Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Uitgediept: Experimenteerwet

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1089 
|
 V en W 
Uitgediept: Experimenteerwet

Het kabinet wil veranderingen in vliegroutes en proceduresin de praktijk met experimenten uitproberen voordatSchipholregelgeving structureel wordt aangepast. Dergelijkeexperimenten staat de huidige Wet luchtvaart niet toe,omdat zo’n experiment kan leiden tot een tijdelijke overschrijdingvan de grenswaarden voor geluid bijvoorbeeld.Daarom wordt op dit moment een nieuw wetsartikelvoorbereid, artikel 8.23a, dat het mogelijk moet maken omveranderingen vóór invoering te testen op de effecten.

De staatssecretarissen van VenW en VROM hebben hetinitiatief genomen voor deze experimenteerwet naaraanleiding van een verbetervoorstel dat de CROS heeftingediend tijdens de evaluatie van het Schipholbeleid. CROSziet met name kansen voor minder hinder in het buitengebied.Ook de Tweede Kamer heeft meerdere kerenaangegeven voorstander te zijn van experimenten met anderroute- of baangebruik. Nu worden wijzigingen na eenlangdurige procedure in de regelgeving vastgelegd, zonderdat zeker is gesteld of het beoogde effect, zoals minderoverlast, ook daadwerkelijk wordt bereikt.In samenwerking met andere betrokken ministeries isinmiddels een wetsvoorstel voor wijziging van de Wetluchtvaart opgesteld. De essentie van dit wetsvoorstel is datonder voorwaarden kan worden afgeweken van de voorschriftendie de wet stelt. Die randvoorwaarden voor eenexperiment zijn onder meer dat er een vastgesteld doel isen een tijdslimiet, en dat een gelijkwaardige of beterebescherming van omwonenden aannemelijk is. De CROSkrijgt een adviestaak. Uiteraard is het ook belangrijk dat allepartijen (vooral de mensen die de effecten van hetexperiment zullen merken) vooraf, maar ook tijdens enachteraf, goed worden betrokken bij de experimenten enerover worden geïnformeerd.Op dit moment kan alleen worden afgeweken van de regelsbij groot baanonderhoud of een bijzonder of acuut voorval.Dit staat in artikel 8.23 van de Wet luchtvaart en heeft vooralbetrekking op de mogelijke overschrijding van de grenswaardenvoor geluid.Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel nog voor hetzomerreces aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.Hoe lang het duurt voordat het wetsartikel van kracht wordt,hangt af van de Tweede en Eerste Kamer.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Leonard uit Castricum

Ha ha. Gelijkwaardige bescherming als randvoorwaarde ? Die hebben we al eerder gehoord. Let maar op: De experimenteerwet wordt hèt excuus voor de sector (sorry, we zijn aan het experimenteren).

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

EXPERIMENTEREN ONDER LEIDING VAN ONDESKUNDIGEN

Experimenten voer je uit op grond van door voorafgaande studies verkregen inzichten in mogelijke effecten.

Daarvoor is een grondige opleiding nodig in de mogelijkheden van vliegverkeer, en kennis van de aard van de effecten, dat is van geluidoverslast.
Indien Schiphol nu al de adviezen van de CDV wegveegt, de president-directeur van Schiphol belooft een extra oog je in het zeil te houden, en een oud-burgemeester met wethouders en willekeurige bewoners van omwonende gemeenten, experimenten mogen bedenken dan is dit niets anders dan wetenschappelijk broddelwerk.

De overheid moet in staat zijn behoorlijke opdrachten te geven aan een onafhankelijk LVNL en het daartoe onafhankelijk informatie en te verschaffen, die is verkregen met gedegen middelen.

Wat indien men anders bijvoorbeeld eens besluit met meerderheid van stemmen een enkele gemeente van bescherming uit te sluiten (het "gat in de regio" van Schultz)? Ik noem maar iets, want een van de experimenten zou daar sterk op kunnen lijken.

Het is nog traditie in Nederland dat sociale rechtvaardigheid gebaseerd is op
streven naar welzijn van ieder individu.

CIVIL SERVANT

De hier voorgestelde wet is dus broddelwerk. Dat weten de voorstellers zelf ook wel.
Zoals de heer Jeroen Gosse het zelf zegt: ambtenaren wensen 'Civil Servants' te zijn. Wel laten zij dan de burger dienen en niet over hen en hun minister of STAS willen heersen.
Ik hoop dat de kamers hier geen brood van zullen lusten.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Olav,Ik denk dat je gelijk hebt met je kwalificaties over de ambtenaren en ene heer Gosse. Maar vlak deze Melanie Schultz niet uit. Als ze na al deze kritiek, en die was er de laatste jaren van haar bewind onophoudelijk, nog niet door heeft, dat haar ambtenarener een zootje van maken, dan gebeurt dat ONDER HAAR VERANTWOORDELIJKHEID.
Mijn waarneming is: de kwaliteit van het ambtenarenapparaat is voor het grootste deel inteelt, gemanaged door een charmante Diehard.

Geplaatst door Bt uit Castricum

Jan

Met je opmerking over verantwoordelijkheid ben ik het eens.
Het zijn PERSOONLIJKE verantwoordelijkheden,
daar kunnen noch Gosse, noch Schultz zich aan onttrekken.
Zie ook mijn commentaar bij VPRO-ARGOS op 12 Mei:

http://www.vlieghinder.nl/reacties.php?id=2978_0_1_0_C