Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

VERKLARING “Alderstafel, het proces en het resultaat”

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 746 
|
 CROS Bewoners- vertegenwoordigers 
VERKLARING “Alderstafel, het proces en het resultaat”

VERKLARING                        

Van : CROS Bewonersvertegenwoordigers
Aan : CROS Voorzitter en Leden
Datum : 21 juni 2007

Onderwerp : Alderstafel, het proces en het resultaat


De Alderstafel heeft in zoverre succes gehad dat afspraken tussen de rijksoverheid, de luchtvaartsector en de regio konden worden gemaakt. Op zichzelf mag dat als een prestatie worden gezien. Zeker ten opzichte van het verleden, waarin de regio meestal gedwongen was om zijn toevlucht te nemen tot rechtsmiddelen tegen besluiten waaraan bewonersdraagvlak ontbrak. De wijze van de totstandkoming en de inhoud van die afspraken worden echter door de bewoners van de regio niet met onverdeeld enthousiasme begroet.

Onzerzijds is het proces voor aanzienlijke verbetering vatbaar. Er was eenvoudig geen behoorlijke mogelijkheid voor de bewoners om proactief met de materie bezig te zijn. Hoofdoorzaak daarvan was dat de vitale documenten van de diverse “tafels” zeer restrictief en meestal pas op een uiterst laat tijdstip beschikbaar kwamen. Wij hebben begrip voor de wens om vaart in het proces te houden, maar de praktijk tot nog toe kwam vooral neer op “achteraf bijgepraat worden” in plaats van “vooraf meepraten”. 

Dit heeft geleid tot irritaties. Culminatie in dit opzicht was de radiostilte die na de Alderstafel van 11 juni werd afgekondigd. Wij zijn van mening dat alle leden van CROS onmiddellijk hadden moeten worden geïnformeerd betreffende de inhoudelijke resultaten, desgewenst onder verplichting tot geheimhouding. Nu moesten wij het vernemen uit (deels tendentieuze) krantenartikelen.

Niet alleen van de kant van de CROS-bewonersvertegenwoordigers, maar ook ten behoeve van de platforms die in het proces door CROS worden vertegenwoordigd, dringen wij er op aan om er in het vervolgproces rekening mee te houden dat de regiobewoners veel intensiever in de voorbereidingsfase betrokken worden.

Het inhoudelijke resultaat van de Alderstafel roept gemengde gevoelens op. Wij zijn vanzelfsprekend ingenomen met het feit dat het bewonersmodel “Groeien in kwaliteit” is opgenomen in de MER. Matig tevreden zijn wij over de oplossing voor de korte-termijn problematiek. Vóór de aanvang van het proces zijn door de bewoners een aantal voorwaarden voor deelname en een aantal succescriteria geformuleerd. Ten aanzien van de groei van de luchthaven behelsden die het afwijzen van actualiseren en salderen als een algemeen aanpassingsmechanisme, en de eis dat korte-termijn maatregelen om een acuut probleem op te lossen geen onomkeerbare gevolgen mochten hebben welke langere-termijn maatregelen bij voorbaat konden frustreren. Aan de laatste eis is voldaan, aan de eerste eis slechts zeer gedeeltelijk. Uiteindelijk is als best haalbare optie gekozen voor een beperkte en eenmalige actualisering, maar voor de regio in zijn algemeenheid zal dit toch tot aanzienlijk grotere hinder leiden dan op dit moment. Dat een en ander zich formeel kan afspelen “binnen de gelijkwaardigheidscriteria” bewijst eens te meer dat deze criteria voor de directe hinderbescherming een groot deel van hun zin hebben verloren en voornamelijk nog dienen als schaamlap voor de politiek.

Onze kritiek richt zich echter in het bijzonder op de kwaliteit van het convenant hinderbeperking. Van de oorspronkelijke bedoeling dat met de maatregelen in dit convenant de groei door de luchthaven “verdiend” zou worden, is niet veel terecht gekomen. Ook op dit punt hadden de bewoners twee criteria gesteld. In de eerste plaats dat het, conform het kabinetsstandpunt, zou gaan om harde en handhaafbare maatregelen. In de tweede plaats dat hinderbeperking tot stand zou komen op de enige manier die zoden aan de dijk zet, namelijk het maximaal vermijden van vliegen over woongebieden door betere routes en procedures. In plaats van harde en handhaafbare resultaatverplichtingen is ons nu gepresenteerd een verzameling gevariëerde inspanningsverplichtingen, terwijl wettelijke sancties geheel ontbreken. In plaats van substantiële hinderbeperking moeten wij het doen met enkele marginale routecorrecties en een dubieus geformuleerde microklimaten aanpak. Het is voor ons een raadsel dat de convenantpartners die namens de regio optreden hiermee genoegen hebben genomen. 

Onze vertegenwoordigers aan de Alderstafel hebben zich reeds uitgesproken over het uiterst povere karakter van de inhoud van dit convenant. Wij zijn het daar hartgrondig mee eens. Enig lichtpunt is dat dit convenant kan worden beschouwd als een interim-convenant op weg naar een definitief middellange-termijn convenant dat omstreeks april 2008 gereed moet zijn. Gezien de uiterst moeizame manier waarop de sector tot wezenlijke hinderbeperkingsvoorstellen pleegt te komen, wagen wij het om aan het realiteitsgehalte van deze datum te twijfelen. Wij doen dan ook de aanbeveling om in het vervolgproces van de luchtvaartpartijen te eisen dat zij een extra inspanning leveren om alsnog de thans toegestane korte-termijn groei te verdienen, voordat van een verdere groei überhaupt sprake kan zijn.

Wij vinden dat de enigszins euforische sfeer rondom het advies van de heer Alders bovenstaande nuancering vereist. Het zal ook duidelijk zijn dat de bewoners zich op geen enkele wijze gebonden voelen aan het convenantsartikel dat luidt “CROS draagt ervoor zorg dat de Omwonenden zodanig worden geïnformeerd over de in dit convenant bedoelde maatregelen, dat het effect daarvan op de hinderbeleving zo gunstig mogelijk is.”

 
Met vriendelijke groeten, namens de CROS bewonersvertegenwoordigers,

M. Geudeke, bewonerscoördinator


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Dr. Krokowski uit Berghof

En dan:

21 juni, tv Ned. 1 in " 1 vandaag":

Een ex-topman van de ANWB - hem overkwam onlangs iets dergelijks als destijds prof. Berkhout - durft gewoon man en paard te noemen:
Ronduit verklaart hij dat het 't openbaar bestuur aan moed ontbreekt om regulering van mobiliteit innovatief door te zetten. Tezeer zijn ze in de greep gekomen van buitenlandse adviseurs waar onvoldoende weerstand aan wordt geboden.
Dit overziende lijken we in een situatie verzeild waarbij vanuit deze achtergrond vergaande inmenging in de opbouw van bestuurlijke netwerken (BRS/CROS/Milieudiensten) en zelfs invloed op het proces van wetgeving langdurig is getolereerd.
Ondanks alle tegenwerking en onsmakelijke lippendienst aan de sector door talrijke politici zullen deze achtergronden op een gegeven moment een rol gaan spelen in het gespeelde kat en muis spel. Heeft o.a. CROS wellicht z'n langste tijd gehad?

Geplaatst door Ton uit NULL

De heer Geudeke heeft het goed verwoord.
Het is inderdaad een raadsel dat de convenantpartners uit de regio met dit "resultaat" genoegen hebben genomen.
Dat de politiek het "gelijkwaardigheidscriterium" als schaamlap heeft gebruikt en nog doet, is sinds de opening van de polderbaan aan de regiobewoners genoegzaam bekend.
Al sinds een paar jaar is er zelfs geen schaamlap meer, maar staat de poltiek schaamteloos in de blote billen.
En wie die brandt, mag er op gaan zitten. Maar zelfs dát doen (durven) ze niet.