Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Experimenteerregeling Schiphol signaal van onbetrouwbare overheid

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 628 
|
 schipholwatch.nl - 26-02-2023 
Schiphol_klimaatactie_191214.JPG
Schiphol klimaatactie in Plaza. Oma wordt afgevoerd

Vlak voor de deadline van de internetconsultatie over de experimenteerregeling Schiphol, diende SchipholWatch samen met onder meer MOB een zienswijze in. Het plan om Schiphol toe te staan nog meer herrie te maken gaat in tegen de wet en internationale afspraken. Eerst maar eens de vergunningen op orde brengen.

“De Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB), de Luchtwachters Holland Rijnland, de Stichting SchipholWatch en platform Duurzaam Dorp Oegstgeest (DDO) hebben kennis genomen van uw conceptbesluit tot een Experimenteerregeling voor de luchthaven Schiphol en willen hierbij onze zienswijze daarop geven.

Wij wijzen u er op, dat de luchthaven niet over een natuurvergunning beschikt en dat het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol (LVB) niet meer passend is in de huidige context. Schiphol zonder passende vergunningen is een vrijstaat en die situatie moet met allerhoogste prioriteit worden aangepakt.

Afspraken vastleggen
Daarbij past geen experimenteerregeling. Het is van groot belang dat er voor de luchthaven een juridische basis komt waarin de afspraken over gelijkwaardige bescherming en andere afspraken die tussen partijen in het verleden zijn gemaakt nu eindelijk worden vastgelegd.

In de nieuwe vergunningen dienen ten minste te worden beschreven:

- het aantal passende vliegtuigbewegingen,
- heldere procedures voor baangebruik,
- de wijze waarop moet worden aangevlogen om geluidshinder te beperken,
- een correcte berekening van geluidszones die in overeenstemming is met de WHO-normen,
- het juridisch bindend verplichten van elektrisch taxiën en walstroom,
- de omgang met gevaarlijke en giftige stoffen en andere zeer zorgwekkende stoffen,
- het respecteren van de referentiesituatie voor Natura 2000-gebieden, en
- het hanteren van een jaarlijks dalend en bindend CO2-plafond.

Dit alles kan niet worden geregeld zonder een passende Milieueffectrapportage. Sinds 2006 zijn diverse milieueffectrapportages, concept-LVB’s en een concept natuurvergunning de revue gepasseerd.

Het past niet
Dit alles gebaseerd op een Nieuw Normen en Handhaving Stelsel (NNHS), waarvan we nu uiteindelijk – in overeenstemming met hetgeen verschillende bezwaarmakers eerder hebben aangevoerd – helaas moeten vaststellen dat dit niet past binnen de gelijkwaardigheidscriteria voor de vergunning.

Het is daarom van groot belang dat het nu voorgenomen LVB en de natuurvergunning wél gaan voldoen aan het referentiekader. Immers, als een geldige vergunde situatie voor de luchthaven niet tot stand kan worden gebracht, dan zal in een goed functionerende rechtsstaat alsnog moeten worden voldaan aan de geluidsnormen op handhavingspunten en aan de normen voor uitstoot van stikstofoxiden die golden op referentiedatum.

We wijzen u er verder op, dat het omgevingsoverleg op dit moment niet functioneert. Eerder was er sprake van een Omgevingsraad Schiphol (ORS) waarin met betrokken partijen overleg mogelijk was en hetwelk maatschappelijk advies kon geven. Uw rechtsvoorganger mevouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga zelf heeft deze raad ontbonden.

Geen overeenstemming mogelijk
Dit heeft zij gedaan omdat ze constateerde dat met bewoners, lagere overheden en milieuorganisaties geen overeenstemming kon worden bereikt over het groeiperspectief van de luchthaven.

Nu er geen maatschappelijk draagvlak meer is voor een groter aantal vliegtuigbewegingen en uw ministerie zelf de ORS heeft beëindigd, is de weg naar een experimenteerregeling, die kennelijk de bedoeling heeft om meer vliegbewegingen mogelijk te maken, afgesloten.

U wilt thans een nieuwe “Maatschappelijke Raad Schiphol” (MRS) oprichten, maar om deze raad meteen voor een fait accompli te stellen lijkt ons geen stap waarmee u gebroken vertrouwen wint van de beoogde deelnemers of waarmee het beoogde lichaam een goede start krijgt. Een maatschappelijk advies zal altijd
moeten uitgaan van de inbreng van de maatschappelijke partners.

Terug naar 400.000 vliegbewegingen
Via een uitzending van EenVandaag hebben wij begrepen dat de huidige geluidsnormen niet meer vliegtuigbewegingen mogelijk maken dan 400.000 per jaar.

Voor zover uw ministerie dit aantal vliegtuigbewegingen juist heeft vastgesteld, zal dit getal per direct, vanaf het huidige gebruiksjaar, gehanteerd moeten worden. De door u voorgestelde limiet van uiteindelijk 440.000 of 460.000 vliegtuigbewegingen ligt volgens de berichtgeving boven de thans vergunde situatie en dat is dus niet toegestaan.

Uit de rapportage van EenVandaag blijkt voorts dat het ministerie een experimenteerregeling beoogt om een centrale rol van Schiphol in het hub-and-spoke-network in stand te houden. Hierover het volgende.

Europese regels gaan boven coalitieakkoord
Het is ons bekend dat dit is afgesproken in het coalitieakkoord, maar u bent gebonden aan de Europese milieuregels en de vergunningsruimte van de luchthaven. Die zijn van een hogere orde. Het geeft geen pas dat een minister wetten en internationale afspraken niet respecteert. Als de luchthaven u niet de ruimte biedt om op redelijke wijze binnen de wettelijke kaders beleid te maken, dan is de coalitie-afspraak niet houdbaar.

Spoke-bestemmingen zijn in tegenstelling tot point-to-point bestemmingen onnodig vervuilend, bovendien belastend voor de luchthaven en diens omgeving. Het zijn voor de vanuit Schiphol vertrekkende reizigers lang niet altijd primaire bestemmingen.

Dit heeft tot gevolg dat mensen onnodig vliegkilometers maken, en erger nog: doordat Schiphol boven de eigen capaciteitsgrenzen opereert, ontbeert het de luchthaven aan de nodige flexibiliteit.

Congestie op Schiphol
We zien dit al geruime tijd aan afgelasting van vluchten tijdens vakantieperioden. Ook incidentele zakelijke vluchten kunnen zo niet worden gefaciliteerd, hetgeen niet goed is voor het vestigingsklimaat, noch voor de economie.

Spoke-bestemmingen waarvoor geen primaire marktvraag in Nederland bestaat leveren geen bijdrage aan de bereikbaarheid, eerder aan de congestie op de luchthaven.

Reizen uit het buitenland naar spoke-bestemmingen via Schiphol wordt op oneigenlijke wijze aangemoedigd met fossiele belastingsubsidies (reizigers betalen immers geen vliegbelasting, bovendien lagere luchthavenbelastingen, etc.) en door
een marktverstorende koppelverkoop. Dit is zo, omdat een rechtstreekse vlucht ten onrechte bewust duurder wordt gemaakt dan een overstapvlucht.

Onbetrouwbare overheid
Tot slot. Als uw ministerie zich sterk zou maken voor deze experimentele regeling presenteert de Nederlandse overheid zich als onbetrouwbaar.

Wij komen tot deze uitspraak omdat U als verantwoordelijk minister de indruk wekt uw verplichting tot het regelen van een passende vergunning voor de luchthaven na jaren van vertraging opnieuw probeert te ontlopen.

De voorgestelde regeling bevat allerlei voor de luchthaven relevante berekeningen, welke openbare informatie u tijdens de consultatie niet heeft overlegd. De milieu-effecten van deze regeling zijn door u ten onrechte niet in beeld gebracht.

Wat wilt u eigenlijk dat tijdens deze consultatie beoordeeld wordt? Wij hebben inbreng van diverse partijen gelezen. Het is als volgt samen te vatten: Mensen willen niet worden geschiphold.

Vertrouwende hiermee opnieuw constructief te hebben bijgedragen aan het proces van het verkrijgen van nieuwe regels voor het gebruik van de luchthaven Schiphol.

Hoogachtend,
Mobilisation for the Environment
De Luchtwachters Holland Rijnland
Platform Duurzaam Dorp Oegstgeest
Stichting SchipholWatch

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 26-02-2023"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Naast deze opsomming van alle rammelende en laakbare gedragingen en besluiten over de luchtvaart, heb ik in de door mij geleverde inspraakreactie nog eens gewezen op het slinkse van de geluidmaten Lden en Lnight, die toelaten dat het aantal vliegtuigen sterk wordt opgevoerd bij een nauwelijks waarneembare afname van het piekgeluid en op de m.i. discutabele situatie dat voor Schiphol 58 dB(A) Lden gelijkgesteld werd met 35 Ke, maar voor RTHA 56 dB(A) Lden, wat veel beter overeenkomt met wat ik in mijn eigen berekeningen vond.

Ik heb hem uitgelegd wat de belangrijkste negatieve gezondheidseffecten van vliegtuigherrie zijn en hoe op slinkse wijze een steeds groter gebied in dit land onder die herrie is gezet en nog dreigt te worden gezet. Ook wees ik op het effect van hoogfrequent gebruikte vaste routes, die men wil gaan invoeren, en waaronder men compleet gek kan worden gemaakt, getuige ervaringen uit de VS.

Harbers kan niet meer beweren, dat hij de ‘kennis niet had’, of ‘met de huidige stand van kennis hij wellicht anders had besloten’ nadat hij alles heeft doorgedrukt, zinnen die hij van zijn leermeester Rutte zou kunnen meekrijgen.

Dit land heeft andere keuzes nodig om leefbaar te blijven!