Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Algemeen overleg Tweede kamer naar aanleiding van ORS - Schiphol crisis

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 980 
|
 Rijksoverheid.nl 
wp_politiek_3707.JPG

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2016–2017

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 234 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 17 november 2016

In aanloop naar het Algemeen Overleg Luchtvaart op 30 november 2016 van 13:00 - 16:00 uur , informeer ik u hierbij over de volgende onderwerpen:

− Selectiviteitbeleid
− Lelystad Airport
− Wonen en vliegen
− Nachtvluchten
− Luchthavenverkeersbesluit Schiphol en de vierde baanregel
− Polderbaan
− Quick scan regeldruk Schiphol

Voor de volledige inhoud van deze "verzamelbrief", zie hier onder punt 13 (en punt 11).


Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem

dit is interessant.


Op 25 augustus 2016 heeft de Commissie m.e.r. in een tussenadvies op
enkele onderdelen van het MER aangegeven dat de berekeningen van
geluidseffecten met actuelere rekenvoorschriften kunnen worden
uitgevoerd. Vanwege dit advies heb ik aangegeven inzicht te willen krijgen
in geluidseffecten voor het gehele MER indien deze berekend worden
conform de nieuwste inzichten. Aan deze berekeningen wordt nu gewerkt.
Dit in aanvulling op het MER dat Schiphol recent heeft opgesteld op basis
van geluidsberekeningen volgens het huidige Nederlands Rekenmodel en
aan mij heeft aangeboden. De aanvullende berekeningen zijn naar
verwachting in februari 2017 afgerond

Men gaat dus nog steeds de oude berekening van de geluidswinst gebruiken. De berekening volgens de nieuwe regels word wel gedaan maar deze is slechts "aanvullend"
Ik hoop dat de oude berekening volledig verdwijnt,dat lijkt mij niet meer dan normaal als er een nieuwere en international erkende berekening is die meer accuraat is.

Geplaatst door anoniem

Zou het (ultra) fijnstof nog aan bod komen tijdens het algemeen overleg?
De hele mer is onzin als het grootste gevaar voor de gezondheid niet wordt onderzocht. Maar dat is verplaatst naar 2020. Tot die tijd gaat men doen alsof er helemaal niets aan de hand is?
Dit is zo ongelooflijk oneerlijk en subjectief. Zeg het dan gewoon eerlijk,de gezondheid die doet er niet toe en die gaan we niet onderzoeken. Dat is waar het op neer komt, Dat is op zich al erg genoeg,maar dan vervolgens net doen alsof het allemaal ok is,dat is nog veel erger.

Geplaatst door Michiel uit Voorschoten

Wij hebben jarenlang gevochten tegen asfalt langs een woonwijk. Voornamelijk tegen de ultrastof component. De MER was rond 2012 gebaseerd op PM10 (10 micrometer fijnstof), terwijl de PM2,5 al ingefaseerd vanuit Brussel werd. Want het dichtbevolkte NL kreeg uitstel van Brussel voor de strengere norm.
De WHO stelt dat PM0,1 als norm gehanteerd dient te worden. Maar....de ultrafijnstof component bevat deeltjes die zo klein zijn dat ze tot in de longblaasjes komen en vandaar in de bloedbaan. Naast longschade is er ook gerede kans op hersenschade, kanker en andere aandoeningen.
NL heeft de slechtste luchtkwaliteit in West Europa vanwege de 9 miljoen auto's, 1 miljoen motoren, 1 miljoen scooters en brommers die op een klein oppervlak rondrijden. De luchtvaart zal lokaal sterk CO2, NOx en fijnstof vervuilen, maar op 10 km hoogte zullen de roetdeeltjes ook des te meer hun schadelijke sporen nalaten. De atmosfeer is daar 200x dunner dan op NAP.
De politiek hanteert graag de minst strenge norm, zeker onze Milieu Minister Schultz zoekt graag de bovengrens op om het asfalt erdoor te drukken. Daarvoor ontwerp haar Dienst Rijkswaterstaat graag "groene rekenmodellen". Zie ellende bij A13 in Overschie.
Want de groei staat voorop, de gezondheid van de burgers en het leefklimaat staan helaas lager op de agenda. Schiphol zal gewoon doorgroeien en de milieubelasting zal alleen maar toenemen. Vliegtuigen mogen dan stiller en schoner worden, wanneer je wilt groeien wordt dit effect direkt weer weggevaagd. Het is dus dweilen met de kerosinekraan wagenwijd open. En de gevestigde orde politiek vindt het allemaal prima. Leve de groei!

Geplaatst door anoniem

De staatssecretaris kiest voor de nieuwe berekeningsmethoden want direct voorafgaande aan het hierboven geciteerde gedeelte schrijft ze: "Indien ik op afzienbare termijn onvoldoende voortgang zie binnen de ORS om tot een gedragen advies te komen, zal ik eigenstandig mijn standpunt bepalen op basis van de nieuwe berekeningen."

Geplaatst door anoniem

Lelystad met minstens 1 jaar vertraagt. De kamer is verbaasd. Wij niet,dit was hier al uitvoerig voorspelt want iedereen met hersens en intresse in de materie had dit kunnen zien aankomen.
Volgens de vvd is er ruimte voor extra groei,verwijzende naar de berekeningen van geluidswinst volgens het oude model.

Het zou de bewoners delegatie sieren als ze het overleg op zouden zeggen. Alle afspraken die zij maken worden ten nadele van de bewoners gebroken maar men gaat gewoon door,hiermee een zekere legimiteit verlenend aan het hele process.
De ors is mede verantwoordelijk.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

"Elias benadrukt op BNR dat de uitbreiding in Lelystad nodig is om Schiphol te kunnen laten doorgroeien. Hij pleit ervoor Schiphol nu meer ruimte te geven om uit te breiden. 'Die vliegtuigen worden allemaal steeds schoner en maken steeds minder lawaai. Dus dan is het eigenlijk een beetje raar om aan die grenzen vast te houden, die immers ooit waren opgesteld om te zorgen dat er aan die grenzen van lawaai en vuiligheid zou worden voldaan. "

Schaamteloos echt die kut VVD. Waar haalt die plofkop het echt vandaan. Dat vliegtuigen nu al schoner en stiller zouden zijn is net zo'n grote leugen als dat die dikzak Elias slanker zou zijn geworden.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Als je gezondheid en welzijn je lief is stem je dus geen VVD en al helemaal niet op die dictatoriale engerd van de nep-vvd, de PVV, lees en huiver:

"Voor ons (PVV) staat in alle jaren waarin wij hier deelnemen aan debatten, de concurrentiepositie van de mainport Schiphol voorop. Wij hebben ook gezorgd voor de nodige acties vanuit de Kamer. Deels en soms zijn die acties ook overgenomen door de regering. Daar ben ik de regering dankbaar voor. Over een heel groot deel van wat ik wil, moet ik echter een ander debat voeren. Het liefst zou ik namelijk hebben dat er meer wordt gedacht aan het nationale en maatschappelijke belang van Schiphol en de capaciteitsproblemen en dat die belangen worden meegewogen bij besluitvorming. Wij willen graag dat Schiphol met de banen die er nu liggen, uitgroeit tot 600.000 vliegbewegingen."

Geplaatst door de Vries

Oh, maar hij riep ook nog dat 800.000 wellicht ook nog haalbaar is. En later zeggen dat hij wel opkomt voor de omwonenden?!?! Echt nare mensen die Graus en Elias. Dijksma bakte er ook helemaal niets van, tenenkrommend. Ik zou daar niet op de publieke tribune kunnen blijven zitten, knap als je dat kan.

Zoiets moet je flikken in het bedrijfsleven, dan wordt je er meteen uitgegooid. De werkelijke reden waarom Lelystad met een jaar vertraagd is, is nog niet duidelijk gemaakt.

Incompetente mensen daar.

Geplaatst door Paul

In het bedrijfsleven wordt je er inderdaad uitgegooid indien je eerst komt met een heel ruime planning en later vervolgens doodleuk laat weten nog een jaar extra nodig te hebben. Alleen een monopolist als de LVNL kan zich dat veroorloven. Dijksma deed zich voor als daadkrachtig maar heeft er ook geen vat op.

Geplaatst door de Vries

Nou dit noem ik geen daadkracht. Dit zijn gewoon trucen om de avond van te voren dit nieuws naar buiten te brengen.

Zo ging het mooi alleen maar over Lelystad en niet over die "beroepszeikerds" (quote van dhr. Gaus) van omwonenden.

Het is allemaal zo doorzichtig en niemand doet er iets aan.

Geplaatst door Gerrit Jan uit Aalsmeer

De politiek heeft zich in het AO op 30 november weer eens van zijn bedroevendste niveau laten zien. Wat een prietpraat.
Het is voor mij onthutsend dat ze nog steeds niet door hebben (of op z’n minst open staan voor de discussie) dat groei, groei, groei helemaal niet per definitie de heilige graal is voor Schiphol. Voor de overheid/politiek moet Schiphol koste wat het kost groeien, met toenemende milieuverontreiniging, toenemende veiligheidsrisico’s en toenemende geluidsoverlast (voor meer dan een miljoen mensen) als een enigszins onprettige bijkomstigheid (en dan maken we onszelf toch gewoon wijs dat de hinder gaat dalen en voor de UFS problematiek steken we gewoon onze kop in het zand).
Tijd/aandacht om te reflecteren op de noodzaak voor de groei van Schiphol is er gewoon niet bij de politiek (een paar uitzonderingen daargelaten).

Als de RLI zegt dat een euro investering in Schiphol een laag rendement heeft voor de BV Nederland, dan schieten de bestuurders oude stijl in een stuip: 'ja maar, Schiphol is erg belangrijk voor het vestigingsklimaat'.
Dat Schiphol belangrijk is voor vestigingsklimaat ontkent niemand (en dan bedoel ik werkelijk niemand, ook de RLI niet). Het is echter discutabel of groei nodig/goed is voor het vestigingsklimaat. RLI stelt dat bij het vestigingsklimaat natuurlijk door bedrijven wordt gekeken naar de bereikbaarheid, maar dat leefbaarheid (schone lucht, groen, rust) ook een zeer belangrijke factor is geworden, omdat de moderne werknemer dat eist.

En wat is een goede bereikbaarheid? Zoals Marike van Lier Lels zei op een themavond over de mainportdiscussie: 'wat is de toegevoegde waarde van de 45e vlucht naar New York, en van de 46e?

En wat doet de overheid met het RLI rapport? De mantra herhalen dat Schiphol belangrijk is (nogmaals, ontkent niemand) en dat het RLI rapport geen aanleiding is om het Mainportbeleid te wijzigen. Op de argumenten van de RLI wordt verder niet ingegaan. Zo gaat een visieloze overheid met onze toekomst om.

Ook alle nuanceringen van Decisio en SEO betreffende de groei, groei, groei doctrine worden niet door de overheid en de politiek opgepikt.
Van de toegevoegde waarde cijfers worden keer op keer heel demagogisch de hoge schattingen door het ministerie van I&M (Infrastructuur en Economie) gebruikt. In de actieagenda Schiphol staat met grote letters in de hoofdtekst een hoge schatting van de toegevoegde waarde en met kleine lettertjes in een voetnoot dat de indirecte toegevoegde waarde getallen onzeker zijn. En wat gaat vervolgens iedereen gebruiken? De hoge schattingen!
NB tussen de laagste en de hoogste schattingen voor indirecte toegevoegde waarde zit een factor 10 (tien!) en Decisio geeft aan zijn vingers niet aan deze getallen te willen branden (en dat een goede maatschappelijk kosten/baten analyse voor Schiphol ontbreekt).
En de directeur-generaal Transport maakt het helemaal mooi. Die zet op een slide dat de toegevoegde waarde van Schiphol en NL Zeehavens 58 miljard euro is en 500.000 werkgelegenheid oplevert. Ik wacht in spanning op het moment dat de toegevoegde waarde van Schiphol 540 miljard euro is en een werkgelegenheid van 8.000.000 oplevert (Nederland=Schiphol en Schiphol=Nederland).

En Dijksma, die keer op keer zegt dat groei mogelijk is zonder toename van hinder. Ik heb de gegevens over het aantal ernstig gehinderden bij het 510.000 scenario opgevraagd en geconstateerd dat er tienduizenden(!) ernstig gehinderden bijkomen.
En dan kirt ze tijdens het afgelopen AO, ‘ooit keken we ontzettend aan tegen een volume van 400.000 vluchten per jaar en moet je nu eens zien wat we bereikt hebben’. Ja, we zien wat we bereikt hebben: nog veel meer ellende dan we ons ooit voor hebben kunnen stellen en het einde is nog niet in zicht. Schiphol is een industrie die alles krijgt wat ze wil en met de huidige onbenulligheid in de politieke besluitvorming, zal dat niet veranderen.

En dan zo'n stelsel dat de secundaire banen beschermt door strikt preferentieel vliegen. Uit de prognoses in bijlage 2 van het Aldersakkoord blijkt dat in het 5-banenstelsel van Schiphol (2 primaire en 3 secundaire banen) na het bereiken van een volume van 470.000 vluchten per jaar 2 van de 3 extra vluchten naar één secundaire baan gaat (hoeveel vraagtekens en/of uitroeptekens moet je achter zo’n zin zetten) en de bijbehorende handhavingspunten gaan diep in het rood.
Maar wel stellen dat er een goede balans is gevonden tussen alle belangen. Rare balans, Schiphol gaat er op vooruit, de omwonenden gaan er op achteruit……

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Helemaal niemand stelt dan ook dat Schiphol geen waarde heeft.
Het gaat erom dat (nog meer) groei zoals grootste hub willen worden en veel overstappers aantrekken niet perse waarde toevoegt maar wel degelijk vervuiling en herrie toevoegt.
Vliegtuigen zijn niet stiller, misschien de nieuwste uit de fabriek maar het gemiddelde vliegtuig is zomaar 20 jaar oud.
Die engers van de PVV claimen voor miljoenen mensen in NL op te komen, maar wat ze doen is miljoenen mensen schofferen.

We hebben energiebelasting, autobelasting, milieuzones, co2 akkoorden etc.
Maar voor vliegtuigen en cruiseschepen wordt zomaar de gesubsidieerde rode loper uitgerold.

Met de VVD en PVV is het net zoals met Trump. We roepen iets dat mensen aanspreekt en gaan vervolgens een ultraconservatieve en achterhaalde rechtse agenda voor de elite uitrollen.
Trap er niet in!

Geplaatst door anoniem

Belangrijk voor het vestigings klimaat.

Al die verbindingen op incourante bestemmingen met overstappers,zeer belangrijk voor het vestigings klimaat.
Alleen er komt niemand,in elk geval niet voldoende om een vliegtuig mee te vullen en de dienst rendablel te maken, daarvoor zijn de overstappers nodig. Maar goed,het kan wel.
Die ene persoon die dan maandelijks wel naar Nederland komt,die zou ook komen al zou die 1 keer moeten overstappen in London of parijs. Maar voor die ene persoon (misschien 2) hebben wij dus een directe verbinding nodig,essentieel voor ons vestigings klimaat.

Kom op,dit gelooft toch niemand.Het wordt zo enorm overdreven.