Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Wat vinden de verschillende politieke partijen over Schiphol en de belangen van de omwonenden m.b.t.

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 4144 
|
 Van het bestuur 
Wat vinden de verschillende politieke partijen over Schiphol en de belangen van de omwonenden m.b.t.

Als belangenvereniging om de vlieghinder in onze gemeente tot het meest noodzakelijke te beperken, zijn wij nagegaan welke standpunten de politieke partijen hebben ingenomen ten aanzien van het luchtverkeer, in het bijzonder de uitbreiding van Schiphol, bij de komende Tweede-Kamerverkiezingen.
Wij beseffen dat de keuze voor een politieke partij van meer afhangt dan een standpunt op slechts één onderdeel van het politieke spectrum. Toch zullen maar weinigen onder u alle verkiezingsprogramma’s naast elkaar leggen. De standpunten t.a.v. het luchtverkeer wilden we u daarom niet onthouden (zie onderstaand overzicht).

PVV
Er zijn de knettergekke CO2-maatregelen, die een ramp zijn voor Schiphol en de KLM en voor onze industrie.
Onze mainports Schiphol en de Rotterdamse haven moeten tot de wereldtop behoren.
Dus geen Europese regels die de groei bemoeilijken. De bereikbaarheid van de haven van Rotterdam verbeteren is van cruciaal belang voor onze economie.
Schiphol moet groeien – daarom niet te moeilijk doen over regels.

VVD
Schiphol en de Rotterdamse haven zijn van groot belang voor onze economie en moeten de ruimte krijgen om te groeien, net als de regionale lucht- en zeehavens.

D66
De havens van Rotterdam en Amsterdam en de luchthavens Schiphol en Eindhoven zijn vitale schakels in onze internationale handel en bereikbaarheid. Daarmee zijn zij een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie. D66 wil de mainportfunctie van Schiphol dan ook duurzaam versterken. Hiertoe dient Schiphol zich selectief te ontwikkelen en zich in te zetten voor het verduurzamen van de bedrijfsprocessen. D66 wil naar een duurzamer luchtvaart en steunt daarom het emissiesysteem, internationale afspraken over het belasten van kerosine en het inrichten van één Europees luchtruim waarmee veel brandstof kan worden bespaard. Verder is D66 voor samenwerking tussen Nederlandse en Belgische havens.

PvdA
Schiphol is een van de motoren van onze economie. We kiezen voor kwalitatieve groei die veel bijdraagt aan de economie en nadrukkelijk rekening houdt met de leefbaarheid in de regio. Andere luchthavens in Nederland, zoals Lelystad, kunnen op termijn een deel van de kwantitatieve groei van Schiphol voor hun rekening nemen.
De luchtvaart kan schoner en energie-efficiënter. De PvdA wil de subsidies op kerosine afbouwen en in Europees verband een kerosinebelasting invoeren.

CDA
Geen paragraaf over de luchtvaart.

Christen Unie
De luchtvaart is van belang voor het intercontinentale vervoer. Binnen Europa wordt het netwerk van hogesnelheidslijnen echter een steeds beter en vooral ook duurzamer alternatief. Verdere uitbreiding van regionale luchthavens is niet nodig en onrendabel. Schiphol kan niet koste wat kost blijven groeien. De bescherming van de regio tegen geluidsoverlast heeft prioriteit. Het is niet meer dan redelijk dat de luchtvaart gaat bijdragen in de vervuilingkosten die zij veroorzaakt.
vervolg op volgende blz.
• Prettig wonen, ook in de buurt van Schiphol. Het nieuwe handhavingstelsel om het vliegverkeer bij Schiphol binnen de perken te houden, het zogenaamde Vliegen Volgens Afspraak, is niet transparant en beschermt omwonenden onvoldoende. Uiterlijk in 2014 is er een nieuw transparant stelsel dat bewoners duidelijkheid geeft voor de toekomst. Er wordt spoed gezet achter het toepassen van glijvluchten zoals beloofd aan de omwonenden.
• De echte prijs van vliegen. Nederland maakt samen met Europese koploperlanden een start met het doorrekenen van de externe kosten van het vliegverkeer, zodat het concurrentie-voordeel van vliegen in vergelijking met andere vervoerwijzen wordt opgeheven. Er komt daarom in overleg met de ons omringende landen een NOx heffing per vliegbeweging. Op internationaal niveau zet Nederland in op het heffen van accijns op kerosine.
• Regionale luchthavens worden geen mini-Schiphol. De plannen voor uitplaatsing van vluchten van Schiphol naar regionale luchthavens worden geschrapt. Regionale luchthavens blijven gesloten tussen 23.00 en 07.00 uur. Om omwonenden zekerheid en bescherming te bieden worden bij deze luchthavens lokale geluidsnormen vast-gesteld voor alle woonwijken waar een substantiële geluidsbelasting kan optreden.

SGP
De luchthaven Schiphol loopt tegen haar grenzen aan. De aanleg van een luchthaven in zee moet tot de mogelijkheden blijven behoren. Onderzoek hiernaar moet doorgang vinden.
De invoering van accijns op kerosine moet Nederland in internationaal verband sterk bevorderen.

GroenLinks
De groei van Schiphol en regionale vliegvelden wordt gestopt. Vliegveld Twente komt er niet. Er komt een belasting op vliegen. Nederland maakt zich in Europees verband sterk voor de invoering van een kerosinetax, vergelijkbaar met de accijns op benzine en andere brandstoffen. Er komt een verbod op nachtvluchten.

Partij voor de Dieren
Nederland investeert niet in de uitbreiding van luchthavens. Schiphol en luchthaven Lelystad worden niet verder uitgebreid, vliegveld Twente wordt niet aangelegd. Er komt een einde aan nachtvluchten en vluchten met AWACS boven Nederland.

SP
De overlast van Schiphol mag niet toenemen. Deze luchthaven blijft een publiek bedrijf.
Ook bij andere vliegvelden moeten omwonenden beschermd worden tegen meer overlast.
We zien af van heropening van vliegveld Twente en van de opwaardering van vliegveld Lelystad.
De overlast van militaire AWACS-vliegtuigen boven Zuid-Limburg wordt aangepakt

Conclusie:
➢ PVV en VVD zijn voor verdere groei zonder voorwaarden
➢ D’66 en PvdA zijn voor verdere groei onder voorwaarde van verduurzaming, o.a. door kerosine in Europees verband te belasten
➢ CU, Groen Links en SGP zijn tegen verdere groei en voor een invoering van accijns op kerosine (zoals op de overige fossiele brandstoffen)
➢ SP en Partij voor de Dieren zijn tegen verdere groei
➢ CDA neemt geen (bekend) standpunt in


Reacties op dit bericht

Geplaatst door jh Griese uit Amstelveen

Dank PVRC voor dit huiswerk. Het CDA liet ons weten: Wij zijn verhinderd te komen op uw bijeenkomst discussie Politieke partijen op 5 sept a.s. te Amstelveen/Buitenveldert. U kunt laten weten, dat het CDA achter het Aldersaccoord van 1 okt.2008 staat. { D.w.z. Verdwijnen van de nog resterende handhavings-punten en vliegen volgens het systeem Vliegen Volgens Afspraak}{Zie ook het artikel op deze site in IJmuidercourant, waarin de PvdA stelt verder te gaan,samen met SP,Groen Links en Cu. } drs J.H. Griese Voorzitter SWAB

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Handig en duidelijk overzicht dat veel inzicht geeft in de megalomane groeiverlangens van sommige partijen, ook ten koste van het woongenot van steeds meer mensen in de wijde omgeving van steeds meer luchthavens. De laatste peilingen doen het ergste vrezen. Ik ben benieuwd wat er na 12 september overblijft van de ook op deze site geprezen recente kamervragen van de kant van de PvdA. Ik zie weer 4 jaar afzien opdoemen.... maar heb het vaker mis gehad.