Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Uitstoot van broeikasgassen moet drastisch omlaag

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1159 
|
 VROM 
Uitstoot van broeikasgassen moet drastisch omlaag

Hier staat het oorspronkelijk bericht

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persbericht

21 december 2004

Uitstoot van broeikasgassen moet drastisch omlaag

Om te voorkomen dat er onomkeerbare schade wordt toegebracht aan de natuur heeft de EU als uitgangspunt dat de temperatuur op aarde niet meer dan twee graden Celsius mag toenemen ten opzichte van het pre-industriële niveau. Om onder die grens te blijven zijn volgens de Europese milieuministers mondiale reductiepercentages nodig tot 50% in 2050 ten opzichte van 1990. Ook vinden de milieuministers dat de scheepvaart en de luchtvaart een bijdrage moeten leveren. Half januari presenteert de Europese Commissie een kosten-en-batenstudie over het toekomstig klimaatbeleid. Op de Europese Voorjaarsraad in maart spreken de regeringsleiders over het klimaatbeleid na 2012. Ter voorbereiding van de Voorjaarsraad zullen de milieuministers in maart een voorstel doen voor reductiestrategieën en kwantitatieve doelstellingen.

Start dialoog met bedrijfsleven om milieu-innovaties te stimuleren

Staatssecretaris Van Geel heeft met het bedrijfsleven en de Europese milieubeweging het startsein gegeven voor een dialoog met als doel om milieu-innovaties te stimuleren. Milieu-innovaties zijn goed voor milieu en werkgelegenheid. Omdat milieu-innovaties leiden tot minder energie- en grondstoffengebruik worden kosten bespaard en zijn bedrijven minder afhankelijk van de import. Dit wordt ook in het Kok-rapport over de Lissabondoelen erkend. Van Geel is verheugd dat de conclusies van de informele milieuraad van juli over het centrale milieuthema van het voorzitterschap: milieu als kans voor de Europese concurrentiekracht (clean, clever, competitive) zijn overgenomen. Om die kansen optimaal te benutten zijn concrete acties nodig. Een partnership met het bedrijfsleven is daar een voorbeeld van.

Risico´s beoordelen van chemische stoffen

Op de milieuraad is een debat gevoerd over REACH. REACH verplicht ondernemingen die chemische stoffen produceren, importeren en gebruiken informatie te verzamelen, risico’s te beoordelen en maatregelen te nemen om eventuele risico’s te beheersen. Omdat chemische stoffen overal worden toegepast is het van groot belang dat de veiligheid van mens en milieu wordt gegarandeerd. Volgens de Europese milieuministers is het belangrijk dat de meest risicovolle stoffen zo snel mogelijk worden geregistreerd. Daarbij rekening gehouden met het concurrentievermogen van de chemische industrie, in het bijzonder de MKB. Volgens de milieuministers gaat het niet alleen om bijvoorbeeld kankerverwekkende stoffen (CMR-stoffen), maar ook om stoffen die niet afbreken en zich in vetweefsel ophopen (PBT- en vPvB-stoffen). Verder vinden de milieuministers dat voor stoffen die met prioriteit moeten worden aangepakt ook regels moeten worden gesteld ingeval deze stoffen (onbedoeld) kunnen vrijkomen uit voorwerpen. Van het merendeel van de ca. 30.000 stoffen die vandaag de dag gebruikt worden is niet bekend wat de risico´s zijn.


Reacties op dit bericht