Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vliegtuigoverlast meten is weten

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 1194 
|
 persbericht ChristenUnie, alsmede kamervragen Cramer, CU 
Vliegtuigoverlast meten is weten

1 juni 2010

ChristenUnie: Vliegtuigoverlast meten is weten

De ChristenUnie wil dat op korte termijn fatsoenlijke geluidsmetingen worden gedaan rond Schiphol. Kamerlid Ernst Cramer (nr. 7 op de kandidatenlijst) en regio-kandidaat Frank Visser (nr. 33) vinden dat minister Eurlings eindelijk beloften aan de regio moet nakomen. Het Kamerlid heeft schriftelijke Kamervragen ingediend.

Ernst Cramer: “Door het vorige kabinet is al een geluidmeetsysteem toegezegd. Dit zou kunnen worden gebruikt om in de praktijk te controleren of de rekenmodellen die worden gebruikt voor het bepalen van de geluidsoverlast wel kloppen. Na vier jaar is er nog steeds hetzelfde gebrekkige, veel te dure systeem dat bovendien niet onafhankelijk is, maar wordt beheerd door de sector zelf.”

Meetpunten
De beide ChristenUnie-kandidaten vinden het een raadsel waarom Schiphol nog steeds werkt met het oude geluidsmeetsysteem. Er bestaat al jaren een beter en nauwkeuriger alternatief dat bovendien veel goedkoper is, de zogenaamde Luistervink. Zij brachten dinsdag een werkbezoek aan Noordwijkerhout waar in de duinen zo’n Luistervink staat. Ernst Cramer: “Ik wil van de minister weten waarom er de afgelopen jaren geen verbeteringen zijn aangebracht aan de officiële meetpunten in de regio rond Schiphol.”
Frank Visser: “Zowel TNO als RIVM hebben in rapporten in 2006 en 2007 al aangetoond dat het zogenaamde NOMOS-systeem onvoldoende bruikbaar is omdat er te veel lawaai van andere bronnen zoals auto’s wordt gemeten en de meetdrempel te hoog is. Door deze hoge meetdrempel worden alleen geluidspieken gemeten en niet de totale geluidsoverlast.”

Een ander kritiekpunt is dat de meetresultaten geen geluidbelastingen bevatten die vergeleken kunnen worden met de rekenmodellen die worden gebruikt of met wettelijke grenswaarden. Ernst Cramer: “Zo kun je dus geen zinnige conclusies trekken uit de metingen”.

Er moet volgens de ChristenUnie zoals beloofd in het kabinetsstandpunt Schiphol uit 2006 een moderner en onafhankelijk meetnet komen dat de totale geluidbelasting van het vliegverkeer meet. Er zijn al een paar gemeenten die op eigen kosten gebruik maken van een moderne geluidsmeter. Ernst Cramer: “Het Rijk moet gewoon zorgen voor een goed meetsysteem in alle gemeenten in de regio. De bewoners hebben daar recht op”.

Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van VROM over geluidsmeetpunten rond Schiphol.

1.Kent u het bericht “Lawaai groeiend gezondheidsprobleem” en de presentatie over het geluidbeleid Schiphol die door een ambtenaar van het ministerie van V&W is gegeven op het NSG Symposium?
2.Klopt het dat het NOMOS-systeem blijkens onderzoeken van zowel RIVM als TNO in de periode 2005-2007 bestempeld is als onbetrouwbaar en onnauwkeurig omdat dit systeem een te hoge meetdrempel heeft en te veel stoorlawaai meet?
3.Wat zijn de kosten van een NOMOS-meetpunt en van een meetpunt van de stichting Luistervink? Zou u de verschillen kunnen verklaren?
4.Klopt het dat NOMOS geen Lden waarden produceert terwijl het rekenmodel en de handhaving wel werken met deze maat? Bent u bereid alsnog de Lden waarden te meten en te publiceren zodat de meetwaarden vergelijkbaar worden met de berekende waarden?
5.Waarom werkt NOMOS met theoretische vlieghoogten in plaats van de werkelijke vlieghoogtes die wel bekend zijn? Verklaart het gebruik van theoretische hoogtes het verschil in theoretische geluidsbelasting en de hogere meetwaarden van Luistervink in onder meer Amstelveen? Bent u bereid voortaan te meten met de werkelijke vlieghoogte?
6.Klopt het dat voor de invoergegevens van de lawaaiproductie van individuele vliegtuigen in de bestaande Nederlandse rekenmodellen gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde geluidsmetingen?
7.Bent u ermee bekend dat bepaalde fabrikanten deze gecertificeerde geluidsmetingen alleen boven de woestijn uitvoeren omdat dan de omrekeningstabellen van de ICAO meetvoorschriften annex 16 voor de atmosfeergegevens het gunstigst uitkomen? Deelt u de mening dat deze metingen hierdoor afwijken van de dagelijkse praktijk? Klopt het dat Duitsland om deze reden geen gebruik maakt van certificaatsgegevens, maar van eigen meetresultaten?
8.Klopt het dat u geen geld beschikbaar wil stellen aan het RIVM voor verder onderzoek over de mogelijkheden en betrouwbaarheid van meten in combinatie met rekenen van vliegtuiglawaai? Zo ja, wat is daarvan de reden?
9.Bent u bereid alsnog te komen tot een betrouwbaar en nauwkeurig systeem van geluidsmeetpunten rond Schiphol en in de buitengebieden conform het kabinetstandpunt Schiphol 2006 waarbij de meetgegevens kunnen worden vergeleken met de berekeningen in de rekenmodellen of de wettelijke grenswaarden?
10.Klopt het dat het huidige Nederlandse rekenmodel niet is gevalideerd? Zullen de rekenmodellen van het nieuwe handhavingsstelsel voordat het definitief wordt ingevoerd wel worden gevalideerd en gecalibreerd door metingen?
11.Wat is de stand van zaken met het Europese meet- en rekentraject dat in 2012 zou worden afgerond? Klopt het dat dit traject geheel is vastgelopen omdat de vliegtuigsector in enkele landen het proces blokkeert omdat zij niet willen dat het vliegtuiggeluid nauwkeuriger kan worden berekend?

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Uiteraard is BLRS blij met deze uitstekende vragen door de Christen Unie. Vooral in het licht van de publicaties in de GPD bladen, HD, Gooi en Eemlander , Leidsch Dagblad, NHD,
Parool nu gevolgd door De Volkskrant.

Het wordt tijd,dat er eindelijk transpa-rantie komt in dit zich al jaren voortslepende dossier.