Platform Vlieghinder Kennemerland
 

dinsdag 26 juni: Algemeen overleg : 17:00 tot ca. 19:30 uur in de Troelstrazaal

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 697 
|
 Tweede Kamer 
dinsdag 26 juni: Algemeen overleg : 17:00 tot ca. 19:30 uur in de Troelstrazaal

Agenda Vaste Commissie Verkeer en Waterstaat
 

Aan:
De leden en plaatsvervangende leden van de
vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
i.a.a.
- de minister van Verkeer en Waterstaat
- de minister van VROM
Vergadering van Uw commissies op:
dinsdag 26 juni 2007 van 17.00 tot ca. 19.30 uur
================================================
Agenda:
Vervolg-algemeen overleg met de ministers van Verkeer en Waterstaat en
en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over
de brief inzake benutten milieuruimte Schiphol voor groei en beperken
van hinder, aanpak middellange en korte termijn, d.d. 25 oktober 2006
(29 665, nr. 39)
Hierbij komen de volgende brieven van de minister van Verkeer en
Waterstaat aan de orde:
1. brief d.d. 13 april 2007 houdende stand van zaken aanpak Schiphol
korte en middellange termijn (29 665, nr. 44)
2. brief d.d. 24 mei 2007 over Lelystad Airport (29 665, nr. 45)
3. brief d.d. 25 mei 2007 ten geleide van de vijfde
voortgangsrapportage over het project Geluidsisolatie Schiphol
(26 959, nr. 121)
4. brief d.d. 25 mei 2007 over beleidsagenda mainport Schiphol
(29 665, nr. 47)
5. brief d.d. 25 mei 2007 over gelijkwaardigheidscriteria Schiphol
(29 665, nr. 46)
6. brief d.d. 14 juni 2007 inzake advies van de heer Alders over
toekomst Schiphol en de regio tot 2010 (29 665, nr. 48)
Griffier : C.J.M. Roovers


De belangrijkste genoemde brieven vindt u ==> hier


Reacties op dit bericht

Geplaatst door dr O.L.M. Bijvoet uit Castricum

Naar aanleiding van dit bericht gebuik ik de gelegenheid die deze website daartoe biedt om voor een laatste keer kort enkele zaken aan te geven die naar mijn perceptie aan de bestaande verwarring rond schiphol ten grondslag liggen.

--------------------------------------------

QUO VADIS?

Ten aanzien van geluidsoverlast is de materiële basis voor wet en regelgeving voornamelijk planologisch uitgewerkt, en wel in termen van berekende ruikmtelijke contouren, waarbinnen vrijheden beperkt zijn. De contouren zijn gevoelig voor de door regelgeving vastgelegde routes van vertrekkend luchtverkeer en voor het eindtraject van landend verkeer.

Gevoeligheid voor de geluidsproductie ten gevolge van het over lange trajecten op geringe hoogte vliegen voorafgaand aan de landing is er niet.
Ook andere aspecten, zoals de productie van lage frequenties in richtingen, tegengesteld aan de vertrekrichting (grondgeluid), behoren niet tot de planologisch relevante systematiek.

Hierdoor is het mogelijk geworden dat de Polderbaan, die de omgeving diende te ontlasten, bron is van een geheel onvoorziene paradoxaal sterke toename van het aantal klachten buiten de contouren, terwijl het gehanteerde model juist een afname aangeeft van belaste woningen daarbinnen. Actualiseren van het model. met het doel zo meer gelijkwaardigheid te scheppen, zal dit probleem niet oplossen want het pakt de zaken niet aan bij het fundament van het probleem.

Dat fundament is de verwarring van de regionale- en milieuverantwoordelijkheden van de luchtvaartbedrijven op Schiphol enerzijds, met anderszijds de verantwoordelijkheid die het zelfstandig bestuursorgaan LVNL zou moeten hebben in het verkeersleidingsgebied daarbuiten.

De machteloosheid van de omgeving ten aanzien van deze gebrekkige regelgeving heeft tot gevolg dat de aandacht zich recent te uitsluitend lijkt te richten op aantallen vliegbewegingen en op detail-verbetering van de regelgeving binnen het contourgebied, waar experimenten worden toegelaten die niet door deskundigen (LVNL op grond van waarneming) maar door ondeslundigen (omgeving) wordeen gesuggereerd.

BETER?

Beter ware het de onvolledigheid van de wetgeving te repareren, door deze aan te vullen met een expliciete en handhaafbare opdracht aan de LVNL om naast de toegankelijkheid van luchthavens (zie startnotitie, beperkt door Veiligheid, Efficiëntie en Milieu), ook het gebruik van het verkeersleidingsgebied ertussen te onderwerpen aan de beperkende condities van Veiligheid en Bewoonbaarheid.

Anders dan binnen het contourengebeid, waar convenanten en percentages ernstig gehinderden mogelijk en aanvaardbaar zijn, dient hier bewoonbaarheid te worden nagestreefd als absoluut gegeven, dus voor iedere burger. Zowel de zelfstandige verantwoordelijkheid van LVNL als haar positie als instrument van de overheid vragen om een aan de werkelijkheid aangepaste herdefinitie.

Terugwinnen van vertrouwen van de burger vraagt dus enerzijds dat Schipholbelangen ondergeschikt worden aan een geïntegreerd sociaal-economisch beleid van het kabinet, en anderzijds dat specifieke verantwoordelijkheden van sector in het luchthavengebied en van verkeersleiding in verkeersleidingsgebied worden onderscheiden en afzonderlijk gedefinieerd.

Geplaatst door jh griese uit Amstelveen

Olav, Ik kan je dit keer geheel volgen en ben het met je eens.
Het grote probleem is,dat men maar aan blijft modderen, en de moed niet heeft de zaakgrondig te veranderen.

Bijkomend probleem is, dat de sector er alles aan zalblijvendoen , om zand in de raderen te strooien.
De LVNL blijft maar strooien met onwaarheden (Over vlieghoogten, over 2x2 vliegen, etc, etc, en blijft zich slechts focussen op capaciteit en nog eens capaciteit.

Geplaatst door jh griese uit Amstelveen

Ik dacht in de trein naar den Haag te stappen, omhet kamerdebat bij te wonen. Er bleek brand in de Schipholtunnel, de treinreed niet. Snel huiswaarts en via internet het debat goed kunnen volgen.
(Je hoort de sprekers beter dan in de zaal in den Haag zelf!)
Eerste indruk: De heer Haverkamp CDA lijkt zelfs rechtser dan zijn eigen minister. Hij was eufoor over het Aldersproces. (Haverkamp komt nu en dan met zaken, die weinig terzake zijn, althans niet de kern van het debat uitmaken.) Persoonlijk ben ik dat een stuk minder.De heer Cramer van de C.U. bleef zeer consequent,t.o.v. hun eerdere standpunten, en wees er op, dat de Inspectie Ven W Schiphol verwijtbaar noemt. De heer Duyvendak deed het voor mij voortreffelijk, en wees met de vinger op de zere plek: De kritiek van de Commissie Mer, en op het feit, dat op de Buitenveldertbaan binnen het totaal van 480.000 vluchten veel meer vluchten kan ontvangen, met deze grenswaardenophoging van ca 2 dBA. de heer Tang pvda was in de 2e termijn scherper en adequater met zijn vragen en constateringen dan in de eerste termijn.Van der Ham besteede ook te weing tijd aan het echte onderwerp en ging een (te) lange discussie aan over de vliegtax. Nicolai VVD wierp zich op voor de reizigers, die als er eenbaan op schipholtijdeluijk dicht moet op hun veldbedjes moeten overnachten. Zijn verborgen agenda is natuurlijk: Schiphol moet zoveel mogelijk vluchten accomoderen, en liefst maximaal verdienen.
de groep Wilders, maakte het nog bonter: Gewoon nu besluiten : Meer vliegen.
De SPer Roemer was zeer afwijzend over alle gedoe, en vroeg zich met Duijvendak af: wanneer gaan we nu sanctioneren,enwordende bewoners niet op een tweedehands krukje bijgeplaatst.
Minister Eurlings wekt nog steeds de indruk, dat hij missers in het proces wil corrigeren, maar ik moet dat alles nog zien.

Of minister Cramer sterk genoeg is, om waar te maken , waarvoor ze zegt te staan: Kritische beoordeling en zorgvuldigheid, ik moet het eerst liever zien.
Geplaatst door Olav uit NULL

Jan, zo is het.
Heb het gevoel dat jij ditmaal meer optimisme toont dan ik kan opbrengen.

Mijn hoop gaat vooral richting M.E.R.
Zoals ik iemand hoorde zeggen: van alle commissies heb je vooral bij de commissie m.e.r. de indruk van echte soliditeit, grondigheid, helderheid en objectiviteit.
De manier waarop de commissie in het verleden is behandeld, zal hopelijk een waarschuwing zijn.

Er is een zaak die positief op mij over komt: Eurlings geeft de indruk dat hij met mensen praat om echt te begrijpen waar ze voor staan en dat meent ook.

Het is voor mij moeilijk om niet de handdoek in de ring te gooien. Waar die je het voor?

Geplaatst door jh griese uit Amstelveen

In grote lijnen eens met je. W.b.Eurlings dat zelfde gevoel. Hij is tactisch en hopelijk ook menselijk begaafder dan Netelenbos. Vind het moeilijk dit hier zo open en bloot te schrijven, want mogelijk niet tactisch en strategisch ...?
Ik schreef eerder:Eurlings zet zijn politieke toekomst op het spel,als hij gaat belanden in het rijtje, Jorritsma, Netelenbos, Schultz van Haegen. En ik hebenige hoop, maar als hij weer gaat wauwelen over evt. boetes,die dan de burgers ten goede zouden moeten komen, dan gruw ik. Niets geen boetes: Baancapaciteit omlaag !
Ik ben op dit moment niet bepaald optimistisch . De komende dagen afstand nemen en er goed over nadenken, en naar onze en vooral morgen ook naar mijn achterban luisteren


Geplaatst door jh griese uit Amstelveen

PS: MER commissie,zeer degelijk. MNP zeer degelijk, maar er gebeurden in het verleden te gekke dingen, om te optimistisch te kunnen zijn.