Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Uitleg over Schipholkoers.

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 852 
|
 PVRC 
Uitleg over Schipholkoers.

Degenen die het Schipholdebat een beetje volgen zal het zijn opgevallen dat de bewoners worden genoemd in berichten over voorstellen betreffende de toekomst van de luchthaven. Daaruit blijkt dat de bewonersvertegenwoordigers een andere koers varen dan in het verleden. Dat leidt tot veel vragen die we met deze uitleg willen beantwoorden. U kunt het antwoord op onderstaande vragen vinden. Omdat ze in een logische volgorde staan kunt u de antwoorden ook als een overzicht lezen van wat er speelt. Mocht uw vraag er niet bij staan stel deze dan via onze website.

 1. Wie vertegenwoordigen onze belangen in het debat over Schiphol?
 2. Wat is er rond Schiphol gaande?
 3. Hoe kan ik zelf invloed uitoefenen?
 4. Wat is het standpunt van PVRC over Schiphol?
 5. Wat houdt de koerswijziging van bewonersvertegenwoordigers in?
 6. Geven de bewonersvertegenwoordigers groeiruimte weg?
 7. Hoe zit het met de 480.000 vliegbewegingen die in de krant hebben gestaan?
 8. Hoe weten we of de nieuwe koers effectief is?
 9. Is iedereen het eens met deze koerswijziging?
 10. Waarom een plafond aan de capaciteit van Schiphol in aantal vliegbewegingen?
 11. Waarom is “2 bij 2 baangebruik” een mogelijk gevaar voor onze regio?
 12. Wat doet Schiphol aan het terugdringen van vermijdbare hinder?
 13. Wat betekent het convenant Leefbaarheid voor onze regio?
 14. Hoe denkt deze regering over Schiphol?
 15. Wat gaat er nu verder gebeuren?

1 Wie vertegenwoordigen onze belangen in het debat over Schiphol?
Het dichtst bij huis is dat het bestuur van PVRC. PVRC is lid van de VGP waarin 19 belangenbehartiginggroepen (platforms) samenwerken om in “politiek Den Haag” het recht op gezond en veilig wonen van bewoners rondom Schiphol te verdedigen. In de CROS (Commissie Regionaal Overleg Schiphol) praten de luchtvaartsector (Schiphol, AF KLM), de BRS (Bestuurlijke Regio Schiphol) waarin wethouders van de gemeenten rondom Schiphol (voor onze regio Henk Eilert wethouder Uitgeest) én Bewonersvertegenwoordigers door de Gemeente benoemd (voor Castricum: Hans Van Schoor, voor Uitgeest André Hermans, voor Heemskerk: Joop Floor) met elkaar over zaken die de luchthaven en de omgeving raken. Dan zijn er nog de verschillende milieuorganisaties in Nederland die zich inzetten voor het behoud van natuur en milieu en dus ook standpunten hebben over de luchtvaart. Tenslotte zijn er natuurlijk onze Ministers waarvan wij verwachten dat zij onze belangen in het oog houden. De Minister Verkeer & Waterstaat Eurlings denkt primair aan de belangen van de luchtvaart, de Minister van VROM Cramer wordt geacht primair op te komen voor milieu en bewoners. Voorts hebben de politieke partijen in Den Haag een doorslaggevende invloed op de uiteindelijke besluitvorming.

2 Wat is er rond Schiphol gaande?
Schiphol loopt tegen de wettelijke milieugrenzen aan waarbinnen de luchthaven kan groeien. Daarom wordt er gewerkt aan een MER (Milieu Effecten Rapportage) over de gevolgen van verdere groei van Schiphol voor de economie en voor het milieu dus ook voor de bewoners in de omgeving van Schiphol. Daarnaast wil de overheid convenanten (onderlinge afspraken) afsluiten met de luchtvaartsector over hinderbeperking en de leefbaarheid van de omgeving. Dat gebeurt in twee stappen, eerst voor de korte termijn (t/m 2010), deze is kortgeleden afgesloten en daarna voor de middellange termijn (t/m ongeveer 2020), waarover de discussie binnenkort wordt opgestart. Eind april 2008 moet het advies over de middellange termijn naar de Minister. Uiterlijk in 2009 moet de besluitvorming in de tweede kamer zijn afgerond. De gesprekken vinden plaats aan de z.g. “Alderstafel”. Die wordt zo genoemd omdat de (scheidende) commissaris van de Koningin van Groningen Hans Alders het overleg voorzit. Aan dit overleg neemt behalve de luchtvaartsector en de BRS ook een delegatie van de CROS bewoners deel. De delegatie van VGP is daarbij niet aanwezig en heeft slechts een adviserende rol bij het vooroverleg en zijn geen “partij” bij het ondertekenen van overeenkomsten. De CROS bewonersdelegatie wordt aangestuurd door een z.g. “Klankbordgroep” waaraan namens VGP o.a. de voorzitter van PVRC deelneemt.

3 Hoe kunt u zelf invloed uitoefenen?
Als u geen lid bent van PVRC kunt u dat worden via deze website. U hebt dan het recht om onze jaarlijkse algemene ledenvergadering te bezoeken en daar de koers van PVRC mede te beïnvloeden. Voorts heeft u de mogelijkheid om kenbaar te maken dat u interesse heeft om ons bestuur te versterken. Via onze periodieke nieuwsbrief en onze website “vlieghinder.nl” wordt u op de hoogte gehouden. Voorts staat het bestuur altijd ter beschikking om eventuele vragen persoonlijk dan wel schriftelijk te beantwoorden. U kunt ook gemeenteraadsleden van uw gemeente, Castricum, Akersloot, Limmen of Uitgeest of Heemskerk benaderen. Voor de gemeente CAL is wethouder Portegies en voor Uitgeest is wethouder Eilert verantwoordelijk voor Schipholzaken. Het meest direct om ons uw mening te laten weten is dit te doen door op de homepage van onze site ons een bericht te sturen. Dat kan ook als u geen lid bent. Alleen op anonieme berichten wordt niet gereageerd. Als wij eerlijk zijn over wie we zijn en waar we voor staan dan mogen we dat ook vragen van degenen die ons benaderen. Ook als u vindt dat we het goed doen en ons standpunt steunt lezen we dat graag.

4 Wat is het standpunt van PVRC over Schiphol?
PVRC onderschrijft het “gemeenschappelijke standpunt” van VGP. U vindt dat elders op deze site. Het komt er in grote lijnen op neer dat we het economische belang van Schiphol erkennen maar vinden dat daar onze gezondheid en veiligheid niet voor mag worden opgeofferd. Voor de economie en de werkgelegenheid is het nodig dat er ook in de toekomst z.g. “mainportvluchten” vanaf Schiphol mogelijk zijn. Dat zijn die vluchten die van essentieel belang zijn voor het behoud van de knooppuntfunctie in het wereldwijde luchtverkeersnet en die een echte bijdrage leveren aan de Nederlands economie. Geleidelijk, en in de mate waarin de groei van dit soort vluchten dat noodzakelijk maakt, zullen de voor de Mainportfunctie niet essentiële vluchten uitgeplaatst moeten worden. Om dat mogelijk te maken moet er een nationaal luchthavensysteem komen voor de verdeling van vluchten over luchthavens, zoals dat ook in het buitenland bestaat. De groei van Schiphol moet worden gelimiteerd tot een uiterste grens van 500.000 vliegbewegingen. De luchtvaartsector en de vorige regering vonden dat Schiphol in eerste instantie tot 600.000 en later tot 800.000 vliegbewegingen moest kunnen groeien. Wij vinden dat voor een luchthaven in het dichtstbevolkte deel van Nederland onverantwoord vanwege de gevolgen voor het milieu en de bewoners, de ontwikkelingskansen van de gemeenten en de infrastructuur. Tenslotte vinden wij dat zo spoedig mogelijk moet worden gestart met een onderzoek naar de vraag hoeveel ruimte er in Nederland is voor de luchtvaart op lange termijn. Het antwoord op de vraag of er een tweede grote luchthaven kan komen en zo ja waar (in zee?) moet van de uitkomsten daarvan worden afgeleid.

5 Wat houdt de koerswijziging van bewonersvertegenwoordigers in?
De bewonersvertegenwoordigers hebben een principiële keuze gemaakt voor de wijze waarop zij de belangen van bewoners behartigen. In het verleden lag de koers in het verlengde van de actiegroepen die zich altijd tegen Schiphol hebben verzet. In deze koers was geen ruimte voor de erkenning dat Schiphol ook een factor is in de Nederlandse en regionale economie en een bron van werkgelegenheid. Wij zijn tot het inzicht gekomen dat dit een van de redenen was waarom de bewonerslobby geen echte invloed had op het politieke proces en dat mede daardoor het bewonersbelang onvoldoende meetelde in de politieke besluitvorming. Politici konden zich eenvoudigweg niet veroorloven om achter deze opvattingen (geen ruimte voor de erkenning van Schiphol) van de bewonersvertegenwoordigers te gaan staan. Door deze koers stond de “bewonerslobby” min of meer buitenspel. Met andere woorden: de strategie was niet effectief. Twee ontwikkelingen hebben het proces van heroverweging van de strategie versneld. De eerste is het klimaatprobleem en de meer kritische houding t.o.v. vervuilende industrieën zoals de luchtvaart. De andere is de verschuiving van het politieke spectrum na de laatste verkiezingen.  De omstandigheden zijn nog nooit zo gunstig geweest om als vertegenwoordigers van omwonenden van Schiphol met de politiek “zaken te doen”. Maar, het belangrijkste is de principiële keuze die na heel veel discussie en door sommige platforms met veel moeite is gemaakt. Als we er voor bewoners willen uithalen wat er in zit, mogen we de politieke realiteit niet langer ontkennen en een koers kiezen die succes mogelijk maakt. De VGP en de bewonersvertegenwoordigers van de CROS hebben gezamenlijk een “gemeenschappelijk standpunt” van 16 punten opgesteld waarin de koers voor de toekomst is vastgelegd. Het bestuur van PVRC heeft dit standpunt mede ondertekend. U vindt dit stuk elders op onze site: “Gemeenschappelijk standpunt Cros-Bewoners en VGP”

6 Geven de bewonersvertegenwoordigers groeiruimte weg?
In het gemeenschappelijke standpunt staat dat Schiphol tot 500.000 vliegbewegingen mag groeien. In 2006 waren dat er 423.000. Geven de bewonersvertegenwoordigers nu dus “groeiruimte” weg? Nee, dat doen ze niet. Voor de goede orde: de bewoners hebben niets weg te geven, daarover gaat het parlement. Door niemand wordt betwist dat zonder het te laten horen van de stem van de bewoners de groei van Schiphol altijd hoger zal uitvallen dan wanneer de bewoners zich wel roeren. Ieder eindresultaat waaraan de bewoners een kritische bijdrage hebben geleverd in de discussie is altijd beter dan wanneer er zaken worden afgekaart zonder een dergelijke bijdrage. Wel is het zo dat het verzet tegen een groei tot een plafond van maximaal 500.000 vliegbewegingen door de bewoners is opgegeven omdat deze stellingname (praktisch en politiek niet haalbaar) de mogelijkheid blokkeert om met de politiek tot een vergelijk te kunnen komen. Er is een kamerbrede meerderheid voor het behoud van een luchthaven met een “mainportfunctie”. Dat wil zeggen: een luchthaven met een dusdanige capaciteit om als belangrijk knooppunt in het mondiale luchtverkeersnet te kunnen opereren. Bij een lagere capaciteit is dat nauwelijks goed te doen.

7 Hoe zit het met de 480.000 vliegbewegingen die in de krant hebben gestaan?
Schiphol heeft zich in een situatie gemanoeuvreerd waarin de sluiting van de luchthaven vanaf augustus gedurende 20 tot 25% van de tijd onontkoombaar werd, tenzij de Minister overtreding van de wet zou gedogen. Er was een kamerbrede meerderheid voor het zodanig aanpassen van de regels dat dit niet zou gebeuren. De bewonersvertegenwoordigers werden voor de keuze gesteld ofwel mee te gaan in een oplossing die voor de bewoners aanvaardbaar was of het aan de andere partijen, w.o. de luchtvaartsector over te laten. De bewonersvertegenwoordigers hebben het in deze situatie in het belang van de bewoners gevonden om mee te praten over een minimale aanpassing. Dat heeft geloond. Aanvankelijk heeft Schiphol geprobeerd om de situatie te misbruiken door een bandbreedte te vragen voor groei naar 6 à 700.000 vliegbewegingen. De bewoners weigerden mee te gaan met een aanpak waarmee een “voorschot zou worden genomen” op het onderzoek naar de gevolgen van de groei van Schiphol op middellange termijn. Zij hebben daarvoor steun gezocht en gekregen van “Den Haag”. Daarop is besloten te zoeken naar een “minimale en tijdelijke” oplossing door capaciteitsruimte te scheppen die moest voorkomen dat Schiphol een deel van het jaar zou moeten worden gesloten. Deze minimale capaciteitsruimte tot en met 2010 was volgens Schiphol 520.000, volgens de BRS (lokale bestuurders) 509.000 en volgens de bewoners 480.000 vliegbewegingen. Dat is het uiteindelijk geworden. Het jaar 2010 is gekozen omdat de besluitvorming over Schiphol voor de middellange termijn dan zal zijn afgerond.

8 Hoe weten we of de nieuwe koers effectief is?
Het eerlijke antwoord is dat we dat pas zeker zullen weten als de besluitvorming over de middellang termijn is afgerond. Dat zal naar verwachting in 2009 zijn. Maar er zijn wel dingen gebeurd die verwachtingen scheppen. Na de koerswijziging zijn de bewonersplatforms welkom bij de politieke partijen. Met de belangrijkste hebben de platforms het afgelopen jaar veel contact gehad. Over en weer wordt informatie uitgewisseld. Door “Haagse druk” zijn de platforms uitgenodigd om in een adviesrol deel te nemen aan het overleg aan de Alderstafel. Bij de oplossing van het korte termijnprobleem hebben de bewoners duidelijk “gescoord”. Tijdens het algemeen overleg van de Vaste Commissie voor Verkeer & Waterstaat van de Tweede Kamer horen we onze standpunten terug , soms woordelijk geciteerd. De bewoners zullen actief worden betrokken bij de discussies over de middellange termijn. In de m.e.r. (milieu effect rapportage) voor de middellange termijn wordt ook de “bewonersvariant” serieus onderzocht. Zelfs vanuit de luchtvaartsector krijgen we steeds meer signalen dat men over onze ideeën nadenkt.

Tegelijkertijd waken we voor overschatting van onze positie en blijven we op onze hoede. Nooit eerder in de afgelopen 30 jaar is het gebeurd dat bewonersbelangen een doorslaggevende rol hebben gespeeld als het om Schiphol gaat. Waarom zou dat nu wel gebeuren? Wat zal er gebeuren als de politieke panelen weer gaan schuiven? Zullen de cynici die altijd roepen dat het allemaal niets uithaalt uiteindelijk toch gelijk krijgen? Het diepe wantrouwen jegens overheid en Schiphol als het om de groeiambities van de luchthaven gaat is niet zo maar ontstaan. Ook zijn we ons bewust dat de bewonersvertegenwoordigers mede “salonfähig” zijn geworden door de klimaatproblemen en de veranderde politieke verhoudingen. Anderzijds weten we heel zeker dat als we de oude koers hadden gevaren het er op dit moment veel beroerder voor zou staan. Wij hebben als bewonervertegenwoordigers met een “amateurstatus” als het om deze ingewikkelde problematiek gaat naar beste weten en diep nadenken deze keuze gemaakt en staan daar voluit achter. Gelukkig geeft de gang van zaken tot nu toe goede hoop dat dit de juiste keuze was. Ook al zullen er altijd mensen zijn die vinden dat we het helemaal verkeerd doen. In ieder geval doen wij er nu wat aan en staan zij aan de kant.

9 Is iedereen het eens met de koerswijziging van bewonersvertegenwoordigers?
Nee. In de Tweede Kamer hebben ook niet alle partijen hetzelfde standpunt, het zou vreemd zijn als alle groeperingen die bewonersbelangen behartigen en de bewoners zelf precies hetzelfde dachten.  Helaas is het, net als bij andere controversiële onderwerpen, vaak zo dat mensen met extreme standpunten de publieke discussies op internet overheersen. Ook zien we regelmatig commentaar van “deskundigen” waaruit blijkt dat ze wel de klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt. Bij het onderwerp Schiphol liggen emoties dicht onder de oppervlakte. Soms schiet ook een organisatie wel eens uit zijn slof met een minder chique uitspraak. Journalisten snappen het verhaal half en zetten een verkeerde kop boven een krantenartikel. Onder gemeenten komen verschillende zienswijzen voor en onder de bewonersvertegenwoordigers ook. Wel is het zo dat de overgrote meerderheid van de Platforms en van de CROS bewonersvertegenwoordiger zich achter het “gemeenschappelijke standpunt” hebben opgesteld. Dit geldt na een intensieve discussie binnen het bestuur ook voor PVRC .

De verschillen van inzicht betreffen twee onderwerpen. Het eerste is het standpunt dat Schiphol als mainport voor de economie en de werkgelegenheid van belang is maar dat, als de politiek er voor kiest de luchtvaart meer groeiruimte te geven, dit persé niet kan in een regio die al zwaar wordt belast. Enkele platforms, die hun wortels hebben in de milieubeweging, en ook de milieubewegingen zelf, willen dit belang niet als zodanig erkennen en niet uitspreken dat in dat geval vluchten moeten worden “uitgeplaatst” naar regionale luchthavens. Zij kiezen er voor vast te houden aan wat PVRC noemt als de “oude” koers. Ook als dit betekent dat zij dan geen rol spelen in de discussie met de politiek over de toekomst van Schiphol en dat zij daardoor door de meerderheid in de Tweede Kamer worden genegeerd.  PVRC deelt hun standpunt niet en heeft bewust een andere keuze gemaakt die de mogelijkheid wel biedt om de belangen van de inwoners meer kansrijk te behartigen.
Het andere onderwerp betreft het z.g. “2 bij 2 baangebruik”. Het gemeenschappelijke standpunt wijst deze vorm van baangebruik in de huidige situatie af (zie verder vraag 11).

10 Waarom een “hard plafond” in aantal vliegbewegingen?
Schiphol mag groeien binnen in de wet vastgelegde milieugrenzen. Deze grenzen zijn echter “van elastiek”. Volgens deze regels telt een vlucht in de nacht voor tien. Door de nachtvluchten te schrappen zou Schiphol met gemak 100.000 vliegbewegingen méér kunnen faciliteren. Als de vliegtuigen gemiddeld 1dB(A) minder lawaai gaan produceren (u zult dat amper merken) kunnen er zo maar 150.000 bij en bij 2 dB(A) zelfs 300.000. Dan zal het nooit meer stil zijn. Bij de huidige regels zullen de bewoners nooit zeker zijn over hoeveel erger het hier nog kan worden. Onze lokale bestuurders kunnen bij het maken van hun plannen onvoldoende rekening houden met het effect dat de luchthaven daarop zal hebben. In het gemeenschappelijke standpunt wordt daarom gepleit voor een “hard plafond” van 500.000 vliegbewegingen.

11 Waarom is “2 bij 2 baangebruik” een mogelijk gevaar voor onze regio?
Op dit moment is een systeem van “preferentieel baangebruik” van toepassing. Dit houdt in dat de banen die het minst en het hoogst over bebouwing voeren het meest worden gebruikt. Preferente banen zijn de Kaagbaan en de Polderbaan. De komst van de Polderbaan werd destijds “verkocht” met het argument dat de meest gehinderde bewoners zo konden worden ontzien. Schiphol wil nu door invoering van een systeem waarbij continu twee banen naar noordelijke en twee naar zuidelijke richting kunnen worden gebruikt de capaciteit van de luchthaven fors opvoeren. Groei op termijn naar 800.000 vliegbewegingen wordt hierdoor mogelijk. Uiteraard zijn wij daar tegen. Schiphol heeft nooit eerder een capaciteitvergroting onbenut gelaten en zal dit ook met deze nieuwe mogelijkheid van “2 bij 2 baangebruik” niet doen
Op de korte termijn kan de geluidshinder in onze regio door deze wijze van baangebruik wellicht verminderen om deze al snel weer teniet te laten gaan en extreem te laten verergeren door de sterke toename van vliegbewegingen die met “2 bij 2 baangebruik” wordt mogelijk gemaakt.

12 Wat doet Schiphol aan het terugdringen van vermijdbare hinder?
Tot nu toe veel en veel te weinig. Het convenant Hinderbeperkende maatregelen dat deel uitmaakte van het advies van de Alderstafel, is door de CROS bewonersvertegenwoordigers niet geaccordeerd. Opmerkelijk is dat VGP er inhoudelijk niet bij betrokken is geweest. Daarover is een boze brief naar de Alderstafel en naar de vaste kamercommissie gegaan met afschrift aan de Ministers van V&W en VROM. De indruk bestaat dat VGP niet bewust is buitengesloten maar dat het een ongelukkige samenloop van omstandigheden betreft. VGP gaat dit nog na en zal dit voor de toekomst proberen uit te sluiten, alvorens er wordt meegewerkt aan de tweede ronde van de Alderstafel. Het convenant Hinderbeperkende maatregelen voor de korte termijn stelt weinig voor. Concrete verifieerbare doelstellingen ontbreken (minder ernstig gehinderden en slaapverstoorden) en de hindervermindering van de meer dan 20 maatregelen is gering. Een belangrijk deel van de gewonnen geluidsruimte kan onder de bestaande regels doodleuk weer worden “volgevlogen”. Daarmee komt het resultaat van de hinderbeperkende maatregel ten gunste van Schiphol. De inzet van de bewoners zal zijn om dit in het convenant voor de middellange termijn recht te trekken. Ook komen zij met eigen voorstellen.

13 Wat betekent het convenant Leefbaarheid voor onze regio?
De aanwezigheid van Schiphol heeft op meerdere manieren een negatieve invloed op het woonklimaat in de omgeving. Het convenant Leefbaarheid beoogt daar maatregelen tegenover te stellen die het woonklimaat positief beïnvloeden. De Gezamenlijke Platforms bemoeien zich niet met dit convenant. Zij hebben alleen uitgesproken dat op geen enkele wijze een verband mag worden gelegd met de groeiambitie van Schiphol. Ook mag het niet zo zijn dat Schiphol naar eigen willekeur bepaalt wat er voor welke bewoners en welke woonkernen wordt gedaan. Voor onze regio heeft dit convenant nauwelijks betekenis omdat onze regio (Castricum, Akersloot, Limmen) hiervoor te ver van Schiphol af ligt om daarvoor in aanmerking te kunnen komen. Het huidige convenant is slechts een aanzet voor een convenant voor de middellange termijn. Het geeft de contouren aan voor hoe het zal worden ingevuld. Opmerkelijk is dat het geld dat nodig is om het convenant enige substantie te geven er (nog) niet is.

14 Hoe denkt deze regering over Schiphol?
Dat is nog niet helemaal duidelijk. Minister Eurlings heeft gezegd dat de “gelijkwaardigheidcriteria” daarvoor leidend zijn. Vóór de nieuwe Schipholwet was er een PKB (Planologische Kern Beslissing) waarin geregeld was dat Schiphol mocht groeien binnen bepaalde milieugrenzen. Deze milieugrenzen werden onder meer bepaald door een maximaal aantal woningen in ernstig gehinderd gebied en z.g. “grenswaarden” voor de geluidshinder. Sindsdien zijn in hetzelfde gebied woningen bijgebouwd en zijn er andere (internationale) eenheden ingevoerd voor het meten van geluidshinder. De “gelijkwaardigheidcriteria” moeten er voor zorgen dat de oude situatie zo wordt “vertaald” naar de nieuwe dat de bescherming van de bewoners op het zelfde niveau blijft als destijds in de PKB. Over de manier waarop deze vertaling behoort te gebeuren is veel te doen. Zo zouden er volgens het Milieu en Natuur Planbureau 40.000 vliegbewegingen minder mogen plaatsvinden dan volgens het Ministerie van V&W. Omdat er geen plafond aan het aantal vliegbewegingen geldt geven de bestaande milieuregels Schiphol de gelegenheid door een andere vliegpraktijk het aantal vliegbewegingen drastisch op te voeren en toch binnen de milieugrenzen te blijven. Het is een van de doelen van de bewonersvertegenwoordigers om dat te veranderen. Hoe de regering daar over denkt zal vermoedelijk pas in 2009 duidelijk worden.


15 Wat gaat er nu verder gebeuren?
Binnenkort beginnen de gesprekken voor de tweede ronde van de Alderstafel. Die gaan dus over de toekomst van Schiphol op middellange termijn (tot en met 2020). Daarvoor worden een aantal stukken geproduceerd op basis waarvan de Minister in 2008 zal worden geadviseerd. Dat zijn:
- een m.e.r. (Milieu Effect Rapportage) over de gevolgen van de groei (door Schiphol)
- een netwerkanalyse om vast te stellen wat er nodig is om een knooppunt in het internationale luchtverkeersnet te blijven (door Schiphol)
- een onderzoek naar een nationaal luchthaven systeem voor de verdeling van vluchten (door het Rijk)
- een m.k.b.a. (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse)  (door het Rijk)
- een convenant over de hinderbeperking (tussen Rijk en Schiphol, BRS tekent mee)
- een convenant over de leefbaarheid van de omgeving (tussen Rijk en Schiphol, BRS tekent mee).

Als goede afspraken kunnen worden gemaakt over een echt pro actieve rol voor de bewonersplatforms is de VGP delegatie bereid om verder deel te nemen aan het Alderstafel gebeuren.


Bestuur PVRC
Castricum, 25 juni 2007


Reacties op dit bericht

Geplaatst door dr O.L.M. Bijvoet uit Castricum

GEDACHTEN OVER DE KOERS VAN HET PVRC BESTUUR

De boodschap voor de leden van PVRC staat in deze uitspraak (punt 13):

"Voor onze regio heeft dit convenant (het convenant leefbaarheid) nauwelijks betekenis omdat onze regio (Castricum, Akersloot, Limmen) hiervoor te ver van Schiphol af ligt om daarvoor in aanmerking te kunnen komen."

Dit convenant dat de Alderstafel voorstelt gaat voorbij aan dat waarvoor het PVRC juist is opgericht: dat de Regio Castricum sterk te lijden heeft onder de gevolgen van de bouw van de Polderbaan en van de noodzaak dat daar binnenkomend verkeer laag over deze regio wordt geleid, zowel 's nachts als overdag. Het probleem bestaat overigens alleen bij zuidelijke wind en is dus niet permanent aanwezig. De veranderingen in heersende windrichting zijn gunstig voor ons.

Het 'convenant leefbaarheid', dat het huidige bestuur noemt, heeft te maken met de zeer werkelijke overlast in randgemeenten vlak om Schiphol, die zowel door landend als startend verkeer worden getroffen. Die overlast is van een heel andere aard en niet hetzelfde. Ik denk dat die zelfs nog ernstiger is. Het rekenen met Lden, Lnight, en handhaving in handhavingspunten heeft voor hen grote, voor ons geen betekenis.

De bestaande wettelijke regelgeving rond geluidsoverlast is toegesneden op de randgemeenten. Die regels hebben drie soorten principiële feilen: 1 Grondgeluid was onbekend. Door inspanningen van Hoofddorp Noord is dit probleem grondig aangepakt. 2 de problemen op afstand (zoals in Castricum) hebben geen plaats in de regelgeving. 3 De regelgeving met betrekking tot de verhouding tussen randgemeenten zelf en Schiphol moet beter.

Indertijd heeft hebben de PVRC leden samenwerking en dialoog bevorderd tussen alle burgers en instanties die met Schiphol te maken hebben, met het doel de realiteit van de problematiek aan de politiek duidelijk te maken. Dat is ook gelukt. Dat is de verdienste van allen die dialoog - iets wat wij hier steeds hebben bevorderd - op de voorgrond plaatsten. Inderdaad is de invloed op de Schiphol-dialoog groot. Waar gaat die anders over?

Die samenwerking heeft, wat de platforms betreft het gevaar dat verwarring kan ontstaan tussen geregelde problematiek in de randgemeenten rond Schiphol en de niet geregelde problematiek in de gemeenten op afstand daarvan. Daar is tegen gewaarschuwd. Koorddansen is moeilijk. Nu het PVRC bestuur zich voornamelijk opstelt als trekker van een groter verband van de randgemeenten, van wie leden ook anders in CROS zijn vertegenwoordigd, dreigt de eigen problematiek onder tafel te raken.

Die problematiek heeft te maken met de toenemende overlast die toegeleid vliegverkeer hier veroorzaakt en dat buiten het kader valt van de Schipholwet en van beide besluiten (LIB en LVB). Dat vereist een specifieke regelgeving met de verkeersleiding als instrument. Het PVRC-bestuur lijkt na vele onduidelijkheden het GVP belangrijker te achten dan haar verantwoordelijkheid voor de problemen eigen aan het PVRC.

Het bestuur moet toch de eigen problemen van de regio's op afstand op wat voor wijze ook aan het licht kunnen brengen; het heeft zijn kans voorbij laten gaan. Het gaat mij hier niet om eigen gelijk, het gaat mij om het belang van regio's op afstand zoals hier. En laat het "PVRC-Standpunt" vooral worden wat leeft onder zijn leden.

Geplaatst door jh griese uit Amstelveen

Mij past enige bescheidenheid, want afkomstig uit de randgemeenten (Amstelveen)maar kan er nu eenmaal moeilijk tegen als er sprake is van een m.i.misperceptie. (Overigens,ik acht het PVRC bestuur zeer goed in staat om zelf te reageren, dat hoef ik niet voor ze te doen.)
Maar even voor de goede orde: Jij was van meet af aan groot voorstander om de zaken integraal aan te pakken! Ik nam met julie opstartend PVRC contact op, toen jij er nog niet bij betrokken was. Het was in oprichting. Waarom: "Om de zaken integraal aan te pakken "!
Denk eens aan jullie slogan: Die Hinder moet minder, denk aan de slogan van Spaarndam: SOS,Stop Overlast Schiphol..,Denk aan GEUS Aalsmeer, Geen Uitbreiding Schiphol, denk aan het oubollige ex-loga van de SWAB te Amstelveen-Buitenveldert met het mannetje met handen op zijn oren, en monddoekje voor wegens de stank, denk aan PVOS: Platform Vlieg Overlast Schiphol.En zo zijn er legio voorbeelden. Denk je nu echt, dat je als een enkel Platform gewicht in de schaal legt?
In het verleden werden regios schandelijk uit elkaar gespeeld. En die dreiging is er nog steeds !
Vandaag wij, morgen u,of andersom.
Jouw zin: "Het bestuur moet toch de eigen problemen van de regio's op afstand op wat voor wijze ook aan het licht kunnen brengen; het heeft zijn kans voorbij laten gaan," acht ik wederom een zeer bedenkelijke. Ik las de PVRC reactie op de Nota IJMOND, waar ze mee voor de dag kunen komen. Ik weet dat er deze week overleg was tusen PVRC en IJMONDbestuurders. Ik denk dat PVRC blij mag zijn, met een degelijk bestuur, dat volgens een gerucht eerdaags fikse versterking zou krijgen?
Het siert je, dat je schrijft de overlast in de randgemeenten is mogelijk zelfs ernsiger.
Ik denk dat dat zeker zo is. Dat laat onverlet, dat eenzelfde dreiging boven de verderaf gelegen gebieden nog steeds dreigt, en nu al op enkele plekken (o.a. corridor Castricum/Limmen)ook ernstig is, vanwege de dosiseffectrelatie: Verafgelegen gebieden hadden eerder nauwelijks overlast, en als relatieve recreatiegebieden, waar mensen naartoe verhuisden vanwege de rust, etc.
Maar ik heb niet de perceptie, dat PVRC haar eigen belangen zou verwaarlozen. Vanaf het beginvande Gezamenlijke Platforms werd afgesproken,dat we samen grote belangen hebben,en dat ieder Platform volstrekt vrij is, om zijn eigen belang te dienen, mits dat niet rigoreus ten koste gaat van de gezamenlijkheid of van een enkel ander Platform.

1) Terugdringen van Megagroei. 2)Hoger aanvliegen, enliefst via zee, en niet over de kust van heel Kennemerland ! en dat kan, maar LVNL verzint smoezen! ik voeg er een recente bij 3) De gelijk waardigheids- criteria even oprekken. Daar zal elk Platform onder gaan lijden, als dat doorgaat.
En zo zijn er nog een aantal meer.
Als de onderlinge eerlijkheid (In alle redelijkheid) onder de Platforms zou verdwijnen, ben ik weg. Jij pleit in wat bedekte termen nu vooral voor het eigen belang. Ik constateer dat je dus je integrale visie, waarop je op deze site menigmaal zo trots was, aan het verlaten bent.
Mijns inziens ziet het huidige PVRC bestuur
nog steeds het grote belang in van de gezamenlijkheid van de Platforms, wat niet weg neemt,dat ik ze ook niet als gekke Henkies ervaar,die zich laten piepelen,door welk regio belang van welk de andere Platform dan ook !


Geplaatst door Olav uit NULL

Jan,

Natuurlijk, ik ben altijd voorstander geweest van samenwerking.

Mijn idee - maar dat is heel persoonlijk - is dat platforms te maken hebt met twee soorten problemen:
• algemene problemen die te maken hebben met ene fatsoenlijke en eerlijke wetgeving. Als het daar om gaat is het fraai wanneer allen gezamenlijk hun belangen aan de overheid kunnen aanbieden
• plaatselijke problemen. Opkomern voor je eigen regio.

Dit zijn twee verschillende zaken, en in principe kunnen wat de plaatselijke problemen betreft belangen van platforms wel eens tegenstrijdig zijn.

Wanneer je alle platforms in een enkele vereniging onderbrengt zal een bestuur bij verschil van mening nooit of te nimmer voor je eigen platform kunnen opkomen, want niemand van de anderen heeft er mee te maken. Ik stelde dan ook dat in dergelijke zaken de weg gevolgd moet worden die de gemeente biedt: overleg via de bewonersvertegenwoordigers in CROS.

Ik heb dus ook steeds volgehouden dat gezamenlijk ingediende nota's hun kracht moeten ontlenen aan de vanzelfsprekendheid van de argumentatie, niet aan de macht van een organisatie. Dat was bijvoorbeeld het geval bij "Als een goed Instrument" etcetera

Het PVRC bestuur moet zijn leden blijvend kunnen garanderen dat het belang van de plaatselijke leden blijft vooropstellen. Leefbaarheid van een omgeving is iets dat mensen een voor een persoonlijk ervaren. Plaatselijk belang hoeft anderen niet te schaden maar kan alleen plaatselijk worden waargenomen en geanaliseerd.

Geplaatst door jh griese uit Amstelveen

Olav, Dank voor je reactie:
"Dit zijn twee verschillende zaken, en in principe kunnen wat de plaatselijke problemen betreft belangen van platforms wel eens tegenstrijdig zijn.

Wanneer je alle platforms in een enkele vereniging onderbrengt zal een bestuur bij verschil van mening nooit of te nimmer voor je eigen platform kunnen opkomen, want niemand van de anderen heeft er mee te maken. Ik stelde dan ook dat in dergelijke zaken de weg gevolgd moet worden die de gemeente biedt: overleg via de bewonersvertegenwoordigers in CROS"
*Afspraak in de Platforms: Oplossingen van Redelijke echte eigen problemen, van ieder Platforms afzonderlijk kunnen ten alle tijden nagestreefd kunnen worden.
Plaatselijke problemen kunnen ook heel goed door anderen evt. van buiten gekend en verdedigd worden. Net zoals problemen in b.v. de Randgemeenten,zoals jij eerder herkende: Probleem in randgemeenten mogelijk ernstiger (?)
Wanneer er echt onderling vertrouwen is is dat geen probleem
Jan G.

Geplaatst door Olav uit NULL

Laten we het OMDRAAIEN, Jan:

Wanneer het in het belang van ALLEN min één is om iets te doen, wat toevallig voor die enkeling nadelig uitvalt -
ik noem maar een zijstraat: verleng het nachtregime en laat 'snachts alles over Castricum en Uitgeest binnenglijden: dan heb je een probleem. Ik verzin dat niet. Het feit is bijna unaniem verdedigd.
- dan wordt die ene, omdat hij lid is, veantwoordelijk voor iets wat zijn eigen mensen beschadigt. En dat risico mag je niet nemen. En de reden voor het PVG was: daarmee krijg ik misschien politiek gewicht. Nou, mooi niet!
-
Ik bedoel met algemene zaken: Indien we in staat waren een mechanisme te vinden (zoals IKB) waarmee de LVNL haar begeleidingskunde in het luchtverkeer zo kon uitoefenen, dat het bij het kiezen tussen vliegalternatieven altijd weet wat (in wat zij noemen mikroklimaat) de wat hinder betreft beste oplossing is, dan had de overheid een goed instrument. Als er desondanks grenzen worden overschreden van geluidsaanvaardbaarheid, dan dient ze dit te melden bij de overheid en dan komt DIE op het gebied van politieke beslissingen.
-
DE LVNL moet handelen als een soort arts: vliegen moet, maar het eerste is: ik mag daar geen mensen mee beschadigen.
-
ik vereenvoudig nu moedwillig (zie mijn reactie op Van Ojik en Trouw (http://www.vlieghinder.nl/reacties.php?id=3868_0_1_0_C) omdat de discussie nog te volgen moet blijven.
Ik denk dat er nu echt de grenzen zijn overschreden... in de verkeerde richting.

Geplaatst door jh griese uit Amstelveen

Olaf, het specifieke voorbeeld wat je noemt, wordt door jou volstrekt verkeerd weergegeven. Ik ging er eerder al eens op in, en doe dat nu niet weer. (Afgezien dan ook van de juistheid van weergeven, ik keek naar dit probleem en bevroeg deskundigen er over hoe de zaak met dat vliegen snachts echt zit.) Bovendien zeg je: Dit is door iedereen verdedigd.
1) Dat is onjuist: De bewonersdelegatie adviseerde de bestuurders: NIET ACCEPTEREN, dat Hinderconvenant. Maar de bestuurders gingen door de knieen.
2) Ik kan je verzekeren,dat met onze wethouder daarover het laatste woord nog niet is gesproken....
Er gingen niet voor niets brieven uit namens de VGP (Wil je niet onze naam verhaspelen in PVG)
En......als je het A.O debat goed volgde zou je hebben moeten concluderen: De VGP kreeg politieke invloed.
Een andere zaak betreft wat nu voorligt met dat Aldersconvenant over de grenswaarden:Dat accepteren we vooralsnog NIET. Zie daarvoor ook de brief van VGP over de ophoging met 0,7
dBA. Ook schrijven we over de grofheid dat men wil gaan sjoemelen met de gelijkwaardigheidscriteria.
Tot slot: Onze Bewonersdelegatie aan de Alderstafel moet, als we besluiten de volgende ronde mee te doen (! !),worden uitgebreid. En: Wij zijn goed ingevoerde, maar toch burgers tegenover professionals met een giga staf.
Des te meer,dat onze delegatie moet uitgebreid. Die rare BRS club, daar deugt ook veel niet. In die zin zou je gelijk kunnen hebben met: er is een grens overschreden. Maar plaats niet iedere keer
die Bewoners in het verdomhoekje. Ik liet je al eerder weten,ik verdenk je met dat te doen, van een vorm van rancune, die jou niet zou moeten passen, met nu en dan verheven (Zij het wel eens wat onrealistische) ideeen
En wat jou idealistische ideeen betreft, liet ik aleens eerder weten: Mee eens, alleen er is de verdomde keiharde realiteit, dat de Politiek dat idee, om LVNL volstrekt te vernieuwen, om wat voor reden dan ook,dat nog steeds niet overneemt/wil overnemen.
En wat die ideeen over de LVNL betreft, blijf ik je daarin zeeeer steunen.

Geplaatst door jh griese uit Amstelveen

PS: Ik wijs je er nog eens op,dat ik, als Amstelvener, die 0,7 dBA ophoging op de Buitenveldertbaan wilde verdedigen, omdat anders giga ophoging dreigde. Bovendien Die Alderstafel is een geheel proces,dat evt. vervolg zou krijgen in sept a.s voor de midlange termijn,waarbij ons Max vliegbewegingen 500.000 tot 2020 in de MER ook wordt doorgerekend. (De politiek zit inmiddels door onze inbreng ook op die lijn !)
Maar als het blijkt, dat men ons achteraf toch nu belazerde, dan zal mijn advies zijn: Uitstappen/opstappen.

Geplaatst door gerard uit NULL

jh griese: wij wachten nog steeds op uw antwoord op een eerdere thread alweer een paar maand geleden. Deskundigen? Welke deskundigen gaan over óns probleem? En hoe zit het volgens hen dan écht? Zit bij ons zeker tussen de oren? Of vliegen zie hier niet écht? Wat een [piep] bent u zeg!

Geplaatst door Olav uit NULL

jh griese,

Werkt het niet verwarrend om woordvoerders aan of rond de Alderstafel aan te duiden als 'De Bewoners' ?
Ik ben mij niet bewust dat die woordvoerders 'De Bewoners' naar hun mening hebben gevraagd.

Mijn punt is beslist niet dat die woordvoerders niet hebben geprobeerd het een en ander er uit te slepen. Mijn punt is dat zi dat wel hebben gedaan enj daarmee ten ontechte de taak van woordvoerder hebben ingeruild voor de status van volksvertegenwoordiger, van politicus dus. Dat verwijt wordt wijd gedeeld.

Het andere excuus, dat het gaar om 'polderen' is in veler ogen ook onrechtmatig. Ik denk terecht. Polderen doe je alleen wanneer de 'polderaars' gelijkwaardig zijn en uit kunnen gaan van wederzijds respecten evenwichtige machts en informatieverdeling. Het 'polderen' is afkomstig uit de oude waterschappen in polders waar boeren onderhandelden over wederzijdse belangen.

Wanner de overheid haar beslissing motiveert met te wijzen op het resultaat van dit polderen, lijkt me dat heel onrechtmatig. D
Alleen de overheid kan hier politieke verantwoordelijkheid nemen en dan alleen wanneer het spijkerharde garanties geeft aan... de omwonenden.

Wat het moeras van convenanten betreft, dat is een zaak tussen de Schiphol en zijn naaste buren. Dat daarin een enkele belanghebbende uit een enkele randgemeente kan spreken daar waar juist andere randgemeenten nadelige effecten ondervinden, daar kan ik mij niets zinnigs bij voorstellen.

Zeker niet wanneer bij die convenanten ook nog gemeenten betrokken raken die niet tot het door handhavingspunten beschermde gebied behoren - gemeenten 'op afstand'. Die moeten dan inleveren terwijl ze toch al vogelvrij zijn. Het is een ondoorzichtige warboel aan het worden. "Sijmen betaalt"

Geplaatst door jh griese uit Amstelveen

De druiven blijken toch nog steeds zuur.
Je hielp mee,om dat Platformoverleg tot stand te brengen. Het gemeenschappelijk doel van deze 19 Platforms was en is: De hinder moet minder. Dat weet jij verdraaid goed.
De Platformwoordvoerders en bestuursleden ontvingen een mandaat van hun achterban.
(Zo ontvangen alle SWAB sympathisanten/leden
3x per jaar onze Nieuwsbrief en betaalt een aantal van die achterbanners en bijdrage,de een groter de ander kleiner, bij andere Platforms staat de contributie vast

Daaruit resulteerde,dat we zeer frequent met Kamerleden spraken. Men nodigde ons zelfs uit naar den Haag voor en hoorzitting 6 juni 2006 waar meerdere partijen als KLM, Schiphol, BRS (!) LVNL,PNL, (De club van oud piloot Baksteen), SNM, Milieudefensie en o.a. Cros hun wensen en kritiek aan de politiek kenbaar konden maken. De politiek ervaardde ons als een groep active burgers met directe belangen, en de meerderheid van de politici, adviseerde de Staatssecretarissen met klem, om ons een formele plek te geven bij overlegsituaties. Zo gaat dat in ons Polderlandje toch vaak, waar verenigingen, stichtingen als daar bijvoorbeeld zijn: De consumentenbond, de bond van Wielrijders, de Stichting Natuur en Milieu, de vereniging Milieudefensie, de vlinderstichting, de bond van gescheiden vaders, etc etc, worden uitgenodigd,bij overlegsituaties, als deze iets substantieels bij te dragen hebben. Dat wil niet zeggen, dat de consumenten bond alle consumenten vertegewoordigt. De wielrijders bond niet alle fietsers vertegenwoordigt. De bond van huiseigenaren , niet alle alle huizen bezitters vertegenwoordigt. De FNV,niet alle werkenden, Etc, etc.
Dat overlegorgaan kwam er, in de vorm van De Tafel van Alders, en we werden uitgenodigd daar aan deel te nemen. Wij hebben er 2 maanden over vergaderd,over nagedacht, doen we hier aan mee. Dat was een verdraaid lastige beslissing, en alle pros en contras werden zorgvuldig op een rij gezet. Er zaten immers ook gevaren aan deelname: Vuile handen maken, Men zou je kunnen gebruiken als schaamlap,vijgeblad met de gedachte: ze mochten toch meedoen, dan nu ook niet
zeuren. We besloten na ampele overweging, tenslotte om mee te doen, met als meest doorslaggevende rationale: Dan kunnen we mogelijk invloed uitoefenen,we horen wat er zoal bekokstooft wordt, en nemen de vrijheid ten alle tijden bij de politiek, beide Kamers aan de bel te trekken.

Geplaatst door jh griese uit Amstelveen

II Het resultaat is bekend. Dat door ons aan de bel trekken ook. We zaten zoals pvda er Paul Tang in NRC dat zo mooi uitdrukte "Op een krukje aan tafel", en niet zoals een aantal organisaties in een riante stoel, met ook meer personen.
Onze 4 deelnemers, mochten slechts adviseren aan een echte bewoner aan tafel,de heer van Ojik. Ergerlijk was bovendien dat het secretariaat ons de stukken 2x te laat toestuurde, met als resultaat, dat er niets te adviseren viel.
De Platforms zijn open organisaties, waar ieder,zich bij kan aanmelden, en zelfs als redelijk deelnemer in een bestuur/in een Kerngroep etc, kan worden gekozen.
Het besluit wat wij adviseerden, lijkt mogelijk (Dat wordt nu door een onafh.bureau met daarbij onze controle, na gerekend) nu uit te pakken , op een manier,die wij absoluut niet bedoeldenen niet fiateerden
Daarom is onze voorlopige conclusie: Als wij geen sterkere vertegenwoordiging aan die tafel krijgen,dan ziet men ons in deel II van de Alderstafel niet terug. (De door u genoemde gelijkwaardige vertegenwoordiging,dient er dus te zijn/komen.
Dat de kranten hier en daar koppen: "De bewoners Platforms stonden het toe is een grove vertekenig van de realiteit.
1) Zonder die Bewonersplatforms had het zo wie zo ernstiger uit gepakt.
2) De BewonersPlatforms adviseerden de gemeenten/bestuurders, dat hinder convenant NIET te ondertekenen, en het Geluidsconvenant wel (Een kleine ophoging, die nu te hoog dreigt uit te vallen, waar wij voor aan de bel trokken, en nu wordt doorgerekend, en waarin wij inzicht bij claimen.
Dus zijn er voor roepende aan de kant een aantal wegen: Blijven roepen... Lid worden van een der Platforms en zo invloed genereren, bij uw gemeente, die ook aan Tafel werd vertegenwoordigd, stevig aan de de bel te trekken, of mogelijk een eigen organisatie op te richten. (Zoals bijv naast de FNV ook een CNV bestaat.) De ervaring leerde inmiddels dat hoe groter een dergelijke organisatie, hoe meer invloed je kan genereren,zoals bijv het FNV, dat ontstond uit het NVV en het NKV. Het zal u duidelijk zijn,dat FNV bestuurders geen politici zijn, netzo min als de ANWB woordvoerders dat niet zijn, die samen met andere organisaties een advies uitbrachten over het Rekening rijden.
Dat advies is door de regering nog steeds niet opgevolgd.
Enzo is het aan de Alderstafel ook. Alders geeft een advies, en de politiek heeft het laatste woord.
Op de door u genoemde kwestie van de dichtbij Schiphol gelegen Platforms versus de verderaf gelegen Platforms reageerde ik al. Dat zou een probleem of kunnen leveren, maar hoeft niet,bij wederzijds vertrouwen en zorgvuldigheid.
En zo trachten we tot een aanvaardbare manier van Polderen te komen. Ons aandeel was te klein, maar wij houden staande,dat het advies er zonder ons slechter zou hebben uitgezien, en dat deze eerste ronde nog een vervolg krijgt, waarover we later meer kunnen meedelen.
Dus overdrijft u onze rol niet, maar onderschat die ook niet te zeer.

Geplaatst door Olav uit NULL

Ja, de bedoeling was goed, de beslissing niet.
Inderdaad, zoals SNM laat zien: In plaats van spijkerharde garanties hebben we nu gebakken peren.

Als, als, als... en We, we, we...
Ja, overschat Uzelf niet. In deze site (van het PVRC) gaat het niet alleen om braaf luisteren naar 'we', maar om kritische inbreng. Dat moge zo doorgaan, zo lang er hoop is.

En, eerlijk gezegd, die hoop berust bij mij eerder op goede motivering van de overheid, de mogelijkheid van een heldere analyse van de werkelijkheid, en ondersteuning door de deskundigheid van de commissie m.e.r.

Geplaatst door dr O.L.M. Bijvoet uit Castricum

UITLEG OVER DE SCHIPHOLKOERS

Ik wil mijn aandeel in deze 'draad' over de koers van het (PVRC, VGP?)-bestuur beëindigen met de volgende twee opmerkingen:

[1]

Het PVRC-bestuur (wie zijn zij?) heeft gelijk wanneer het een onduidelijke koers verduidelijkt. De leden hebben gelijk wanneer ze hierop reageren.

Wat het bestuur van een vereniging niet zou moeten doen, is zelf een koers bepalen - vanuit het idee dat een bestuur het nu eenmaal beter weet - en die koers daarna aan de leden uitleggen.

Het is juist andersom.

Het bestuur moet voorleggen, en de leden moeten zelf aangeven wat de zaken zijn die zij, als leden en belanghebbenden, veilig willen stellen.
Het is daarom niet de taak van het bestuur om in de verdediging te gaan, maar om te luisteren en het beleid zodanig aan te passen dat die grenzen inderdaad veilig worden gesteld.

[2]

De relatie PVRC-VGP is onhelder geworden. Het PVRC mag niet in het VGP opgaan, en het bestuur van het PVRC niet in dat van de VPG (wie zijn zij? Wat is de plaats van j.h. Griese?). Ik vind de belangen van het PVRC in de huidige situatie en feitelijk onvoldoende gewaarborgd.

Geplaatst door Wim uit Castricum

PVRC bestuur, hartelijk dank voor deze heldere uitleg.
Als je steeds voor het zelfde kiest (ik ben tegen) en dat levert geen resultaat op, dan is het inderdaad verstandig om van aanpak/strategie te veranderen.
Legt overigens wel een stevige druk op de 2e ronde die in september van start gaat.

Geplaatst door vergouw uit amsterdam

"Schiphol loopt tegen de wettelijke milieugrenzen aan waarbinnen de luchthaven kan groeien. Daarom wordt er gewerkt aan een MER (Milieu Effecten Rapportage) over de gevolgen van verdere groei van Schiphol voor de economie en voor het milieu dus ook voor de bewoners in de omgeving van Schiphol. Daarnaast wil de overheid convenanten (onderlinge afspraken) afsluiten met de luchtvaartsector over hinderbeperking en de leefbaarheid van de omgeving." Je wrijft je ogen uit. Als er wettelijke miliegrenzen zijn, wat valt er dan nog te onderzoeken?! Dat onderzoek heeft toch plaatsgevonden! En dan dat "convenant". Daar houdt Schiphol zich nooit aan. We herinneren aan het maximaal aantal aanvliegbewegingen naar de Oostbaan voordat de Polderbaan. Daar was binnen de kortste tijd een continue overschrijding van. Vliegtuigen vlogen in file over de Amsterdamse binnenstad.

Geplaatst door jasper uit schiphol startbaan

ik moet er nu een schoolexamen van maken. het analyseren van het probleem . wat een kutzooi zeg. en ik kan niet eens overal antwoorden op vinden.

Geplaatst door Olav uit Castricum

Ho!

De MER heeft te maken met bedrijven en duurzaamheid, dus met Schiphol, KLM en vliegtuigmaatschappijen.

Daarnaast is er nog de LVNL :
Die heeft, naast verantwoordelijkheid voor capaciteit
gelijke verantwoordelijkheid, tegenover ieder mens, dus niet als de sector tegenover gemeenten,
te zorgen dat zijn leven veilig is en zijn omgeving bewoonbaar.

Helaas heeft de wet dat laatste nog niet goed geregeld. Met handhavingspunten ben je er niet - die laten in het slechte geval zelfs voor een bepaald percentage hinder toe! Vliegoverlast heeft alleen met het tweede te maken, milieubewegingen, die ook goed werk doen, met het eerste.

Dus Jasper, als mensen dat verschil in de gaten houden, komen we een stuk verder.

Geplaatst door Olav uit Castricum

Jasper

Graag zou ik nog iets toevoegen.

In mijn gedachtengang zie je twee zaken een rol spelen: gemeenschap en mensen.
Capaciteit en economie zijn begrippen die te maken hebben met samenwerking van mensen. Het zijn dus abstracte begrippen die helpen nadenken over gemeenschappelijke belangen. Ze zijn zinvol door hun maatschappelijk nut. Maar er is maar dan nut.

Gemeenschap moet betekenis hebben; ze moet een omgeving zijn waarbinnen ieder mens, gelijk wie, gelukkig kan zijn en het gevoel hebben dat leven zin heeft. Die zin ligt in jouw, mijn, ieders geluk. Vandaar dat mensen boven gemeenschap gaan en je soms nut moet kunnen offeren om de gemeenschap in staat te laten zijn mensen gelukkig te maken.
Politiek is gericht op gemeenschap en op maatschappelijk nut. Daarvoor zijn wetten en regels.
Wetten en regels staan zo in dienst van het individu, vandaar dat een ambtenaar er is om regels toe te passen voor mensen, niet om mensen, kost wat kost, te dwingen in regels. Een goed ambtenaar zijn is dus een kunst.


Zo zijn de regels voor Schiphol, dat nut moet dienen, maar de LVNL moet zijn als een ambtenaar. De kunst van verantwoordelijkheid daarvoor, dat de vliegwereld de menselijke vertrouwdheid van onze goede wereld in stand houdt. Dat is een grote kunst en er dient geïnvesteerd te worden in onderzoek naar mogelijkheden om dat te bereiken. Dat maakt het leven spannend. Anders zou alles alleen maar een soort veredeld kruiswoordraadsel zijn.

Geplaatst door Mario Roest uit Haarlem

Ik zou graag advies/tips ontvangen voor een platform in Haarlem. Ik woon aan de rand van Haarlem-Noord en heb veel overlast van de Polderbaan. Met name bij parallele starts komen de vliegtuigen haast recht op mijn huis af, nog voor Spaarndam langs. Op geen enkele wijze vindt ik een bestaande bewonersgroep welke al georganiseerd samenwerken om de belangen te behartigen voor Haarlem. Wel is 1 Haarlemse afgevaardigde voor Cros bij mijn bekend, evenals de verantwoordelijke ambtenaar voor de geluidsnet meetpunten in Haarlem. Tips zijn welkom. MVGR Mario Roest

Geplaatst door Olav uit Castricum

SAMENVATTING, KRITIEK EN WERKBAAR ALTERNATIEF

www2.vlieghinder.nl/knipsels_pmach/pdfs/050603_verbetervoorstel_Bijvoet.pdf

De door mij hiervoor aangedragen suggesties worden, inclusief de critiek op de alderstafel, veel uitgebreider besproken in het het oudste reeds drie jaar terug en bij V & W geregistreerde verbetervoorstel (V00001)
U zult opmerken dat een aantal van de gedane suggesties reeds zijn verwerkelijkt (waramee ik niet suggereer dat dit duidt op invloed, maar wel op de voor de hand liggende natuur van de inhoud) en dat de sindsdien versnelde evolutie van het luchtverkeer de aangeraakte problematiek alleen maar urgenter maakt.

{PM de site rond evaluatie die daarin wordt genoemd wordt als zodanig niet meer door het ministerie bijgehouden}