Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Uitvoering Aldersadvies: partijen sluiten drie convenanten

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1306 
|
 CROS Nieuwsbrief 
Uitvoering Aldersadvies: partijen sluiten drie convenanten

De luchtvaartpartijen en de lokale en regionale overheden hebben drie convenanten ondertekend en aangeboden aan de ministers van Verkeer & Waterstaat en van VROM. De convenanten horen bij het advies over de ontwikkeling van Schiphol en de regio tot en met 2020 dat 1 oktober jongstleden is uitgebracht. Hiermee kan de uitvoering van het Aldersadvies van start gaan.

De provincie Noord-Holland, de gemeenten Amstelveen, Amsterdam en Haarlemmermeer, de luchtvaartpartijen en het Rijk hebben twee convenanten ondertekend: het convenant Hinderbeperking en ontwikkeling Schiphol middellange termijn en het convenant Omgevingskwaliteit. Daarnaast heeft het Rijk samen met luchthaven Schiphol het convenant Behoud en versterking mainport functie en netwerkkwaliteit luchthaven Schiphol gesloten. Het Aldersadvies vormt hiervoor het kader en het uitgangspunt. Voor de convenanten geldt, net als voor het Aldersadvies, dat de afspraken één en ondeelbaar zijn. Het pakket vormt één geheel en wordt in onderlinge samenhang uitgevoerd. De partijen zien toe op de naleving van de afspraken en hebben tenminste tweemaal per jaar overleg over de uitvoering van het Aldersadvies en de convenanten. De drie convenanten komen in de plaats van de convenanten behorende bij het Aldersadvies over de korte termijn, tot 2010. Nog niet uitgevoerde maatregelen zijn overgenomen in de nieuwe convenanten.

Hinderbeperking
In het convenant Hinderbeperking zijn afspraken gemaakt om de hinder van het vliegverkeer van en naar Schiphol zoveel mogelijk te beperken. Maatregelen die hieronder vallen, betreffen onder meer: de begrenzing van het verkeer in de nacht en vroege ochtend (23.00 tot 07.00 uur) met maximaal 32.000 starts en landingen vanaf 2012; de uitvoering van experimenten met glijvluchten (ofwel Continuous Descent Approaches) te beginnen in 2010 tussen 22.00 en 23.00 uur; maatregelen om de overlast van grondgeluid terug te dringen in onder andere Hoofddorp-Noord en Amstelveen; het plaatsen van extra NOMOS-geluidmeetpunten; het optimaliseren van de startroutes vanaf de Zwanenburgbaan, de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan. Ook stelt het Rijk een Taskforce Routeoptimalisatie in die onderzoekt hoe de vliegroutes en woningconcentraties beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Omgevingskwaliteit
Het convenant Omgevingskwaliteit heeft tot doel de kwaliteit van de leefomgeving in zwaarbelaste gebieden rondom Schiphol te verbeteren. In deze gebieden met structurele overlast wordt gestart met een investering van €30 miljoen euro in maatregelen die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. De Stichting Omgevingskwaliteit zorgt voor de verdere uitwerking en de verdeling van de door de provincie Noord-Holland, Schiphol Group en de Rijksoverheid toegezegde middelen. Dit betekent dat gemeenten het voortouw nemen in de uitwerking en een financiële bijdrage leveren.

Enerzijds bevat het convenant afspraken waarmee de zogenaamde ´schrijnende gevallen´ in de huidige isoloatie en compensatie regelingen worden opgelost. Anderzijds betreft het gebiedsgerichte projecten in het dorpshart van Zwanenburg/ Halfweg, Lijnden, het complex Uilenstede in Amstelveen-Noord en verbetering van de leefomgeving in Aalsmeer, Uithoorn en Rijsenhout. Deze projecten zijn gemeentelijke initiatieven die in dialoog met dorpraden verder worden uitgewerkt.

Selectiviteit
In het convenant Behoud en versterking mainport functie en netwerkkwaliteit luchthaven Schiphol hebben het Rijk en de luchthaven Schiphol de wederzijdse afspraken vastgelegd om het mainportgebonden verkeer voor Schiphol te behouden. Hieronder valt ook het uitfaseren van lawaaiige vliegtuigen (onderkant Hoofdstuk 3) door de invoering van start- en landingsverboden voor deze toestellen. Op 31 december 2012 komen de lawaaiige ‘onderkant Hoofdstuk 3 vliegtuigen’ niet meer op Schiphol voor. Ook zijn in het convenant afspraken opgenomen over de ontwikkeling van de regionale luchthavens voor het accommoderen van het nietmainportgebonden verkeer, en over stimuleringsmaatregelen om de regionale luchthavens aantrekkelijk te maken voor dit verkeer. Bij de uitvoering van het convenant wordt nauwlettend de marktontwikkeling gevolgd.

Hoofdlijnen Aldersadvies
De Tafel van Alders kiest voor een selectieve ontwikkeling van de knooppuntfunctie van Schiphol, met een duurzame inbedding in haar omgeving. Dat betekent dat Schiphol haar functie als Mainport van Nederland verder versterkt door specialisatie van de luchthaven op hub- en mainportgebonden verkeer. De totale groeiverwachting wordt geschat op circa 580.000 vliegtuigbewegingen rond 2020. Deze marktvraag kan niet volledig afgehandeld worden op Schiphol, omdat de wettelijk vastgestelde milieuruimte dat niet toelaat. De partijen kiezen ervoor om tot en met 2020 te werken met een grens aan het aantal vliegtuigbewegingen van 510.000 per jaar, waarvan 32.000 in de nacht (23.00 tot 7.00 uur).
Als Nederland in 2020 de totale marktvraag wil accommoderen, is de inzet van de regionale luchthavens als Eindhoven en Lelystad noodzakelijk. Hiervoor is een zorgvuldig besluitvormingsproces rond de infrastructuur op Lelystad en de uitbreiding van het burgerverkeer op Eindhoven vereist. Het gaat in omvang om circa 70.000 starts en landingen in 2020. Voorstellen voor de exacte verdeling over Eindhoven en Lelystad zullen worden gedaan in de Luchtvaartnota van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

De Partijen zijn:
De luchtvaartpartijen en de lokale en regionale overheden

De afspraken betreffen:

Uitvoeren van Gebiedsgerichte Projecten
Instellen van Taskforce Routeoptimalisatie
Instellen van een Stichting Omgevingskwaliteit voor {te?) zwaarbelste gebieden
Convenant Behoud en versterking mainport functie en netwerkkwaliteit.

Daarnaast
De Tafel van Alders kiest voor een selectieve ontwikkeling van de knooppuntfunctie van Schiphol, met een duurzame inbedding in haar omgeving.

De partijen zien toe op de naleving van de afspraken en hebben tenminste tweemaal per jaar overleg over de uitvoering van het Aldersadvies en de convenanten.

Over de luchtvaartnota wordt gezegd dat deze voorstellen doet voor het noodzakelijke accommoderen van overcapaciteit op Schiphol buiten Schiphol.

Het is een mond vol. Voor mij te veel om geheel te overzien. Wel is duidelijk dat doorgedrongen is dat de wenst tot, (behoefte aan?) economische groei de omgevingskwaliteit bedreigt. Toch lees ik niet dat omgevingskwaliteit prioriteit heeft. Je krijgt de indruk dat de prioriteit ligt bij nauwlettend volgen van de marktontwikkeling en dat de evidente gevaren voor omgevingskwalitiet behoefte scheppent aan lap- en stopwerk, al is dat op hoog niveau.

Ik kan mij natuurlijk vergissen, maar ik vind niet duidelijk terug dat de eerste prioriteit, het grote uitgangspunt en zelfs het doel van alle streven, ook van de economie, en van ieder project, hoe klein ook, moet zijn: het scheppen van voorwaarden dat mensen zich kunnen ontwikkelen in een menswaardige omgevingswereld, zowel in het groot, als in het klein. En toch, daar ging het om. Van het begin af aan.

Laat de geleerden daar hun licht eens op richten.

Geplaatst door Ton uit NULL

Dit is het geprezen VVA - vliegen volgens afspraak -.
Maar wél het vliegen overeenkomstig de afspraken tussen die genoemde partijen.
Ik heb óók een paar afspraakvoorstellen die ik graag gevolgd zou zien (en hóren en ruiken en beleven):
x 5 % minder vliegen in 2009
x en daarna elk jaar 5 % minder
x en als je dan persé moet, vlieg dan over die door de sektor zelf zo optimaal vastgestelde grondlijnen
x en als je dan persé moet, wijk dan niet van die grondlijn af beneden de 6000 ft. of ong. 2000 meter om heel luidruchtig over woonkernen te vliegen. Pas boven zee van de route af graag, altublieft, dankuwel.
x verduister je achterkamerplannen niet steeds met nieuwe onderzoeken, onderzoeken, onderzoeken, commissies, commissies, commissies, evaluaties, evaluaties, evaluaties, flauwekul, flauwekul.....
x houd je eens aan de beloften die je in het verleden ten gunste van de omwonenden hebt gedaan. Meestal via Cros en BAS.
Het zou steeds beter worden, maar het werd steeds slechter.
x plaats handhavingspunten in de wijde omgeving i.p.v. alleen maar signaleringspaaltjes.
x wees open en eerlijk en laat je kontrôleren middels die handhavingspunten. Dat wordt in het gewone verkeer ook gedaan en geaccepteerd.
x vermijd woonkernen niet op papier, maar in de dagelijkse praktijk. Kan dat niet, vlieg dan niet!
x zoek niet steeds uitvluchten over dat CDA-vliegen. Doe het gewoon.
x haal die rare preferenties van sommige banen weg. Nu wordt de prut teveel op één plek gegooid.
x richt je op kwaliteit van het verkeer i.p.v. op bulkkwantiteit.
x maak nou eindelijk die dubbeldoelstelling eens waar. Deze krisistijd is er rijp voor.
x richt een luchtruimschap op dat onafhankelijk en betrouwbaar kontrôleert.
x sluit die polderbaan en maak er eindelijk eens iets LEUKS van voor iedereen. Het is nu voor iedere betrokkene een brok start- en landingsellende.
x er zijn vast nog een heleboel omwonenden die deze lijst kunnen aanvullen.
x...

Geplaatst door Observator uit Nederland

Ja daar gaat ie dan Ton:
Ik hoorde op de radio: Er komt weer een groot Gezondheidsonderzoek in de regio Schiphol o.l.v. Prof. W. Passchier. Hij en zijn vrouw Dr. W. Passchier waren al ieder apart betrokken bij dergelijk onderzoek
(Gezondheidsraad: Grote Luchthavens en Gezondheid en RIVM/TNO hinderonderzoek 1998.
(De resultaten waren alarmerend )

Destijds hadden we ook de z.g.n. Klankbord-groep, met ook allemaal stakeholders, die over het Gezondheidsonderzoek spraken, vergaderden, etc,etc,etc.
Ik heb hier nog notulen liggen, waarin tot 2x toe nadrukkelijk wordt verzocht aan het ministerie van V en W :

"Stel toch beleidsbeslissingen eens uit tot dat Gezondheidsonderzoek gereed is."
Maar dat gebeurde niet.
Nu dus weer onderzoek. Ach prima, dat men de vinger aan de pols wil houden. (Hierbij hoort het woord monitoren, met de voormij zo langzamerhand onsmakelijke connotatie.) Maar het meeste is al ruimschoots bekend!

Maar ja de onderzoekers moeten ook eten, zullen we maar zeggen. Dus: Afspraak:
Afspraakhouden, eerst onderzoek, dan besluiten over evt groei.

Geplaatst door Nico uit Den Haag

@Observator, inderdaad de verkeerde volgorde. Of ze nu eindelijk de effect-dosis relatie gaan bepalen en dan de economische schade in het personele vlak? Ik betwijfel het. Ondertussen kan Cerfontaine zijn kennis ten dienste van de politieke/bestuurlijke gemeenschap stellen.