Platform Vlieghinder Kennemerland
 

UPDATE - De herindeling van het luchtruim en de aansluitroutes van Lelystad Airport

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1044 
|
 tweedekamer.nl - 15-02-2021 
Logo_Christen_Unie.jpg

Vragen (15-02-2021) van het lid Bruins (ChristenUnie) aan en antwoorden (8 maart 2021) van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de herindeling van het luchtruim en de aansluitroutes van Lelystad Airport

Vraag 1
Herinnert u zich dat u in antwoord op schriftelijke vragen d.d. 30 oktober 2019 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 574) hebt toegezegd: "In het traject van de luchtruimherziening zijn bestaande routes geen uitgangspunt; dat geldt derhalve ook voor de routes van en naar Lelystad Airport"?

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Herinnert u zich dat u in het debat van 18 december 2018 hebt toegezegd: "Bij de luchtruimherziening kunnen alle varianten weer bekeken worden, zoals ik al zei. Op voorhand zijn de B+-routes daarbij niet een uitgangspunt vooraf"?

Antwoord 2
Ja.

Vraag 3
Herinnert u zich dat u in het debat van 18 december 2018 hebt toegezegd, (Handelingen-tk-2018/2019, nr. 37 item 31) "Bij de luchtruimherziening gaan we uiteraard verschillende varianten bekijken. Dan zal ook bekeken worden of het uitvliegen via IJsselmeerroutes in een andere situatie wel mogelijk zou zijn"?

Antwoord 3
Ja.

Vraag 4
Klopt het dat de adjunct-directeur van het project Luchtruimherziening tegenover de Provinciale Staten in Gelderland op 3 februari jl. heeft gemeld dat het B+-concept voor Lelystad Airport als uitgangspunt dan wel als startpunt wordt genomen?

Antwoord 4
In het gesprek met Provinciale Staten van Gelderland over het programma Luchtruimherziening is de inhoud van de ontwerp-voorkeursbeslissing toegelicht. Daarin staat het volgende:
“Voor de ontwikkeling van Lelystad Airport tot 45.000 vliegtuigbewegingen binnen een herzien luchtruim geldt dat de routes anders kunnen komen te liggen. In de luchtruimherziening zijn de lokale vertrek- en naderingsroutes (B+) en de aansluitroutes namelijk geen uitgangspunt voor het ontwerp. Als wijzigingen aan de orde zijn, moet er wel sprake zijn van netto verbeterde omgevingseffecten.”

Ik wijs in de context van uw vraag op de tekst “anders kunnen komen te liggen”. Bij het ontwerp zal gekeken worden naar alternatieve wijzen van afhandeling van het verkeer van en naar Lelystad Airport. Mocht echter blijken dat deze alternatieven geen verbetering opleveren, dan bestaat de mogelijkheid dat de routeset ongewijzigd blijft. Die nuance is in de genoemde bespreking gemaakt en dus in lijn met de eerdere uitspraken zoals ik die op vraag 1, 2 en 3 heb (her)bevestigd.

Dit alles is onderwerp van het werk in de Planuitwerkingsfase. De ontwerpen zullen de komende jaren worden ontwikkeld en op effecten beoordeeld. Pas daarna zal definitieve besluitvorming over aanpassingen aan routes plaatsvinden. Gedurende dit werk zullen belanghebbenden zowel informeel als formeel worden betrokken.

Vraag 5
Bent u het ermee eens dat, met de luchtruimherziening, het aanpassen van het militaire luchtruim en het eerder toegezegde loslaten van de noninterferentie-eis, alle opties voor routes weer openliggen en dat de B+-routes niet als uitgangspunt dienen te worden genomen, zoals door u toegezegd in 2018 en 2019?

Antwoord 5
In de voorkeursbeslissing voor de luchtruimherziening wordt voor al het handelsverkeer dat van en naar Nederlandse luchthavens vliegt een hoofdstructuur en operationeel concept vastgesteld. Zoals in de beantwoording van vraag 4 gesteld liggen inderdaad alle opties voor routes weer open.

Vraag 6
Bent u bereid om, nu het luchtruim geheel herzien wordt, ook uitvliegen over het IJsselmeer serieus als optie mee te nemen, zoals toegezegd in 2018?

Antwoord 6
Bij het herzien van de vertrek- en naderingsroutes van Lelystad Airport en de aansluitroutes wordt in de volle breedte gekeken naar de mogelijkheden. Ook routes over het IJsselmeer komen daarbij aan de orde. Eerder is aangetekend dat het IJsselmeer wel, net als de Oostvaardersplassen, Natura2000 gebied betreft. Dit kan van invloed zijn op de mogelijkheden of de effectbeoordeling.

Vraag 7
Bent u het ermee eens dat, nu het luchtruim wordt herzien, de milieueffectrapportage (MER) voor Lelystad Airport meer en nieuwe alternatieven redelijkerwijs in beschouwing dient te nemen? Bent u bereid meer en nieuwe alternatieven te laten onderzoeken, zoals bedoeld in artikel 7.23 Wet milieubeheer?

Vraag 8
Indien u daar niet toe bereid bent, in welke fase is het luchtruim zodanig herzien en op welk moment bent u van plan om meer en nieuwe alternatieven wél in beschouwing te nemen, zoals u wettelijk verplicht bent te doen?

Antwoord vraag 7 en 8
Voor de wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad Airport is een MER actualisatie uitgevoerd en is de huidige indeling van het luchtruim het uitgangspunt. Hierin zijn ook de aansluitroutes voor Lelystad Airport opgenomen. De resultaten van het programma Luchtruimherziening vóór 2025 zijn tussentijdse verbeteringen in de huidige luchtruimindeling. De prioriteit ligt daarbij op het wegnemen van belemmeringen om zoveel mogelijk ongehinderd te klimmen op de aansluitroutes van Lelystad Airport (spoor 1 van het programma). Dit betekent dat verbeteringen plaatsvinden op de huidige aansluitroutes.

In de Planuitwerkingsfase van de luchtruimherziening vindt nadere uitwerking van de keuzes in de hoofdstructuur plaats waarmee de doorgroei naar maximaal 45.000 vliegbewegingen op Lelystad Airport luchtruimtechnisch mogelijk wordt gemaakt. Wanneer daarbij blijkt dat er verbeteringen mogelijk zijn voor de routeset B+ en/of de aansluitroutes, dan zal in het kader van de te nemen beslissingen binnen de herziening een passende effectbeoordeling plaatsvinden waarop de besluitvorming over de luchtruimherziening kan plaatsvinden. Wanneer wijzigingen van invloed zijn op de vastgestelde grenswaarden in het luchthavenbesluit Lelystad Airport zullen de voorgeschreven procedures zoals de m.e.r.-beoordelingsplicht worden gevolgd. Als deze beoordeling leidt tot de start van een m.e.r.-procedure zal als onderdeel van deze procedure beschreven worden welke alternatieven hiervoor redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden meegenomen om milieugevolgen te beperken.

Vraag 9
Bent u bereid om in het project luchtruimherziening ook mee te nemen hoe het optimale luchtruim voor Schiphol eruitziet in het geval dat Lelystad Airport niet open zou gaan?

Antwoord 9
De opdracht zoals het kabinet die heeft meegegeven in de Ontwerp-Voorkeursbeslissing is helder. Doorgroei van Lelystad Airport mogelijk maken naar 45.000 vliegtuigbewegingen is daar één van de onlosmakelijk met elkaar verbonden elementen van. Er is op dit moment dus geen reden om de opdracht aan te passen.

Vraag 10
Wilt u deze vragen een voor een beantwoorden?

Antwoord 10
Gelet op de vraagstelling is alleen het antwoord op vragen 7 en 8 gecombineerd.

Bekijk bericht op "tweedekamer.nl - 15-02-2021"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Eelco Schipperus uit LIMMEN

Prima vragen. Er zal wel geen antwoord op komen helaas. Een betere oplossing is de komende 30 jaar investeren (200 - 300 miljard € door de EU) in een dam tussen Noorwegen en het VK. Een nieuw internationaal Vliegveld, kernreactoren waterstof productie, grote EU stekers en hyperloop ( Elon Musk) verbindingen naar alle grote Europese steden.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Zouden er ook nog kamerleden zijn die vragen stellen over de effecten van de luchtruimherziening op het verkeer rondom schiphol zelf.
En dan met name het rechtstreeks vliegen naar bestemming vanaf 1800 meter waardoor omwonenden het risico lopen dat er de hele dag door vele stijgende vliegtuigen met veel lawaai recht over dichtbevolkt gebied gaan vliegen?
Even hoog als de laagvlieg routes van lelystad maar met meer lawaai en over dichter bevolkt gebied?
En welke risicos dat heeft voor de veiligheid van omwonenden dit in verband met het vandaag naar buitengekomen bericht over neervallende vliegtuigonderdelen in limburg?

Het gaat alleen maar over lelystad,welke nog niet eens open is en waar het nog maar zeer de vraag is of er ooit vliegtuigen gaan vertrekken. Waarom gaat het niet over schiphol waar de laagvliegroutes over bewoond gebied er al zijn bij de landing en waar dat straks na de luchtruim herziening ook dreigt te gebeuren bij de vertrek routes?

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Het hele vliegveld lelystad begint zo onderhand op een afleidingsmanouvre te lijken voor de ellende rondom schiphol. Hoe anders te verklaren dat de kamerleden alle aandacht hebben voor lelystad maar dat je ze nooit hoort over schiphol waar de ellende veel meer bewoners treft en waar de herziening van het luchtruim veel ingrijpender gevolgen gaat hebben.

Dat de omwonenden van lelystad opkomen voor hun belangen daar heb ik alle begrip en respect voor,men weet het beter te organiseren dan romdom schiphol dus daar kunnen de omwonenden van schiphol misschien nog wat van leren. Maar dat men in de kamer alleen maar aandacht heeft voor de negatieve effecten van lelystad,welke nog lang niet open is,en geen enkele aandacht voor de negatieve effecten van schiphol dat is voor mij niet te begrijpen.

Geplaatst door baard uit heiloo

@ anoniem1 ,
helemaal mee eens ! . super irritant dat die schijnheilige kamerleden zo verontwaardigd kunnen zijn over die 10000 vliegbewegingen van Lelystad , en tegelijkertijd meegaan in de 600000 vliegbewegingen van Schiphol , met aantoonbaar honderdduizenden gehinderden !
En hoe is het mogelijk dat in de nieuwe stikstofwet Schiphol ruimte krijgt voor 540000 vliegbewegingen en dat Lelystad die ruimte niet zou hebben voor 10000 ???