Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vereniging GEUS e.a./I.-G VenW geluidsbelasting luchthaven Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 978 
|
 Raad van State d.d. 16 Oktober 2012 
Vereniging GEUS e.a./I.-G  VenW geluidsbelasting luchthaven Schiphol

Raad
van State


Betreft: Vereniging Geen Uitbreiding Schiphol (GEUS) en anderen

AANTEKENEN


mr.  A.H.J.  van den Biesen
Rhijnspoorplein 22
1018 TX   AMSTERDAM


Datum———————-Ons nummer————Uw kenmerk
16 oktober 2012——201111550/1/A3——20080074

Behandelend ambtenaar
L.J.  de Putter
070-4264025


Onderwerp                                  
Vereniging   GEUS e.a./l.-G.  V en W geluidsbelasting luchthaven Schiphol
           
               
Het geding, waarvan het zaaknummer hierboven is vermeld, zal worden behandeld op                
een zitting van Unit A3 van de Afdeling.

Datum :  5 december 2012
Tijd     : 11.30 uur
Plaats   : Den Haag,  Kneuterdijk 22


U wordt uitgenodigd voor de zitting. U bent niet verplicht te verschijnen. Met betrekking tot het verloop van de zitting geldt het volgende:

De Afdeling heeft het dossier grondig bestudeerd. De zitting is niet bedoeld om standpunten te herhalen die de Afdeling al in de stukken heeft gelezen. Het accent van het onderzoek op de zitting   zal daarom liggen op het beantwoorden door partijen van vragen van de Afdeling over de feiten en geschilpunten. Naar aanleiding van die vragen kunt u uw stand punt verduidelijken en toelichten.

Voor partijen die daarop prijs stellen, bestaat de mogelijkheid om aan het begin van de zitting,  voordat de Afdeling met het stellen van vragen begint, een korte uiteenzetting te geven van hoogstens vijf minuten. Daarbij kan desgewenst op de kern van de zaak worden ingegaan dan wel juist op een bepaald aspect in het bijzonder. Uitsluitend die korte uiteenzetting kan op de zitting in schriftelijke vorm aan de Afdeling worden overgelegd. Neemt u in dat geval voldoende afschriften mee, ook voor uw wederpartij(en).

Een verzoek tot het houden van een langere uiteenzetting dan deze vijf minuten is mogelijk, maar wordt slechts bij hoge uitzondering ingewilligd. In dat geval wordt dat ook aan de wederpartij(en)  toegestaan. Ook de schriftelijke vorm van deze uiteenzetting kan op de zitting aan de Afdeling   worden overgelegd.
Het gemotiveerde verzoek dient u uiterlijk vier weken voor zitting in. Binnen veertien dagen ontvangt u dan bericht of uw verzoek is ingewilligd of afgewezen.

In ieder geval krijgt u op de zitting na de beantwoording van de vragen de gelegenheid om punten die naar uw oordeel nog onderbelicht zijn gebleven, beknopt naar voren te brengen,  vanzelfsprekend zonder daarbij in herhaling te vervallen. Hetgeen u dan naar voren brengt, wordt   niet in schriftelijke vorm overgelegd. De griffier houdt daar wel aantekening van.

De Afdeling kan alsnog besluiten tot een afwijkend verloop van de zitting, maar daarvan ontvangt   u dan uiterlijk veertien dagen voor de zitting bericht.

Indien u zich laat vertegenwoordigen,  dient uw vertegenwoordiger een schriftelijke, door u ondertekende machtiging mee te nemen naar de zitting. Een machtiging is niet nodig indien uw vertegenwoordiger advocaat is.

Vanaf een week voor de zitting kunt u op de website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl)    de samenstelling van de behandelende kamer van de Afdeling zien.

In deze zaak kunt u nog nadere stukken indienen. Deze stukken moeten uiterlijk op de elfde dag voor de zitting door de Afdeling zijn ontvangen.  Stukken die daarna bij de Afdeling binnenkomen,  worden teruggezonden. U kunt in dat geval eventueel op de zitting vragen om de stukken alsnog aan het dossier toe te voegen. Dat verzoek kan echter worden afgewezen.

U kunt getuigen en deskundigen meebrengen naar de zitting of hen bij aangetekende brief of deurwaardersexploot oproepen om op de zitting te verschijnen. Hierover moet u de Afdeling en de andere partijen uiterlijk een week voor de dag van de zitting schriftelijk informeren. U dient daarbij de namen en de woonplaatsen van de getuige(n) en/of deskundige(n) te vermelden.
De kosten die voor u voortvloeien uit het meebrengen van getuigen en deskundigen blijven in beginsel voor uw rekening.

De Afdeling kan een partij veroordelen in de kosten die een andere partij in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken.
Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding van proceskosten, dan dient u het bijgevoegde   ‘Formulier Proceskosten’ in te vullen. Het ingevulde formulier moet u meenemen naar de zitting en daar afgeven. De Afdeling beoordeelt of uw kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Dit zal in het algemeen niet het geval zijn,  indien uw beroep ongegrond is. De beslissing van de Afdeling   hierover vindt u te zijner tijd in de uitspraak. Voor nadere informatie zij verwezen naar bijgaand formulier ‘Informatie Proceskostenvergoeding’.

Tenzij mondeling uitspraak wordt gedaan, zal de beslissing in deze zaak binnen zes weken na de                   zitting openbaar worden gemaakt op een openbaarmakingszitting. In bijzondere omstandigheden   kan deze termijn worden verlengd met ten hoogste zes weken. Elke woensdag wordt een openbaarmakingszitting gehouden. Op de website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl)    treft u een overzicht aan van nummers van zaken waarin de beslissing op de woensdag van die week openbaar wordt gemaakt. Deze lijst wordt elke maandag geactualiseerd. Op deze wijze kunt u eenvoudig nagaan of in die week een uitspraak in uw zaak is te verwachten. Het is niet noodzakelijk   de openbaarmakingszitting op woensdag bij te wonen.

U kunt na de openbaarmaking direct de geanonimiseerde tekst van de uitspraak via de website van de Raad van State inzien. Meer informatie hierover vindt u op de website. Partijen ontvangen zo spoedig mogelijk een afschrift van hun uitspraak op het correspondentieadres.

De mogelijkheid om auto’s te parkeren in de omgeving van het gebouw van de Raad van State is beperkt. Informatie over de bereikbaarheid van het gebouw vindt u op de website van de Raad van State.

Hoogachtend,

wg

de secretaris van de Raad van State,
mr. H.H.C. Visser

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

Toevoeging: Het betreft hier een rechtzaak die door BLRS PLATFORM AALSMEER al in 2008 is opgestart. Na eerst de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, is de zaak nu in behan-deling bij de Raad van State. Het betreft hier het hart van de normen in het Schiphol dossier: De Gelijkwaardigheidscriteria.O.I. werdendeze destijds vals geactualiseerd.Het lijkt ons zinvol, dat zoveel mogelijk mensen blijk geven van hun belang-stelling. Dat is weer eens iets anders dan reageren op deze site... Met vriendelijke groet drs J.H. (Jan ) Griese. Secr. vereniging BLRS