Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Zijn de Plannen Uitgekomen?(de Sector licht een tipje op)

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 820 
|
 Overleg Platforms Schiphol 
Zijn de Plannen Uitgekomen?(de Sector licht een tipje op)

Morgen is er een plenaire vergadering van CROS

Graag breng ik het volgende onder de aandacht van bewonersvertegenwoordigers en anderen die toegang hebben tot en spreekrecht in de komende CROS vergadering.
Tevens breng ik het volgende openlijk onder de aandacht van alle andere betrokkenen in het belang van de noodzaak tot openbaarheid van zaken die gevolgen hebben voor alle bewoners rond onze luchthaven.
Misschien wil het IKB zo vriendelijk zijn het werkstuk waarover dit gaat integraal via de website van CROS of anderszins te publiceren. Anders willen de Platforms deze taak wel overnemen.

Informatie:
Tussen de vele CROS vergaderstukken voor de plenaire vergadering van 13 Mei a.s.  is namelijk toegevoegd een stuk, getiteld:
Stand van zaken Meerjarenprogramma geluidshinder Schiphol. 26/04/04 Definitief.  Versie 1.0

De CROS leden worden in de agenda verzocht “kennis te nemen van deze terugmelding”.

Het stuk informeert over de resultaten van de uitvoering van een meerjarenprogramma van de luchtvaartsector dat op 14 juni 2000 (!) werd aangeboden aan ‘de vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat” [het is de Tweede Kamer commissie].

Verzoek:
Wij verzoeken U in dit verband te lezen het interessante notaoverleg in de tweede kamer van maandag 19 juni 2000 (waaruit ondermeer blijkt dat het programma tevoren werd besproken in de toenmalige Commissie Geluidhinder Schiphol). 
U kunt dit notaoverleg hier vinden, op de website http://www.overheid.nl/op/index.html. U vlooit links aan bij publicatiesoorten: Kamerstukken eerste en tweede kamer en rechts publicatienummer 26959 en volgnummer 15

Constatering:
Het door de luchtvaartsector ingediende programma blijkt indertijd een veel te optimistisch beeld te hebben gegeven van de mogelijkheden. Het rapport bevat namelijk onder meer een wel trieste serie gehele of gedeeltelijke mislukkingen en vertoont in zijn bespreking weinig expliciete interesse voor het bespreken van actuele effekten van die mislukking op geluidshinder, iets waar het programma, althans volgens de titel, nu juist op is gericht.
[Ik geef slechts een enkel voorbeeld: de cumulatie van problemen in de voor de bevolking zeer kwetsbare early morning verdient een veel minder summiere bespreking]

Advies:
Het zou onjuist zijn wanneer de resultaten voor het bestaande overleg tussen luchtvaartsector en belanghebbenden in CROS, slechts aanleiding vormen voor gebruik als achtergrond-informatie. Het zou kwalijk zijn wanneer de gemelde en voor geluidshinder cruciale feiten feiten niet nu, zoals indertijd ook het programma-voornemen, ter bestudering werden aangeboden.
Het indertijd aangeboden materiaal bevatte namelijk talrijke suggesties die in 2000 aanleiding waren tot een geruststellend oordeel van de kamer over de te verwachten effecten van te nemen maatregelen. De consequenties van toenmalige beleidsvoornemens die mede op grond van die informatie werden geimplementeerd en bij de evaluatie ter discussie staan, blijken mogelijk geheel anders dan verwacht.

Op dit moment worden het stelsel en daarbinnen ook CROS, geevalueerd. Dus juist op dit eigenste moment moet men verwachten dat deze belangrijke gegevens ook voorwerp worden van kritische evaluatie. Een evaluatie die bij voorkeur in meerdere termijnen geschiedt en onder inwinnen van inlichtingen bij deskundigen. Instellen van een passende studiecommissie verdient aanbeveling, want het rapport is op zich te onvolledig en te summier.

Bovendien is het van groot belang dat niet de suggestie wordt gewekt dat gemeenten en bewoners zich zonder meer bij de gevolgen van de beschreven resultaten neerleggen.

Het is daarom goed dat CROS ook de kamers inlicht over het te verwachten feit dat CROS of een commissie van omwonenden en gemeenten in CROS - die namelijk object, doel en belanghebbenden zijn van de uitgevoerde studies - zich zullen willen uitspreken over de merites en aanvaardbaarheid van de in het programma aangekondigde maatregelen en over de in het verslag voorgestelde gevolgtrekkingen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Fred uit Castricum

Olav
Ik begrijp jou verwijzing niet helemaal.
Voor zover ik begrijk betreft volgnr. 15 een brief van de staatsecr. V&W aan de voorz 1e&2e; kamer betreffende een mogelijke planning voor de wijziging van schiphol AMvB.
Ben ik op de onjuiste toer?
Fred

Geplaatst door Waldemar Lubbers uit Bakkum

Olav,

Ik ben het eens met het daaruit veel te optimistische beeld dat de kamerleden en de minister met z'n allen schetsen, bijvoorbeeld tav de aantallen slaapgestoorden. Tevens worden de technische mogelijkheden van de luchtvaartsector zwaar overschat, bijvoorbeeld het stiller maken van vliegtuigen of het kunnen verleggen van aanvliegroutes. (Waarom vliegen ze nu over de duinrand vanuit het zuiden aan terwijl als ze een paar kilometer naar het westen gaan ze over de zee vliegen waar veel minder mensen wonen....).

Ik ben het vooral eens met de stelling dat gemeten en/of berekend lang niet altijd een goede indicatie zijn voor het aantal geluidsgestoorden (al dan niet in slaap). Dit is een punt dat je zeker weer naar voren zou moeten brengen en dat ook hierop gehandhaaft zou moeten worden.

Tot zover mijn te bondige commentaar en succes vanavond,

Waldemar Lubbers