Platform Vlieghinder Kennemerland
 

De mythe van Schiphol, meer vliegen minder overlast

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1066 
|
 BNNVARA 
HvS_Klimaatmars-2019-03-11-10-22-08.jpg

Opinie van Hans Blom, Ondernemer

‘Eerst zien dan geloven’, zijn de woorden van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Dat is ook het eerste wat veel bewoners dachten toen zij lazen dat de minister Schiphol verder wil laten groeien, maar alleen maar na een aantoonbare vermindering van de hinder.

Leefmilieu


Het is een aansprekende gedachte, die tegelijkertijd de vraag oproept hoe meer vliegen zich verhoudt tot minder overlast. Dit ook gelet op de geschiedenis van de groei van de luchtvaart. In 2008 is bij de bepaling van het huidige plafond van 500.000 vliegbewegingen afgesproken dat de verwachte ‘milieuruimte’ door technologische vooruitgang zoals geluidsreductie voor de helft ten goede zou komen aan het leefmilieu van de bewoners en voor de helft aan de luchtvaart. Hiervan is niets terechtgekomen.

Het is begrijpelijk dat de minister voorwaarden aan de groei stelt. Niet alleen voor de hinder van de bewoners, maar ook voor de veiligheid in het luchtruim en de reductie van de stikstofuitstoot. Het zou goed zijn daaraan andere vormen van uitstoot en de effecten daarvan op de gezondheid, de natuur en het klimaat toe te voegen.

Dat brengt mij terug op de vraag hoe de minister groei van de luchtvaart denkt te rijmen met deze voorwaarden. In de persconferentie van de minister kwamen verschillende ‘oplossingsrichtingen’ ter sprake. Een vermindering van het aantal nachtvluchten, een periode van nachtrust en een reductie van de geluidshinder in algemene zin. Wat zou dit concreet kunnen betekenen?

Nachtrust


Een nachtvlucht kent een ‘zwaardere wegingsfactor’ als het om hinder gaat als een dagvlucht. De minister liet in het midden of de factor 10 die nu wordt gehanteerd daarbij redelijk is. Laten we uitgaan van een veel lagere factor 5. Als deze factor wordt gehanteerd betekent het schrappen van 8.000 nachtvluchten op een totaal van 32.000 dat Schiphol mag groeien met 40.000 vliegbewegingen overdag. Deze uitkomst leidt in de praktijk niet tot een betere nachtrust voor de bewoners. Het betekent slechts dat vliegtuigen door de nacht in een iets langere interval overvliegen, maar nog steeds tot een frequente storing van de slaap. Tegelijkertijd neemt de hinder overdag fors toe.

Een tweede optie die de minister voorhield is een periode van volledige nachtrust. Dit zou bijvoorbeeld tussen 24.00 uur en 6.00 uur kunnen zijn. In het algemeen wordt uitgegaan van een gezonde nachtrust van 7–9 uur voor een volwassen mens en enkele uren meer voor kinderen. De door de minister aangestipte nachtrustperiode is dus ruim onvoldoende voor vrijwel ieder mens.

Tot slot een reductie van het geluidsniveau van het vliegverkeer. Stapjes op dat vlak zullen jaren duren en geleidelijk verlopen en zelfs dan niet veel meer zijn dan 5 dB(A) of wellicht iets meer. Welke winst voor de leefbaarheid levert dit op? Een gemiddeld landend vliegtuig in de aanvliegroute naar Schiphol op 25 kilometer van de luchthaven produceert 71 dB(A). Bij de veronderstelde vooruitgang van de techniek of bijvoorbeeld iets hoger vliegen levert dit een verlaging van het geluidsniveau op naar 66 dB(A). Recent heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken wetgeving aangekondigd dat een warmtepomp om aardgas te besparen niet meer dan 40 dB(A) geluid voor buren mag veroorzaken. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) adviseerde recent in Europa een bovengrens van 45 dB(A) voor het vliegverkeer aan te houden. Een reductie van 5 dB(A) van de geluidshinder door het vliegverkeer levert de bewoners dan ook nog steeds geen gezond leefklimaat op.

Daar komt nog bij dat alle aangestipte ‘oplossingsrichtingen’ geen soelaas bieden voor de CO2-, stikstof- en andere fijnstofuitstoot. Met de groei zal deze uitstoot toenemen. Een toename van CO2-uitstoot door de luchtvaart verhoudt zich slecht met de zogenaamde ‘Klimaatzaak van Urgenda’. Hetzelfde geldt voor een toename van de stikfstofuitstoot door de luchtvaart in het licht van de uitspraak van de Raad van State over het ‘Programma Aanpak Stikstof’.

Niet haalbaar


Op grond van het bovenstaande ben ik van mening dat het uitgangspunt van de minister dat de geluidshinder voor de bewoners dient te worden verminderd te prijzen is, maar dat dit niet haalbaar is bij een verdere groei van de luchtvaart. De genoemde ‘oplossingsrichtingen’ leiden niet tot een wezenlijke verbetering van het leefmilieu. De crux daarbij is dat de minister niet uitgaat van normen voor een goed leefmilieu, maar van groei op basis van een beperkte en niet wezenlijke reductie van de geluidsoverlast.

De doelstellingen kunnen alleen worden bereikt als wordt onderzocht hoe Schiphol op een verstandige manier kan krimpen door sanering van vluchten die niet dienstbaar zijn aan de Nederlandse samenleving. Het verdient dan ook aanbeveling hier eerst naar te kijken. Daarmee wordt ook recht gedaan aan de afspraken die in 2008 tussen bewonersorganisaties en de luchtvaart zijn gemaakt, namelijk dat zij mee zouden profiteren van de verwachte milieuwinst door vooruitgang van de technologie. Dus eerst leveren wat destijds is beloofd.

De verdere groei van Schiphol staat op gespannen voet met de normen die aan een gezond leefmilieu mogen worden gesteld. Ook verhoudt het zich niet goed tot het kabinetsbeleid als het gaat om de klimaat- en de biodiversiteitsdoelstellingen. Meer vliegen en minder overlast zijn een mythe.

Bekijk bericht op "BNNVARA"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem1

-de realiteit is dat er meer nachtvluchten zijn gekomen. De minister heeft het aantal verhoogt van 29.000 naar 32.000. Het waren er al 32.000 maar nu is dat ook wettelijk vastgelegd,ipv de 29.000 die er wettelijk waren.
Niet alleen is het wettelijke aantal jaren lang niet gehandhaafd,het is nu ook verhoogt. Het is een omgekeerde vorm van handhaving. Ipv de realiteit te dwingen zich te conformeren aan de wet,word de wet aangepast aan de realiteit. Een bekend patroon in het luchtvaart dossier.

-de realiteit is dat men steeds lager is gaan vliegen,dit om de groei makkelijker te kunnen faciliteren. Hoe kan er dan vertrouwen zijn in hoger gaan vliegen bij nog meer groei?
De praktijk is dat er lager word gevlogen en ook steeds langduriger, soms al 50+km voor de landing. Dit om de capaciteit te verhogen en het veilig en makkelijk te houden voor de lvnl.

-het enige dat reeel is in het voorstel van de minister is de verbetering van vliegtuigen zelf,maar dit gaat traag. Vliegtuigen blijven 20 jaar in dienst of nog meer,en als er iets vervangen word dan is dat maar een heel klein deel van de totale vloot die op Schiphol vliegt. En wat als er 10k lawaaige vluchten vervangen worden door stillere vluchten,en er komen vervolgens 10k nieuwe lawaaigie vluchten bij,waar is dan het voordeel van vlootvernieuwing gebleven?
Bovendien word al het voordeel dat hier behaald word meer dan teniet gedaan door de realiteit van de hiervoor genoemde punten.

-de wegingsfactor voor nachtvluchten is jaren geleden verhoogt van 5 naar 10,dit om zoveel mogelijk ruimte te krijgen mocht het aantal nachtvluchten ooit weer gaan dalen. Maar dat is zoals in dit artikel ook al uitgelegd word in de praktijk wederom een grote toename van overlast voor heel veel mensen overdag,terwijl het voor de nacht zelf niet heel erg veel uitmaakt.

Ook gaat de minister volledig voorbij aan de gezondheids effecten en het nog lopende onderzoek naar de effecten van het fijnstof,dat kan dan dus ook geen overweging zijn geweest bij het vaststellen van de groei. Het is niet belangrijk.

Wat de minister wil is simpelweg onmogelijk. Slechts door listen en trucs kan men de overlast doen dalen. Bijvoorbeeld door de overlast verder van Schiphol helemaal niet mee te nemen in de overwegingen.
De timing van de brief van de minister is overigens wel opvallend,vlak voor het zomer recess. Er word een bom gedropt en men hoeft er voorlopig niet op te reageren want recess. Na recess word het dan beschouwd als een voldongen feit. Tom poes verzin een list!

Ondertussen is het nieuwe normen en handhavings stelsel na 4 jaar+ nog steeds niet wettelijk vastgelegd,hoe kan er nu vertrouwen zijn in nieuwe wetgeving die de overlast in toom moet houden als men 4 jaar achterloopt met de wetgeving die er al had moeten zijn en er nog steeds geen aanstalten word gemaakt om die regels wettelijk vast te leggen?

Nu paar maanden niks en dan over een jaar op een blauwe maandag worden de regels vastgelegd, Dit na uitvoerig onderzoek hoe men dit zo kan doen dat men op 540k gaat uitkomen.Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

OPSCHORTING "PROJECT HERZIENING LUCHTRUIM" AAN TE BEVELEN:

Aansluitend op bovenstaande analyse kan de situatie rond het project Herziening Luchtruim genoemd worden.
Alles is daarbij wederom gericht op maximalisatie van capaciteit. Daarmee worden alle kansen op verbetering in geval van een groeistop of krimpscenario - waar de L.B.B.L. e.a. zich voor inspannen - bij voorbaat al geblokkeerd.
De vraag lijkt dan ook gerechtvaardigd of niet om opschorting van dit project - desnoods met juridische middelen - dient te worden aangedrongen. Want ook hier weer lijkt het fenomeen van onzorgvuldig dan wel onbehoorlijk bestuur aan de orde te zijn.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Zie mijn sprookje bij het bericht over nachtrust tussen 1 en 5:

Je bent op de markt en koopt voor veel geld twee mooie zangvogeltjes. Thuis blijken beide vogeltjes een ingenieuze verpakking te zijn, die ook kan worden opengemaakt. Dat moet je met deze handelaar altijd doen, beter meteen aan zijn marktkraam. Het ene vogeltje zingt: "voordelige ruil van minder hinder en een beetje meer luchtvaart, twiet twiet twiet. De dode mus die eruit komt stinkt: meer luchtvaart dus meer hinder van nog meer vluchten over je huis.
Het tweede vogeltje zingt: nachtrust tussen 1 en 5!!! De dode mus zucht: tussen 1 en 5 is er vrijwel geen nachtverkeer. Het echte nachtverkeer vliegt tussen 12 en 1 en tussen 5 en 7. Advies: Doe geen zaken met dubieuze handelaren.

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Hans en Anoniem1, jullie hebben volkomen gelijk, ook al gaat dit spel helaas onveranderd door. De trukendoos met geluid datert al van de jaren 60 van de vorige eeuw toen bij de Ke maat de eerste 65 dB(A) er om zgn. 'praktische redenen' uit werd gehaald. Bij de overgang naar Lden in 2000-2003 heeft men veel meer vliegbewegingen kunnen toevoegen in de randen van de nacht. Het schrappen van enkele nachtrvluchten geeft nog meer ruimte in die perioden. Inderdaad zal dan nachtrust slechts duren van 01:00 tot 05:00, dus maar 4 uur! Een gezonde rust duurt 7-8 uur.

In alle plannen zie ik niets voor ernstig gehinderden, helemaal niets!

Dit moeten we dus NOOIT accepteren.