Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Gezondheid en klimaat eisen drastische vermindering vliegverkeer

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1499 
|
 lbbl.nl 
HvS_logo_LBBL.png

Schiphol directeur Dick Benschop dringt in zijn nieuwjaarstoespraak opnieuw aan op ruimte voor groei. Waarom dit schot in de verkeerde richting? Waarom maakt Benschop niet van de gelegenheid gebruik om voorstellen te doen om het aantal vluchten op Europese bestemmingen flink in te krimpen en de internationale spoorverbindingen te verbeteren? Wanneer komt de Schiphol-groep met een toereikend plan om de milieu- en klimaatimpact van het vliegverkeer op haar luchthavens sterk te verminderen? Dit soort plannen en voorstellen hebben we nodig bij het opstellen van een nieuw langetermijnbeleid, waarmee luchtvaart in balans moet worden gebracht met duurzaamheid, leefbaarheid en natuur en milieu. In het afgelopen jaar hebben veel bewoners- en milieuorganisaties hier wel stevig over nagedacht, hun stem laten horen en voorstellen gedaan. Hieronder een samenvatting van de koers die het LBBL voor staat.

Al jaren worden de schadelijke effecten van het spotgoedkope en sterk gegroeide vliegverkeer afgewenteld op de gezondheid van omwonenden van vliegvelden. Maar er is meer: als we in Nederland, Europa en de wereld op deze weg doorgaan krijgen onze kinderen in de komende decennia met rampzalige gevolgen van een gevaarlijke, wereldwijde klimaatverandering te maken, waaraan het vliegverkeer naar verhouding steeds meer bijdraagt.

Daarom eisen de organisaties van omwonenden van luchthavens dat de geluidhinder en de luchtverontreiniging door het vliegverkeer fors daalt en de klimaatbelasting door het vliegverkeer binnen tien jaar wordt gehalveerd.

De organisaties van omwonenden willen dat het Kabinet en de Tweede Kamer hiervoor in de nieuwe luchtvaartnota een heldere koers uitzet en daaraan een maatregelenpakket en een investeringsprogramma koppelt waarmee de komende jaren de vereiste stappen worden gezet opdat de belasting van zowel het leefmilieu als het klimaat in hoog tempo daalt.

Hieronder een aantal punten die in onze ogen de kern moeten vormen van het nieuwe beleid.

1. Vertrekpunt voor de Luchtvaartnota 2020-2050 moet zijn een gezond en veilig leefmilieu en een veilig klimaat. De spotgoedkope en daardoor sterk gegroeide luchtvaart richt grote schade aan. Daar moeten we zo snel mogelijk van af.
2. Als uitvloeisel van het Parijse klimaatakkoord (2015) moet de CO2-emissie van de luchtvaart snel afnemen tot 0 in 2050. Dit moet maatgevend zijn in het luchtvaartbeleid.
3. Gelijktijdig moeten ook de toxische emissies als stikstof- en zwaveloxides, (ultra)fijnstof, roet en vluchtige organische stoffen teruggedrongen worden. Luchthavens moeten een natuurvergunning hebben en ook anderszins behandeld worden als andere bedrijven.
4. Geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer moeten naar maatschappelijk aanvaardbare en vanuit volksgezondheid veilige niveaus. Alle luchthavens moeten ’s nachts dicht (van 23 tot 7 uur). Veiligheid geldt ook op de grond: de contouren van het plaatsgebonden risico moeten teruggedrongen worden, oftewel: niet vliegen over dichtbevolkt gebied.
5. Veel minder en selectiever vliegen is onontkoombaar en geen ramp, want reizen hoeft lang niet altijd met hoogst mogelijke snelheid. De regering moet samen met omringende landen en de spoorsector in hoog tempo een uitgebreid netwerk van comfortabele en betaalbare Europese trein- en busverbindingen realiseren.
6. Vliegen binnen Europa en intercontinentaal blijft mogelijk, maar in de prijs van een vliegticket moeten alle maatschappelijke en milieukosten worden opgenomen. De belastingvoordelen op vliegtickets en brandstoffen vervallen en er is en een CO2-belasting op kerosine noodzakelijk. Een combinatie van prijs- en milieubeleid zorgen voor snel uitfaseren van schadelijke, niet duurzaam geproduceerde vliegtuigbrandstoffen.
7. We bevelen de invoering van Arjen Lubachs ‘treinbonus’ aan, in Nederland en in Europa. Zijn voorstel houdt fondsvorming in voor investeringen in opwaardering en uitbreiding van internationale spoorverbindingen door middel van een toeslag van € 60 op elk vliegticket.

Zodra de Ontwerp-Luchtvaartnota verschijnt komen we uiteraard met onze eerste reactie daarop en beginnen we aan het opstellen van een zienswijze. Een en ander is te volgen op deze website.

Bekijk bericht op "lbbl.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

“Waarom maakt Benschop niet van de gelegenheid gebruik om voorstellen te doen om het aantal vluchten op Europese bestemmingen flink in te krimpen en de internationale spoorverbindingen te verbeteren?”

Het antwoord is simpel: hij is ervoor ingehuurd om de groei samen met Cora van N. door te drukken en krijgt er goed voor betaald. Beiden zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verder verpesten van het leefmilieu en het klimaat, maar ze zijn dat natuurlijk wel! Ze zullen ook zelf de nadelige invloed niet ondergaan. Ze maken onderdeel van een bestuurlijke elite die de dienst in dit land ten koste van steeds meer inwoners uitmaakt.

De door hen voorgestelde ‘hinderbeperking’ zal geen echte beperking worden, maar een niet onaanzienlijke groep mensen zal als tweederangsburger steeds meet herrie over zich heen krijgen. Waarschijnlijk horen u (en wij) wel hierbij?

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Als het kabinet besluit om groei op Schiphol toe te laten op grond van nep-hindervermindering (bv minder gehinderden volgens creatief boekhouden), zullen we toch echt naar de rechter moeten stappen om misleiding van omwonenden aan de kaak te stellen.

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Inderdaad heeft de overheid een reputatie opgebouwd als meester in misleiding, wat al zeker 20 jaar usance is, en waarschijnlijk nog langer. Een gang naar de rechter zal nodig worden, maar de vraag is of de rechtspraak niet door de sector wordt beinvloed. Dit was in de Chipshol-zaak namelijk wel het geval. Een toetsing op onafhankelijke rechtspraak moet ook worden gedaan.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

@ Bob en @ Hans Buurma en @ alle in de Metropool Regio Amsterdam vast gepinde bewoners, inclusief onze BUCH regio:

Voor wat het waard is: motto /missie Ministerie Binnenlandse zaken per 2020:

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK.
Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is."

Dit ministerie voert de regie bij de - bij de nieuwe Omgevingswet horende - Nationale Omgevingsvisie N.O.V.I., waarvan de komende Luchtvaartnota een onderdeel wordt.

Dit roept de vraag op of er - zolang een wettelijke basis voor handhaving ontbreekt ! - wel een Luchtvaartnota aangenomen kan worden? Ook de eisen die t.a.v. de nodige veiligheid naar voren zijn gebracht lijken nog niet in de realisatie van die Luchtvaartnota te worden meegenomen?

Kortom, er lijkt een botsing van de regierollen van de ministeries voor I&W /Defensie aan de ene en die van BiZa en een aantal andere bij de brede N.O.V.I. betrokken ministeries aan de andere kant op handen te zijn? Tenminste, als de mooie woorden van BiZa enigszins serieus opgevat kunnen worden?

Wellicht ook iets om bij de komende P.V.R,C. vergadering bij stil te staan?