Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vragen over de zogenoemde Ecobarrier bij Schiphol

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 978 
|
 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Vragen over de zogenoemde Ecobarrier bij Schiphol

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Datum 17 maart 2010 2010Z03753

Onderwerp Kamervragen

Geachte voorzitter,

Graag geef ik u antwoord op vragen van Kamerlid de heer Vendrik van 25 februari 2010 over de zogenoemde Ecobarrier bij Schiphol.


1. Kent u het bericht `Schiphol blaast geluidswal langs Polderbaan af?’ 1)


1. Ja.


2. Is het waar dat gebleken is dat ook deze lichte constructie bij nader inzien niet binnen het zogenaamde obstakelvlak mag staan? Zo ja, bent u nooit eerder gewaarschuwd voor dit risico? Zo nee, waarin schuilt dan de onveiligheid?


2. Nationale wetgeving, in overeenstemming met de ICAO Standards and Recommendations, geeft in principe geen mogelijkheden voor het bouwen van obstakels in het landingsterrein, tenzij deze de vliegveiligheid niet in gevaar brengen. In een eerste verkenning zijn zowel door de Schiphol Group als de Inspectie Verkeer en Waterstaat de problemen van deze variant geïdentificeerd. Schiphol heeft met de Ecobarrier getest of het veiligheidsrisico van deze geluidswal onder het zogenaamde Target Level of Safety ligt. Na uitvoerig testen is in de loop van de ontwerpfase gebleken dat dit niet haalbaar is.


3. Kunt u aangeven welke onderzoeken er gedaan zijn, waaruit gebleken zou zijn dat de ecobarrier niet veilig genoeg is? Hoe luiden de conclusies van deze onderzoeken exact?

3. Schiphol heeft samen met Royal Haskoning en Dura Vermeer/Imtech een definitief ontwerp voor de Ecobarrier opgesteld dat, zo veel mogelijk in overeenstemming was met de gestelde eisen. Dit ontwerp is op het gebied van vliegveiligheid getoetst door ESR Technologies. De conclusies waren als volgt:

· Het ontwerp is niet in overeenstemming met ICAO-eisen, Annex 14.
· Het risico vliegtuigaanvaring blijkt onaanvaardbaar hoog (factor 10 hoger dan Target Level of Safety 10-9);

· Het risico dat onderdelen van de Ecobarrier loslaten is niet meegenomen in de kwantitatieve analyse, dit is echter wel risicoverhogend;

· Het gebruik van de Ecobarrier (het omhoog klappen van het doek voordat er gestart wordt en het (noodzakelijk) neerklappen voordat er geland wordt) geeft operationele problemen op het gebied van beschikbaarheid, werklast en communicatie wat kan leiden tot onaanvaardbare veiligheidsrisico’s.


4. Ziet u alternatieve oplossingen die omwonenden van de Polderbaan kunnen beschermen tegen het grondlawaai dat startende en taxiënde vliegtuigen veroorzaken?

4. Ja. Doel blijft om in totaal 10 decibel grondgeluid te reduceren zoals afgesproken tussen Schiphol, gemeente en bewonersvereniging en bekrachtigd door de partijen aan de Alderstafel. Schiphol heeft een alternatief ontwerp opgesteld in geval de ontwerpwedstrijd niet tot een haalbare oplossing zou leiden, hetgeen nu het geval blijkt. Het alternatieve ontwerp wordt momenteel in nauw overleg met de gemeente Haarlemmermeer en de bewonersvereniging Hoofddorp-Noord verder ontwikkeld om de gewenste geluidreductie te bewerkstelligen.


5. Bent u bereid te onderzoeken of en in welke mate het slepen van vliegtuigen een deel van de oplossing voor het grondlawaai kan vormen? Zo nee, waarom niet?

5. Nee. Dergelijk onderzoek is reeds uitgevoerd. Het blijkt dat het slepen van vliegtuigen over langere afstanden een mogelijk gevaar oplevert voor de veiligheid van het vliegtuig zelf. Ik verwijs graag naar mijn antwoord op vragen over het slepen van vliegtuigen in 2007 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007­2008, Aanhangsel 2060722180). Bovendien lost het slepen van vliegtuigen tot aan het begin van de startbaan het probleem niet op. Het gaat bij hinder van grondgeluid met name om het laagfrequente geluid tijdens starten, wanneer zware vliegtuigen hun volle vermogen gebruiken. Dit geluid wijkt sterk af van het geluid tijdens het taxiën of stationair draaien.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

ir. Camiel Eurlings

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

"Schiphol heeft een alternatief ontwerp opgesteld in geval de ontwerpwedstrijd niet tot een haalbare oplossing zou leiden, hetgeen nu het geval blijkt."

Ja, 'nu' pas. En we zijn nu al benieuwd naar de volgende wedstrijd.

"Het alternatieve ontwerp wordt momenteel in nauw overleg met de gemeente Haarlemmermeer en de bewonersvereniging Hoofddorp-Noord verder ontwikkeld om de gewenste geluidreductie te bewerkstelligen."

Vandaar de totale verbijstering van dhr. Bezuyen.
Om van te kotsen deze demissionair minister.

Geplaatst door Observer uit Nederland

En schiphol blijft maar "rommelen". Zelfs het vreemde Aldesadvies zou Schiphol nu niet meer passen. Wat een energie aan vergader-tijd,wat een hoop vuile energie, en wat een minachting van bewoners. Men lijkt er slechts op uit te zijn,steeds tijd te winnen..
Wie wordt de volgende scharrelaar als Minister VenW ? BAH !

Geplaatst door Kees uit Leiden

Sinds Terlouw en Berkhout in de Eerste Kamercommissie heb ik geen zinnig woord meer van de kant van de overheid gehoord. En dat is alweer een hele tijd geleden.
Is dat niet symptomatisch voor dit Nederland?

Geplaatst door Observer uit Nederland

Kees, ja,maar wacht even 14 dagen,dan zal je meer lezen....!