Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vrees voor mislukken overleg Schiphol

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1147 
|
 Haarlems Dagblad 
Vrees voor mislukken overleg Schiphol

SCHIPHOL - Een groot aantal dorps- en wijkraden in Haarlemmermeer en omgeving vreest voor een mislukking van de besprekingen aan de Alderstafel over Schiphol.

In een open brief doen 23 bewonersorganisaties een oproep aan alle partijen om tot een unaniem advies te komen over de groeiruimte en hinderbeperkende maatregelen. Zonder akkoord zal politiek Den Haag gaan bepalen wat goed is voor de omgeving, aldus voorzitter Hans Paar van de Dorpsraad Rijsenhout, woordvoerder namens de dorps- en wijkraden. Dat zal volgens hem wel eens veel slechter kunnen uitpakken dan wanneer bewoners en de andere partijen bereid zijn een compromis te sluiten over de groei van Schiphol.

 

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

ALDERSTAFEL SPREEKT NIET NAMENS OMWONENDEN
Hier wordt met evenveel woorden de posite van de CROS bewonervertegenwoordigers en van de vereniging Gezamenlijke Platforms onderuit gehaald, notabene mede door het initiatief van een van de leden van de Platforms, maar nu als bewoner van Haarlemmermeer

AFGEDWONGEN COMPROMIS BRENGT REGIO NOORD KENNEMERLAND IN GEVAAR
De Heer Alders wens ten koste van alles een compromis te forceren. In dat compromis wordt, in belangrijke mate door toedoen van mensen uit de directe omgeving van Schiphol, de overlast door Schiphol afgwenteld naar gebieden buiten de regio, namelijk naar Kennemerland en de regio rond Noordwijk, waarvan de eerste het meest kwetsbaar is.
In dit voorstel wordt geen poging gedaan de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van vliegverkeer op een andere wijze te verwerkelijken dan door permanente maatregelen die schadelijk zijn voor de bewoners onder de luchtverkeersgebieden op afstand van Schiphol.

In dit verband is recent en heden, naar aanleiding van bovenstaand gebeuren, met de volgende brief een protest gericht naar de verantwoordelijken voor de regio waarin de leden van het PVRC wonen (Platform Vlieghinder Regio Castricum) voor wie deze website een woordvoerder is.

BRIEF

Aan Mevrouw Ch Portegies wethouder Castricum
de heer van Schoor bewonervertegenwoordiger Castricum in CROS
de Heer von der Meer, voorzitter PVRC
de Heer H H Eilert

Ter kennisneming stuur ik U een copie van een nu openlijk bekend gemaakte brief aan de Tafel van Alders.

Hiermee worden de CROS bewonervertegenwoordigers en de VGP gedesavoueerd als vertegenwoordigers van omwonenden
In de brief ataat niets over de inhoud van het aan de Tafel van Alders voorbereide advies, dus het is onbekend wat deze druk op Alders wil bereiken.

Ik maak mij nu grote zorgen over de kwaliteit van het advies dat de Tafel van Alders naar de minister gaat zenden,
Tijdens de bijeenkomst van de Dorps- en wijkraden ven de gemeente Haarlemmermeer, waar deze brief door de Heer E Haverkort werd voorbereid, werd in het op dat moment door de Heer Vermeegen besproken advies aan de minister, duidelijk de bijdrage van Kennemerland aan het dragen van de overlast door vliegverkeer naar en van Schiphol gemaximaliseerd.
In een desgevraagde toelichting op de situatie werd door de bij de gesprekken aanwezige vertegenwoordiger van de LVNL gesteld, dat wij ons ten opzichte van Schiphol nu eenmaal in een geografisch ongelukkige positie bevinden.

Als burger van Castricum en van Kennemerland verzoek ik U hier op te reageren
In het bovenstaande vind ik geen basis voor vertrouwen in het vermogen van onze regio de belangen van haar burgers te laten vertegenwoordigen in de besluitvorming rond de invloed van Luchtvaart op de leefkwaliteit van ons woongebied.

Het is mijn indruk dat U nog steeds deelneemt aan de voorbereidende gesprekken waarmee de Heer Alders tracht een compromis af te dwingen, onder het mom van dat wie niet aanwezig is ook geen invloed kan uitoefenen. Feitelijk laat U zich daardoor in een positie manoeuvreren waarin U wordt gedwongen in het kader van een compromis de rechten van Uw burgers in gevaar te brengen. Dit is onrechtmatig. Daar waar de burger verwacht wordt de autonomie van de overheid te respecteren, mag de burger ook van die overheid verwachten dat deze tenvolle de gelijke rechten van al haar burgers respecteert. Dit is hier niet het geval.

Ik verzoek U dringend deze zaak te willen repareren.Geplaatst door Observer uit Amstelveen

Voor wat betreft de brief door Dorpskernen in de Haarlemmermeer merk ik op, deze brief en het persbericht volstrekt overbodig te vinden!
Citaat: "Hiermee worden de CROS bewonervertegenwoordigers en de VGP gedesavoueerd als vertegenwoordigers van omwonenden". (Notabene door een VGP lid !)
Ik ben het hiermee volkomen eens !
Wie zou nu niet willen dat we tot 2020 een degelijke oplossing voor het schiphol dossier vonden?
Dit initiatief uit de Haarlemmermeer, valt onder het hoofdje: Stemmingmakerij.
Ronduit beschamend !

Geplaatst door BS uit Castricum

Ik deel volkomen de zorgen van de heer Bijvoet. Er zijn geen aanwijzingen te vinden die er op duiden dat voor de belangen van de Burgers van deze omgeving correct wordt opgekomen. De signalen uit de vliegpraktijk daarentegen zijn ronduit slecht.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

EEN REACTIE VAN DE IJMOND

Eerder heb ik verteld dat ik over deze zaken contact heb gezocht met de gemeenteraad van Castricum en de bewonersvertegenwoordiger in CROS.
Er komt een schriftelijke reactie waarin hun positie wordt verhelderd en er wordt gedacht over het organiseren van een publiek contact van de IJmondbestuurders met de bewoners van de regio.
Ik wil de situatie zo fair als mogelijk beschrijven, zonder in te gaan op datgene wat de eigen bestuurlijke taak van de IJmond is. Zoals ik het nu begrijp, dus alleen op eigen verantwoordlijkheid, is de positie van de IJmondregio met betrekking tot de Alderstafel en de erugkoppeling mat hun burgers de volgende.

• De door de Alderstafel als vertegenwoordigers van de regio IJmond aangewezen vertegenwoordigersworden gedwongen om zich binnen het kader van de Alderstafel neer te leggen bij een compromis waar ze niet achter kunnen staan

• Zij richten hun reactie op de huidige situatie dan ook niet meer tot de Alderstafel maar buiten deze tafel om, direct tot de verantwoordelijke overheid, waaronder de aan de Alderstafel aanwezige vertegenwoordigers van het ministerie

• In die reactie beperken zij zich tot het aangeven van wensen ten aanzien van uitvoeren van het luchtverkeer. Er worden geen politieke voorstellen in vervat, zoals bijvoorbeeld gedachten ten aanzien van strukturele verantwoordelijkheid van de LVNL voor de kwaliteit van leven in het voor het luchtverkeer gebruikte gebied, omdat dit een overheidstaak is

• Er wordt géén poging gedaan openheid van zaken te geven aan de bewoners van de regio waarvoor zij verantwoordelijk zijn, omdat dit in strijd is met het kader van de Alderstafel geldende afspraken en omdat het daarvoor te laat is.

• De bestuurders, hetzij vertegenwoordigers uit de regio in CROS verband, zijn echter wel van plan verantwoording af te leggen, maar niet eerder dan nádat de Heer Alders zich officieel heeft uitgesproken

Geplaatst door Louis van Daalen uit Lijnden

Dit bericht heeft ons genoodzaakt een reactie te zenden naar het Haarlems Dagblad:

Geachte heer Mooyman,

Artikel “Vrees voor mislukken Alderstafel”

Met belangstelling hebben wij vanmorgen kennis genomen van uw bovengenoemde publicatie. Het ware wenselijk geweest dat u had nagevraagd waarom Lijnden, Badhoevedorp en het in uw artikel niet genoemde Nieuwe Meer de open brief niet hebben ondertekend. Uit het artikel zou ten onrechte de conclusie getrokken kunnen worden, dat Rijssenhout leidend is geweest in de persoon van de heer Hans Paar. Niets is minder waar. De brief is opgesteld door de heer Haverkort, notabene afgevaardigde namens de VGP (Vereniging Gezamenlijke Platforms) aan de Vermeegen tafel, onderdeel van het Alders overleg. Zwanenburg is een groot voorstander van een compromis maar dient als afgevaardigde van de VGP uiteraard het VGP standpunt te vertolken.

Het in de laatste fase van het Alders overleg - door de sector - ingebrachte VVA (Vliegen Volgens Afspraak), blijkt een mogelijk breekpunt en zou er inderdaad toe kunnen leiden dat de bewoners uit het Aldersoverleg stappen. Wanneer de bewoners een compromis accepteren, betekent dit automatisch het accepteren van VVA, waarbij de huidige handhavingspunten (met bijbehorende grenswaarden en daarmee de lokale bescherming van de individuele burger) worden afgeschaft. Zwanenburg hecht zeer aan dit compromis en nog meer aan het bevriezen van de status quo. Wie enigszins thuis is in de materie en de huidige grenswaarden van de verschillende handhavingspunten beziet, begrijpt onmiddelijk waarom Lijnden, Badhoevedorp en Nieuwe Meer niet voor het karretje van Zwanenburg gespannen wensen te worden. Ook de bewonersvereniging BAAT in Amsterdam West, waar zo'n 200.000 inwoners overlast ondervinden van de huidige "tijdelijke" route zijn "not amused" door deze, door Zwanenburg georkestreerde actie.

Een compromis accepteren, omdat de sector vast wenst te houden aan VVA, waarbij volstrekt onduidelijk is of er gelijkwaardige bescherming aan omwonenden wordt geboden (VVA is onvoldoende besproken, vanwege het feit dat het pas recent werd ingebracht), betekent feitelijk dat de sector dicteert wat de bewonersgroepen dienen te accepteren en valt dus niet onder de noemer “in goed overleg”.


Met vriendelijke groet,

Louis van Daalen
(contactpersoon vlieghinder)
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

[edit red: Hr van Daalen is geen contactpersoon van http://www.vlieghinder.nl, maar van de Dorpsraad Lijnden.]

Geplaatst door Observer uit Amstelveen

GEUS
Vereniging voor normen en waarden in de luchtvaart
35 grenswaarden of 1001 afspraken?
In het Haarlems Dagblad van 11 september mag Hans Paar van de Dorpsraad
Rijsenhout uitleggen waarom hij – met nog 23 andere bewonersorganisaties - de
besprekingen aan de Alderstafel graag ziet lukken.
Angst voor Den Haag blijkt zijn voornaamste drijfveer. Hans Paar – ooit adjunctdirecteur
bij de Rijksluchtvaartdienst - heeft namelijk een uiterst slechte ervaring
opgedaan met Den Haag. Dat betrof de reservering voor de parallelle Kaagbaan.
Een regelrechte bedreiging voor Rijsenhout, die Eurlings – ondanks verzet van
gemeente en provincie – toch heeft doorgezet.
Dat minister Eurlings daarmee vooral gehoor zal hebben gegeven aan de wens
van Schipholbaas Cerfontaine is voor Hans kennelijk geen reden om ook voor
Cerfontaine ‘doodsbenauwd’ te zijn.
In zijn promotie voor de Alderstafel is Hans de nuance bovendien al gauw kwijt.
Zo heeft hij niet veel op met de wettelijke maxima voor de hoeveelheid
vliegtuiglawaai in de woongebieden. Volgens hem is dit systeem van 35
handhavingspunten met grenswaarden ‘veel te rigide en inflexibel’. En dus
kunnen we ’t maar het beste afschaffen!
Hans gaat daarmee volstrekt voorbij aan de mogelijkheid om datzelfde systeem
in de praktijk gewoon slimmer te gebruiken. Aan de nadelen voor de
luchtvaartsector kan worden tegemoet gekomen, en de lokale bescherming tegen
vliegtuiglawaai in de woongebieden kan behouden blijven. Een pleidooi voor het
afschaffen van de lokale bescherming verwacht ik van Cerfontaine en Eurlings,
niet van een belangenbehartiger van omwonenden.
Of zou de winst zitten in wat Hans denkt terug te krijgen? Hij verwacht veel van
‘controleerbare afspraken over het baangebruik, in combinatie met een
groeiplafond voor Schiphol.’ U zal er niet van opkijken dat het bij een Mainport
als Schiphol om heel veel afspraken gaat. Hans zet zijn kaarten er kennelijk op
dat de luchtvaartsector zich beter gaat houden aan deze 1001 afspraken over
starten, landen, aanvliegen en uitvliegen en de rest, dan de 35 grenswaarden
van vandaag de dag.
En dan heb ik u nog niet eens precies uitgelegd dat wij al sinds 2006 bezig zijn
om de beoogde handhaver van die 1001 afspraken: de Luchtvaartinspectie,
ervan te overtuigen dat ze de overtreding moet bestraffen van het wettelijke
Nachtvluchtverbod op de Aalsmeerbaan in de nacht van 30 op 31 december
2005. Dat we met betrekking tot deze ene ‘afspraak’ onlangs van de rechtbank
Amsterdam gelijk hebben gekregen is mooi, maar hoe gaat dat straks met die
1000 andere afspraken? Daar hebben wij geen tijd voor en geen zin in.
Hans intussen is niet beducht voor een plaatselijke toename van de hinder. Hij
‘denkt dat dit ontzettend meevalt’. Bovendien ziet hij ook ‘eindelijk meer
duidelijkheid en zekerheid voor de langere termijn’.
GEUS
Vereniging voor normen en waarden in de luchtvaart
2
Het zou allemaal best kunnen. Maar als u, in het kader van het voorkomen van
bovenmatig vliegtuiglawaai bij uw woning, zou mogen kiezen, waar vertrouwt u
dan op? Op keiharde grenswaarden OF boterzachte afspraken?
Mr. drs. J. Boomhouwer
Voorzitter vereniging GEUS te Aalsmeer