Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Toespraak van de heer J. Nijhuis tijdens Nieuwjaarsbijeenkomst, Schiphol-Oost, 5-1-2009

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 907 
|
 Nijhuis 
Toespraak van de heer J. Nijhuis tijdens Nieuwjaarsbijeenkomst, Schiphol-Oost, 5-1-2009

Toespraak van de heer J. Nijhuis tijdens Nieuwjaarsbijeenkomst, Schiphol-Oost, 5-1-2009
Ladies and gentlemen,
Welcome to Hangar 3 at Schiphol-East. I would like to start by wishing you all a very happy and
prosperous 2009, in both your business and personal lives.
This is the first time I have the opportunity to address you at this New Year’s gathering as president
of Schiphol Group. I have already met some of you during the three months that I have now been
working at Amsterdam Airport Schiphol. Today and over the coming weeks, I hope to get to know
the many others that I have not met yet. I am very much looking forward to it.
Please permit me to present the rest of my speech in Dutch. If you are not Dutch-speaking, you will
have received an English translation at the reception.
Dames en heren, traditiegetrouw blikken wij tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst kort terug op het
afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het net begonnen jaar. Aan die traditie wil ik vasthouden.
Maar voordat ik dat doe, wil ik nog even terugkomen op de uitzendingen van Alberto Stegeman
over de veiligheid van Schiphol-Oost.
Het stoort mij dat deze uitzendingen de suggestie wekken dat de vliegveiligheid van passagiers en
medewerkers in gevaar is of is geweest; dat wij niet ‘in control’ zouden zijn. Dat is absoluut niet het
geval. Op Oost geldt een ander regime van beveiliging dan op Schiphol-Centrum, waar vliegtuigen
aankomen en vertrekken en passagiers in- en uitstappen.
Schiphol-Oost is een bedrijventerrein. Vliegtuigen zijn daar in onderhoud; niet in bedrijf. Als een
vliegtuig in bedrijf wordt genomen, wordt het op basis van EU-voorschriften door de airline
uitvoerig geïnspecteerd. De vliegveiligheid is dus niet in het geding.
Niettemin hebben we een aantal maatregelen aangescherpt. Verbetering van de veiligheid is een
continu proces dat altijd beter kan en nooit af is. Daarom hebben we aan de bedrijven op Oost
voorgesteld, het cameratoezicht in en rond de hangars uit te breiden. En om betere
bedrijvenpassen in te voeren en hangars af te sluiten als er niet gewerkt wordt.
Daarnaast blijft veiligheid mensenwerk en is 100% veiligheid nooit te garanderen. Daarom vragen
wij u en uw medewerkers voortdurend alert te zijn, de veiligheidsvoorschriften strikt na te leven en
misstanden via de geëigende kanalen te melden.
Terug naar de beloofde terug- en vooruitblik.
Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, stel ik vast dat 2008 voor de ontwikkeling van het verkeer en
vervoer op Schiphol een tegenvallend jaar is geweest. Het eerste halfjaar was er nog sprake van een
lichte groei van het aantal passagiers en van de hoeveelheid vracht. Maar in het tweede halfjaar is
die groei helemaal verloren gegaan.
Schiphol heeft het jaar volgens voorlopige cijfers afgesloten met 0,8% minder passagiers dan het
jaar ervoor, nl. 47,4 miljoen. Het vrachtvervoer is met 1,4 procent afgenomen tot 1.588.000 ton en
het aantal vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer met 1,8%, tot 428.350.
Hiervoor waren twee belangrijke oorzaken.
In de eerste plaats de wereldwijde financiële crisis. Die heeft zich vanaf medio vorig jaar in steeds
heviger mate in alle bedrijfssectoren, en dus ook in de luchtvaart, doen voelen; eerst in de
Verenigde Staten en daarna in Europa.
Daarnaast was de invoering van de vliegbelasting op 1 juli jl. een oorzaak voor het verdampen van
de groei in het eerste halfjaar van 2008. Ook al lijkt het irrationeel dat mensen voor een paar
tientjes de grens overgaan, toch heeft die vliegbelasting ervoor gezorgd dat veel Nederlanders in
2008 op reis zijn gegaan vanaf luchthavens in Duitsland en België. Daar wordt geen vliegbelasting
geheven. Het zorgde er ook voor dat de low cost maatschappijen vorig jaar een kwart minder
vluchten hebben uitgevoerd dan in 2007. De jaren ervoor waren zij een belangrijke aanjager van de
groei van Schiphol.
Door de vliegbelasting en de wereldwijde financiële crisis is de vraag naar luchtvervoer in de
tweede helft van 2008 flink ingezakt. Dat heeft ook effect gehad op onze consumentenactiviteiten.
Die zijn in feite dubbel geraakt: door de daling in het aantal passagiers en door een daling van hun
bestedingen.
Positief is dat we onze positie als vijfde passagiers- en derde vrachtluchthaven van Europa hebben
kunnen handhaven. Ook ons marktaandeel in Europa is vrijwel gelijk gebleven. Dat komt omdat
onze belangrijkste carrier, Air France-KLM, ’t het afgelopen jaar in vergelijking met veel andere
maatschappijen goed heeft gedaan. Het aantal transferreizigers is niet gedaald maar licht gestegen.
En ook het aantal intercontinentale bestemmingen is op peil gebleven.
De grote vraag is natuurlijk hoe het komende jaar zal verlopen. Niemand weet hoe lang en diep de
recessie zal zijn waarin we terecht zijn gekomen. Daarom is het erg moeilijk om voorspellingen te
doen over de ontwikkeling van het verkeer en vervoer in het komende jaar.
Zeker is wel, dat ook in 2009 het aantal passagiers, het vrachtvolume en het aantal
vliegtuigbewegingen op Schiphol zullen dalen.
In augustus dachten we nog dat het aantal passagiers in 2009 met 1% zou dalen. Maar het effect
van de wereldwijde financiële crisis is de laatste maanden van 2008 steeds sterker geworden.
Daarom rekenen we nu op een afname van het aantal passagiers en van het aantal
vliegtuigbewegingen in 2009 met 6% en van het vrachtvervoer met 10%.
Maar het aantal passagiers zou dit jaar net zo goed ook met 8 tot 10% kunnen dalen!
Dat is ongekend. Het noodzaakt ons als bedrijf om nog meer op onze kosten en uitgaven te letten.
We zijn bezig om onze strategie als bedrijf te herijken. Over een maand denken we daarover meer
duidelijkheid te kunnen geven. Belangrijk is het behoud van onze maatschappelijke functie en van
een efficiënte operatie. Daarbinnen moeten we een antwoord vinden op de opkomende
concurrentie van andere luchthavens en de noden van de airlines.
We zullen in ieder geval ons budget en de geplande investeringen voor 2009 bijstellen. Een paar
maanden geleden gingen we nog uit van ca. 470 miljoen euro aan investeringen in 2009. Maar
daarvan hebben we een aantal projecten tot een totaalbedrag van 180 miljoen tot in ieder geval 1
april uitgesteld.
Natuurlijk zijn er investeringen die door moeten gaan. Omdat die programma’s al volop lopen;
omdat we aan toenemende regelgeving moeten voldoen of omdat ook deze crisis een keer zal
overgaan en je dan klaar moet zijn om de hernieuwde groei op te kunnen vangen. Maar met de
andere wachten we voorlopig even. Deze zijn uitgesteld. Voor alle duidelijkheid voeg ik daar direct
aan toe: niet afgelast!
Dat uitstel is ook nodig, omdat het momenteel moeilijk is om onze investeringen te financieren.
Eind vorig jaar hebben we met veel moeite 700 miljoen euro en daarna nog eens 100 miljoen
aangetrokken. Dat was om onder meer de eerste tranche van 500 miljoen euro van het beloofde
superdividend aan onze aandeelhouders en het belang van 8% in Aéroports de Paris te kunnen
betalen. Maar opnieuw zulke grote bedragen aantrekken, wordt lastig.
Waar we vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uiteraard mee doorgaan, is investeren
in corporate responsibility, verantwoord ondernemen. Want als deze crisis voorbij is, zullen de
wereld en de luchtvaart nog steeds te maken hebben met een klimaatcrisis en met de effecten van
een toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen. Daar moeten we ons op voorbereiden,
misschien juist wel in deze periode waarin het iets minder gaat met de groei. Dat zal misschien
lastig lijken, maar is geen excuus om het niet te doen. Sterker nog: verantwoord ondernemen is een
integraal onderdeel van de strategie voor de toekomst van Schiphol Group. Het gaat verder dan
milieu en geluid. Het gaat ook om veiligheid, hoe je omgaat met je buren, personeel en partners. En
het is geen luxe die bij een moeilijke budgetronde kan worden geschrapt.
We hadden voor Schiphol al een Klimaatplan. Als vervolg daarop hebben we vorig jaar de
Blauwdruk Energie en de Visie Duurzame Mobiliteit opgesteld. Daarin is meer concreet
aangegeven, hoe we onze milieudoelstellingen willen realiseren. In 2012 willen we voor wat onze
eigen activiteiten betreft CO2-neutraal zijn en in 2020 willen we minimaal 20% van de eigen
energiebehoefte op een duurzame wijze op deze locatie opwekken. Liefst nog meer. Daarnaast
willen we ook de emissies van NOx verminderen en de bereikbaarheid van de luchthaven
verbeteren.
Vanaf deze plaats wil ik al degenen, binnen en buiten ons bedrijf, bedanken die hebben
meegewerkt aan de totstandkoming van het advies van de Alderstafel. Het advies over een
beheerste, selectieve groei van Schiphol tot 580.000 vliegtuigbewegingen in 2020, waarvan 70.000
via regionale luchthavens. In het bijzonder wil ik mijn voorganger Gerlach Cerfontaine en Hans
Alders bedanken. Wat zij bereikt hebben, is een mijlpaal. Het legt de basis voor groei en een
duurzame relatie met onze omgeving in de nabije toekomst.
Wij hopen dat het goede werk dat de deelnemers aan de Alderstafel hebben verricht, zijn weerslag
zal krijgen in de Luchtvaartnota die het kabinet dit voorjaar wil uitbrengen. De overheid moet de
voorwaarden scheppen om op Eindhoven en Lelystad 70.000 niet-mainportgebonden vluchten af te
handelen. Op Schiphol blijft dan ruimte voor groei van het mainportgebonden verkeer.
Daarbij moeten wij er als bedrijf voor zorgen dat er op Lelystad en Eindhoven een aantrekkelijk,
kostenconcurrerend product wordt neergezet. In gedwongen uitplaatsing geloven wij namelijk
niet; de markt laat zich niet uitplaatsen. Wij geloven ook niet in het spreiden over teveel locaties.
Om van beide luchthavens een succesvol alternatief te maken, moet er voldoende volume zijn. Voor
maar 10.000 vluchten loont ’t niet en gaan de in het Aldersadvies gemaakte sommen niet kloppen.
Verder hopen wij dat de overheid zal zorgen voor betere concurrentievoorwaarden voor de
luchtvaart in Nederland. In de Luchtvaartnota moet aandacht zijn voor het economische belang van
Schiphol op nationaal en regionaal niveau en voor het vestigingsklimaat. De aanwezigheid van
Schiphol met zijn ca. 260 directe internationale bestemmingen is immers een van de belangrijkste
redenen voor internationale bedrijven om zich in deze regio te vestigen.
In dit verband is het hoopgevend dat staatssecretaris Heemskerk onlangs opdracht heeft gegeven
om een plan te maken om vijftig internationale bedrijven naar Nederland te krijgen. Hoopgevend is
ook dat minister-president Balkenende in oktober heeft gezegd, dat het kabinet wil voorkomen dat
in 2012 een stapeling van kosten ontstaat die Schiphol in een negatieve concurrentiepositie brengt.
Dat is het jaar waarin de luchtvaart in Europa mee moet gaan doen aan het Emissiehandelssysteem.
We moeten oppassen dat de overheid geen hoog hek om Nederland neerzet – laat dat maar over
aan Alberto Stegeman. Nederland is geen eiland. Dat heeft de invoering van de vliegbelasting wel
geleerd, hoewel ik niet de illusie heb dat deze ordinaire belasting op korte termijn zal verdwijnen.
Dames en heren, wij willen niet alleen maar dingen van de overheid vragen. Wij willen in de
komende tijd ook nadrukkelijk bekijken, wat wij als bedrijf kunnen doen om onze
concurrentiepositie te verbeteren.
Een van die dingen is de nauwe samenwerking die wij zijn aangegaan met Aéroports de Paris.
Daarvan verwachten wij belangrijke voordelen voor alle kernactiviteiten van ons bedrijf. Vooral een
sterkere positie ten opzichte van concurrerende luchthavens in Europa en het Midden Oosten.
Wij zullen onze aandacht en energie volledig nodig hebben om deze samenwerking verder inhoud
te geven en onze concurrentiepositie veilig te stellen.
Wij krijgen vele onderscheidingen als luchthaven. Daar zijn we trots op. We willen ze ook in de
toekomst blijven ontvangen. En wij willen als sterke luchthaven uit de wereldwijde, economische
crisis komen. Dat allemaal betekent dat wij geen tijd en energie meer zullen steken in
privatiseringsplannen of onzinnige plannen voor een luchthaven in zee. Dat leidt alleen maar af
van het hoofddoel: Schiphol maken tot een duurzame luchthaven die klaar is om de steeds heviger
wordende strijd tussen economische regio’s op mondiale schaal aan te kunnen gaan.
Dames en heren, ik ben in een uitermate spannende periode voor de luchtvaart als presidentdirecteur
van Schiphol Group begonnen. Ik heb er ontzettend veel zin in. De afgelopen drie
maanden heb ik met veel mensen in mijn eigen bedrijf kennis gemaakt. Ik ben onder de indruk van
hun professionaliteit en innovatiekracht. Ik heb ook met veel mensen in de sector en de bestuurlijke
omgeving kennis gemaakt. Daar heb een ontzettend goed gevoel aan overgehouden. Een gevoel
van: we laten ons er niet onder krijgen. We zijn trots op Schiphol. En: Schiphol maken we samen.
Alle belangrijke processen op Schiphol vinden plaats in nauw overleg en partnership met de
betrokken bedrijven – airlines, afhandelaren, overheidspartijen en concessionarissen. Natuurlijk zijn
onze belangen wel eens tegenstrijdig en zullen we in de ogen van de airlines altijd te duur zijn.
Maar samen kunnen we trots zijn op deze prachtige luchthaven. Laten we dat vooral uitstralen.
Van mijn kant zal ik daar zeker mijn best voor doen en ben ik er trots op dat ik aan dit mooie
bedrijf de komende jaren leiding mag geven.
Dames en heren, voordat ik afsluit, wil ik u nog wijzen op een presentje dat bij de uitgang voor u
klaar ligt. Het heeft te maken met de viering van de vierhonderd jaar oude band tussen Amsterdam
en New York dit jaar.
Als mede-sponsor van deze Hudson 400-viering heeft Schiphol aan Geert Mak en de Amerikaanse
Geert Mak, Russell Shorto, gevraagd om op te schrijven wat Amsterdam en New York zo uniek
maakt. Dat is gebundeld in een boekje dat wij u willen meegeven. Om alvast uw kennis over 400
jaar Amsterdam-Nieuw Amsterdam te updaten.
Mag ik u nu vragen om met mij het glas te heffen op 2009. Het wordt een moeilijk jaar. Maar ik
hoop dat het ondanks alle negatieve vooruitzichten voor u en voor ons toch een voorspoedig jaar
mag zijn.
Proost.


Reacties op dit bericht