Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Toelichting bericht Staatscourant beleid MER-systematiek

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 549 
|
 Commissie m.e.r. 
Toelichting bericht Staatscourant beleid MER-systematiek

van REDACTIE:

Gisteren plaatsten wij een berricht uit de Staatscourant over de MER-procedure. Zie —> Hier.
Wij vroegen de persdienst van de commissie m.e.r. om nadere informatie en ontvingen de hieronder geplaatste toelichting.
Zoals gisteren gemeld delen wij de bezorgdheid van de commissie.

_________________________

Hierbij enige toelichting

Zoals u wellicht weet is er op dit moment een EU richtlijn van kracht (vanaf 24 juli 2004) die een milieubeoordeling voor strategische plannen en programma’s (plan m.e.r.) verplicht stelt. Deze milieubeoordeling voor strategische plannen en programma’s is ingegeven door het feit dat juist op meer strategische niveau (w.o.regionale en nationale r.o. plannen, sectorale plannen als waterhuishoudingsplannen) de belangrijke keuzen worden gemaakt die van belang zijn voor het milieu.  Voor NL niet nieuw. Al vanaf de start van m.e.r. is het belang van milieubeoordeling van een aantal strategische beslissingen onderkend . Wij kennen deze verplichting dus al voor een aantal plannen al in onze huidige m.e.r.wetgeving. 
De inhoudseisen vanuit de EU voor dit type milieubeoordeling komen vrijwel overeen met die voor de Nederlandse m.e.r..  De procedure is echter veel lichter en flexibeler. Inspraak bij de start over de reikwijdte van de milieubeoordeling is niet voorzien, alleen een consultatieronde bij bestuursorganen. Het publiek kan alleen inspreken op het moment dat de milieubeoordeling klaar is. De richtlijn kent ook geen onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling. Op dit moment is sprake van rechtstreekse werking van de richtlijn. Er ligt sinds september 2004 een wetsvoorstel voor de wijze waarop Nederland deze verplichting voor strategische plannen en programma’s gaat verwerken in de Nederlandse m.e.r. wetgeving. Dit voorstel is sterk ingegeven door de wens om EU regelgeving 1:1 te implementeren, de herijkingsgedachte en de wens tot vereenvoudiging van procedures.. Als enige extra’s bovenop de EU richtlijn zijn opgenomen: een openbare kennisgeving (geen verplichte inspraak) van de start van de beoordeling en een verplichte toetsing door de Commissie alleen bij die plannen en programma’s die effect kunnen hebben op beschermde natuur (Vogel en Habitatrichtlijngebieden). Het staat het bevoegd gezag vrij om daar elementen aan toe te voegen, maar dat is dus facultatief.

De overheid vindt (overigens terecht) dat de invulling van deze verplichting voor strategische milieubeoordeling niet los gezien kan worden van onze m.e.r. wetgeving. De Tweede Kamer heeft ook aangedrongen op een visie voor het gehele systeem. In een Beleidsbrief aan de Tweede Kamer zal de visie van het Kabinet op de toekomstige opzet van het milieubeoordelingssysteem dus verwoord worden. Naar aanleiding van deze Beleidsbrief heeft VROM een persbericht uitgebracht, die aanleiding was voor het stuk in de Staatscourant.
Voorzover wij weten (wij hebben deze Beleidsbrief niet) wordt de lijn die met het wetsvoorstel voor implementatie van strategische miliebeoordeling is ingezet, in grote lijn doorgetrokken voor de opzet van het gehele milieubeoordelingssysteem in de toekomst. Lichtere procedures en meer flexibiliteit, Geen verplichte inspraak over reikwijdte bij de start; alleen inspraak op het milieurapport zelf. Geen verplicht advies van een onafhankelijke instantie over de reikwijdte; geen verplichte onafhankelijke kwaliteitsborging van het rapport zelf; alleen wanneer effecten op beschermde natuur aan de orde zijn. 

Wij vinden dit alarmerend omdat daarmee een aantal waardevol gebleken elementen uit de m.e.r. systematiek over boord gezet worden. De komende maanden zal de discussie over de toekomstige opzet van het m.e.r. systeem in de Kamer gevoerd worden. Het zou goed zijn als u uw zorgen kenbaar maakt aan degenen die deze discussie dan voeren. Wanneer u meer informatie wilt hebben, dan hoor ik dat graag.

met vriendelijke groet,

(was getekend door de adjunct-secretaris Commissie m.e.r.)
De website van de commissie bereikt U —> Hier


Reacties op dit bericht