘selectieve’ groei van 1.5% jaarlijks vanaf dat jaar. Dit betekent dat er in 2030 zo’n 600000 vliegbewegingen op Schiphol zouden zijn, wat ik gezien de mentaliteit in deze sector gesteund door het liberale gedachtengoed van de grootste politieke partijen en de onkritische houding van vele consumenten voor zeer waarschijnlijk, maar ook zeer onwenselijk houd.

Duidelijk is de coronadip van 2020 te zien, maar ook dat als men snel terugggaat naar het oude normaal de groei weer gewoon verdergaat, met natuurlijk ook de verdere toename van ernstige hinder en slaapverstoring, weliswaar met een toenemende onzekerheid (Figuur 2). Als we het effect van de coronadip weglaten en vanaf 2023 rekenen met 540000 vliegtuigbewegingen en een jaarlijkse groei van 1.5% loopt de voorspelling gestaag op met een aanzienlijk smallere betrouwbaarheidsband.

Men kan ook de relatie tussen het aantal vliegtuigbewegingen en de toename van ernstige hinder en slaapverstoring bekijken, zonder het jaar mee te nemen in het model. Een statistische toets met een lineair model laat zien, dat de toename in ernstige hinder statistisch significant is met het aantal vliegtuigbewegingen, met de toename van inwoners sinds 2004 (p = 7.478e-06). Voor de slaapverstoring vinden we geen statistisch significante correlatie, met p = 0.1761.

Beide lineaire regressielijnen hebben een stijgend verloop, vooral die voor ernstige hinder. Dit lineaire verband wil niets anders zeggen dat de ernstige hinder en slaapverstoring evenredig toenemen met het aantal vliegtuigbewegingen. De formules zijn in Figuur 3 gegeven en de R^2 waarde, hoe dichter bij 1.00, hoe beter de correlatie en hoe dichter de gevonden waarden bij de lijn liggen.

figuur2

De toename in ernstige hinder sinds het jaar 2004 (=100%) volgt uit:
Ernstige hinder = -136.955 + VTB * 0.000595, met een R^2 = 0.97129.

De toename in slaapverstoring sinds 2004 uit:
Slaapverstoring = 44.044 + VTB * 0.000125, met een lagere R^2 = 0.28154.

Doorrekening naar toekomstige aantallen vluchten geeft de resultaten in Tabel 2 hieronder wat een duidelijke toename laat zien. Een recent onderzoek van de GGD Kennemerland concludeerde: “Geluidhinder van vliegverkeer is in de omgeving Schiphol in vrijwel alle gemeenten van 2012 tot 2016 (licht) toegenomen na een aanvankelijke daling van 2008 tot 2012. In een aantal gemeenten is deze gestegen tot boven de 10%. In diverse gebieden is de ernstige geluidhinder van vliegverkeer ook buiten de 48 Lden contour aanzienlijk” (Zandt e.a., 2021). Dit laat wel een heel ander beeld zien dan Alders in 2013, die aangaf “totaal huidig gerealiseerde hinderbeperking: 12.3%” en “verwacht effect hinderbeperking t/m 2020: 14.4%” (Alders, 2013). Als er al sprake was van een daling, dan kwam dit komt m.i. niet door verbeteringen in de manier van vliegen (hoger, meer CDA landingen) door de sector, maar door het simpele feit, dat er vanaf 2007 een daling is te zien in het totaal aantal vliegtuigbewegingen, veroorzaakt door de kredietcrisis. In 2010 nam dit aantal weer toe en hiermee ook de ernstige hinder en slaapverstoring (Figuur 1 en Figuur 2). De coronacrisis gaf in 2020 een dergelijk effect.
tabel2
figuur3
Men zal door de concentratie van luchtwegen met vaste routes en de zgn. ‘superpreferente banen’ met ‘NextGen’ navigatie pogen het totaal aantal ernstig gehinderden en slaapverstoorden te verminderen, maar dit zal zeker niet gelden voor de onderwonenden, die geen echte wettelijke bescherming krijgen. In dit land kan dit, denk maar de schadeafhandeling door de gaswinning in Groningen en de toeslagenaffaire. Men zegt eenvoudigweg het ‘even niet goed in het vizier te hebben gehad’ of ‘geen herinnering hieraan te hebben’, of nog erger ‘niet te liegen’. Dat is helaas de hedendaagse cultuur in dit land.

Conclusies
Verondersteld, dat de gebruikte gegevens van Anon., 2020 juist zijn kunnen we het volgende concluderen:
1. De overheid vertelt niet de waarheid.
2. Groei met minder hinder bestaat niet.

Bronnen
Alders, J.G.M., 2008. Advies aan van de Alderstafel over de toekomst van Schiphol en de regio voor de middellange termijn (tot en met 2020), p. 23.
Alders, J.G.M., 2010. Brief over de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van het advies van de Alderstafel van 1 oktober 2008 over een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol, p. 60.
Alders, J.G.M., 2012. Brief over het niet kunnen nakomen van afspraken betreffende CDA landingen en vermindering van het aantal nachtvluchten, p. 3.
Alders, J.G.M., 2013. Eindadvies aan van de Alderstafel Schiphol over het nieuwe normen- en handhavingstelsel, p. 45.
Alders, J.G.M., 2015. Brief over handhaven van de 4e baan regel inclusief de daarbij vastgestelde normen van het nieuwe geluidsstelsel Schiphol en verder groei van Schiphol, p. 3.
Anon., 2020. Geluidhinder Schiphol, 2004-2018. Compendium voor de leefomgeving.
Zandt, I., Keuken, R., Oosterlee, A., 2020. Geluidhinder en Slaapverstoring van vliegverkeer in de wijde omgeving van luchthaven Schiphol. GGD Kennermerland, p. 76.

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Vliegtuigoverlast gouda uit Gouda

Ik las laatst dat Benschop aangeeft gefaseerd terug te willen en dan door te groeien tot 540 k, maar dat we dan wel al 10 jaar verder zijn

Geplaatst door V.O.S. uit Onder de Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

De 'arts' de heer G. Cerfontaine heeft wel meer idiote dingen gedaan en uitgesproken ten tijde van zijn loopbaan bij de luchtvaartsector.
Inderdaad was een ervan de Polderbaan kussen.
En een actiegroep heeft ooit het geluid van een straalmotor afgespeeld bij zijn (toenmalige) woning.
Cerfontaine zei toen dat hij niets heeft gehoord en dat mensen die last hebben van vliegtuiggeluid, overprikkeld zijn....
Ook de uitspraak van dit heerschap dat indien het drukker wordt op Schiphol, de kans op ongelukken niet groter wordt......
Waar is het mis gegaan met dit heerschap?
Hij heeft ooit een artsen-eed afgelegd, naar ik mag aannemen, hieruit blijkt wel dat veel geld mensen knettergek kan maken.

Benschop zal het niet anders vergaan, is mijn verwachting.

Geplaatst door Cees uit Castricum

Mooi en goed onderbouwd artikel van dhr. van Marlen. Die toekomstige luchtvaartsnelwegen baart ons hier in Castricum-Noord zorgen want je zal er dan maar onder of naast wonen en constant herrie bakken op +/- 600 m over cq langs HOREN komen.
Volgens Dhr. Benschop went dat nou ik kan hem alvast vertellen dat went NOOIT.
Zogenaamd economisch belang gaat voor welzijn, gezondheid en milieu.
Er is maar één oplossing: minder vliegbewegingen.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

@Cees. Dat zogenaamde economische belang is geen macro-economisch belang van Nederland, want dat vraagt niet meer dan 350.000 vluchten op Schiphol, waarschijnlijk aanzienlijk minder.
Het belang van de groei volgens Luchtvaartnota en Luchtruimherziening is domweg de groei van de sector met nog meer onnodig luchtverkeer mogelijk maken. Oftewel: toegeven aan de meest krachtige lobby, namelijk die van de luchtvaartsector. We kunnen dit aantonen en het kan niet vaak genoeg herhaald worden om dit tot politici te laten doordringen.

Geplaatst door Langs de lijn uit Uitgeest

GOUVERNEUR VAN FLEVOLAND LEEST POLITIEK UITGEEST DE LES

Een dieptepunt in de verhoudingen tussen bewonersorganisaties en Politiek Uitgeest.

Zo kan het bezoek van PvdA Gouverneur van Flevoland L. Verbeek aan de commissie SLZ van Uitgeest op 8 april j.l. wel gezien worden.

Geflankeerd door een adjunct directeur van de Metropool Regio Amsterdam 2.0 zette dit heerschap het College, de Raad en Griffie flink onder druk: Europese subsidie zal voortaan via het nieuwe Metropoolbureau op de Zuid As worden verdeeld. Zijn PvdA collega en CEO Schiphol Dick Benschop gaat voor kwaliteit en hinderbeperking. De aangekondigde machtsoverdracht naar de MRA 2.0 is een nobel streven. Graag snel aansluiten dus!

Deze mix van machtsmisbruik, pertinente leugens, chantage (Europees geld alleen via MRA 2.0) en intimidatie - sinds enige tijd aangeduid als "Nieuw leiderschap" - ging erin als koek. De zoete, voorgebakken broodjes worden met hulp van de burgemeester van Amsterdam (GL/Halsema), VVD Gouverneur in Noord Holland Van Dijk en de VVD adviseur/vertrouwensman van Mark Rutte - ene Ben Verwaayen - afgebakken.

College, Raad en Griffie lieten zich de traktatie goed smaken en zegden volop medewerking toe. Gemakshalve vergaten ze daarbij enige belangrijke zaken:

Gouverneur Verbeek van Flevoland heeft niet alleen een groot belang bij luchthaven Lelystad, dit heerschap is tevens al jaren voorzitter van de Vereniging EU-Deltametropool. Een destijds door de luchtvaartsector opgetuigd vehikel dat een "kartel uit de bestuurlijke elite" in staat stelt om sluipenderwijs de EU-Megametropool met nieuw bestuursmodel vorm te geven. Klip en klaar wordt de luchthaven Schiphol als het hart van deze Megastad in de stukken genoemd, het bestuursmodel is een verhaal apart en zal voor de burger en publieke zaak desastreus gaan uitpakken.

Bovendien maakt Uitgeest deel uit van zowel de BUCH als Deelregio Alkmaar, een belangrijke CONCURRENT van Gouverneur Verbeek, die hier zijn macht eenvoudigweg misbruikt.

Ten slotte werken 56 gemeenten en 4 Provincies samen in de Bestuurlijke Regie Schiphol. Voorzitter en Provincie gedeputeerde Jeroen Olthof diende namens deze BRS (zo'n 4 miljoen omwonenden van Schiphol!) een kritische Zienswijze in bij het Ministerie voor I&W: de plannen van Schipholbaas Benschop, LVNL en minister Cora van Nieuwenhuizen worden daarin pertinent afgewezen.

Dit alles maakt het bijna onmogelijk om Politiek Uitgeest nog serieus te nemen.
Zoals eerder op deze website aangegeven: de burgerorganisaties en platforms kunnen beter de juridische weg gaan volgen en met name de BRS steunen in de strijd tegen de sector, het Ministerie voor I&W, LVNL en de waanzin van de Schiphol Megametropool /MRA 2.0.

Voor wie het interesseert: op de website http://www.gemeenteuitgeest.nl is het dubieuze optreden van de Gouverneur van Flevoland / Voorzitter EU-Deltametropool terug te zien. Evenals de stukken die de bedoelingen van de MRA 2.0 toelichten.

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Dank u voor uw reacties in dit vermaledijde dossier! Ik had al eerder de fictieve uitkomst van een parlementaire enquête in 2051 (veel te laat natuurlijk) gegeven. Ook hier geldt een ONGEKEND ONRECHT! Het is blijkbaar een cultuur, zoals ik al aangaf, die gewoon door lijkt te gaan. Immers doortrekken van de Noord-Zuid metrolijn naar Schiphol uit het zgn. ‘groeifonds’ is al goedgekeurd. En reken maar niet op ‘selectiviteit en beheersing’ bij ‘gefaseerde’ groei, ik geloof hier geen snars van.

Inderdaad mag men zich ook afvragen welke ‘economie’ hiermee is gediend. Zeker niet de economie die een leefbare omgeving bij ons nodig heeft. Hoogstwaarschijnlijk wel die van de aandeelhouders en andere belanghebbenden, die er zelf nooit last van krijgen (want dan zouden ze op andere gedachten komen!). Voor een rijke Chinees, Russische oligarch, Ben Smith e.a, of VVD/CDA/PvdA-er zit u straks in nog meer herrie. Ook voor diegenen die straks massaal weer naar Zuid-Europa (of verder) moeten om ‘weer eens uit hun dak te gaan’.

In de Volkskrant van dit weekend staat een artikel over mensen, die wegvluchtten voor windmolenherrie. Dit gaat ook sterk toenemen met 3180 nog te plaatsen molens! De norm hiervoor is 47dB(A) Lden, dus lager dan de 48 dB(A) in ons buitengebied (waar 2 miljoen mensen in wonen), en hierbij wordt gepleit voor een teruggang naar 45 dB(A) Lden maximaal (WHO-norm). Een merkbaar effect op de slaapkwaliteit wordt veelvuldig genoemd. Tevens het feit dat vooral optredende lage frequenties (net als bij vliegtuiglawaai) een sterk doordringend vermogen hebben.

Voeg hierbij, dat veel energie nodig zal zijn voor de productie van synthetische kerosine, wel mooi aangeduid met Sustainble Aviation Fuel, SAF (dus extra windmolens), dat de luchtvaart in toenemende mate zal blijven bijdragen aan de opwarming door verdere groei, en dat er nog een heel nieuw vliegveld in het midden van het land bij moet komen, met een herrieverspreidng over bijna heel het land, en u zult toch wel inzien dat dit land volledig naar de ratsmodee wordt gewerkt!

Rutte is er klaar voor, reken maar!

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Oh ja, dat was ik nog vergeten! Ons Kasha had zich verschreven, er had moeten staan:

Pieter Omtzigt – functie Elbers,

en dan ‘doorpakken’ met de sanering van Schiphol en KLM!

Geplaatst door Baard uit Heiloo

En juist daarom zijn die vaste route,s misschien wel iets om naar uit te kijken !.
Er zijn mensen genoeg die er totaal geen last van hebben ,en die kunnen blijven wonen.
De prijzen van de woningen onder die ,, luchtwegen ,, worden wat goedkoper en de mensen die er niet tegen kunnen dan in ieder geval ergens gaan wonen waar zéker geen vliegtuigherrie gaat ontstaan !.