Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Experimenteerregeling Schiphol

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1293 
|
 internetconsultatie.nl 
Vaarwel_groeimodel.png
Ook de luchtvaartsector is verantwoordelijk voor het behoud van de leefbaarheid van onze planeet
Credit: Hans Buurma

Experimenteerregeling Schiphol

In het kort
Het kabinet heeft in juni 2022 gekozen om met voorrang de geluidsoverlast van Schiphol aan te pakken en tegelijk de economische (hub)functie te behouden. Hiervoor is een aantal maatregelen aangekondigd. De eerste maatregel is het beëindigen van het zogenaamde anticiperend handhaven van de geluidsnormen, gecombineerd met een regeling om het strikt preferentieel baangebruik voort te kunnen zetten. Het anticiperend handhaven wordt per 1 november 2023 beëindigd.

Enige achtergrond, zie voor gedetailleerde informatie ook de Toelichting

Vanaf 2010 wordt er op Schiphol gevlogen volgens de baangebruiksregels van het Nieuw Normen- en Handhavingstelsel Schiphol (NNHS): het zogenaamde strikt preferentieel baangebruik. Dit houdt in dat zoveel mogelijk die start- en landingsbanen worden ingezet die de minste hinder opleveren voor de omgeving. Vanaf 2015 wordt er anticiperend gehandhaafd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit betekent dat bij een overschrijding van geluidsnormen (grenswaarden) in handhavingspunten geen maatregel volgt als dit het gevolg is van het toepassen van het strikt preferentieel baangebruik.

De rechtspositie van omwonenden is hierdoor al geruime tijd niet goed geregeld. Om dit te herstellen heeft het kabinet besloten het anticiperend handhaven te beëindigen. Daarnaast wordt het strikt preferentieel baangebruik zoveel als mogelijk voortgezet, waarvoor deze regeling is opgesteld. Zonder regeling is dit niet mogelijk.

Er is gekozen voor een ministeriële regeling op grond van art. 8.23a van de Wet luchtvaart: een experimenteerregeling. In het experiment, dat een jaar duurt, wordt bekeken of de huidige baangebruiksregels uitgevoerd kunnen worden binnen een stelsel met geluidsnormen in handhavingspunten. Om het strikt preferentieel baangebruik, andere hinderbeperkende maatregelen en veiligheidsmaatregelen te behouden, zijn de grenswaarden in handhavingspunten aangepast. De regeling kan zo nodig met een jaar worden verlengd.

Doel van de Regeling

Het doel van deze regeling is om voor het gebruiksjaar 2024 de regels voor strikt preferentieel baangebruik voor Schiphol vast te leggen.

Uw reactie

U kunt tot en met 23 februari 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.
Reageren op deze consultatie

Consultatiegegevens
Voor wie is dit belangrijk?
Wat verandert deze wet?
Relevante documenten
Ondersteunende documenten
Publicatie reacties

De Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) heeft met RBV journaal No 8 hierop gereageerd. Zie hier op vlieghinder.nl.

Lees deze volledige publicatie via onderstaande link.............Bekijk bericht op "internetconsultatie.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Omwonenden van de ‘primaire’ Kaagbaan en de Polderbaan (wat een smerige, leugenachtige benaming is dit gebleken!) hebben al jaren te lijden van het Nieuw Normen- en Handhavingstelsel Schiphol (NNHS): het zogenaamde ‘strikt preferentieel baangebruik’, zo slinks door polderaar Alders (PvdA!) in elkaar gedraaid.

Dit proces krijgt nu een vervolg met nog meer herrie voor deze mensen, want de regio Amsterdam loopt vast in bouwplannen. Men heeft dit heel goed in elkaar gezet met de NOVEX Regio Schiphol. Protest vanuit CROS/ORS/BRS heeft niets uitgemaakt en zal wellicht straks ook in de MRS niets uit-maken en dat weet men maar al te goed. Schiphol wint namelijk ALTIJD!

Hoe gaat dit in zijn werk en hoe kan dit?

De huidige luchtvaartwet biedt door de huidige veel te hoge geluidsnormen en op basis van geluidsmaten, die veel meer herrie met een iets lagere piek¬waarde toelaten (Lden en L night) veel te weinig bescherming voor omwonenden en I&W hiermee kan blijven volhouden dat ‘groei kan met minder hinder’.

Voeg daarbij het streven naar ‘optimale vaste routes’, hoogfrequent aangevlogen met NextGen (PBN) en men zal ook gaan beweren dat het TOTAAL aantal gehinderden is afgenomen. De mensen onder die nieuwe routes zullen als tweederangs¬burger driedubbel worden gepakt en hoeven (volgens I&W dan) niet beschermd te worden tegen een continue en gekmakende herriestroom van vliegtuigen, maar ook tegen toenemende emissies van ultrafijn stof en zeer zorgwekkende stoffen.

Het experiment van Harbers en het vervolg ervan gaan de herrie dus driedubbel verplaatsen naar gebieden ‘met minder inwoners’. Rekenkundig kan en zal men dit blijven verdedigen binnen de te hoge geluidsnormen.

De komende jaren gaat u dit steeds meer merken! Komt u onder zo’n vaste route, dan kunt u ervan uitgaan, dat u de rest van uw leven, tenzij u wegvlucht, jaar op jaar nog meer herrie over u heen krijgt. Men zal namelijk de navigatietechniek optimaliseren, vliegtuigen die dit niet kunnen gaan vervangen en er zodoende voor gaan zorgen, dat de vliegtuigen steeds dichter op elkaar kunnen vliegen. Dit heet het opvoeren van efficiëntie van het netwerk en het verminderen van wachttijden en is wat de Luchtruimherziening beoogt. Niets anders dan verdere groei!

U bent dus de sjaak! De winst gaat naar Amsterdam (Zuidas) en naar de Schiphol bobo’s met hun ruime salarissen en bonussen!

En vergeet niet, de mensen die dan iets worden ontzien zullen opgelucht zijn en dit beleid onder-steunen. En op termijn zullen de zgn. ‘secondaire banen’ ook weer meer worden belast, net als voorheen.

De rechtszaak van RBV is heel, heel en nog eens heel hard nodig!

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

In het voorgstelde experiment blijken de geluidsnormen voor de meetpunten die relevant zijn voor gebruik van de Kaagbaan verhoogd ten opzichte van de gestelde normen in het LVB bijlage 2. Met andere woorden, er gaat gehandhaaft worden op verruimde geluidsnormen terwijl er gehandhaafd zou moeten worden op de normen uit het LVB bijlage 2. Sterker nog, ook de normen zoals gesteld in het LVB zijn ordes van grootte hoger dan de WHO gezondheids richtlijn ((45 dB Lden, 40 dB Lnight). Daarnaast zal er worden toegezien op preferentieel baangebruik waardoor de belasting van de Kaagbaan verder zal toenemen. Gevolg is een verslechtering van de situatie van de vele mensen die hinder ondervinden van vluchten van/naar de Kaagbaan. Er wordt hier bewust, beleidsmatig, gezondheidsschade aangericht bij de vele bewoners onder de preferentiele banen!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Terwijl sector en I&W wederom een "experimenteer-truc" uit de kast halen, vallen in de Tweede Kamer schuivende panelen waar te nemen;

Om een recent beeld te krijgen van de stemverhoudingen in de TK per 15 02 23 zie de volgende link:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z02306&did=2023D05314

Deze aangenomen (83/75) motie inzake Natuurvergunningen Schiphol en Lelystad pas na aantoonbare bijdrage sector aan reductie uitstoot blijft bijna geheel buiten de media maar geeft wel aan dat de panelen schuiven! En er speelt meer:

Nu een kritischer houding bij de Provincie ZH en "Groot Rotterdam" is gesignaleerd komt terecht de focus op "Groot Amsterdam" en met name de rol van drie topbestuurders binnen de gereorganiseerde MRA 2.0 in hun kantoor op de Zuid As te liggen. Maar liefst 35 gemeenten stonden macht, middelen en ambtelijke inzet af aan dit bestuurlijke gedrocht waarvan maar weinigen weten dat dit in feite een z.g. "Transport Authority" is zonder enige democratische legitimatie.

Het vehikel staat in nauw contact met een "Economic Board of Amsterdam" waarbinnen (internationaal) bedrijfsleven - met stevige rol voor de Schiphol Group- directeuren van kennisinstituten en bestuurders uit voornamelijk Amsterdam (!) werken aan de realisatie van een gedroomde "Holland Metropool", zoals in de toekomstvisie van de Schiphol Group beschreven. Denk daarbij aan maximale urbanisatie en exploitatie en de daar aan verbonden verdienmodellen, overgoten met een immer via propaganda uitgedragen "green-washing".

Zeer opvallend is de mediastilte waarmee deze wantoestand al jaren is omgeven en een alom waarneembare struisvogelpolitiek en mentaliteit van "we laten het maar gebeuren".

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Het vestigings klimaat staat onder druk. Een van de genoemde negatieve factoren is de toenemende polarisatie in de samenleving.

Dat argument gaat ook op voor schiphol. Een luchthaven die in harmonie met haar omgeving opereert is beter voor het vestigings klimaat dan een luchthaven die door de manier van opereren heel erg veel weerstand en overlast veroorzaakt. Een gezonde omgeving is ook beter voor het vestigings klimaat.

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

"het vestigingsklimaat staat onder druk" (NOS) toont vooral de effectiviteit van de VNO-NCW lobby en de weinig kritische berichtgeveing van de Nedrlandse pers want er is weing tot geen gefundeerde onderbouwing van deze stelling. Nederland staat in de World Competitive Ranking op nummer 6, heel hoog, maar onder Denemarken, Zwitserland en Zweden, allemaal landen zonder "mega HUB" en met een hoogwaardige samenleving, goed onderwijs, en een uitstekend leefklimaat. Kunnen we daar misschien iets van leren? Ik weet het wel zeker!

Geplaatst door 12kwadraat uit Castricum

@Bop, allen, een vraag. De Polderbaan ligt ver Schiphol (taxirit van 20' en een rit met hoogte verschillen). Milieu noodzakelijk gaan ze elektrisch versleept worden. Dat zal nog een heel gedoe worden. Zoals nu, taxiën op een motor gaat ook niet echt snel.
Even rekenen. Als er voor inkomend verkeer hoogfrequent aangevlogen worden met NextGen techniek, dan kunnen optimaal om de 45" een vliegtuig landen. Kortom 80 toestellen per uur.
Volgens mij snel achter elkaar in de lucht en landen, maar in een gigantische rij op de grond en dan al die karretjes die steeds maar heen en weer rijden? Je hebt alleen al voor de Polderbaan honderden van die karretjes nodig die ook nog allemaal continue moeten worden opgeladen (waar?). En dan de veiligheid? Ik zie het niet gebeuren.
Er draait momenteel een proef.
https://www.parool.nl/amsterdam/schiphol-test-elektrisch-slepen-van-vliegtuigen~b297453e/?referrer=https://www.google.com/

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

@12kwadraat:

Niet voor niets wordt aan een nieuwe terminal voor 14 miljoen passagiers per jaar extra gewerkt.
De gedroomde baanconfiguratie bij de sector betreft in feite 2 parallelle Kaag- en Polderbanen welke hyper preferent en voorzien van "Next-Gen" hoogfrequent vliegsysteem ingezet zouden gaan worden om de bestaande HUB functie nog verder uit te breiden. Een krankzinnig plan!

Door alle extra infra voor aan- en afvoer in de Noordvleugel zou de onbalans en achterstelling van de Zuidvleugel die nu al optreedt inzake infra investeringen nog veel groter worden. Dit spanningsveld bouwt zich nu al op en zou dan op de spits worden gedreven.

Wat betreft elektrificatie bij de taxi trajecten van de steeds grotere toestellen zal blijken dat dit slechts onderdeel van de "greenwashing" gaat worden. Zo staat ook volgens recente berichtgeving de helft van de "nieuwe, duurzamer" toestellen met technische mankementen aan de grond.

Al met al: alleen via een sanering/reset in combinatie met een stringent krimpscenario - zoals al voor Rotterdam TH Airport ingezet! - kan rond Schiphol een realistische, maatschappelijk verantwoorde situatie gaan ontstaan.