Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Verbetering voor luchthaven en leefomgeving

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 867 
|
 Provincie Noord-Holland 
Verbetering voor luchthaven en leefomgeving

Provincie Noord-Holland
31-5-2005

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besluiten in te stemmen met de verbetervoorstellen in het kader van de evaluatie van de Schipholwet zoals die in samenwerking tussen de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer zijn opgesteld. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), een samenwerkingsverband tussen deze drie overheden, zal namens de colleges van Noord-Holland, Amsterdam en Haarlemmermeer de verbetervoorstellen voor 1 juli a.s. indienen bij de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Gedeputeerde Hooijmaijers constateert dat via de BRS de colleges van de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en GS met één geluid naar buiten treden. Nu is het Rijk aan zet!
De verbetervoorstellen gaan over de volgende onderwerpen:


1. Optimalisatie van de bestaande luchthaven ter vergroting van de huidige capaciteit bij het gebruik van het huidige banenstelsel door b.v. het weren van oudere typen vliegtuigen, uitplaatsen van vluchten naar regionale vliegvelden en aanpassingen rijbanen.


2. Menukaart kwaliteit luchthavenomgeving/leefbaarheid ter verbetering van de leefomgeving in de nabijheid van de luchthaven. Daarbij wordt o.a. ingezet op het instellen van een Leefbaarheidsfonds om investeringen in de dagelijkse leefomgeving van omwonenden mogelijk te maken. Tevens wordt ondermeer gepleit voor een nieuwe regeling voor isolatie van woningen uitgaande van meer keuzevrijheid voor de bewoners, beperking grondgeluid en verruiming van de compensatie/verhuisregeling.


3. Handhavingsystematiek van geluid. Er dient een helder en transparant systeem te komen.


4. Ruimtelijke ordening O.a. wordt gepleit voor geen verdere restricties binnen het huidige beperkingengebied en mogelijkheden tot kleinschalige bouw ten behoeve van de leefbaarheid in stedelijk gebied en de kleine kernen.

Op 20 februari 2003 zijn de Schipholwet en luchthavenbesluiten van kracht geworden. In de wet en besluiten worden regels en grenzen gesteld aan de effecten van het vliegverkeer voor geluid, externe veiligheid, de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en ruimtelijk-ordening. Het nieuwe beleid voor Schiphol moet een bescherming bieden aan de omgeving die gelijkwaardig is aan de milieunormen van de PKB (Planologische Kern Beslissing) van 1995. Door middel van de Milieu Effectrapportage Schiphol 2003 is vooraf getoetst of deze bescherming inderdaad gelijkwaardig is. Door de Eerste Kamer is toen de zorg uitgesproken of de bescherming in praktijk wel goed zou zijn. Deze zorg is verwoord in de motie Baarda c.a., dat wil zeggen dat achteraf wordt getoetst of de beoogde bescherming wordt geboden. Naar aanleiding daarvan is afgesproken de wet in 2005 te evalueren.
Naast deze evaluatie wil het Kabinet ook toetsen of het beleid voor Schiphol effectief is. Heeft de luchtvaart binnen de milieuruimte de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en leiden de gestelde grenzen en regels tot beheersing van de overlast en risicos? Tot slot wil het Kabinet graag mogelijke verbeteringen van het beleid verkennen en waar nodig doorvoeren. Deze voorstellen tot verbetering moeten voor 1 juli 2005 bij de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat zijn ingediend. Het gaat daarbij om ideeën die er leven. Na indiening zal de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat bezien welke ideeën voor verdere uitwerking in aanmerking komen.

Door de provincie is in samenwerking met de partners in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) zijnde de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer bezien welke mogelijkheden er tot verbetering van het Schipholbeleid zij zien.
Het behoud en versterken van de internationale concurrentiepositie van de Mainport Schiphol is voor het college van Noord-Holland en de BRS een belangrijk uitgangspunt voor de verbetervoorstellen. Daarnaast moet er volgens het college van Noord-Holland en de BRS fors worden geïnvesteerd in de leefbaarheid in de brede omgeving van Schiphol om de leefomgeving te verbeteren en draagvlak voor de luchthaven te behouden en te versterken.


Reacties op dit bericht