Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Voorbereidingsgroep van start“Castricum opgeofferd om Schiphol te laten groeien”

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 932 
|
 de Castricummer 
Voorbereidingsgroep van start“Castricum opgeofferd om Schiphol te laten groeien”

de Castricummer, 21 mei 2003  

Castricum — De Polderbaan is geopend en in deze regio is dat vooral ‘s nachts en in de vroege morgen te merken aan het grote aantal laag overkomende vliegtuigen. Veel mensen slapen hier doorheen en merken niets van alle bedrijvigheid boven hun hoofd. Anderen schrikken meerdere malen per nacht wakker. Een aantal van deze mensen onderneemt actie tegen wat zij ervaren als een aantasting van hun leefgenot. De voorbereidingsgroep ‘Verenig u tegen geluidhinder’ is inmiddels van start gegaan. 

Prof. Dr. O.LM. Bijvoet uit Bakkum is een van de initiatiefnemers van het verzet tegen geluidhinder boven Castricum. Hij vreest een verdere toename van overlast als de Polderbaan in het najaar volledig in gebruik wordt genomen. Bovendien zet hij vraagtekens bij de onafhankelijkheid van CROS (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol). CR0S is een overlegorgaan die op zoek gaat naar oplossingen om vermijdbare hinder te reduceren. Binnen CR0S nemen gemeenten en bewonersvertegenwoordigers plaats.

“Yvonne Marcus, coördinator van het CROS schreef aan het Platform Geluidhinder Amsterdam dat het bekend is dat er veel vliegtuigbewegingen zijn boven deze regio en dat er nog veel meer komen in het gebied Egmond-Binnen, Bakkum, Castricum, Akersloot en Uitgeest” aldus Bijvoet. “Zij erkent ook dat er inmiddels veel klachten uit dit gebied komen. Maar omdat de Polderbaan er voor zorgt dat het belaste gebied verschuift van de drukbevolkte gebieden rond Amsterdam naar de meer dunbevolkte gebieden, is het mogelijk geworden om met minder gehinderde mensen de luchthaven te laten groeien.”

Volgens Bijvoet blijkt uit deze brief dat men zich er bij CR0S van bewust is dat deze regio in hoge mate wordt belast en dat men niettemin het groeien van deze overbelasting door laat gaan. “Men vindt dit verantwoord omdat anderen buiten deze regio worden ontlast. Hier blijkt dus zonneklaar dat men de zaken hier heeft opgegeven. Ik waag het echter te betwijfelen dat dunbevolkte regio’s vogelvrij zijn en bovendien dat Castricum en omgeving tot dunbevolkte regio’s gerekend mogen worden. CROS en haar vertegenwoordigers gebruiken mijns inziens welbewust bedrieglijke retoriek, mogelijk omdat anderszins duidelijk wordt dat de luchtvaart de grenzen van welvoeglijkheid ten aanzien van de burgerij in het algemeen reeds heeft overschreden.”

“De luchtvaart schermt steeds opnieuw met de opmerking dat door haar toedoen nu het totale aantal gehinderden is afgenomen. Natuurlijk is dit waar. De totale hoeveelheid geproduceerd geluid neemt echter niet af. Iedere keer dat sprake is van minder klagers als gevolg van veranderde vliegroutes betekent dit dat een toenemende hoeveelheid geluid gedragen moet worden door een kleinere groep mensen.

Voor deze kleinere, bewust opgeofferde groep is de resulterende belasting aanzienlijk groter dan voorheen en overschrijdt deze een grens die tevoren nog nergens werd bereikt. Indien de eerdere verdraagbaarheidsgrens aanleiding was iets te veranderen, wat rechtvaardigt dan de willekeurige beslissing om voor Castricum en omgeving nog hogere belastingen te tolereren? Bij geen enkele publicatie van Schiphol, ook in de laatste ‘Milieu Monitor niet’ wordt hiervan melding gemaakt. Iedere opmerking dat ‘er minder klagers zijn’ moet dus worden gewantrouwd.”

Op 2 mei heeft Bijvoet CROS en de afdeling VROM van het gemeentebestuur bericht over een ongewoon drukke piek in vliegtuighinder boven Bakkum tussen vijf en zes uur s ochtends. ‘Dit werd om 8.32 uur gevolgd door de kruising van twee laagvliegende toestellen, een van west naar oost en een van zuid naar noord vliegend gevolgd door zeer lawaaiig afbuigen in oostelijke richting van het laatste toestel. Van de grond af gezien leek het alsof hier sprake was van een onopzettelijk ontstane gevaarlijke situatie. Het gebeurde geeft naast geluidhinder aanleiding tot een sterk bewustzijn van onveiligheid, temeer omdat vliegtuigen vaker Castricum uit zeer uiteenlopende richtingen benaderen.”

Wethouder W. Veldt heeft aange­geven in gesprek te willen gaan met de leden van de voorbereidingsgroep. Bijvoet: “Nu CROS in­stemt met het opofferen van Castricum om verdere uitbreiding van Schiphol te bewerkstelligen vragen wij ons af of de gemeente Castricum bereid is bij CROS ondubbelzinnig aan te geven dat Castricum hier niet mee kan instemmen. Het belang van de burger zou zwaarder moeten wegen dan het belang van zich neer leggen bij meerderheidsbesluiten die minderheidsgroepen beschadigen.

Bijvoet stelt dat er een begin gemaakt kan worden om aan de overheid duidelijk te maken dat burgers onrecht wordt aangedaan en eisen dat aan de achterstelling van de bewoners van Castricum en omstreken ten opzichte van andere burgers van Nederland een eind wordt gemaakt Dat zou kunnen door de intensiteit van de hinder gelijkelijk te verdelen. “Ik vraag mij af of de gemeente medewerking aan het overleg zal heroverwegen als CROS volhardt in haar negatief discriminerende instelling ten aanzien van de burgerij van Castricum en omgeving.”


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Klaas Gijzen uit Egmond-Binnen

Schiphol experimenteert met nieuwe vliegroutes
Uitgegeven: 11 maart 2008 22:53
Laatst gewijzigd: 11 maart 2008 23:40

SCHIPHOL - Luchthaven Schiphol gaat vanaf donderdag experimenteren met aangepaste vertrekroutes en procedures. Dat heeft een zegsvrouw dinsdag gemeld namens de Tafel van Alders, het overlegorgaan waarin overheid, bewoners en luchtvaartsector zitten.

Met de nieuwe maatregelen moet de overlast voor omwonenden worden beperkt en het woongenot rond Schiphol weer worden verhoogd.

De vliegmaatschappijen beginnen onder meer een proef met nieuwe vaste vertrekroutes vanaf de Zwanenburgbaan. Hierdoor kunnen de Zwanenburgbaan en de Polderbaan gelijktijdig gebruikt worden.

Ook verlengt de luchthaven de nachtprocedures met een half uur: de komende maanden duren ze tot half zeven 's ochtends. In de nacht mag alleen worden gevlogen vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, die niet dichtbij woonhuizen liggen.

Uitvoering

Met het begin van deze maatregelen is ruim driekwart van een convenant tot uitvoering gebracht dat de betrokken partijen in juni 2007 hebben gesloten.

Bij de ondertekening van dit verdrag waren de luchtvaartsector, de lokale en provinciale overheden en vertegenwoordigers van de bewoners aanwezig.

Proef

De proef loopt tot 31 oktober. Daarna wordt gekeken of de maatregelen effectief zijn en de overlast voor omwonenden inderdaad is verminderd. Als dit het geval is, worden de nieuwe procedures voortgezet.

Bovengenoemde ter info

Lijkt me duidelijk dat we hier tegen moet aggeren.Ik werk zelf op Schiphol en heb er mijn broed van echter woon ik op 1 uur rijden van mijn werk om rustig te wonen toch ?

Mvrgr groet,

Klaas Gijzen