Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Akkoord Harbers met Schiphol-regio holt rechtspositie omwonenden uit

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 781 
|
 schipholwatch.nl - 12-10-2020 
tb_aktie_IMG_1517.JPG

Eergisteren kondigde minister Mark Harbers (I&W) met veel tromgeroffel een akkoord aan met gemeenten en provincies rond Schiphol om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Na lezing van de afspraken rest maar één conclusie: bewoners schieten niets op met dit akkoord, integendeel.

Kort gezegd komt het hele akkoord er op neer dat de overheid belooft allerlei maatregelen te gaan onderzoeken om de vliegherrie aan te pakken en dat Schiphol zelf niets hoeft bij te dragen. Aanpak van de overlast en vervuiling bij de bron – de meest logische plek – ontbreekt nagenoeg in de afspraken.

De overeenkomst beoogt nauw aan te sluiten op de Luchtvaartnota die bol staat van het groeidenken en zelfs 800.000 vliegbewegingen op Schiphol niet uitsluit. De nota werd destijds afgefakkeld door de bestuurders in de Bestuurlijke Regio Schiphol, maar diezelfde bestuurders zetten nu pontificaal hun handtekeningen onder dit akkoord.

Gewichtig heet het dat “partijen zich inspannen om de geluidhinder in de Schipholregio te verminderen”. Wat valt daar dan onder? Ministerie, provincies en gemeenten gaan “beleidsvoorstellen opstellen tot significante en structurele reductie van de geluidbelasting”, zoals de al toegezegde vermindering van het aantal nachtvluchten tot 29.000.

Sigaar uit eigen doos
Dat is een sigaar uit eigen doos, omdat deze afspraak al is gemaakt. De mogelijkheden van een verdere reductie worden uitgewerkt, aldus het document. Andere mogelijke maatregelen om het vlieglawaai blijvend en significant terug te dringen, zoals krimp van Schiphol, komen in het beleidsstuk niet voor.

Daarentegen gaan de samenwerkende overheden kijken of ze via vrijwillige uitkoop van woningeigenaren, nog meer gevelisolatie en aangepaste isolatie-eisen voor nieuwbouw mogelijkheden kunnen vinden om Schiphol niet teveel in de weg te zitten.

In hetzelfde rijtje wordt ook het ‘geluidsadaptief bouwen’ van VVD-wethouder Jurgen Nobel uit Haarlemmermeer opgenomen: de nieuwbouw van wat in de volksmond zijn gaan heten ‘Schiphol-bunkers’. Dichtgetimmerde woningen waar ramen niet open kunnen en op zolder contractueel niet mag worden geslapen vanwege de overlast, eerder deze week in NRC nog weggezet als creatief boekhouden met de regels.

Individuele bescherming als optie
Ronduit zorgelijk is dat partijen gaan “onderzoeken of en in welke mate individuele bescherming van omwonenden mogelijk is”. Dat is de omgekeerde wereld: de overheid is constitutioneel verplicht burgers te beschermen tegen een ongezonde leefomgeving, maar deze bestuurders denken ermee weg te komen door onderzoek te plegen naar OF het überhaupt kan. Een regelrechte uitholling van de grondwettelijke rechten van burgers in de regio Schiphol, gepresenteerd als ‘winst’.

Schiphol lacht ongetwijfeld in zijn vuistje dat de bestuurders hierin meegaan. Het is ronduit verontrustend dat zij kennelijk niet door hebben een morele en juridische verplichting te hebben richting de burger. Hoeveel rapporten van de GGD, de Gezondheidsraad, TNO en het RIVM over gezondheidsschade zijn nog nodig voordat dit besef wel doordringt?

De bestuurders worden aangevoerd door PvdA-gedeputeerde Jeroen Olthof van de Provincie Noord-Holland. Dat is dezelfde bestuurder die SchipholWatch in juni van dit jaar vertelde dat wij zijn brief aan de regering over de overlast van Schiphol verkeerd hadden geïnterpreteerd. Uiteraard was hij wel van plan de herrie bij de bron aan te pakken, meldde hij toen. Uit deze afspraken is dat nauwelijks op te maken.

‘Eerste stap’
Zelf ziet Olthof het akkoord als een start om aan tafel te komen zitten bij minister Harbers. “De leefkwaliteit moet beter, minder geluid en minder stof. Niet per saldo, maar voor iedereen. Door deze overeenkomst zitten we aan tafel en kunnen we echt werken aan een betere leefkwaliteit. Er staat letterlijk in het akkoord dat het luchtzijdige wordt opgepakt. Het is nog niet concreet, maar wel een eerste stap. We gaan nu naar de concrete uitvoering”, zegt hij desgevraagd.

Volgens het nieuwe akkoord willen de bestuurders in de toekomst nog eens gaan kijken of de opeenstapeling van geluid – bij voorbeeld voor mensen die aan een snelweg wonen en ook vliegtuigen over hun dak krijgen – kan worden ingepast in het beleid. Nota bene weken voor de geplande invoering van de nieuwe Omgevingswet die deze cumulatie van geluid erkent en een plaats geeft.

De luchtvervuiling door Schiphol wordt in de afspraken vrijwel ongemoeid gelaten: “Partijen spreken af te bezien wat de concrete mogelijkheden zijn om tot verbetering van de luchtkwaliteit in de Schipholregio te komen”. Een gotspe, want ook hier is de overheid verplicht maatregelen te nemen om de lucht gezond te houden. Dat is geen kwestie van ‘bezien’, maar van handelen.

Verwijzen naar lege documenten
Voor de luchtkwaliteit wordt ook nog eens verwezen naar het Schone Lucht Akkoord en zelfs de Luchtvaartnota. Aan dat eerste akkoord weigert de gemeente Haarlemmermeer – één van de contractpartners – deel te nemen. Een groot deel van de direct omwonenden van Schiphol valt hiermee buiten de boot.

Bovendien staat er helemaal niets in het Schone Lucht Akkoord over de honderden tonnen aan zeer zorgwekkende – lees: kankerverwekkende – stoffen die Schiphol jaarlijks uitstoot boven woonwijken. De Luchtvaartwet, die volgens minister Harbers de uitstoot van deze stoffen moet reguleren, legt Schiphol evenmin beperkingen op. De luchtvaart is dankzij deze wet zelfs de enige sector in ons land die volgens de minister geen verplichting heeft de uitstoot van kankerverwekkende stoffen zoveel mogelijk te beperken en jaarlijks terug te brengen.

De ‘Bestuursovereenkomst intenties samenwerking NOVEX Schipholregio’ van I&W, vier provincies en 56 gemeenten is zo bezien geen verbetering voor omwonenden van Schiphol, maar juist een aanzienlijke verslechtering.

Raads- en Statenleden weten van niets
Een verslechtering die is geregeld zonder instemming van de betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten. Zij hebben de afspraken niet vooraf ingezien en al helemaal niet goedgekeurd, zo bevestigen meerdere gemeenteraadsleden en Statenleden desgevraagd aan SchipholWatch. De Schiphol-lobby, aangevoerd door I&W, omzeilt hier iedere vorm van democratische controle.

Bestaande rechten worden volgens het nieuwe akkoord bezien en verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de rechten alsnog kunnen worden ingepast. Tegelijkertijd wordt nergens een offer gevraagd van het bijkans heilige Schiphol. Er is nergens in de overeenkomst sprake van aanpak van de herrie en vervuiling bij de bron, alles moet komen van lapmiddelen.

Minister Harbers stuurt met deze afspraken bovendien duidelijk af op weer een nieuwe stelstelwijziging voor de handhaving rond Schiphol. Waar vijftien jaar geleden werd overgeschakeld naar een maximum aantal vliegbewegingen, wil de minister nu gaan bekijken of de destijds afgeschafte milieugrenzen opnieuw kunnen worden ingevoerd.

Destijds afgeschaft wegens onwerkbaar en te fraudegevoelig door sjoemelberekeningen van Schiphol, nu gepresenteerd als de vondst om Schiphol te verlossen van alle beperkingen.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 12-10-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Wat een ontstellend gedraai en gelieg weer. Wat nodig is is een resultaatverplichting en geen inspanningsverplichting. Niet alleen qua geluidshinder maar ook qua andere milieubelasting (stikstof, zzs, CO2 en ufp), veel verder gaand dan de slappe ICAO-maatregelen.

Meer onderzoek werkt slechts vertragend en is een vaak gebezigde truc om nu niets te hoeven doen. De luchtvaartnota streeft naar verplaatsing van de herrie onder minder mensen, die letterlijk bijna alles over zich heen krijgen, zonder enige werkelijke bescherming. En dit terwijl de te hoge normen ervoor zorgen dat de overheid zo min mogelijk mensen hoeft te compenseren.

De 29000 nachtvluchten had men al lang geleden beloofd ter compensatie van het niet invoeren van CDA-landingen (om de heilige luchthavencapaciteit niet nadelig te beïnvloe¬den). ‘Geluidsadaptief bouwen’ helpt alleen als men zich in het huis opsluit en ramenh en deurren altijd dicht houdt.

Heeft Olthof zich laten inpakken? Ik denk van wel!

Omwonenden: begin met te eisen dat de 48 dB(A) Lden contour wordt vervangen door 45 dB(A) Lden en de 48 dB(A) Lden door 55 dB(A) Lden, en dit later aan te scherpen. Verzet u ook tegen het opofferen van mensen onder hoogfrequent gebruikte vaste routes, die ook nog eens de ufp en stikstofdepositie ter plaatse gaan verhogen. Wees solidair en laat je niet bedonderen.

Een nieuwe stelselwijziging gebaseerd op de nu geldende veel te hoge geluidsnormen moeten we ook faliekant afwijzen, evenals het NNHS van Alders.

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Sorry, de tweede 48 moest zijn 58 dB(A) Lden, wat op zijn hoogst 55 moet worden!

Geplaatst door Hans Buurma (WTL) uit Hilversum

De bestuurders gaan geen resultaatverplichting aan en zijn evenmin van plan deze van IenW en sector te eisen (waar zij en hun bevolking recht op hebben). Soms staat er in dit verhaal een voornemen (geen verplichting) tot inspanning, vaak behelpen ze zich met een vaag voornemen tot onderzoek.

Nergens wordt verwezen naar het coalitieakkoord over de vermindering van negatieve effecten van luchtvaart. Evenmin dat harde normen gesteld moeten worden aan die vermindering.

Dit gezelschap heeft veel weg van een theekransje met een verhaal dat veel weg heeft van buitengewoon slappe thee. Er lijkt onwil te zijn om dit gigantische probleem nu echt keihard aan te pakken. Dat die aanpak nodig is blijkt wel uit feiten: (1) de conclusies van de GGD over vlieghinder en volksgezondheid, (2) de conclusies uit de stikstofcrisis en (3) de conclusies van goed geinformeerde wetenschappers dat er gevaarlijk weinig gebeurt in de klimaatcrisis waarin ook de luchtvaart een sleutelrol vervult. Alleen rechtszaken kunnen ons nog helpen, want onze bestuurders doen (en kunnen?) het niet.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

PAST NAADLOOS IN EEN BREDER KADER VAN “NETWERK-CORRUPTIE”

Op alle fronten realiseerde het “Vastgoedbedrijf met vliegfaciliteiten Schiphol” een uitzonderingspositie ten opzichte van wettelijke verplichtingen en publieke verantwoordelijkheden. Politiek en media volgen daarbij een onvoorstelbare struisvogelpolitiek en houden zo het sprookje van de “Royals” Schiphol en KLM in de lucht.

Dit roept de vraag op hoe het mogelijk is dat het Rijk en Gemeente Amsterdam – D66 minister Kaag en GL burgemeester Halsema – als verantwoordelijk aandeelhouders de RSG “Raden van bestuur” hun gang laten gaan bij het steeds maar vasthouden aan de HUB en permanent groeimodel voor de luchthaven? Terwijl dit indruist tegen het publiek belang en in de nieuwe Omgevingswet gestelde eisen inzake klimaat en leefomgeving?

Zelfs deze topbestuurders lijken te zijn verward in het web van “netwerk-corruptie” dat talloze bestuurslichamen rond Schiphol in zijn greep houdt?

Het lijkt er op dat deze taboes doorbroken moeten worden om werkelijk beweging in het taaie Schipholdossier te krijgen. Een weerbare democratie vaart wel bij het aankaarten en aanpakken van deze vorm van corruptie, die subtiel tot in de haarvaten van onze samenleving door weet te dringen. Onlangs schonk VARA/BNN hier in een uitzending over het Haagse lobby circuit aandacht aan.

Zie ook hier: Saxion Weerbaarheidsscan moet corruptie tegengaan: ‘Het gaat vaak onbewust mis’

Intussen zijn de gehele Noord- en Zuidvleugel overgeleverd aan genoemde bestuurders.

Geplaatst door Langs de lijn uit Uitgeest

Politiek liever lui dan moe, team luchtvaart NH klaart de klus...........

Op een presenteerblaadje krijgen alle bestuurders in de nieuwe "NOVEX-regio Schiphol" het beleid voor de komende jaren aangeboden. Graag poseren zij met brede lach in het Provinciehuis op de statige trap om aan te geven hoe geweldig ze samenwerken met I&W minister Harbers en NH gedeputeerde Olthof.

Zonder enig weerwoord werden de bewoners van vier Provincies en 56 gemeenten (!) zo aan sector en I&W uitgeleverd. En Schiphol staat klaar om met het nieuwe "Next-Gen" hoogfrequent vliegsysteem nieuwe "herriegoten" over dit enorme gebied uit te storten.

Dat is de stand van zaken anno 2022 in het Schipholdossier.

Geplaatst door Doorgestoken kaart uit Uitgeest

DOORGESTOKEN KAART?

VVD-er Remkes helpt een handje bij het traineren en uitstellen van maatregelen. Beperkt zich tot de agrarische sector en helpt I&W minister Harbers bij het zekerstellen van de positie van de Royal Schiphol Group.

Via een “team luchtvaart” bij de Provincie NH is de volledige bestuurlijke regie omgedraaid waarbij – in een bestuursakkoord met Schiphol gedeputeerde en BRS voorzitter Olthof! – de gehele Noord- en Zuidvleugel zijn onderworpen aan het gruwelijke “groene” groeimodel met “hinderbeperking”.

De politiek is liever lui dan moe en alle verantwoordelijke bestuurders zijn hiermee spoorslags akkoord gegaan. Dat betekent dat de Schiphol Group – naast een uitzonderingspositie – de in de toekomstvisie omschreven “Holland Metropool” met de HUB als middelpunt ongestoord kan realiseren.