Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Algemeen overleg Luchtvaart

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 645 
|
 50+ 
wp_politiek_3697b.JPG

Inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het algemeen overleg Luchtvaart met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat:

“Vorige week lazen we in de Telegraaf dat Europees overleg over heffingen op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen, danwel een tickettaks, voorlopig op niets uitlopen. Daarom zou de regering binnenkort komen met een nationale tickettaks. 50PLUS blijft het vreemd vinden hoe luchtvaart tot dusver buiten schot blijft. Luchtvaart valt immers buiten het klimaatakkoord van Parijs, en kerosine is vrijgesteld van belasting. Kan de minister ons bijpraten: klopt het wat de Telegraaf ons meldt? Wij begrijpen dat de overleggen wel verder gaan? Blijft de inzet een Europese taks? En als de regering de nationale maatregel doorzet, wordt dat dan al eerder ingevoerd dan in 2021, zoals nu in het Regeerakkoord staat?

Gezondheidseffecten


Vanuit de beleidsdoorlichting luchtvaart is duidelijk geworden dat over het beleid gericht op meerdere doelstellingen op het gebied van milieu de doeltreffendheid dan wel doelmatigheid niet is vast te stellen. Het gaat in enkele gevallen om zulke langetermijndoelen dat dit ook haast niet te doen is. Dat geldt echter niet voor de doelstelling: ‘Schiphol en gebruikers zijn koploper op het gebied van milieuvriendelijke luchtvaart (emissies, geluid, brandstofgebruik)’. Kan de minister aangeven welk beleid concreet wordt gevoerd om deze ambitie waar te maken? En is de minister bereid om in de volgende beleidsdoorlichting het thema gevolgen voor de gezondheidseffecten van (ultra-)fijnstof mee te nemen? Want dat wordt nu niet genoemd.

Schonere luchtvaart


50PLUS is zoals bekend niet pertinent tegen groei van luchtvaart, maar wel onder voorwaarden. Zo moet er, om het milieu en gezondheid te ontlasten, echt geïnvesteerd worden in zo schoon mogelijke technologie. Gisteren vond er een symposium over elektrisch vliegen plaats bij de opening van de nieuwe faciliteit van het NLR. U was daar ook. Het vliegen opnieuw uitgevonden. In Noorwegen heeft men de ambitie uitgesproken om in 2040 alle korteafstandsvluchten elektrisch uit te kunnen voeren. Wat vindt de minister hiervan? En ziet zij iets in het idee om zich aan te sluiten bij de Noorse ambitie? Goed voorbeeld doet immers goed volgen?

Daarom is inzet op alternatieven ook belangrijk: hoogwaardig treinvervoer op middellange afstanden. Gelukkig lijkt de regering zich dat ook steeds beter te realiseren.

Er komt een nieuwe EASA-verordening aan, zo meldde de minister in een brief. Die verordening schrijft voor dat luchtvaartuigen moeten voldoen aan Europese milieubeschermingseisen op het gebied van emissie en geluid. Verdergaande nationale maatregelen zijn niet mogelijk, waarom niet? Welke inzet heeft Nederland bij deze verordening? Zetten wij in op aanpassing, beter gezegd: aanscherping van de verordeningseisen?

Lelystad belevingsvlucht


De belevingsvlucht. Het klinkt bijna als een attractie in de Efteling, maar voor velen staat het helaas voor iets minder vrolijks: De overlast die zij gaan ervaren van de opening en uitbreiding van luchthaven Lelystad. Ervaringen liepen sterk uiteen. Actiegroep Red de Veluwe trok gisteren aan de bel. Er zijn flinke geluidspieken geconstateerd, fors boven het niveau dat in de MER vermeld staat. Graag een reactie van de minister, want de belevingsvlucht heeft de onrust en twijfel alleen maar groter gemaakt.

De minister heeft al wel gereageerd op de eerste resultaten, en de meer definitieve resultaten volgen nog. Maar haar reactie voelde alsof zij het nu wel genoeg vindt. Belevingsvlucht geweest, onderwerp afgesloten, boek dicht! Maar kan de minister een toelichting geven op de gang van zaken die dag? Zo bleek het gereserveerde toestel defect en is er een ander ingezet. Was dit van hetzelfde type? Was dit type representatief voor de toestellen die na de uitbreiding op Lelystad zullen vliegen?

Hoorzitting herindeling luchtruim


Voorzitter, de hoorzitting over de herindeling van het luchtruim maakte alles er niet duidelijker op. Er is geen big bang en dan is het luchtruim heringedeeld, nee het kan en moet geleidelijk. Maar betekent dit dan ook dat we ook nu al hoger kunnen vliegen? Dat we nu alle maatregelen al kunnen nemen als we alles maar beter plannen? Waarom kunnen we dan nu niet alle maatregelen nemen die nodig zijn waarbij rekening wordt gehouden met veiligheid en geluidsoverlast?

MER Schiphol


De MER Schiphol is opnieuw uitgesteld. Het wordt weer twee maanden later. Een MER en een Nederlandse luchthaven is toch geen gelukkig huwelijk, lijkt het. Naar ons idee had dit best eerder gemeld kunnen worden aan de Kamer. Ontvangen we dan een MER die echt onomstreden is? En hoe is het mogelijk dat er opnieuw fouten zijn gemaakt? Hoe kunnen burgers vertrouwen hebben in de overheid?

Luchthaven in zee


Collega Paternotte van D66 en ik hebben recent een motie ingediend over een quickscan naar een luchthaven in zee. De minister heeft aangegeven hoe zij deze motie wil gaan uitvoeren. Dank hiervoor. Eerst wordt in kaart gebracht welk deel van het niet-afgeronde onderzoek uit het verleden nog te gebruiken is. Daarna volgt verdere actie. Is zij bereid hier na de zomer een update van te geven?

Brief Local Rule


De minister heeft aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met de nieuwe local rule. Dit omdat zij vreest dat dit kan leiden tot overschrijding van de beruchte 500 000 en bovendien de slotcoördinator een oneigenlijke rol geeft. 50PLUS vindt het positief te horen dat zij deze grens wil bewaken. Maar wat gaat er dan gebeuren met deze vluchten? Uitwijken naar Lelystad? Of naar andere lokale vliegvelden?

Bekijk bericht op "50+"

Reacties op dit bericht