Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Uitstel voor nieuw geluidsstelsel Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1461 
|
 IJmuider courant 
Uitstel voor nieuw geluidsstelsel Schiphol

Hoofddorp - Het nieuwe normen- en handhavingsstelsel voor het vliegtuiggeluid rond Schiphol, wordt vrijwel zeker niet op 1 mei 2010 ingevoerd. De onderhandelingen over het nieuwe stelsel lopen daarvoor veel te stroef.

Eigenlijk had het plan al klaar moeten zijn. ,,Maar het is niet makkelijk. Binnenkort gaan we weer verder praten aan de Alderstafel. En wanneer we er dan uit zijn, moeten ook de minister en de Tweede Kamer nog akkoord gaan. Ik hoop dat we 1 mei alsnog halen, maar het wordt lastig’‘, geeft Jeroen Fukken, directeur luchthavens bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat ronduit toe.

In het nieuwe systeem wordt uitgegaan van het zoveel mogelijk inzetten van die banen die voor de minste hinder in woonwijken zorgen. Dat zijn vooral de Kaagbaan en de Polderbaan en liever niet de Buitenveldertbaan. ,,Maar we hebben ook afgesproken dat het beschermingsniveau voor bewoners gelijkwaardig moet zijn. Het moet handhaafbaar zijn en juist daarom zijn we daar al zo lang mee bezig. We moeten vliegen tussen de kernen door en een gebruikssysteem maken voor de vijf start- en landingsbanen. Dat maakt het moeilijk om tot afspraken te komen’‘, heeft Fukken tot nu toe ervaren.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door bas van den born uit wijk aan zee

De Polderbaan is de meest vervuilende baan,
ze ligt op een grote afstand van Schiphol,
er naar toe en er vandaan kan zomaar 20% extra vervuilen.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Haarlem

ONVERENIGBAAR
Het lijkt me dat handhaven van een gelijkwaardig beschermingsniveau voor alle omwonenden en vliegen volgens afspraak onverenigbare zaken zijn. Tenminste, indien er geen rekening mee wordt gehouden dat starten en landen volledig verschillende vorm van overlast veroorzaken en dus ook heel verschillend moeten worden behandeld.

STARTEN
Startende vliegtuigen veroorzaken sterke overlast met een betrekkelijk uniform geluidskarakter over een betrekkelijk kort en goed definieerbaar TRAJECT. Het is dan ook niet toevallig dat de grote meerderheid afspraken betrekking hebben op starters. De gote meerderheid van succesverhalen gelden trajecten of grondgeluid van startende toestellen.

LANDEN
Landende vliegtuigen volgen vaak wisselende trajecten met langdurig laag vliegen. Het aanvlieggebied van banen als de polderbaan kun je eerder beschrijven als AREAAL of veld dan als traject. ook de geluiden in dat gebied zijn uiterste variabel van aard, karakter en beloop. Zelfs de luchtvaartnota vermeldt ergens dat het moeilijk is de daar heersende overlast in meetbare categorieën uit te drukken. Het gevolg is dat de hinder in de getroffen gebieden nauwelijks of niet kwantitatief wordt weergegeven en daardoor in de perceptie van politici of ambtenaren die plannen moeten maken nauwelijks aanwezig zijn. Zoals Hans van Schoor opmerkte hebben de die arealen nauwelijks meer een stem in het Alders of CROS overleg.

GLIJVLUCHT
Er is een tussencategorie: dat zijn de landers in de minder drukke nachtelijke perioden. De betrekkelijk kleine groep kan wel binnengeleid worden via vaste naderingsroutes en met een glijvlucht. Die groep is hanteerbaar, maar het aantal vandaag daarvoor gebruikte routes is zo klein en de manipulatie ervan zo ingewikkeld dat er weinig wordt veranderd en de slachtoffers, zoals Els of Gerard welhaast moegepest zijn. Het gaat hier over afspraken over lange termijn.

MISBRUIK, ONKUNDE EN ONENIGHEID
ik denk dat de politiek of de naar de politiek toeleidende ambtenaren dankbaar misbruik hebben gemaakt van het moeilijk of niet in de maten en getallen terug te vinden karakter van de enorme overlast door landers, als naar naar de Polder-baan en Kaagbaan. Ik denk dat mensen als Alders het probleem moedwillig omzeilen omdat ze anders in een moeras van problemen terechtkomen. Omdat de slachtoffers van startgeluid dankbaar de weldaden van afspraken hebben verwelkomd, kon de Alderscommissie anavankelijk de indruk wekken dat het probleem oplosbaar was, Het heeft ook de omwonenden onderling kunnen verdelen.

POLITIEK EN BURGER
Geleidelijk is het probleem doorgedrongen tot gemeenten die in de omgeving van nieuw te ontwerpen vliegroutes wonen, maar ook daar wordt het in de ontwerpfase door instanties als Alders gebagatelliseerd. Ik heb het gevoel dat Fukken het echte probleem wel kent, bereid is het te onderkennen maar vanuit het veld niet voldoende ondersteuning krijgt om zelfs maar een begin te kunnen maken met een niet ten aanzien van de politiek, maar ten aanzien van de burger verantwoorde aanpak. Een minister of kamerlid moet je er al helemaal niet mee vermoeien. Zonder praktijkervaring is het niet te overzien. Ook niet voor technici die vanuit een makkelijke stoel stellem „meten is weten”.

VERKEERSLEIDING
De Verkeersleiding is zich er van bewust en heeft in het verleden door spreiden van de naderingen geporbeerd iets er aan te doen. Er naar toe werken dat gelijkmatige spreiding van overlast voor de individuele burgerene van overheidswege expliciet gedefinieerde opdracht wordt voor de LVNL, laten ze wel uit hun hoofd. Het enige afdoende middel voor registratie: een goed werkend klachtenbureau, is al eerder deskundig om zeep geholpen.

BEMOEDIGEND?
Ik denk dat de historie van het probleem er een is van moedwillige misleiding en van handig mooi weer spelen met de anderhalve actie die wel is ondernomen. Helaas is het gelukt het mondige verzet vanuit Kennemerland te reduceren tot een vermoeide rest. Juist daarom vind ik het geluis van de IJmuider courant bemoedigend evenals de opmerking dat een hoogstverantwoordeklijke als de Heer Fukken na zoveel tij aangeeft dat er blijkbaar een groot probleem is.

INTENS VERMOEIEND
Zelf hoor ik niet meer tot degenen overlast ondervinden. Ik ben verhuisd, maar realiseer me nu ik van afstand de naderingen van de Polderbaan ongestoord kan observeren hoe intens vermoeiend de langdurige periodes van blootstelling aan dat geluid vaak kunnen zijn.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

VERKEERSLEIDING
De Verkeersleiding is zich er van bewust en heeft in het verleden door spreiden van de naderingen geporbeerd iets er aan te doen.

Olav, dit wil ik graag geloven.
Maar regelmatig val je van de ene verbazing na de andere verbazing van je stoel.
Spreiding wordt inderdaad helemaal niet toegepast. Uitgeest is 1 van de zwaarst getroffen gemeenten. Praktisch alle vliegbewegingen die de Kolderbaan betreft gaat hier overheen op een tamelijk asociale wijze. Daar is de luchtverkeersleiding in mijn ogen toch echt wel voor verantwoordelijk.
Het is een zeer specialisties beroep, luchtverkeersleider. Daar alle respect voor.
Maar ik ben van mening dat als de luchtverkeersleiding begaan zou zijn met de omwonenden op een afstand van 20Km. of meer, er wel degelijk door de luichtverkeersleiding zelf in gegrepen zou kunnen worden. Want, wie moet hun vervangen?
Collega's uit het buitenland? Lijken mij niet ter plaatse kundig. Met andere woorden: afdwingen. Maar men wil zich of durft zich niet te branden. Men staakt enkel indien bijvoorbeeld het loon in het geding is of komt. Ik ga er van uit dat wij met zijn allen deze planeet te huur hebben, waarom zou je elkaar op wat voor wijze dan ook dwars moeten zitten? Herrie, dag en nacht is ook een vorm van dwars zitten. Wat ik bedoel te zeggen is dat de mensen helaas erg geneigd zijn om hun eigen belangen prioriteit te geven. En aangezien de luchtvaartsector ook uit mensen bestaat, is het cirkeltje rond. Er kan wel degelijk hoger en om bijvoorbeeld woonkernen worden gevlogen, maar men wil niet inleveren omdat dan de Schiphol-group in haar belangen zou worden geschaad. De luchtverkeersleiding is een onlosmakelijk deel van dat hele gebeuren. Daar dienen dan een flink aantal mensen dag in, dag uit de dupe van te zijn. Verhuizen? Vluchten voor de tirrannie van een overgesubsidieerde sector? Ik zou willen dat dat kon. Helaas moeten wij nog vele jaren werken en op een bepaalde leeftijd kom je vrijwel niet meer aan ander werk......Helaas hebben we ook nog een regering die vrijwel altijd pro Schiphol is. Een staalbedrijf in deze regio wordt het mes op de keel gezet indien zij zich niet houdt aan de regels die de provincie opsteld. Op zich prima, want er moet ook een toekomst zijn voor onze kinderen. Maar de luchtvaartsector (Schiphol-group) is vrijwel heilig in dit landje. Dat gaat er bij mij niet in.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Haarlem

Beste V.O.S.

Wat de verkeersleiding deed kun je op twee manieren uitleggen:
Een uitleg is dat de spreiding van geluisdhinder geluidshinder met vermindering van plaatselijke geluidsbelasting gemoriveerd werd door een serieuze poging plaatselijk de leefbaarheid te verbeteren
Een andere uitleg is dat de poging tot doel had de druk op de verkeersleiding ten gevolge van de vele klachten uit bepaalde gebieden te verminderen.
Ik heb onlangs begrepen dat de maatregel eigenlijk niet echt een bedoelde maatregel was, maar dat ze werd veroorzaakt door toenemen van drukte in de lucht met een effect op de ruimtelijke verdeling als gevolg. De plaatselijke effecten warenn mooi neegenomen.

Dat het gunstige effect onbedoeld was, wordt gesteund door het feit dat er vanuit de verkeersleiding nooit serieuze pogingen zijn gedaan om duidelijk te maken dat ook het bewaken van de woonbaarheid op de grond een expliciete taak van de LVNL zou moeten zijn.

Van dat laatste is de verantwoordelijke leiding van de LVNL zich bewust, net zo als het ministeriele apparaat zich daarvan bewust hoort te zijn. Dat men niet staat te springen om dit openlijk uit te spreken is begrijpelijk: hun taak is al moeilijk genoeg. De politiek is de kunst van het kiezen. Maar dat de ambtenaren geen waarschuwing geven in deze richting is jammerlijk: ambtenaren behoren niet politiek te bedrijven, noch blindelings uit te voeren wat de politiek wil. Het is een van de kwalijke gevolgen van de tendens wezenlijke taken te privatiseren. Ambtenaren behoren niet uit te zijn op verdienen om op het scheppen van een bestaansgrond, maar op behulpzaam zijn bij het voorbereiden van materiaal ten behoeve van maken en uitvoeren van politieke keuzes, en dat op een integere manier. Ik heb die integriteit deerlijk gemist bij mensen als Gosse, maar hoopte en hoop tot het laatste dat ambtenaren als Fukke dat anders doen.
Indertijd, maar dat is lang geleden, was het een eerzame taak ambtenaar te zijn. Een ambtenaar zou namelijk iemand moeten zijn die als taak heeft de wet toe te passen ten dienste van de burger. Het was ooit een eerzaam beroep.

Geplaatst door jh Griese uit Amstelveen

De huidige LVNL en haar werknemers is voornamelijk een arrogante club. Met een raad van toezicht gevormd door 3 VVDers. Ik dacht aanvankelijk, dat met de reorganisatie van de RLD er iets veranderd zou zijn. Helaas de laatste 5 jaar leerde mij,dat 90 % van de lieden die de sector bevolken, nog steeds een arrogante houding uitstralen, enkele uitzonderingen daar gelaten.
Het valt toch al niet uit te leggen,dat er een groot aantal daar rondlopen, die 2x de Balkenende norm verdienen.
Ik vond het winst, dat zelfs een belangrijk bestuurder van de VVD recent de LVNL een arrogante organisatie vond.
Ook de bij voortduring geconstateerde geheimhouding van zaken, blijft mij verbazen. Wat men tot op heden onderneemt om serieus werk te maken van hinderbeperking is
hoofdzakelijk wat pleisters plakken voor de bühne, terwijl de echte problemen blijven bestaan