Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Commentaar PVRC op CROS bijeenkomst van 8 juli

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 643 
|
 Commentaar PVRC 
Commentaar PVRC op CROS bijeenkomst van 8 juli

Een aantal van de zaken die de platforms hebben voorgesteld in hun nota en in de daaropvolgende notitie heeft in het bovenstaande zijn beslag gekregen. Met name de erkenning van buitengebied als aandachtgebied, waarbinnen een van nature wisselende maar reële overbelasting bestaat, Dit schept behoefte aan de kunst van het voortdurend handhaven van evenwicht tussen twee zaken. Aan de ene kant flexibel aanpassen aan de wisselende capaciteits belangen van de sector. Aan de andere kant de overlast steeds flexibel aanpassen aan varierende plaatselijke behoeften.

Alles bij elkaar ademt de reactie van CROS op het tweede voortgangsrapport van de commissie Eversdijk een sfeer van besluiteloosheid en machteloosheid. Er is een gebrek aan gezamenlijke visie. De belangen van de overleggende partijen, sector en gemeenten, liggen te veel uiteen. De sector wil meer ruimte krijgen om het vliegen flexibel aan zijn capaciteits behoefte aan te passen. Bij de bestuurders en bewonersvertegenwoordigers in CROS wil men dat onaangename situaties als die waarmee men steeds weer wordt geconfronteerd nu eindelijk eens tot het verleden gaan behoren. Een totaalvisie is er niet. Belangen van groepen zijn vaak tegengesteld: wat de een belast bevrijdt de ander en omgekeerd. De kleine groep bestuurders en bewoners die namens de gemeenten moeten meebeslissen voelen sterk het gebrek aan deskundige informatie dat je voor een goede en onafhankelijke beslissing nodig hebt en zijn - anders dan de sector - onvoldoende voorbereid om op de hun gestelde vragen te bantwoorden. Zo maakt CROS na een jaar bestaan een zwalkende en besluitloze indruk.

Dit geldt niet voor de Platforms in de regio. Met de Nota “Als een goed instrument” hebben deze Platforms al tijdig een zienswijze uitgebracht met concrete en heldere voorstellen voor verbetering in het beleid. De nota is opgesteld op basis van hun ervaringen tot nu toe.
Gedurende de zomer wordt bij het ministerie een toetsingskader opgesteld. Dit toetsingskader dient om de verbetervoorstellen beter te kunnen beoordelen. Het ministerie heeft de platforms aangeboden om indien zij dit wensen een toelichting op het toetsingskader te organiseren en zal hen in ieder geval laten in hoeverre en of hun nota qua form geschikt is als inbreng in de evaluatie. De Staatsscretaris heeft verder medegedeeld dat zij de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid zal vragen haar op de hoogte te houden van hun reactie op de bij de nota gevoegde notitie “Zorgzaam Sturen” (Voor de nota en bijlage, zie Actueel waar U deze kunt downloaden).

Een belangrijk discussiepunt blijft dus dat bij een ook in de toekomst gestadig veranderend Schiphol ook het voortduren hoort van het aanpassingsproces van de hinder-beheersing en van de beheersing van gevaar.
Je kunt de verantwoordelijkheid voor beiden niet overlaten aan een geprivatiseerde sector, noch aan een amateuristisch apparaat, omdat vrije ruimte en openbare rust voorwaarden zijn voor menswaardig leven en niet van niet bijkomende maar wezenlijke betekenis.
Dit vraagt om blijvend en zorgzaam sturen.

Waar en onder welke leiding zal dit begeleidingsproces plaats vinden?

Na twee maanden discussie is er in CROS ook nog geen oplossing voor het getouwtrek om het klachtenbureau. Natuurlijk wil de Sector een kans hebben om dit bureau te sturen. Indien het bureau zijn onafhankelijkheid verliest gaat het verloren als betrouwbaar instrument om vliegpatronen flexibel aan te passen aan de hinder. De bewonerplatforms zijn tegenstanders van overdracht van het IKB naar de sector.


Reacties op dit bericht