Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Derde voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 438 
|
 tweedekamer.nl 
HvS_Logo-rijksoverheid-instrastructuur-en-Waterstaat.png

Geachte voorzitter,

Sinds het verschijnen van de tweede voortgangsrapportage over veiligheid op Schiphol is zowel door het ministerie als door de sector verder gewerkt aan de implementatie van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uit het rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol . Op 13 december 2018 en 10 juli 2019 heeft u de vorige voortgangsrapportages ontvangen. Zoals ik heb toegezegd blijf ik uw Kamer halfjaarlijks informeren. Bijgevoegd treft u de derde voortgangsrapportage aan. In deze rapportage ga ik in op nieuwe ontwikkelingen sinds de vorige rapportage. Tevens behandel ik in de voortgangsrapportage hoe ik moties van de leden Dijkstra en Laçin c.s. uitvoer.

Schiphol kan alleen groeien als dat ook aantoonbaar veilig kan. De basis hiervoor ligt in het systeem van (internationale) wet- en regelgeving, vergunningverlening, luchtvaartoperatie door gecertificeerde partijen die maatregelen nemen om risico’s te beheersen, toezicht en handhaving en onafhankelijk onderzoek bij ongevallen en incidenten. De sector is verantwoordelijk voor de operationele veiligheid, de ILT verleent vergunningen en houdt toezicht op de operatie. De regelgeving wordt bovendien continu aangepast aan de laatste inzichten over luchtvaartveiligheid.

De sector heeft in aanvulling op de geldende regelgeving het Integral Safety Management System (ISMS) en de roadmap safety improvement ontwikkeld. De roadmap wordt periodiek geactualiseerd. Vanuit het ministerie is ingezet op het versterken van de regierol die hoort bij de eindverantwoordelijkheid die ik heb voor de veiligheid op Schiphol. De invulling van deze rol krijgt steeds meer vorm met de ontwikkeling van de Staat van Schiphol en de systeemmonitor luchtvaartveiligheid.

Tot slot
Veiligheid speelt een belangrijke rol in de besluitvorming over de ontwikkeling van Schiphol. Het is dus belangrijk om voortdurend veiligheid op één te zetten. Met het hierboven beschreven veiligheidssysteem waarborg ik dat de veiligheid op en rond Schiphol structureel in beeld is, dat direct kan worden bijgestuurd als daar aanleiding voor is en dat voorafgaand aan cruciale besluiten over de ontwikkeling van Schiphol de gevolgen voor de veiligheid in de volle breedte zijn beoordeeld. Het veiligheidssysteem is een dynamisch systeem waaraan telkens verbeteringen worden doorgevoerd. Zo blijft het ministerie de komende tijd voortvarend aan de slag met het verder uitwerken en benutten van de instrumenten die in sterke mate bijdragen aan de verdere verbetering van het veiligheidssysteem, zoals de systeemmonitor luchtvaartveiligheid en de Staat van Schiphol. Hiermee werk ik toe naar de verdere invulling van een aantal belangrijke aanbevelingen die de OVV heeft gedaan. In deze voortgangsrapportage informeer ik uw Kamer over de stappen die in de afgelopen periode weer zijn gezet in de ontwikkeling van deze en andere instrumenten.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Opmerking redactie vlieghinder.nl.
De meerdere bijlagen bij deze brief kunt u lezen via onderstaande link.....................


Bekijk bericht op "tweedekamer.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

Wederom opvallend dat IL&T niet aan handhaving doet (zie de bijlage Handhavingsrapportage
Schiphol 2019) . Ze constateren wel wangedrag, maar doen hier weinig tot niets aan. Dit zogenaamde anticiperend handhaven slaat nergens op. Er wordt bewust een groot grijs gebied in stand gehouden, wel zo makkelijk.
Wat die figuren bij IL&T, met name de L van luchtvaart, de hele dag doen, is een grote vraag?

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

MINISTER HANDHAAFT ONGESTRAFT WETTELOOSHEID?

Het probleem voor de I.L.T. is vooral dat er geen wettelijke basis voor handhaving meer bestaat.
Al meerdere jaren liggen het kabinet en VVD minister Cora van Nieuwenhuizen ongecorrigeerd voor een goede wettelijke regeling. En de Haagse politiek is zo verwend en lui dat niet of nauwelijks iets aan deze wantoestand wordt gedaan.

Daarom is het zo belangrijk dat via burgerparticipatie en protest druk wordt uitgeoefend om eindelijk tot goede wettelijke bepalingen en vooral ook handhaving daarvan te komen!