Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Besluiten CROS vergadering 8 juli

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 991 
|
 CROS Actueel 
Besluiten CROS vergadering 8 juli

Besluit over de interne CROS evaluatie:
Bij de oprichting van CROS is afgesproken na één jaar het eigen functioneren te evalueren. Deze evaluatie is in de afgelopen weken uitgevoerd en heeft geleid tot een aantal aanbevelingen aan de vergadering.
De algemene bevindingen van de evaluatie waren:
De leden erkennen de tegenstelling tussen groei van de luchtvaart en de vermindering van de hinder, maar achten deze niet onoverbrugbaar. Meer gekeken zal moeten worden naar de mogelijkheden om in CROS kader initiatieven voor hinderbeperking te nemen en ruimte te creëren voor experimenten. Hierbij is geconstateerd dat de wet daarvoor nu te weinig speelruimte biedt. Dit verbeterpunt zal dan ook in de bijdrage van CROS aan de evaluatie van de wet en het stelsel opnieuw worden belicht.

De vergadering heeft nu al besloten tot meer openheid en transparantie. In dat verband is afgesproken dat:
= z.s.m. na de vergadering een besluitenlijst op de website van CROS worden geplaatst;
= de vergadering voortaan toegankelijk wordt voor alle CROS leden. Nu kunnen alleen de clustertrekkers aanwezig zijn. De CROS leden, niet zijnde de clustertrekkers, kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij de vergaderingen.

Van een groot aantal andere wensen die bij de leden leven zullen eerst de financiële en personele consequenties in beeld gebracht worden. Het betreft voor de korte termijn onder meer wensen op het gebied van:
= een versterking van het CROS bureau;
= de mogelijkheid om onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren;
= de samenstelling van de werkgroepen evenwichtiger te laten zijn en meer onafhankelijk van de sector;

De leden hebben daarnaast uitgesproken dat er meer geëvalueerd moet worden hoe de CROS doelstelling behaald moet worden. En naar aanleiding van deze evaluatie besluiten hoe het werken naar deze doelstelling verbeterd kan worden. Voor de middellangere termijn is nog geen besluit genomen over de positie van het Informatie- en Klachtenbureau.
In deze discussie waren drie opties:
= IKB onder CROS houden,
= IKB naar de sector
= Of IKB in een “ombudsmanachtige” omgeving.
In de discussie in CROS zijn de volgende elementen genoemd: het belang van de onafhankelijkheid van de klachtenafhandeling, de mogelijkheid om de klachten ook direct bij de veroorzaker neer te leggen en het vertrouwen van de omgeving.
Bij de verdere uitwerking worden deze elementen zorgvuldig betrokken. CROS heeft ook uitgesproken, zorgvuldigheid te betrachten ten aanzien van de medewerkers van het IKB. In september komt het onderwerp terug in CROS.
De genoemde drie opties worden nader onderzocht ten behoeve van de besluitvorming hierover in de volgende CROS vergadering in september.

Besluit op basis van de knelpunten analyse Evaluatie Wet en het stelsel:
De leden van CROS spraken uit zij een actieve rol willen spelen in de nu gestarte Rijksevaluatie van het Schipholbeleid . De evaluatie dient in 2006 te zijn afgerond. De beoogde bijdrage van CROS is gericht op:
= het doen van (eigen) voorstellen ter beperking/beheersing van de overlast
= Het doen van voorstellen voor een meer fundamentele herziening van het stelsel die mogelijk sector en regio meer flexibiliteit geven om zelf afspraken te maken over de beperking van de hinder in de regio.
= Het peilen van draagvlak voor voorstellen van anderen. De verantwoordelijkheid voor het verzamelen van verbetervoorstellen door anderen blijft berusten bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, CROS wil daarvoor niet als “filter” fungeren, doch CROS zal de mogelijkheid bezien om een totaalpakket van maatregelen, dat door het ministerie is geselecteerd, op hun draagvlak te peilen.

CROS inventariseerde onlangs zelf de ervaren knelpunten in de operatie van de luchthaven.. Op basis van deze inventarisatie zal CROS in de komende tijd een discussie voeren over de volgende onderwerpen:
= de verdeling van het vliegverkeer over de omgeving
= de wijze van normeren en handhaven voor geluid, externe veiligheid en luchtverontreiniging sluit niet aan bij de hinderbeleving
= de (on)gelijkwaardigheid van het beschermingsniveau ten opzichte van de PKB
= de lokale knelpunten in ondermeer Spaarndam, Zwanenburg, Sassenheim, Uithoorn en ten aanzien van punt K in Aalsmeer de positie en invloed van CROS
= de tegenstrijdigheid van de dubbeldoelstelling
= het verbeteren van vliegprocedures die tot wijziging van het wettelijke stelsel zullen leiden.
CROS vindt dat er voor het eind van het jaar een advies van CROS naar de staatssecretaris over deze knelpunten moet gaan, omdat dan nog het hele jaar 2005 kan worden benut voor de uitwerking van oplossingsrichtingen en nader onderzoek.
Direct na de vakantie zal CROS in een aantal speciale sessies discussiëren over de genoemde onderwerpen.

Brief van CROS aan de Commissie van Deskundigen Vliegtuiggeluid (CDV) naar aanleiding van diens tweede voortgangsrapportage:
CROS nam kennis van deze 2e rapportage en daarover in algemene zin gereageerd en specifiek ten aanzien van de begrenzing van het buitengebied.
= CROS vindt, in tegenstelling tot de CDV, dat het huidige stelsel niet simpel en transparant is. Het geheel van normen voor geluid, externe veiligheid, luchtverontreiniging, geur en baan- en routegebruik is complex. Het stelsel sluit niet aan bij de hinderbeleving en het biedt nauwelijks ruimte voor overleg of afspraken tussen sector en omgeving (de belangrijkste taak van CROS).
= CROS vindt het om die reden belangrijk dat de beoogde uitwerking van de handhaving voor het buitengebied <>niet los wordt gezien van een bredere discussie over het stelsel, waar ook de evaluatie op is gericht.
= CROS blijft het van groot belang vinden dat de CDV de mogelijkheden voor het betrekken van geluidsmetingen binnen het stelsel onderzoekt.
= Ten aanzien van de beoogde begrenzing van het buitengebied stelt CROS als uitgangspunt dat een wettelijk stelsel voor de luchthaven zich dient uit te strekken tot alle gebieden die overlast ondervinden van de luchthaven. Op basis van de ervaringen binnen CROS zal het hierbij gaan om een ruim gebied dat grofweg wordt begrensd door de plaatsen Leiden, Alkmaar, Almere en Utrecht.
Dit commentaar zal CROS aan de CDV sturen en in afschrift aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Terugkoppeling van het gesprek van 7 juni jl. inzake de problematiek parallel starten van de Polderbaan en Zwanenburgbaan:
CROS is geïnformeerd over het gesprek over dit onderwerp dat op 7 juni jl plaatsvond bij een van de CROS vertegenwoordigers in Zwanenburg tussen een aantal CROS leden en de heer Kroese, voorzitter van het bestuur van de LVNL. De uitkomst van dit gesprek is in een persbericht verwoord en is te vinden op deze website.

Instelling van een werkgroep Mainport:
Besloten is een werkgroep Mainport in te stellen die kijkt naar de economische aspecten van de mainport in relatie tot de huidige en toekomstige geluidbelasting en overige hinder. De werkgroep voert zelf geen onderzoek uit, maar maakt gebruik van beschikbaar materiaal van de hiervoor geëigende gremia (BRS, Randstadoverleg ed).

Jaarverslag 2003:
Met enige aanpassingen aan de hand van het commentaar van de CROS leden zal dit in september verschijnen.

Rapportage NLR over de geluidlandschappen:
CROS heeft kennis genomen van de rapportage die u bijgevoegd aantreft. De rapportage geeft een beeld van de mogelijkheden van de grafische weergave van de geluidsontwikkeling in de Schipholregio

Mondelinge terugkoppeling inzake grondlawaai door AAS en Gemeente Haarlemmermeer:
CROS heeft kennis genomen van de brief van de gemeente Haarlemmermeer (ondersteund door AAS) aan de staatssecretaris. In deze brief wordt de staatssecretaris gevraagd het onderzoek naar de oplossingen voor het grondlawaai mede te financieren.
Van het antwoord van de staatssecretaris hierop wordt CROS weer op de hoogte gesteld.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Guido ten Berge uit Egmond-Binnen

Wat denkt CROS als organisatie te bereiken?

Het is de waan van de dag en de oneerlijkheid dan wel leugenachtige gedrag van de besturen van Schiphol en onze overheden wat ons burgers de mond wenst te snoeren! Dacht u nu werkelijk dat u met dit antwoord ons burgers beter laat slapen of dat wij weer rustig kunnen genieten in onze tuinen? Deze morgen kwamen alleen al meer dan 20 zeer laagvliegende vliegtuigen overvliegen die hun landing reeds hadden ingezet.

Wat zegt een wet, als de overheid zich daar niet aan wenst te houden? In de Wet Luchtvaart staat vastgelegd dat de periode 23.00 tot 06:00 de nachtperiode is en dat daarna de dagperiode begint. En toch zien wij het aantal geregisterde nachtvluchten tussen 23:00 en 6:00 uur door uw organisatie bijgehouden alleen maar stijgen. Wat moeten wij burgers met uw metingen en gegevens als hier toch niets mee gebeurd!!! Wij bezitten geen rolmaat om al die laag vliegende vliegtuigen op hun hoogte te registeren en te controleren of de gegevens van Cross wel kloppen. Dat is ook niet onze taak!

De taak van de overheid is ons voor te gaan in fatsoen, eerlijkheid en in het naleven van de wet. Van CROS mag verwacht worden dat zij met grote kracht blijven protesteren tegen onwettelijke en onheuse zaken met betrekking tot laagvliegende vliegtuigen en nachtvluchten. Wij weten allemaal dat de overheid de mond vol heeft over normen en waarden die zij zelf keer op keer niet nakomt. Afspraken worden niet nagekomen, antwoorden als die al gegeven worden zijn verhult en in strijd met de werkelijkheid! De politiek heeft laten weten met onze klachten niets te willen doen. Zij zien Schiphol als een economische factor van belang en hebben daardoor niet in de gaten waar het in ons leven en samenleving werkelijk om gaat.

Burgers en bestuurders die zich slechts gedeisd houden, bewijzen de samenleving geen enkele dienst. Overheden die hun eigen wetten in essentie niet naleven, want daar gaat het hier om, zouden dan ook vervolgt dienen te worden.

Met vriendelijke groet,

Guido ten Berge--------------------------------------------------------------------------------

Van: Cros vragen [mailto:vragen@crosinfo.nl]
Verzonden: dinsdag 13 juli 2004 18:11
Aan: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Onderwerp: CROSBijgaand antwoord op diverse vragen van uw zijde.