Platform Vlieghinder Kennemerland
 

VGP stemt verdeeld vóór Aldersadvies

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1106 
|
 redactie 
VGP stemt verdeeld vóór Aldersadvies

Ons bereikte van verschillende kanten berichten die als volgt worden geïnterpreteerd en samengevat.

AMSTELVEEN -  De Vereniging Gezamenlijk Platforms heeft besloten in te stemmen met het Aldersadvies MLT. Het besluit werd bij meerderheid genomen door een selecte groep Platforms binnen VGP. Hierbij moet worden aangetekend dat het Aldersadvies door een minderheid van de aanwezige Platforms nadrukkelijk wordt afgewezen omdat er grote vragen zijn met betrekking tot de toekomstige wettelijke bescherming van omwonenden van Schiphol.

Indien VGP niet akkoord zou zijn gegaan met het Aldersadvies zou zij buiten de verdere uitwerking ervan worden gehouden. Het wordt echter door de meerderheid van VGP van groot belang geacht dat een zo breed mogelijke bewonersvertegenwoordiging wordt betrokken bij de nadere uitwerking van het Aldersadvies.  Nu VGP met dit besluit alsnog instemt met dit advies hoopt zij alsnog te worden toegelaten tot het vervolgtraject. Het is wel zo dat, voor zover ons bekend,  vertegenwoordigers van tegenstemmende Platforms buiten dit vervolgtraject worden gehouden.

Voorzitter Von der Meer trok zich voor aanvang van de vergadering in Amstelveen terug als voorzitter van de VGP, er is nog geen vervanger. Von der Meer blijft wel voorzitter van het Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC). PVRC, één van tegenstemmers, blijft lid van VGP.

Van de volgende personen, leden van het VGP bestuur,  is via verschillende bronnen gemeld dat bij hen informatie kan worden verkregen: J.H. Griese, Amstelveen, tel 0297-582336; E.J. Haverkort, Zwanenburg, tel 020 4974806


Reacties op dit bericht

Geplaatst door E. von der Meer uit Castricum

De wettelijke maxima voor vliegtuiglawaai in de woongebieden bij Schiphol worden afgeschaft. In plaats daarvan komen globale afspraken en toezeggingen om de geluidhinder te beperken. Dat is de kern van het advies van Alders aan de ministers van VROM en V&W met betrekking tot het nieuwe normen en handhavingstelsel “Vliegen volgens afspraak”.
Het advies heeft tot gevolg dat de bewoners geen enkele zekerheid meer hebben over de hoeveelheid vliegtuiglawaai die zij maximaal in hun wijk te verduren kunnen krijgen. Omdat dit nieuwe normen en handhavingstelsel nagenoeg voor alle platforms (uitzondering Zwanenburg en Spaarndam) onaanvaardbaar was besloot de voorzitter Erwin von der Meer van de Vereniging Gezamenlijke Platform (VGP) af te zien van verdere deelname aan het zogenaamde Alderstafeloverleg.
Nadat het Aldersadvies inclusief dit handhavingstelsel “Vliegen volgens afspraak” door de overige partijen aan de Alderstafel werd goedgekeurd om aan de beide ministeries aan te bieden bleek dat een aantal VGP platforms het wenselijk vond om bij de verdere uitwerking van dit stelsel betrokken te worden teneinde de ontbrekende lokale wettelijke bescherming alsnog geregeld te krijgen.
Voor de goede orde het volgende.
Het Aldersadvies is ondeelbaar en kan door een partij niet meer ter discussie worden gesteld. Dit is alleen mogelijk indien alle partijen het er over eens zijn dat de voorgestelde aanpassing wenselijk is. In het geval van dit handhavingstelsel zal dit niet gebeuren omdat dit stelsel de sector een optimale flexibiliteit geeft die men niet meer zal willen prijsgeven. De deal was immers de bewoners het plafond van 510.000 vliegtuigbewegingen t/m 2020 en de sector het voor hen zeer aantrekkelijke handhavingstelsel waarbij de bewoners het nakijken hebben m.b.t. de wettelijke lokale bescherming. Over het onderwerp “verdere betrokkenheid bij de uitwerking van dit handhavingstelsel” is afgelopen donderdag op een Algemene Ledenvergadering van VGP gestemd en een meerderheid van de platforms geeft er de voorkeur aan deze laatste strohalm tegen beter weten in te moeten vastgrijpen. Het Platform Vlieghinder Regio Castricum waar Erwin von der Meer voorzitter van is, blijft lid van VGP doch hij heeft voor zichzelf besloten om niet langer de rol van VGP voorzitter op zich te willen nemen.

Erwin von der Meer
Voormalig voorzitter VGP
Voorzitter Platform Vlieghinder Regio Castricum

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Ik voeg hierbij graag het volgende aan toe:
Het huidige stelsel, dus met de 35 Hand-havingspunten,nog maar 6 jaar oud, zou
geevalueerd worden, met de vraag: Zijn de bezwaren van het oude PKB stelsel nu opgelost. In 2006 schreef bureau Novioconsult van Spaandonk BV o.a. hierover op Pag 12:

Op grond van het uitgevoerde onderzoek komen wij tot een genuanceerd
antwoord op de evaluatievraag.
Vooropgesteld moet worden dat uit de vergelijking en analyse van de
beschouwde stelsels naar voren komt dat er geen ideale oplossing bestaat. Alle
stelselvarianten kennen één of meer zwaarwegende nadelen. Aan welk stelsel
men de voorkeur geeft is daardoor in belangrijke mate afhankelijk van de wijze
waarop men de specifieke voor- en nadelen verbonden aan het stelsel weegt.
Uiteindelijk is dat een vooral politieke vraag.
Binnen het gekozen beleidsuitgangspunt van het streven naar normale, gebruikelijke
verhoudingen is de gemaakte keuze voor een formeel wettelijk stelsel min
of meer efficiënt te noemen. Het stelsel kent een aantal belangrijke voordelen
waarbij met name in het oog springt dat de bindende werking groot is, het
stelsel REDELIJK FLEXIBEL is en het een redelijk geschikte oplossing biedt voor het
normadressantenprobleem. Tegelijkertijd kent het stelsel echter als belangrijk
en in onze ogen zwaarwegend nadeel de zeer GEBREKKIGE rechtsbescherming
voor omwonenden. Tenslotte neemt Schiphol - in weerwil van het gehanteerde
beleidsuitgangspunt - een in juridisch opzicht juist zeer afwijkende en unieke
positie in.
Voorts komen wij tot de conclusie dat-nog steeds binnen het kader van het
genoemde uitgangspunt - beter had moeten worden onderzocht (of in ieder
geval beter had moeten worden gemotiveerd) of en op welke wijze het voorgestane
beleid binnen een PKB-stelsel had kunnen worden gerealiseerd en wat de
voor- en nadelen van een PKB-stelsel zijn. Ook de privaatrechtelijke variant van
het werken met een vergunningstelsel voor de bedrijfsvoeringsaspecten verdient
naar onze mening een grondiger beschouwing.
Tenslotte is uit het onderzoek naar voren gekomen dat het gekozen
uitgangspunt van het streven naar normale, gebruikelijke verhoudingen niet
volledig consequent is (en kan worden) doorgevoerd. Het is daardoor naar onze
mening uiteindelijk ook niet houdbaar als onverkort te handhaven uitgangspunt
voor het Schipholbeleid. Tevens lijkt dat uitgangspunt voor zowel sectorpartijen
als omwonenden van ondergeschikt belang; het inhoudelijk te bereiken resultaat
dient voorop te staan. Wanneer men het uitgangspunt laat varen, komen ook
publiekrechtelijke stelselvarianten in aanmerking voor nader onderzoek.
BURGER zie aflevering 20 wijst hier ookal op!
De rechtsbescherming zal dus nu nog verder worden uitgehold is mijn conclusie met dit nieuwe VVA. Wethouder Amstelveen merkt op: bronA.Nieuwsblad 8 okt: We zijn vogel vrij