Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Wantrouwen richting overheid ‘vermeerdert’ geluidsoverlast Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 835 
|
 Reformatorisch Dagblad 
Wantrouwen richting overheid ‘vermeerdert’ geluidsoverlast Schiphol

14-06-2011 20:00
 
Het is verstandig om bij het bedenken van maatregelen die moeten leiden tot het verminderen van de geluidsoverlast door Schiphol, rekening te houden met sociaalpsychologische factoren, betoogt dr. ir. Maarten Kroesen.

De geluidsoverlast rondom Schiphol is al jaren voor menigeen een steen des aanstoots. De luchthaven doet er veel aan om de overlast te verminderen. Door de komst van stillere vliegtuigen is de geluidsbelasting de afgelopen twee decennia ook daadwerkelijk met een factor twee gedaald. Toch blijft het aantal klachten onverminderd hoog. Hoe is dit te verklaren?

Sociaalpsychologisch onderzoek laat zien dat mensen meer of minder last hebben van het geluid al naar gelang hun houding tegenover de economie, het milieu en meer algemeen het Schipholbeleid. Het verschil zit hem dus in de manier van beleven en beoordelen. Deze factoren zijn zelfs net zo belangrijk als het geluid zelf.

Vooral wantrouwen en machteloosheid beïnvloeden de geluidsbeleving negatief. Iemand die niet vertrouwt dat de overheid de gestelde geluidsnormen zal handhaven, ergert zich meer aan het geluid dan iemand die dit vertrouwen wel heeft. Hierdoor kan het voorkomen dat de ene omwonende van Schiphol zegt ernstig gehinderd te worden door het geluid van overvliegende vliegtuigen, terwijl een ander, soms zelfs de buurman, zegt nergens last van te hebben.

Deze constatering roept de vraag op: hoe kunnen we de geluidsoverlast in de toekomst nog verder terugdringen? Ook voor die groep mensen die categorisch de huidige maatregelen wantrouwt.

Het Schipholbeleid is er altijd op gericht geweest om zowel aan het milieu als de economie recht te doen. Dat betekent concreet: Schiphol moet groeien terwijl het geluidsniveau tegelijkertijd moet dalen. Om die geluidsdoelstelling te waarborgen, is er in het verleden een ingewikkeld normeringssysteem ontwikkeld. Dit systeem was zo ontworpen dat kleine jaarlijkse afwijkingen in de vliegpatronen al tot normoverschrijdingen konden leiden, terwijl de belasting in het gehele gebied rond Schiphol feitelijk afnam.

Dit normeringssysteem werd stevig onder vuur genomen. Nieuwe modellen en contouren, die telkens weer werden ingevoerd, maakten de omwonenden kopschuw en versterkten bij hen het gevoel gemanipuleerd te worden. In de ogen van het publiek moet het milieuargument het keer op keer afleggen tegen het economieargument. Deze ontwikkeling verklaart het bestaande wantrouwen bij veel omwonenden.

Uiteindelijk bleek de zogeheten dubbeldoelstelling niet meer te verkopen. Gevoelsmatig is het nu eenmaal zo dat als Schiphol groeit, het geluid toeneemt en als Schiphol krimpt, het geluid afneemt. In 2008 is dit normeringssysteem dan ook door de Tweede Kamer failliet verklaard.

Inmiddels wordt aan de zogenaamde Alderstafel druk gewerkt aan een nieuw geluidsstelsel. De Alderstafel is een regionaal overlegorgaan onder leiding van oud minister Alders waaraan het Rijk, lokale overheden, omwonenden en partijen uit de luchtvaartsector deelnemen. Het voornaamste principe van het nieuwe stelstel is dat er geen geluidsnormen meer worden gesteld maar dat er afspraken worden gemaakt over de te volgen vliegpaden: het „vliegen volgens afspraak.” Daarbij is de aanvullende afspraak gemaakt dat Schiphol tot 2020 mag doorgroeien tot maximaal 510.000 vliegbewegingen per jaar.

De Alderstafel lijkt een stap in de goede richting. Het voorgestelde stelsel kent echter twee zwakheden die het herstel van het vertrouwen kunnen belemmeren. In de eerste plaats wordt in het ontwerp van het nieuwe stelsel geluid nog steeds gelijkgesteld aan geluidshinder. Men richt zich daarom nog steeds alleen op het geluid als objectieve maatstaf.

Een voorbeeld is het isolatiebeleid: woon je binnen een bepaalde geluidscontour dan heb je recht op bescherming, woon je daarbuiten dan mag je niet klagen. Dat sommige mensen binnen de contour zich absoluut niet gehinderd voelen, en andere mensen buiten de contour zich juist extreem gehinderd voelen, doet er voor het beleid niet toe. Veel beter zou zijn om geluidsisolatie voor een groter gebied rond Schiphol beschikbaar te stellen, en daarbij een eigen bijdrage te verlangen die omgekeerd evenredig is aan de mate van geluidsbelasting. Dan laat je mensen zelf de keuze, wat op zichzelf al een hinderreducerend effect kan hebben.

De tweede zwakheid is de maximumnorm van 510.000 vliegbewegingen per jaar in 2020. Los van het feit dat het hier een volumenorm betreft die weinig zegt over de feitelijke geluidsbelasting rond de luchthaven, is het maar de vraag of deze norm te zijner tijd wel gehandhaafd zal worden. Juist omdat in het verleden meerdere malen is gebleken dat de overheid geen absolute grenzen aan groei accepteert. Vooralsnog is van de gebrekkige rechtsbescherming van omwonenden, die in eerdere rapportages over de luchthaven duidelijk is benoemd, nog steeds geen werk gemaakt. Deze rechtsbescherming vormt echter een belangrijke voorwaarde voor het herstel van vertrouwen en daarmee de vermindering van de hinder. Kortom, het beleid kan nog een aantal belangrijke lessen trekken uit de sociaalpsychologische kennis van geluidshinder.

De auteur is als onderzoeker werkzaam aan de Technische Universiteit Delft. Onlangs promoveerde hij in Delft op een onderzoek naar geluidshinder rondom luchthavens.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

"Door de komst van stillere vliegtuigen is de geluidsbelasting de afgelopen twee decennia ook daadwerkelijk met een factor twee gedaald. Toch blijft het aantal klachten onverminderd hoog. Hoe is dit te verklaren?"

Hallo? In 1990 werden er 16 miljoen passagiers afgehandeld per jaar, in 2010 meer dan 45 miljoen.

Het gebrek aan concrete maatregelen ter bescherming van de burger in het stuk spreekt boekdelen.

Geplaatst door Loriet uit Amsterdam

Bij mij is het nog steeds niet stil en ik erger me dood aan al die mensen die dit niet begrijpen c.q. horen. Mijn leefomgeving wordt verziekt! Stille vliegtuigen (vooral s,nachts)
bestaan niet!

Geplaatst door komopcros uit deltametropool

Deze doctor-ingenieur kan zich beperken tot de aanzienlijk verpeste leefomgeving onder de genoemde "vliegpaden", in het bijzonder bij de preferente banen. Daar wordt tegenwoordig het z.g. "onmeetbare (!)" vlieglawaai geconcentreerd.

Op zo'n 20 km van de polderbaan kan hij dan bij een nieuwbouwproject kreten zien staan als: "Hollands wonen met Stijl!"; dit is dan pal onder zo'n vliegpad dat dag en nacht wordt gebruikt, naast de spoorlijn en ook nog pal naast de net met spitsstroken verbrede A9. In de praktijk wordt het helaas: "Hollands wonen met Slaapverstoring".

Kortom, een onzinnige en voor bewoners zelfs beledigende afstudeerscriptie waar de hele TU Delft zich voor zou moeten schamen?Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

Zou ik 's nachts niet meer door het geluid van een vliegtuig gewekt worden als ik meer vertrouwen in de overheid had? En "feelings are facts" zeggen ze aan de overkant van de zee. Natuurlijk is geluidsoverlast een subjectieve beleving; eentje waar je zelfs dood van kunt gaan.

Geplaatst door joop uit haarlem

Sommige mensen zijn ook gevoeliger voor geluid!
Jammer dan? nee! helpen verhuizen, compenseren, isoleren enz. en niet je kop in het zand steken en negeren en misleiden wat de sector doet!

Geplaatst door V.O.S. uit NULL


Verloedering. onder. Schipholbeleid.

* Vooralsnog is van de gebrekkige rechtsbescherming van omwonenden, die in eerdere rapportages over de luchthaven duidelijk is benoemd, nog steeds geen werk gemaakt. Deze rechtsbescherming vormt echter een belangrijke voorwaarde voor het herstel van vertrouwen en daarmee de vermindering van de hinder. *

Hier is nog steeds grondwet artikel 21 van toepassing: "De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu." Mede daarom wantrouwen vele de politiek en daarmee ook de sector.
En ja, geluid is een beleving dat voor de 1 lastig kan zijn en voor een ander niet of minder. Het is net als bijvoorbeeld een verslaving, ook daar zitten verschillen tussen. De 1 is vatbaarder voor een bepaalde stof dan de ander. Dat neemt niet weg dat een overheid (politiek) en de, i.d.g. de sector (luchtvaart) bepaalde groepen mensen kan baggataliseren. In zo'n systeem wordt democratie, discriminatie voor de ander.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Ook deze onderzoeker is uitgegaan van de huidige wijze van berekenen. In die berekening kan het voorkomen dat drie vliegtuigen van 80dB samen minder hinder (lees: geluidsbelasting) veroorzaken in vergelijking met één vliegtuig van 84dB.

Zolang deze wijze van berekenen in de wet staat en wordt gebruikt, kan, hoe krom ook, er sprake zijn van minder geluidsbelasting en meer vliegverkeer.
"Hinder" wordt daarmee zodanig ongrijpbaar dat zelfs BAS gestegen cijfers over hinder gaat verklaren met mooi-weer-dagen,berichten in de media, vertrouwen en andere triviale vermeende oorzaken terwijl "hinder" altijd veroorzaakt wordt door vliegtuigen.

Een tweede, bijna discriminatoir streven, is het komen tot "minder gehinderden".
Bij geluid kan dat niet op deze manier omdat in dat streven geluid gebundeld gaat worden boven bepaalde gebieden waarna de berekening oplevert dat er minder gehinderden zijn maar vergeet te melden dat het leven onder die bundels voor mensen wel heel erg onmenselijk is geworden.
Overigens zijn nagenoeg alle platforms aanhangers van het principe "minder gehinderden". Dat stemt mij in ieder geval niet vrolijker.

Geplaatst door joop uit haarlem

Naar aanleiding van dit artikel is mijn wantrouwen verder gestegen!

Geplaatst door komopcros uit deltametropool

Het is voor bewoners onder de "vliegbanen" altijd weer frustrerend om met de bestuurlijke onwil bij onze landelijke bestuurders te maken te krijgen.

Zo werd de aanvlieghoogte richting Kaagbaan onmiddellijk verlaagd toen een militair vliegkamp in de omgeving werd gesloten. Lokaal/regionaal protest door betrokken politici mocht in het geheel niet baten.

Benoorden de beruchte Polderbaan bestaat een vergelijkbare situatie. Via een krankzinnig patroon wordt nu al jarenlang - en inmiddels steeds vaker in de nachtelijke uren - veel te laag "aangevlogen". Deskundigen achten dat in feite onnodig. Maar politici en bewonersvertegenwoordigers hebben steeds maar de mond vol van CDA! CDA! CDA! vluchten die in de toekomst soulaas zouden gaan bieden.
Halaas, weinig of niets daarvan wordt in de praktijk waargemaakt. Wel zien we de ene na de andere CDA topper naar directie- en bestuurszetels bij de KLM en het lobby kantoor voor de JSF vertrekken. Zou deze partij dan toch - zoals wel wordt beweerd - slechts voor de macht gaan en daarvoor alle principes aan de kant schuiven? Binnen het Schipholdossier gaat het thans in sneltreinvaart toch in deze richting, dus: lokaal/regionaal verantwoordelijke CDA politici: waar bent U toch mee bezig en blijft U?!

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Deze dr/ir schrijft niet alleen maar onzin beste reageerders !
1) Hij vindt ook de rechtspositie van de burgers zeker onder de maat.
2)Wat betreft het geluidisolatie programma maakt hij ook goede opmerkingen, maar vergeet te zeggen, dat er minder gevlogen moet worden. Dat is het enige dat echt helpt.
We willen namelijk ook nog van onze tuinen en balcons genieten!
3)Hij begrijpt kennelijk niet dat het oude stelsel helemaal niet failiet was, maar dat er politici waren, die dit riepen, zodat er weer normen konden worden opgerekt, Hij legt al wel de zere vinger op dat Aldersgebeuren, en nieuwe stelsel VVA !
4) Wat hij niet lijkt te begrijpen, is het fenomeen van de stillere vliegtuigen. Inderdaad zijn de vliegtuigen wat stiller geworden. Maar in 1990 hadden we 200.000 vluchten, dat zijn er nu al een langere periode ca 400.000 . Dat wil dus zeggen een verdubbeling ! Zie ook @ Leo: Wat is nu beter: 6 toestellen van 80 dBA of 12 van 75 dBA . Dat zgn treintjeseffect is ook zeer irritant ! Ook lietende vliegtuigbouwers alweten: Velstiller kanhet niet. Men werkt nu weer aan toestellen met minder brandstof gebruik, dat werr ten koste gaat van de geluid reductie

Zo zijn er nog wat opmerkingen over te maken. B.v. Hoe het komt dat de ene mens gevoeliger is voor herrie, dan de andere ! Vele onderzoeksresultaten komen uit op 1 op de 4 burgers in de regio Schiphol die zich edrnstig gehinderd acht. Datis 25 % . Teverklarenuit A) gevoeliger, -kwestie van introvert, versus extravert /sterkte van het zenuwstelsel, (rusisch concept) en Senssationseeking (amerikaans) en correlerend met het europese concept introvert/extravert, en B niet iedereen woont recht onder een start/landingsbaan . Ik ga deze dr/Ir eens bellen !
vr gr Jan Griese Secr. BLRS

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

PS : Er staat Sociaal Psychologische factoren. Dat is niet geheel gelijk aan wat de Leidse Prof. Stallen alemal schrijft. (O.a informatie hoe er gevlogen gaat worden...) Nee fysieke hoge dBAs zijn de boosdoeners. En als daar niets aangedaan wordt dan worden we (niet acoustisch ! ) boos/woedend ja !