Platform Vlieghinder Kennemerland
 

WINGS geeft vleugels(Een stap op weg naar een beheersinstituut?)

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 833 
|
 Milieu Monitor en Commentaar 
WINGS geeft vleugels(Een stap op weg naar een beheersinstituut?)

Bron: Milieu Monitor: 7e Jaargang, nummer 4, mei 2004

WINGS geeft RMI vleugels

In april is WINGS in werking getreden, het Wettelijk Informatiesysteem Naleving Grenswaarden Schiphol. Hiermee gaat de luchthaven niet alleen de ontwikkeling van de geluidsbelasting maar ook van de luchtkwaliteit en externe veiligheid nog systematischer op de voet volgen. Waar nodig moet de luchtvaartsector maatregelen nemen om overschrijding van grenswaarden en overtreding van regels voor baan- en routegebruik te voorkomen. De noodzaak van de te nemen maatregelen wordt gebaseerd op de in WINGS uitgevoerde berekeningen.
Voorschriften
In een aantal rekenvoorschriften is de methodiek voorgeschreven waarop de zich ontwikkelende waarden voor deze drie aspecten moeten worden uitgerekend. In de nieuwe Wet luchtvaart is vastgelegd dat die berekeningen door de luchtvaartsector zelf moeten worden uitgevoerd. Dat komt omdat de sector zelf verantwoordelijk wordt gehouden voor het registreren, berekenen en rapporteren van de veiligheids- en milieubelasting (luchtverontreiniging en geluidsbelasting). De ontwikkeling van die belastingen wordt afgezet tegen de in de Wet Luchtvaart en het daarbij behorende Luchthavenverkeerbesluit (LVB) genoemde grenswaarden. De manier en de frequentie waarop geregistreerd, berekend en gerapporteerd moet worden, is vastgelegd in de Regeling Milieu Informatievoorziening (RMI).

Regeling
In deze Regeling staat precies beschreven wie wat registreert en wie wat, binnen welk tijdvak over welke termijn levert. Ook het waarom (onder verwijzing naar het wetsartikel) en het hoe (de berekeningsmethodiek) worden in tal van paragrafen in de RMI uitgewerkt. De RMI regelt zelfs hoe de overgang van wintertijd naar zomertijd verwerkt moet worden in de gevraagde rapportages. Met de introductie van WINGS krijgt de RMI vleugels en kan de theorie in praktijk worden gebracht

WINGS
WINGS maakt gebruik van bestaande luchthavensystemen zoals bijvoorbeeld het Havengeîdsysteem waaraan nieuwe functies zijn toegevoegd. In het nieuwe informatiesysteem worden alle bij een
vliegtuigbeweging behorende gegevens (zoals bv. de geluidmeetgegevens uit NOMOS) aan elkaar gekoppeld. Ook worden gegevens over weersomstandigheden en operationele vluchtgegevens zoals radar toegevoegd. Om per vlucht precies te kunnen berekenen hoeveel de bijdrage aan de geluidsbelasting is, zijn nieuwe functionaliteiten zoals de —verlengde- vliegbaan en de intersectie-hoogte toegevoegd. Met de intersectiehoogte kan worden bepaald vanaf welke hoogte het vliegtuig is genaderd of dat er sprake was van een geleidelijk glijdende nadering: een Continuous Descent Approach (CDA).

Aan het Havengeidsysteem worden ook nieuwe functies toegevoegd. Zo zal bijvoorbeeld het type van de vliegtuigmotor en van de APU (Auxiliary Power Unit), het eigen aggregaat aan boord
van vliegtuigen beschikbaar komen. Deze nieuwe informatie is nodig voor het berekenen van de emissie van stoffen tijdens de vlucht.

INREM
Met behulp van het Integrated Noise Risk and Emissions Model (INREM) dat momenteel wordt ontwikkeld, worden binnen WINGS voor elke vliegbeweging de milieu- en veiligheidsberekeningen uitgevoerd en toegevoegd. Samen met de meteogegevens over baangebruik en
-beschikbaarheid leidt dit tot een enorme database waarin per vliegbeweging vlucht- en milieuinformatie wordt opgeslagen. Zo beschikt de luchtvaartsector niet alleen over de statistische data die nodig zijn voor de wettelijke rapportages, maar ook over gegevens waarmee allerlei analyses kunnen worden uitgevoerd. De eerste interne rapportages van WINGS ten behoeve van beleidsmakers worden later dit jaar verwacht.

Met de ontwikkeling van WINGS is voor Schiphol Group meer dan een miljoen euro gemoeid geweest. Daarbij zijn niet de personeelskosten inbegrepen om het systeem en z’n rapportages operationeel te maken en te houden.

Commentaar:

Uit dit soort ontwikkelingen blijkt dat de sector de waarschuwing ter harte neemt dat zij zelf verantwoordelijk is voor research en development op het gebied van onderzoeken, registreren en beheersen van de omgevingseffecten van haar activiteiten. Zie hier iets wat veel doet waar het onafhankelijk Luchtruim-Beheersorgaan, dat de Bewonerorganisaties voorstellen, behoefte aan heeft en er, samen met andere organen die gericht zijn op onderzoek van sociale aspecten, een noodzakelijke voorwaarden voor schept. Want een beheersinstituut staat, hoewel gericht op de sector, ten dienste staat van de gemeenschap.
Inderdaad, op zo’n manier gezien krijgt WINGS vleugels, en is erhoop op een uitweg uit de onverkwikkelijke starheid van het huidige stelsel.

Het is boeiend te zien hoe goede ideeën nooit alleen komen. In maart werd door de Platforms hun nota “Als een Goed Instrument” gepresenteerd, en nog geen maand later wordt bij de sector een eerste stap in deze richting gezet.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Frank uit Uitgeest

Olav,

Uit het vorenstaande lees ik, dat de luchtvaartsector zelf de berekeningen moet doorvoeren volgens de Luchtvaartwet. Betekent dit niet ook, dat de luchtvaartsector de gegevens kan manipuleren ?

Geplaatst door Olav uit NULL

Frank,

Een terechte opmerking.
In onze nota (die je hierboven kunt downloaden, en die na, al het voorafgaande, interessant lezen is), hadden wij al gesteld dat ook wat, en de wijze waarop het, berekend wordt voorwerp van onderzoek moet zijn van een beheersinstituut, en niet van de sector of de overheid. Maar dan moet het instituut wel zelfstandig en onafhankelijk zijn en niet op de belangen van de sector zijn gericht, maar op die van de gemeenschap. De belangen van de sector worden gediend door LNVL en E2MC.
Dus de sector zelf is niet vrij in de wijze van onderzoek. Dat is ook nu niet het geval. Men schrijft hierboven terecht dat de manier en de frequentie waarop geregistreerd, berekend en gerapporteerd moet worden, is vastgelegd in de Regeling Milieu Informatievoorziening (RMI).
Hier wordt duidelijk dat de onafhankelijkheid in die zaken binnen de sector alleen kan worden bereikt door sturing van buitenaf.
Mijns inziens kun je WINGS lezen als antwoord op wat wij in Maart hebben voorgesteld, maar wel een antwoord dat te denken geeft.

Geplaatst door Johan uit Assendelft

Ik heb ook nog een brandend vraagje hierover.
Stel dat de overheid en sector luistert (moet ik overigens eerst nog maar zien) en stel dat het voorstel gedaan door PVRC ea overgenomen wordt, wat merken wij er dan van in de praktijk?? Want daar doen we het toch voor. Hier in Assendelft kun je bij de landers de schroeven tellen. Wordt dat dan anders? Verder hulde voor de grote professionele inzet.

Geplaatst door W. Zonneveld uit Castricum

Binnen de huidige wetgeving waaraan de sector zich aan alle tot nu toe opgestelde wetten houdt is er veel te veel ruimte voor verdere groei van het aantal vluchten dat boven onze hoofden wordt uitgevoerd, met name ook 's nachts. (Vervanging Ke door Lden/Lnight is hier een sleutel...) Het enige wat we nu nog kunnen doen is kiezen voor een nullijn of voor inkrimping van het aantal vluchten van Schiphol vanuit de Haarlemmermeer.

Het is toch ronduit van den zotte dan in het dichtstbevolkte gebied van de WERELD men een luchthaven in stand wenst te houden die meer mensen uit hun slaap houdt dan dat men mensen werk verschaft??

Verplaatsen die handel, ver buiten dit dichtbevolkte gebied, alleen welke partij is hier tegenwoordig nog voor...

Geplaatst door Olav uit NULL

- Zonneveld: Vervangen door Lden werkt niet, omdat de basis van deze systematiek wetenschappelijk onbetrouwbaar is en dat ook meermaals is gebleken. Het stelsel als zodanig dient geevalueerd met het oog op een betere bescherming van de bevolking (zie voorstel).
- Johan: beiden, overheid en bevolking, stellen zich dan zwak op, in de overtuiging dat bij inslaan van de nieuwe weg (a) een gewaarschuwd man voor twee telt en men voorzichtig zal zijn en (b) de motie Baarda wel degelijk van kracht blijft.
Dank voor het meedenken. Dit soort opmerkingen helpt problemen te ontwaren waar je aan voorbij dreigt te gaan, te onderscheiden wat belangrijk is en - last but not least - het grote verband duidelijker te zien en te formuleren.