Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Verharding vliegveld overvalt Vrienden

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1449 
|
 dichtbij.nl 
Verharding vliegveld overvalt Vrienden

HILVERSUM - Op dit moment ligt bij de gemeenteraad van Hilversum een voorstel om één of meer van de start- en landingsbanen van Vliegveld Hilversum te asfalteren. Deze wijziging moet de bouw van de nieuwe woonwijk Ter Sype in de gemeente Wijdemeren mogelijk maken. De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) is verbaasd en teleurgesteld over dit voorstel en heeft hierover een brief geschreven aan het College van Gedeputeerde Staten (GS) als bevoegd gezag inzake Vliegveld Hilversum.

Draai van 180 graden
Nog geen twee jaar geleden was de gemeenteraad van Hilversum in ruime meerderheid tegen elke vorm van verharding van de banen van het vliegveld. Mede op basis van dit standpunt hebben GS destijds besloten geen mogelijkheden te zien tot wijziging van de banen. Nu ligt er dus een nieuw plan, waar de maatschappelijk betrokkenen, verenigd in de Commissie Milieuhygiëne Vliegveld Hilversum, niet in zijn gekend en niet in zijn geraadpleegd.

De Commissie Milieuhygiëne Vliegveld Hilversum
Deze commissie is destijds in het leven geroepen om mee te denken en te adviseren. Hierin zaten vertegenwoordigers van de gemeenten Hilversum,  Wijdemeren, De Bilt en Maarssen, omwonenden uit deze gemeenten, natuur-  en milieuorganisaties, de provincies Utrecht en Noord-Holland en de gebruikers/exploitanten van de luchthaven. Inmiddels is deze commissie vanwege gewijzigde regelgeving ontbonden. Het instellen van een nieuwe commissie, de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum, heeft echter nog niet plaats gevonden. Hiermee is een belangrijke democratische stap overgeslagen.

Gevolgen verharding
De leden van de VVG zijn zeer bezorgd over deze nieuwe ontwikkeling.  Verharding zet de deur open voor zwaardere vliegtuigen. Er zijn daardoor meer vliegbewegingen te verwachten met meer lawaaioverlast, met name over de Hoorneboegse heide en de daarnaast gelegen stiltegebieden. Papieren afspraken om een nieuwe asfaltbaan niet maximaal te benutten zullen vroeg of laat onder druk komen te staan. Zo blijkt uit een concept convenant tussen het vliegveld, de gemeenten Wijdemeren en Hilversum en de provincie al dat in de zomer de openingstijden van het vliegveld verruimd worden.

Vrienden van het Gooi
De vereniging is op zich niet tegen het bouwen van noodzakelijke woningen.  Er dient echter altijd een zorgvuldige afweging gemaakt te worden, wanneer die plannen grenzen aan bijzondere natuur. Vliegveld Hilversum is immers gevestigd naast een kwetsbaar groen gebied, een overgang van de Heuvelrug naar lager gelegen veengebied. De positie in dit landschap maakt dat een enorme plak asfalt hier absoluut onwenselijk is, mede gezien de al even kwetsbare waterhuishouding in dit gebied. Hoewel de VVG op zichzelf kan leven met het huidige, beperkte gebruik voor recreatieve doeleinden van Vliegveld Hilversum, streeft de VVG er uiteindelijk naar dat het terrein wordt terug gegeven aan de natuur.

Meer informatie: http://www.vriendenvanhetgooi.nl


Reacties op dit bericht